B1 taseme tööalase inglise keele kursuse õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: 
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341) 

Õppekava nimetus:
B1 taseme tööalase inglise keele kursuse õppekava

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf


Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kogu kursuse maht on 200 akadeemilist tundi – 80 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 120 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. Õppetöö võib jagada kaheks mooduliks, kumbki 100 akadeemilist tundi (40 ak t auditoorset ja 60 ak t iseseisvat tööd).

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused. Sihtgrupp on inimesed, kes töötavad või soovivad töötada rahvusvahelistes firmades ning kelle eesmärk omandada tööalase keelega seotud suulised ja kirjalikud oskused inglise keeles B1-tasemel. Tööalasel kursusel osalemise eelduseks on üldkeele oskus A2+/B1-tasemel. Vastavust sellele tasemele kontrollitakse õpetaja või koolituste korraldajaga peetava vestluse ja testi abil. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk
B1-taseme saavutamine tööalases inglise keeles.

Õppekeel: eesti või vene keele baasil

Õpiväljundid
– Õppija saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tööalasel teemal. Saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui need käsitlevad tööalaseid teemasid.
– Õppija saab aru tekstidest, mis koosnevad töömaailmaga seotud sõnadest. Saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest tööalastes kirjades.
– Õppija oskab ettevalmistuseta vestelda kliendiga olulisel tööteemal: firma teenustest, tingimustest, hinnast, oma kolleegidega ja ülemusega päevaplaanist, töönormidest, puhkusest, toodangu kvaliteedist, töötulemustest. Oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, töösündmusi ja kavatsusi. Oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane.
– Oskab koostada lihtsat seostatud teksti tööalasel teemal. Oskab kirjutada tööalast kirja, milles kirjeldab oma töökogemusi ja muljeid.

Õppe sisu

Moodul B1.1

1. Making connections. Social networks and the internet. Writing a professional profile. Networking.
2. International design. Starting a new business; phrasal verbs. Team meetings. Checking progress; delegating tasks.
3. Future lifestyles. The speed of change; describing cause and effect. Emails 1: confirming arrangements. Making arrangements.
4. Heritage. City descriptions; -ing vs –ed adjectives. Presentations 1: using visual aids. Giving opinions.
5. Fashion and function. Colours and colour idioms; prefixes. Telephoning. Giving advice and suggestions.

Moodul B1.2

6. Using innovation. Water footprint; noun formation. Presentations 2: structuring a talk. Describing problems and finding solutions.
7. Work styles and careers. Money and finance. Emails 2: job applications. Discussing and reaching agreement.
8. Processes. Product journey. Time management. Checking, understanding and clarifying.
9. The business of sport. Describing personal qualities at work. Job interviews. Changing plans.
10. Great partnerships. Changing careers; –ing vs infinitive. Teleconferencing and videoconferencing. Catching up.

Õppemeetodid
Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevatöös tarvilikku sõnavara. Uusi oskusi praktiseeritakse õpetajaga tunnis ja oma kolleegidega tööl. Sõnavara õpitakse dialoogide, töösituatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise kaudu. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist ning antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Iseseisev töö
Iseseisva ja praktilise töö käigus omandatakse ja kinnistatakse ärisõnavara, loetakse tekste, kirjutatakse aruandeid ja töökirju, loetakse omal valikul Äripäeva ja Financial Times’i artikleid, lahendatakse teste, tehakse koduseid ülesandeid ning kasutatakse ärikeele sõnaraamatuid. Samuti suunatakse õppijaid leidma tööalaseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Õppija koostab iseseisva töö kohta aruande.

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt.  Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.

Koolitaja kompetentsus.
Kõik inglise keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõrgharidust, MA või BA kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemust. (Vt. Koolitajate haridus ja kogemus).

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid 
Inglise keele oskus vastab Euroopa Keelemapi B1-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab B1 õpiväljundite omandamist tööalases keeles. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele. 
Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel: 
a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud (kõik moodulid) auditoorse töö tundides; 
b) iseseisva töö aruande esitamine; 
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses. 

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil, saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorsete tundide arvu.

 Õppematerjalid (õpetaja valikul)

  1. INTERNATIONAL EXPRESS. Third edition. Intermediate Student’s Book with Pocket Book and DVD-ROM.
  2. English Grammar in Use. Raymond Murphy. Fourth Edition.
  3. Financial Times
  4. Äripäev ja Postimees

Õppekava on  koostatud inglise keele õpetajate poolt ja kinnitatud 10.08.2020 Koolituskeskuse Dialoog direktori allkirjaga.