Kvaliteedi tagamine

Üldsätted
Koolituskeskuse Dialoog asutaja on AS Dialoog ning keskus tegutseb koolitusasutusena, mille nimi on Koolituskeskus Dialoog. Koolituskeskus Dialoog korraldab täiskasvanute täienduskoolitust järgmistes valdkondades: keeleõpe, majandusarvestus ja maksundus ning õpetajakoolitus.

Koolituskeskuse Dialoog (asutaja AS Dialoog, registrikood 10050341) kvaliteedi tagamise aluste koostamisel on lähtutud täiskasvanute koolituse seadusest (18.02.2015), Koolituskeskuse Dialoog põhikirjast, õppekorralduse alustest ja muudest dokumentidest, mida Koolituskeskuses Dialoog kasutatakse.

Tegevusluba
Koolituskeskusele Dialoog on Haridus-ja Teadusministeeriumi kantsleri 6. mai 2016. a käskkirjaga väljastatud tegevusluba nr 1.1-3/16/82 keeletasemete A2, B1, B2 ja C1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse kohta. Tegevusluba koos õppekavadega on esitatud ja registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS). Teised täiskasvanute täienduskoolitused on esitatud EHIS-esse majandustegevusteatena. Õppekavarühmad on keeleõpe, majandusarvestus ja maksundus ning õpetajakoolitus. Registreerimisnumber EHIS-es on 199878.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Täienduskoolituse alusdokument on koolituse õppekava. Koolituskeskuse Dialoog õppekavad on välja töötatud koostöös kogenud keeleõpetajate, metoodikute ja koolituste korraldajaga ning need on kinnitanud koolituskeskuse direktor. Kinnitatud õppekavad on avaldatud Dialoogi kodulehel.

Eesti keele A2-, B1-, B2- ja C1-taseme eksamiks ettevalmistavate koolituste õppekavad on kinnitatud Haridus-ja Teadusministeeriumi kantsleri 6. mai 2016. a käskkirjaga nr 1.1-3/16/82.

Koolituskeskuse Dialoog õppekavade koostamise aluseks on võetud täiskasvanute koolituse seadus, täienduskoolituse standard ja Euroopa keeleõppe raamdokument. Õppekavade koostamisel on Koolituskeskus Dialoog lähtunud ka sihtgrupi vajadustest ja nende koolituste eesmärgi saavutamise võimalustest. Õppekavasid täiendatakse vajaduse kohaselt jooksvalt ning kord aastas õppekorraldaja ja vastavate keelte õpetajate koostööna.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Koolituskeskuses Dialoog töötavad erialase kõrgharidusega pedagoogid, kellel on magistri (MA) või doktori (PhD) teaduskraad ja töökogemus õpetatavas valdkonnas. Koolitajate nimed on välja toodud eraldi koos kvalifikatsiooni tõendavate andmetega.

Õppekvaliteedi tagamiseks korraldatakse õpetajatele regulaarseid täienduskoolitusi. Õpetajad külastavad kolleegide tunde ning arutavad üksteisega oma kogemusi, probleeme ja saavutusi. Õpetajad osalevad õpikute autorite metoodikaseminaridel. Seminaride raames toimuvad ka õpetajate õpitoad, kus jagatakse kogemusi ning arutletakse probleemsetel teemadel. Kõik uued õpetajad saavad enne Dialoogis tööle asumist ettevalmistuse metoodikult, koolituse korraldajalt ning juhtkonnalt. Õpetajatele tutvustatakse Dialoogi õppekorraldust, õppevahendite ja õppetehnika kasutamist ning kvaliteedi tagamise eesmärke.

Vähemalt kaks korda aastas külastab metoodik iga õpetaja tundi ning analüüsib koos õpetaja ja juhtkonnaga tunni kvaliteeti. Juuni algul korraldatakse õppeaasta tulemuste arutelu. Õpetajate töö kvaliteeti hinnatakse ka õppijate suulise ja kirjaliku tagasiside, õppijatele korraldatava eksamisimulatsiooni ning tasemeeksami tulemuste põhjal.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
Iga kursuse lõpus täidavad osalejad õppeklassis paberil või e-posti teel saadetud tagasisideküsitluse. Õppijad hindavad kursuse sisu, enda keelelist arengut, õppematerjale, õppemetoodikat ja tundide ülesehitust (tunni tempo, grupi õhkkond, õpitava keele kasutamise võimalused, õpetaja töö ja kursuse korralduslik pool). Õppijatel on võimalus teha ettepanekuid õppetöö sisu täiustamiseks. Tagasiside andmise raames küsitakse ka õppija rahulolu valitud kursusega ja soovi jätkata õppetööga Koolituskeskuses Dialoog.

Tagasisideküsitluse tulemusena saadud teavet analüüsitakse ning selle tulemusi arutatakse koos õpetajate ja juhtkonnaga. Kord aastas tehakse koondanalüüs, mis on aluseks õppekvaliteedi edasisele parandamisele.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Teave Koolituskeskuse Dialoog koolituste kohta avaldatakse kodulehel vähemalt üks kuu enne kursuse algust. Koolitustele on võimalik registreeruda e-posti või telefoni teel. Registreerumisel tuleb avaldada oma koolitussoov ja teha kindlaks lähtetase. Koolitusgrupid püütakse panna kokku võimalikult sarnaste eelteadmiste ja oskustega õppijatest. Selleks suunatakse õppijad enne kursustele registreerumist oma keeleoskustaset tuvastama. Taseme esialgseks tuvastamiseks esitab õppe soovija andmed oma keeletaseme kohta ning talle korraldatakse vestlus või teadmiste kontroll koolituste korraldaja või vajaduse korral ka õpetajaga.

Registreerumisel saavad õppijad määrata endale sobivad kursuse toimumise ajad ja kirjeldada oma eelnevat õpikogemust. Saadud teavet võetakse arvesse õppegruppide komplekteerimisel. Õppija või tema rahastaja tutvuvad enne kursusele registreerumist valitud kursuse õppekavaga ja Dialoogi õppekorraldusega. Peale eeltaseme tuvastamist ja koolituse valimist täidab õppija või tema esindaja registreerimisavalduse, mis tuleb mõlemapoolselt digitaalselt allkirjastada. Kui õppijal see võimalus puudub, saab registreerimisavalduse esitada ka Koolituskeskuse Dialoog büroodes.

Kõik koolitusele registreerunud osalejad saavad põhjaliku teabe koolituse, muu hulgas koolituse ajakava, kursuse õppekava, koolitusruumide ja õppematerjalide kohta juba registreerumisel või hiljemalt kursuse alguskuupäevale eelneval päeval.

Keelekoolituste läbiviimiseks on loodud õppimist toetav keskkond.
Koolituskeskuse Dialoog õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Parda 10 (II korrus) ja Gonsiori 13–23 (I korrus). Tartus tegutseb Koolituskeskus Dialoog aadressil Turu 9 (I korrus) ja Anne 43–32 (I korrus), Narvas on Koolituskeskuse Dialoog aadress Kreenholmi 3 (I korrus). Kokku on Koolituskeskusel Dialoog kaheksa õppeklassi. Kõikide õppeklasside sisustus, tehnika ja õppevahendid vastavad tervisekaitsenõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnika ja internetiühendusega.Õppijatele ja koolitajatele on tagatud joogivesi, kohv, tee, suhkur ja kohvikoor.

Koolituse läbimisel väljastatavad dokumendid

Kursuse lõpetamisel väljastatakse koolitavatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:

  1. vähemalt 75% õppekavas ettenähtud kogu kursuse auditoorse töö tundides osalemine;
  2. iseseisva töö aruanne koos koduse töö arvestusega esitamine;
  3. kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt tulemusele 60%.

Koolituskeskus Dialoog väljastab koolitavatele kursusel osalemist kinnitava tõendi järgmistel tingimustel:

  1. Osalise õppekava alusel õppijatele (ühe mooduli läbijatele, ühe osaoskuse õppijatele nagu vestlus-või kirjutamisoskus).
  2. Osalenutele, kes on läbinud kogu õppekava mahu, kuid lõputesti tulemus on vähem kui 60% või kes ei sooritanud lõputesti.