Andmekaitse

AS Dialoog privaatsuspoliitika üldpõhimõtted

 • Isikuandmete kogumisel ja töötlemisel juhindume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest 2016/679 ja Isikuandmete kaitse seadusest. Kogume ainult neid andmeid, mis on vajalikud lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks ning õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.
 • Meie töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest.
 • Väljastame isikuandmeid teistele juriidilistele isikutele vaid juhul, kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest või isik on andnud nõusoleku oma andmete väljastamiseks.
 • Igal kliendil on õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning vajadusel ajakohastame ja parandame isikuandmeid, mille õigsus on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt.
 • Küsimuste korral isikuandmete töötlemise osas võtke meiega ühendust kas telefonil +372 5138128 või e-posti teel aadressil tartu@dialoog.ee

Milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme?

 • Küsime klientidelt järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, telefon, e-posti aadress. Õppijatelt ja koolituse eest maksjatelt võtame veel elukoha aadressi ja isikukoodi.
 • Andmeid töötleme seoses koolitustele registreerimise ja neil osalemisega, arvete esitamisega, õppijale koolitusega seonduva korraldusliku info jagamisega ning koolituse edukalt läbinud õppijale tunnistuse väljastamisega. Kord aastas esitame tegevusnäitajad Eesti Hariduse Infosüsteemi. Võimaldamaks eraisikutel tasutud koolituskulud tuludest maha arvata, esitame Maksu- ja Tolliametile andmed (nimi ja isikukood) õppijate poolt tasutud koolituskulude kohta.
 • Vastavalt Täiskasvanute koolituse seadusele väljastame keelekoolituse edukalt läbinule tõendi või tunnistuse, millele kantakse koolitusel osalenud isiku nimi ja isikukood.
 • Tulenevalt Maksuseadusest vajame kliendi nime ja aadressi arvete koostamiseks.
 • Personali valimisel piirdume traditsiooniliste CV andmetega ja kandidaadi haridust tõendavate dokumentidega. Valituks mitteosutunud kandidaatide andmed kustutame oma andmebaasist, dokumentide koopiad paberikandjal tagastame nende omanikele või hävitame.
 • Lepingu sõlmimisel personaliga kogume: ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefon, e-posti aadress, elukoha aadress ja arvelduskonto number ning kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid.

Kellega me isikuandmeid jagame?

 • Edastame koolituse läbiviijale õppija nime ja e-posti aadressi. Koolituse läbiviija peab märkima koolitusel kohalolijad ja puudujad. E-posti aadressi kasutab koolitaja õppijale koduste ülesannete saatmiseks.
 • Koolitusel osalejate kohta esitame andmeid ka koolituse lõpptellijale ehk maksjale juhul, kui lõpptellija ei ole Teie ise, vaid keegi teine (nt tööandja või Töötukassa)
 • Seadusest tulenevalt oleme kohustatud esitama oma klientide kohta andmeid järelevalve- ja korrakaitseasutustele juhul, kui meilt mingil põhjusel ja seaduslikul alusel neid nõutakse.
 • Postisaadetiste edastamiseks klientidele kasutame erinevaid postiteenuste osutajaid ja kullerteenuse pakkujaid. Seetõttu edastame neile kliendi nime, aadressi ja vajadusel ka telefoninumbri.
 • Turunduslike teadaannete edastamiseks juhul, kui saaja on andnud selleks vastava nõusoleku. Kliendil on võimalus loobuda meie info saamisest.
 • Foto- ja videomaterjalid, mis on valminud kliendist ja personalist töö käigus või firma üritustel, võib avaldada kodulehel üksnes iga pildil oleva isiku nõusolekul.

Isikuandmete säilitamine

 • Isikuandmete, sh isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamisel lähtume põhimõttest, et säilitame andmeid seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.
 • Isikuandmeid säilitatakse vastavalt asutuses kehtestatud korrale: juurdepääs andmetele on ainult töötajatel, kes vastavaid andmeid töötlevad – personali andmed on juhatajal ja raamatupidajal; õppijate, nende eest maksjate ja pedagoogide andmed on koolituse korraldajate käes, tõlgete tellijate ja tõlkijate kontaktandmed on tõlkekorraldajatel ja raamatuosakonna eraklientide isiklikke andmeid hoiab raamatuosakonna juhataja.