Õppekorraldus Laste Keeltekeskuses

Üldkorraldus

Laste Keeltekeskusesse võetakse vastu lapsi alates neljandast eluaastast kuni gümnaasiumi lõpuklassideni.

Laste Keeltekeskuses kestab õppeaasta 30 nädalat – septembrist kuni maini, koolivaheaegadel puhatakse. Koolieelikutel, algklasside ja põhikooli õpilastel ning gümnasistidel on akadeemilise tunni pikkus 45 min. Laste Keeltekeskuse õppekavad on 30-, 60- ja 80-tunnised (ak.tund). Õppetunnid, vastavalt laste vanustele, kestavad 45, 60 ja 135 minutit. Õppekavade mahud, sõltuvalt vanusest, on 30 ak. tundi, 60 ak. tundi ja 80 ak.tundi. Õppeaasta lõpuks peab õppekava maht olema täidetud täisulatuses.

Iga õppija nimi on registreeritud Eesti Haridusinfosüsteemis (EHIS). See garanteerib lapsevanematele lapse koolituskuludelt 20% tagastamise tuludeklaratsiooni esitamisel. Laste Keeltekeskuses kehtib mitmekülgne soodustuste ja toetuste süsteem peredele, kus samast perest õpib Dialoogis korraga 2 last, ja lastele, kes ei puudunud koolituselt ühtegi korda õppeaasta jooksul.

Tunnid toimuvad Dialoogi koolituskeskuse mugavates õpperuumides Tartus ja Narvas. Huvitavad, laste- ja noortepäraselt koostatud õpikud sisaldavad nii suhtluskeele arendamise kui ka grammatika ülesandeid, samuti antakse edasi teadmisi vastavate maade kultuurist. Õpilastega tegelevad targad, kogenud ja energilised õpetajad, kes korraldavad põnevat õppeprotsessi. Kõik nendest on pedagoogilise kõrgharidusega, erialaselt on nad inglise või eesti keele õpetajad ning valdavad vene, eesti ja inglise keel. Vt. Tegevuse kvaliteet, Personal

Võõrkeeli saab õppida neljateistkümnel erineval tasemel. Tase määratakse kindlaks keeletestiga. Sobiva õpperühmaga võib liituda igal ajal. Õppeaasta jooksul sooritatakse mitu testi, et kontrollida õppija edasiminekut ja anda tagasisidet lapsevanematele. Õppeaasta lõpetamisel saavad õpilased tunnistuse kui nad on edukalt teinud lõputesti (100st on 60 õiget vastust) ja laps on osalenud õppetöös vähemalt 75% ulatuses auditoorsest tööst.

Dialoogi kursuste lõpetanutel on võimalik sooritada Tallinna Ülikoolis rahvusvahelisi eksameid (nt. IELTS, FCE või CAE). Eksamitunnistus annab õiguse taotleda õppimisvõimalusi Euroopa Ülikoolides ja saada vabastus abiturientide inglise keele riigieksamist.

Õppekavad

Õppekavad on registreeritud Eesti Haridusinfosüsteemis (EHIS).

Laste Keeltekeskuses on kaks põhilist õppekava: inglise keele õppekava ja eesti keele õppekava, kus töö toimub rühmades, milles on 4-10 õpilast. Teiste keelte õpetamine, vastavalt tellimusele, toimub individuaalselt ja igale õppijale koostatakse vastavalt tellimusele individuaalne õppekava.

1. Õppekavad sisaldavad õppekavade eesmärke ja ülesandeid:

1.1. kujundada, toetada ja arendada laste keeleõppehuve, pakkuda keelte süvaõpet ja soodustada õppurite isiksuse mitmekülgset arengut;
1.2. saavutada keeleoskuse selline tase, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda, lugeda ja mõista eakohaseid originaaltekste (EL keelemapi B1 tase);
1.3. luua selline õppekeskkond, kus õpilased oleksid huvitatud keelte õppimisest;
1.4. õpetada last hindama oma keeleõppesaavutusi ja täitma keelemappi;
1.5. ette valmistada õpilasi sooritama Pearson Test of English, et saada oma edukusele rahvusvaheline hinnang ja valmistuda koolieksamiks;
1.6. pakkuda lastele eduelamusi ja tunnustust;
1.7. arendada õpilastel oskusi edaspidiseks võõrkeele õppimiseks;
1.8. arendada oskusi väljendamaks enese ja rühma seisukohti;
1.9. õpetada õpilasi rakendama oma loovust, fantaasiat ja sotsiaalseid oskuseid

2. Õpingute alustamise tingimusi

3. Õppeainete valikuvõimalusi ja tingimusi

4. Kursuse lõpetamise nõudeid

Inglise ja eesti keele õppekavad koosnevad mitmetest ainekavadest

Ainekavade loendis on nimetatud:

  1. ainekava nimetus
  2. õppeaine maht
  3. õppe eesmärgid
  4. õppetegevus
  5. õppesisu
  6. keeleteadmised
  7. õpiväljundid
  8. kasutatav kirjandus

Koolituste korraldamine

Koolitusel osalemiseks lapsevanem valib koolituste kalendrist oma lapsele sobiva koolituse, tutvub õppekava ja ainekavaga ning registreerib oma lapse täites Dialoogi kodulehel elektroonilise registreerimisavalduse ja saadab selle Dialoog kodulehe kaudu. Kui lapsevanemal on lisaküsimusi võtab ta ühendust Laste Keeltekeskusega (helistab või kirjutab e-posti teel oma soovidest).  

Tartus: tel. 7344990, mob. 55613474, koolitus@dialoog.ee; Turu 9, Tartu
Narvas: tel. 3560494, mob. 5135725, koolituskeskus@dialoog.ee; Kreenholmi 3, Narva
Koolituste korraldajad vastavad huviliste küsimustele, selgitavad välja õppija vajadused, prioriteedid ja keeleõppekogemuse ning konsulteerivad kursuse valikul. Dialoogi bürood on avatud tööpäevadel kl 9.00 – 17.30.

Õppemaksu tasumine, soodustused, tasu tagastamine, õppemaksust vabastamine

Koolituse registreerumiseavalduse täitmisega ja kursusele registreerimisega võtab Õppija/Maksja endale kohustuse maksta koolituse täismaksumuse kas korraga või osade kaupa, vastavalt avalduses valitud tingimustele. 

Koos kursuse registreerimiskinnitusega saadetakse registreerujale vastav arve. Õppetasu saab maksta nii sularahas kui ka pangakaardiga meie büroodes ning pangaülekandega. Maksekorralduse selgitusse palume märkida arve number, kursuse nimi ja osaleja nimi. Tasumisega viivitamisel kohustub Õppija/Maksja maksma viivist 1% iga viivitatud päeva eest maksmisele kuuluvast summast. 

Õppija/ Maksja võib tasuda koolituse eest ühes osas kuni kursuse alguseni. Koolituse tasu on võimalik maksta ka kahes kuni üheksas jaos, mis tasutakse iga kuu 10. kuupäevaks AS Dialoog poolt esitatud arve alusel. Osamaksetena tasumise korral suureneb kursuse üldmaksumus 2% kuni 9% vastavalt osamaksete arvule. Esimene osamakse peab olema tasutud hiljemalt üks päev enne kursuse algust. 

Soodustused 5 % – 10% on ette nähtud peredele, kus õpib Dialoogis korraga 2 või enam pereliiget.

Keeleõppekulusid saab näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna, millest maksjale tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (Tulumaksuseadus § 26).   

Õppetasu tagastatakse enne koolituse algust 75% ulatuses juhul, kui avaldaja loobub koolitusest vähemalt 1 tööpäev enne kursuse algust. 

Õppetasu tagastatakse  koolituse kestel 75% ulatuses kasutamata summast  õppija eriolukordade puhul, nt õppija pikaajaline (rohkem kui 30 päeva) haigestumine, kolimine teise linna, kus Dialoogil puudub võimalus tundidega jätkata. Erandkorras (nagu oli 2020 aasta kevadel seoses viirusega toimunud eriolukord) kasutamata õppetasu tagastatakse 100% õppijale/maksjale, juhul, kui õppija ei saa/ei soovi üle minna digitaalse õppevormile.

Erandkorras vabastatakse kursusel osaleja 50 – 100% ulatuses õppemaksust juhatuse otsusega, õppija või maksja avalduse alusel, juhul, kui õppijal või maksjal on ootamatult tekkinud väga raske majanduslik olukord seoses maksja töökoha kaotusega. 

Laste Keeltekeskusel on õigus õpperühma mittetäitumisel koolitus ära jätta või edasi lükata, teavitades koolituse edasilükkumisest või ärajätmisest koolitusele registreerunuid telefoni või e-posti teel. Kui Õppija ei soovi oodata, tagastatakse talle avalduse alusel õppetasu 100% ulatuses.

100% õppetasu tagastamine toimub juhul, kui õpperühm ei alusta tööd õppijast sõltumatul põhjusel, samuti tagastatakse koolituse tasust kasutamata osa 100% ulatuses juhul, kui töö käigus grupist lahkunud inimeste arv ei võimalda majanduslikel põhjustel õppetööd jätkata. 

Õppemaksu tagastamine toimub õppija või maksja avalduse alusel 10 päeva jooksul alates avalduse esitamise kuupäevast.

Õppija kohustused ja õigused 

Õppija kohustub:

1. olema abivalmis, suhtuma positiivselt ja viisakalt oma õpperühma kaaslastesse sõltumatult nende vanusest, soost, rahvusest ja keeleoskusest;
2. tegema koolituse perioodil igapäevaselt iseseisevat tööd, kasutades kõiki võimalusi suhtlemiseks; kirjutama, lugema, vaatama telesaateid, külastama teatrietendusi, lugema kirjandust õpitavas keeles;
3. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii jms) vastavalt eeskirjadele ja Dialoogi töötajate korraldustele;
4. hoidma õppija kasutusse antud õppevahendeid ja Dialoogi vara;
5. keeleõpikud ja töövihikud ei kuulu koolituse hinna sisse, õppija kohustub ostma need Dialoogi raamatupoest enne koolituse algust;
6. kursuse käigus koolitusega seotud probleemi lahendamiseks (kui selline tekib) pöörduma otse Laste Keeltekeskuse Dialoog juhtkonna poole (koolituste korraldaja või direktor);  

Õppijal on õigus:

1. saada koolitus, mis on vastav õppija eelteadmistele;
2. saada puudumisel kodused ülesanded;
3. saada koolituste korraldajalt, õpetajalt või direktorilt vastused koolituse käigus tekkinud küsimustele;
4. teha Keeltekeskuse juhtkonnale ettepanekuid õppe arendamise või puuduste likvideerimise kohta;
5. saada ainekava läbimisel seda kinnitav dokument – tunnistus või tõend.

Kursuselt väljaarvamine

Õpilane arvatakse kursuselt välja omal soovil või juhul, kui ta käitub ebaväärikalt, segab õppetööd või kahjustab Dialoogi head nime. Samuti õppetasu osamakse üle 30 päeva maksmata jätmise tõttu.

Õpikeskkond

Õppetunnid toimuvad mugavates ning nüüdisaegse õppetehnika ja õppematerjalidega sisustatud ruumides. Kõigis ruumides on loomulik valgustus ja ventilatsioon.

Kõigis ruumides on CD- ja DVD-mängija, videoprojektori või TV ekraaniga ühendatud arvuti, internetiühendus ja WiFi, mis võimaldab õppijatel kasutada oma tahvelarvutis või nutitelefonis asjakohaseid materjale. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Tundide vaheajal pakutakse õppijatele kohvi või teed. Tunnis luuakse positiivne ja toetav õhkkond.  

Koolituse lõpetamise nõuded 

Kursuse lõpetamisel saavad kõik Dialoogi õppijad tunnistused või tõendid. 

Õppekavas olevate väljundite tuvastamiseks tehakse kursuse lõpus lõputest.

Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Laste Keeltekeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:

 a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud auditoorse töö tundides;
 b) kogu ainekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

 Kõik teised õppijad saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist.

 Tunnistusi ja tõendeid edastatakse elektroonilisel teel 7 päeva jooksul peale lõpetamist. Paberkandjal tunnistusi ei väljastata. 

Isikuandmete kogumine ja töötlemine
Laste Keeltekeskus Dialoog  kogub õppijate ja maksjate kohta järgmisi andmeid: nimi, elukoht, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse ja tulumaksu tagastuse jaoks. Isikuandmeid käideldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele § 6.

Vaidluste lahendamise kord

Õppekorraldusega seotud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kirjalik vaie vaadatakse läbi ja õppijat teavitatakse otsusest 7 tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on vaide esitajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.

Laste Keeltekeskuse Dialoog õppekorraldus kehtib alates 02.01.2020 ja kinnitatud direktori allkirjaga.