Inglise keele õppekavad algkooli lastele

LASTE KEELTEKESKUSE DIALOOG
INGLISE KEELE ÕPPEKAVA ALGKOOLI   LASTELE

Üldsätted

Inglise keele õppekava iseloomustab põhjalikkus ja jätkusuutlikkus. 14 aasta jooksul saavad lapsed järjepidevalt omandada, täiendada ja parandada inglise keele oskusi. Inglise keele õppekavas on 14 erinevat ainekava. Lapsed võivad alustada oma Keeltekeskuse õpinguid veel eelkoolis ning liikudes kursuselt kursusele lõpetada Keeltekeskuse viimase ainekava  Gold Experience B2+. Lapsed võivad liituda kursustega ka hiljem – iga edukalt läbitud õppeaasta eest väljastatakse tunnistus.

Koolieelikutele mõeldud ainekavad English Adventure Starter A ja English Adventure Starter B on 30-tunnised(ak.t). Algkoolile mõeldud ainekava Fly High 1 on 45-tunnine(ak.t)., Fly High 2, Fly High 3 ja Fly High 4 on 60-tunnised(ak.t).. Põhikooli õpilastele mõeldud ainekavad Next Move 1, Next Move 2, Next Move 3, Next Move 4 ja Gold Experience B1 on 90- tunnised(ak.t)..

Gümnaasiumi õpilastele mõeldud ainekavad Gold Experience B1+, Gold Experience B2 ja Gold Experience B2+ on 90- tunnised(ak.t).. Õppetöö algab septembri keskel ja kestab kuni mai keskpaigani. Õppevaheajad ühilduvad üldhariduskooliga.

Tunnid toimuvad 1 või 2 korda nädalas vastavalt ainekava mahule (koolieelikutel üks kord nädalas 1 akadeemiline tund; algkoolis 1. klassis 1 kord nädalas 60 minutit, 2-4. klassis 2 korda nädalas 1 akadeemiline tund; põhikoolis 5.-9.klassis 2 korda nädalas 1,5 akadeemilist tundi; gümnaasiumis 10-11. klassis 2 korda nädalas 1,5 akadeemilist tundi, 12. klassis 1 kord nädalas 3 akadeemilist tundi ).

Koolieelikutel ja algklasside õpilastel kestab üks akadeemiline tund 40 minutit, põhikooli lastel ja gümnasistidel on akadeemilise tunni pikkus 45 min.

1. Inglise keele õppekava eesmärgid ja ülesanded on

1.1. kujundada, toetada ja arendada laste keeleõppehuvi, pakkuda keelte süvaõpet ja

soodustada õppurite isiksuse mitmekülgset arengut;

1.2. saavutada keeleoskuse selline tase, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda, lugeda ja mõista eakohaseid originaaltekste (EL keelemapi B2 tase);

1.3. luua selline õppekeskkond, kus õpilased oleksid huvitatud keelte õppimisest.

1.4. õpetada last hindama oma keeleõppesaavutusi ja täitma keelemappi;

1.5. ette valmistada õpilasi rahvusvaheliste eksamite tegemiseks, et saada oma edukusele rahvusvaheline hinnang ja valmistuda koolieksamiks;

1.6. pakkuda lastele eduelamusi ja tunnustust;

1.7. arendada õpilastel oskusi edaspidisteks võõrkeelte õppimisteks;

1.8. arendada oskusi väljendamaks enese ja rühma seisukohti;

1.9. õpetada õpilasi rakendama oma loovust, fantaasiat ja sotsiaalseid oskusi.

2. Õpingute alustamise tingimused

2.1. lapse soov õppida valitud keelt Keeltekeskuses ja koolituse tellija (lapsevanema või vanema esindaja) nõusolek täita tellija kohustusi;

2.2. Keeltekeskuse võimalus pakkuda lapsele koolitust sobival ajal, sobiva hinna

ja sobiva tasemega;

2.3. õppija tase ja motivatsioon selgitatakse vestluse käigus koolituse korraldajaga ja eeltesti põhjal. Kui õppija läheb üle ühelt kursuselt teisele või tuleb õppima koolieelikute rühma, siis eeltesti ei toimu.

3. Õppeainete valiku võimalused ja tingimused

Igale astmele (eelkool, algkool, põhikool ja gümnaasium) vastab mitu erineva raskusega ainekava. Õppijale pakutakse testi alusel valida ühe astme ulatuses kahe järjestikku seisva kergema ja raskema programmi vahel – see, mis vastab õppija nõudlusnivoole ja ei pidurda rühma õppetegevuse tempot.

4.Kursuse lõpetamise nõuded

Iga kursuse lõpus, välja arvatud eelkoolis sooritab õppur lõputesti, oma soovil rahvusvahelise eksami. Eksamitele lubatakse õppureid, kes on läbinud edukalt vähemalt 75% õppeprogrammist.

ÕPPEAINETE LOEND

1. New English Adventure Starter A

2. New English Adventure Starter B

3. Fly High 1

4. Fly High 2

5. Fly High 3

6. Fly High 4

7. Next Move 1

8. Next Move 2

9. Next Move 3

10. Next Move 4

11. Gold Experience B1

12. Gold Experience B1+

13. Gold Experience B2

14. Gold Experience B2+

1. ÕPPEAINE NIMETUS: FLY HIGH 1

Õppeaine maht: 45 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 40 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 8 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

Fly High 1 kursuse eesmärgiks on:

– kujundada positiivset suhtumist inglise keele vastu

– kujundada õpilastel inglise keele õige häälduse vilumused

– arendada elementaarset suulist ja kirjalikku väljendusoskust

– õpetada pidama dialooge ja lugema

– kaasata lapsevanemaid neile ajakohast teavet andes ning süvendada nende huvi keeleõpingute vastu

– arendada lastes õppimisharjumus.

ÕPPETEGEVUS

– Alustatakse suulise eelkursusega, et arendada lapse kuulamisoskust. Laps peab õppima uut keelt kõla järgi eristama, sõnas häälikuid eristama, kuid ka kõneleja miimika ja žestide järgi kõne sisu prognoosima.

– Õpetatav materjal esitatakse õpilastele mänguvormis ning sõnavara ja grammatika omandatakse mängude, laulude, videofilmide läbi.

– Õppimise algetapil on olulised sõnalised positiivsed hinnangud; hinnatakse ainult positiivseid tulemusi.

– Õpilasi õpetatakse aktiivselt kuulama, eristama üksikuid sõnu, sõnagruppe, lauseid ja seoseid nende vahel, aga ka hääletooni, intonatsiooni osa teksti mõistmisel.

– Tundide tempo on piisavalt mõõdukas, õpitud materjali korratakse ning kinnitatakse igas tunnis.

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuste kujundamine (teemad):

In the jungle

Enda tutvustamine – I’m ……. I’m a ……

Loomade nimetused – lion, elephant, parrot, boy, girl, banana, flower, bee, hippo

Loomade ja objektide nimetamine – Look! (A banana/ Flowers)

Colours(1)

Värvid – yellow, blue, red, green

Look, it’s (yellow).

Is it (green)? – Yes./No.

Numbrid 1-5

Mitmused – bees, bananas, etc.

Three (bees); five (yellow bananas)

In the classroom

Klassiruumisteacher, desk, chair, book, door

Hello! I’m your teacher.

Here’s your (desk)

School things

Kooliasjad – bag, pencil, crayon, rubber

What is it? It’s a (pen).

Is it a (pen) ? – Yes./No.

Classroom actions

Tegevused klassis – sit down, stand up, clap, turn around

Sit down; OK, good.

Family

Perekonnaliikmed – mum, dad, brother, sister, me

This is (my brother)./ (me).

Hello. I’m …..

Toys

Mänguasjad – train, plane, bike, guitar

I’ve got a (yellow) (train).

My favourite toy is my (yellow) (plane).

Colours (2)

Värvid – pink, black, orange, white

I can see a (pink) (bird)!

My favourite colour is ….. .

Numbers 6-10

Numbrid 6-10

Mitmus – six (pencils)

How old are you? I’m … .

Happy Birthday!

Face

Näo osad – eye, nose, ear, mouth

I’ve got (a nose) / (two eyes)

– Pets

Lemmikloomadpets, cat, hamster, snake

What’s this? It’s a (cat).

Have you got a pet? Yes, I’ve got a (cat)./No.

What am I? You’re a (rabbit).

Food

Toit – ice cream, chips, salad, burger, pizza

I like (chips).

I don’t like (salad).

Actions

Tegevus – fly, jump, swim, run

I can (fly).

Can you (run)? Yes, I can./No, I can’t.

Goodbye!

Head aega!

Here’s a (white flower).

Goodbye!

Happy Christmas!

Häid jõule! – present, Father Christmas, stocking

Merry Christmas!

Here’s your present. Thank you!

Happy Easter!

Häid lihavõtteid! – Easter bunny, egg, basket

I’ve got (three) eggs!

KEELETEADMISED

Nimisõna – ainsus ja mitmus

Arvsõna – põhiarvud 1-10

Omadussõna – värvid

Tähestik – a-z

ÕPIVÄLJUNDID:

Õpilane oskab:

– Tervitada ja hüvasti jätta

– Koostada lauseid ning küsimusi

– Paluda ja tänada

– Ennast tutvustada

– Ütelda numbreid 1-10

– Õpitud sõnavara õppekava teemadel

– Saada aru lihtsatest käsklustest, anda lihtsaid käskluseid

– Nimetada põhivärve

– Kasutama õiges kontekstis õpitud holofraase, näiteks „My name is…”, „How are you?”, „I’m fine”, „I’m wearing…“, „I’ve got…“, „I like…“ jne

KASUTATAV KIRJANDUS

– Danae Kozanoglou „Fly High 1“ Teacher`s Book

– Danae Kozanoglou „Fly High 1“ Activity Book

– Danae Kozanoglou „Fly High 1“ Pupil’s Book

– „Fly High 1“ Class CD

– „Fly High 1“ Pupil’s CD

– „Fly High 1“ Flashcards

2. ÕPPEAINE NIMETUS: FLY HIGH 2

Õppeaine maht: 60 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 40 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 8 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

Fly High 2 kursuse eesmärgiks on:

– motiveerida lapsi ning ergutada neid õppima inglise keelt läbi mängude, huvitavate projektide,  mini-näidendite ning lugude.

– selgeks õppida Fly High 2 õpiku sõnavara ning grammatika kordamine ja kinnistamine ning uue materjali omandamine.

– harjutada ja motiveerida lapsi oma mõtteid ning tundeid inglise keeles vabalt väljendama

– arendada lihtsamaid kirjutamis-, lugemis- ning rääkimisoskusi.

– kujundada positiivset suhtumist selle keele vastu

– kujundada õpilastel inglise keele õige häälduse vilumused

– kaasata lapsevanemaid neile ajakohast teavet andes ning süvendada nende huvi keeleõpingute vastu.

– arendada lastes õppimisharjumus

ÕPPETEGEVUS

– Õpetatav materjal esitatakse õpilastele mänguvormis ning sõnavara ja grammatika omandatakse mängude, laulude, videofilmide läbi.

– Õpilasi õpetatakse aktiivselt kuulama, eristama üksikuid lauseid, lausegruppe (tekste), lauseid ja seoseid nende vahel, aga ka hääletooni, intonatsiooni osa teksti mõistmisel.

– Keeleõpe toimub läbi mitmesuguste tegevust: rollimängud, dramatiseeringud, rütmi- ja liisusalmid, sõnamängud.

– Tehakse palju kirjutamisülesande.

– Tundide tempo on piisavalt mõõdukas, õpitud materjal korratakse ning kinnitatakse igas tunnis.

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuste kujundamine (teemad):

Me and my school

Classroom objects – What’s this? It’s a/an….

Classroom actions – a/an, the; imperatives

Toys – What are they? They are …; regular plurals

Birthday presents – this/that

Me and my family

Family Members 1 – I am…; You are …; He/She/It is …

Family Members 2 – Am I …?; Are you …?; Is he/she/it …?; short answers

Dressing up 1 – We/ You/ They are …

Dressing up 2 – Are we/ you / they …?; short answers

Me and my friends

Possessions; adjectives: old, newmy, your, his, hers, its

Toys, adjectives: slow, fastour, your, their

Parts of the body 1 – have got: affirmative

Parts of the body 2 – have got: negative and questions

Me and my hobbies

Places in a town – There is/ There are

In the playground – Where is/are …?; in, on, under, next to

Activities and hobbies 1 – can: affirmative

Activities and hobbies 2 – can: negative and Yes/No questions

Me and my day

Breakfast foods – Present simple: I/You/We/They like …

Lunch foods – Present simple: Yes/No questions

Daily routines, clock times – Present simple: He/She/It

Days of the week – Present simple: Yes/No questions

Me and my home

Activities – Present continuous: I/You/He/She/It

Clothes – Present continuous: We/You/They

Sports and excercise – Present continuous: negative

Activities at home – Present continuous: Yes/No questions

Me and my adventures

At the aquarium 1 – this/these

At the aquarium 2 – Irregular plurals

Fruit, vegetables and sweets – some/any

Numbers 11-20 – Wh-questions and How many?

Happy Christmas! – reindeer, Christmas tree, star, Father Christmas

– Happy Carnival! – throw, steamers, mask, dance, laugh

– Happy Easter! – Easter egg, paint

KEELETEADMISED

Nimisõnad – ainsus ja mitmus; õppekava teemad

Arvsõna – põhiarvud 1-20

Omadussõna – värvid; välimus; tunded.

Tegusõna – lihtolevik, kestev olevik. I’ve got/he’s got/she’s got… What have you got?

Küsimused: Yes/No questions; Wh- questions?; Are you/we/they …?; What are they? jne.

ÕPIVÄLJUNDID:

Laps oskab:

– Tervitada ja hüvasti jätta, küsida „How are you?“ ning vastata sellele küsimusele

– Koostada lauseid ning küsimusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

– Paluda ja tänada

– Ennast tutvustada

– Ütelda numbreid 1-20

– Õpitud sõnavara õppekava teemadel

– Saada aru lihtsatest käsklustest, anda lihtsaid käsklusi

– Oma päeva, kooli, kodu, perekonna kohta jutustada; kirjeldada inimeste välimust.

– Nimetada põhivärve, ütelda kellaaega

– Kasutama õiges kontekstis õpitud holofraase, näiteks „My name is…”, „How are you?”, „I’m fine”, „I’m wearing…“, „I’ve got…“, „I like…“, „My favourite … is…“ jne.

– Küsima õiges kontekstis küsimusi: „Do you like…?“, „What’s your favourite…?“, „What are you wearing?“, „What have you got?“, „Whatś the weather like?“ jne.

KASUTATAVAD ÕPPEMATERJALID:

– Rachel Finnie „Fly High 2“ Teacher`s Book

– Jeanne Perrett, Charlotte Covill „Fly High 2“ Activity Book

– Jeanne Perrett, Charlotte Covill „Fly High 2“ Pupil’s Book

– Katerina Stavridou „Fly High 2“ Fun Grammar

– „Fly High 2“ Class CD

– „Fly High 2“ Pupil’s CD 1

– „Fly High 2“ Pupil’s CD 2

– „Fly High 2“ Fun Grammar CD

– „Fly High 2“ Activity CD

3.  ÕPPEAINE NIMETUS: FLY HIGH 3

Õppeaine maht: 60 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 40 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 8 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

Fly High 3 kursuse eesmärgiks on:

– kujundada positiivset suhtumist inglise keele vastu

– tekitada huvi Inglismaa ja selle kultuuri vastu

– kujundada õpilastel inglise keele õige häälduse vilumused

– arendada elementaarset suulist ja kirjalikku väljendusoskust

– õpetada pidama dialooge ja lugema

– kaasata lapsevanemaid neile ajakohast teavet andes ning süvendada nende huvi keeleõpingute vastu

– arendada lastes õppimisharjumus

– aidata lastel omandada igapäevast sõnavara (elementaarsel tasemel)

ÕPPETEGEVUS

– Õpetatav materjal esitatakse õpilastele mänguvormis ning sõnavara ja grammatika omandatakse mängude, laulude, videofilmide läbi.

– Õpilasi õpetatakse aktiivselt kuulama, eristama lauseid, lausegruppe (tekste), lauseid ja seoseid nende vahel, aga ka hääletooni, intonatsiooni osa teksti mõistmisel.

– Keelt õpetatakse loomulikes suhtlusolukordades, seepärast õpetaja loob klassis võimalikult loomulikku keelekeskkonna. Kommunikatiivse suunitluse teenistuses on sõnavara, temaatika, õppemeetodid.

– Keeleõpe toimub läbi mitmesuguste tegevuste kaudu: rollimängud, dramatiseeringud, rütmi- ja liisusalmid, sõnamängud.

– Tehakse palju kirjutamisülesande.

– Tundide tempo on piisavalt mõõdukas, õpitud materjal korratakse ning kinnitatakse igas tunnis

ÕPPESISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuste kujundamine (teemad):

Our great friends

He’s from Africa – be: affirmative

Are you on holiday? – be: negative; questions and short answers

I’ve got a camera – have got: affirmative

Have you got your passports? – have got: negative; questions and short answers

Our wonderful year

The postman comes at seven – Present simple: affirmative

Do they play basketball? –Present simple: negative; questions and short answers (I/you/we/they)

She doesen’t like meat –Present simple: negative; questions and short answers (he/she/it)

They always wake up early – Present simple and adverbs of frequency

A fantastic adventure

I’m cooking – Present continuous: affirmative

You aren’t helping – Present continuous: negative

Are you going to town? – Present continuous: questions and short answers

Wait here. Don’t move. – Imperatives: Let’s, Don’t

Our favourite things

He’s got my toothbrush – Possessive adjectives

This is Trumpet’s trumpet – Whose? And possessive ’s

We’ve got some oranges – some/any

There isn’t much spaghetti – There is/There are; How much/How many; much/many/lots of

Our amazing world

Trumpet is stronger – Comparatives

The best zoo in the world – Comparatives, superlatives

We were in the playground – was/were: affirmative

There weren’t any chocolates – was/were: negative; questions and short answers

A lovely surprise

We danced in the Olympics – Past simple (regular): affirmative

Did you wash the floor, Sally? – Past simple (regular): questions and short answers

We had a wonderful time – Past simple (irregular): affirmative

Did you drink your milk? – Past simple (irregular): questions and short answers

Our fantastic holiday

Can we make a sandcastle? – can/can’t for permission

You must be brave – must/mustn’t

You’re safe with us, Carrie – Object pronouns

We’ll meet again – will/won’t for future

Read with Trumpet be/have got; Present simple; Present continuous; can; some/many/lots of; Comparatives and superlatives; Past simple; must/mustn’t

KEELETEADMISED

 Nimisõna – ainsus ja mitmus; igapäevane sõnavara erinevatel teemadel (elementaarsel tasemel).

Arvsõna – põhiarvud 1-100

Omadussõna – värvid; välimus; tunded; võrdlus.

Tegusõna – käskiv kõneviis;

Aeg – lihtolevik (sh küsimused); lihtminevik (sh küsimused); kestev olevik. I’ve got/he’s got/she’s got… What have you got?

Küsimused: Does …?; Whose…? Was/Were…? Did  you…? Is/are there…? jne.

ÕPIVÄLJUNDID:

Õpilane oskab:

– Tervitada ja hüvasti jätta, küsida „How are you?“ ning vastata sellele küsimusele

– Koostada pikki lauseid ning küsimusi, anda seletusi

– Teksti lugeda ning sellest aru saada

– Võrdlust kasutada

– Oma vanust öelda ning vanuse kohta teiste käest küsida

– Paluda ja tänada

– Ennast tutvustada

– Ütelda numbreid 1-100

– Igapäevast sõnavara erinevatel teemadel (elementaarsel tasemel)

– Saada aru lihtsatest käsklustest, anda lihtsaid käsklusi

– Oma päeva, kooli, koolipäeva, harrastuste kohta jutustada; inimeste välimust kirjeldada; oma tunnetest rääkida

– Nimetada põhivärve

– Kasutada õiges kontekstis õpitud holofraase, näiteks „My name is…”, „How are you?”, „I’m fine”, „I’m wearing…“, „I’ve got…“, „I like…“, „My favourite … is…“ jne

– Küsida õiges kontekstis küsimusi: „Do you like…?“, „What’s your favourite…?“, „What are you wearing?“, „What have you got?“, „Whatś the weather like?“ jne.

– Kasutada õiges kontekstis järgmisi ajavorme: lihtolevik, kestev olevik, lihtminevik

– Kirjutada lihtsamaid nimisõnu ja tegusõnu

KASUTATAV KIRJANDUS

– Rachel Finnie „Fly High 3“ Teacher`s Book

– Jeanne Perrett, Charlotte Covill with Tamzin Thompson „Fly High 3“ Activity Book

– Jeanne Perrett, Charlotte Covill „Fly High 3“ Pupil’s Book

– Katerina Stavridou „Fly High 3“ Fun Grammar

– „Fly High 3“ Class CD

– „Fly High 3“ Fun Grammar CD

– „Fly High 3“ Pupil’s CD 1

– „Fly High 3“ Pupil’s CD 2

– „Fly High 3“ Activity CD

– „Fly High 3“ Flashcards

4.  ÕPPEAINE NIMETUS: FLY HIGH 4

Õppeaine maht: 60 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 40 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 8 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

Fly High 4 kursuse eesmärgiks on:

– kujundada positiivset suhtumist inglise keele vastu

– tekitada huvi Inglismaa ja selle kultuuri vastu

– kujundada õpilastel inglise keele õige häälduse vilumused

– arendada elementaarset suulist ja kirjalikku väljendusoskust

– õpetada pidama dialooge ja lugema

– kaasata lapsevanemaid neile ajakohast teavet andes ning süvendada nende huvi keeleõpingute vastu

– arendada lastes õppimisharjumus

– aidata lastel omandada igapäevast sõnavara (elementaarsel tasemel)

ÕPPETEGEVUS

– Õpetatav materjal esitatakse õpilastele mänguvormis ning sõnavara ja grammatika omandatakse mängude, laulude, videofilmide läbi.

– Õpilasi õpetatakse aktiivselt kuulama, eristama lauseid, lausegruppe (tekste), lauseid ja seoseid nende vahel, aga ka hääletooni, intonatsiooni osa teksti mõistmisel.

– Keelt õpetatakse loomulikes suhtlusolukordades, seepärast õpetaja loob klassis võimalikult loomulikku keelekeskkonna. Kommunikatiivse suunitluse teenistuses on sõnavara, temaatika, õppemeetodid.

– Keeleõpe toimub läbi mitmesuguste tegevuste kaudu: rollimängud, dramatiseeringud, rütmi- ja liisusalmid, sõnamängud.

– Tehakse palju kirjutamisülesande.

– Tundide tempo on piisavalt mõõdukas, õpitud materjal korratakse ning kinnitatakse igas tunnis

ÕPPESISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuste kujundamine (teemad):

– Where’s Toto? – Present simple

– We’re getting ready! – Present continuous

– Dr Wild drives well – Adverbs of manner

– Skills: Let’s phone Mel – Functional language: saying your phone number; Writing Class: punctuation

– Countries and nationalities – Present simple; present continuous

– There was a storm – There was/were/wasn’t/weren’t

– We landed on the beach – Past simple regular: affirmative

– Did you talk to them? – Past simple regular: negatives and questions

– Skills: I’d like tickets for the museum, please – Functional language: asking for tickets; Writing Class: and and but

– Hurricanes – Present simple; past simple

– Storytime – Robinson Crusoe

– Magnus and Claudia had an accident! – Past simple irregular: affirmative

– Did they find Toto? – Past simple irregular: negatives and questions

– Claudia couldn’t hear – could/couldn’t

– Skills: I’m sorry I couldn’t come – Functional language: giving reasons and describing what you have done; Writing Class: on, in, at with days and times

– Dinosaurs – Past simple; could/couldn’t

– They went through the town – Prepositions of movement: along, past, across, around, through

– How much were the tickets? – Quantifiers: much, many, a lot of, a little, a few

– I heard something! – somebody/anybody/nobody/something/anything/nothing

– Skills: I’d like chips – Functional language: saying what you would like to eat and drink; Writing Class: first, then, afterwards, finally

– London bus tour – Past simple

– Storytime – Alice in Wonderland

– Is it yours? – Possessive pronouns

– You don’t have to shout! – have to/don’t have to; has to/doesn’t have to

– Dr Wild went to the bank to get some money – Infinitives of purpose

– Skills: I arrive at twenty to nine –  Functional language: saying the time; Writing Class: writing the time

– Clothes through the ages – Past simple

– The red van is faster! – Comparatives with -er

– They are the silliest people in the world! – Superlatives with -est

– Oscar’s got the most comfortable bed! – Comparatives and superlatives with more and the most

– Skills: Which bike do you like best? – Functional language: comparing different items; Writing Class: adjective order

– Planets – Present simple; comparatives and superlatives

– Storytime – The Prince and the Pauper

– I want to join in – want to + infinitive

– He likes tobogganing! – like + -ing; be good at + -ing; I’m happy when I’m …ing

– What shall we do? – Shall we …?; What about …ing?

– Skills: Shall we meet in the park or at my house? – Functional Language: making arrangements; Writing Class: using or in questions

– Sporting legends – Present simple; Past simple; comparatives and superlatives

– I’m going to phone the police! – Future: affirmative with going to

– Are they going to come home now? – Future: negatives and questions with going to

– Why did they want Toto? – Why?Because

– Skills: Would you like to come to our party? – Functional Language: inviting someone to a party; Writing Class: writing dates

– Duke of Edinburgh’s Award

– Storytime – The Voyages of Sinbad the Sailor

– Jack has disappeared! – Present perfect: affirmative(recent events)

– Have you seen these photos? – Present perfect: negatives and questions (life experiences)

– I haven’t brushed Oscar yet! – Present perfect with yet

– Skills: You should take your camera – Functional Language: giving advice with should/shouldn’t; Writing Class: writing an address

– The Arctic and the Antarctic – Present simple; comparatives and superlatives

– Teacher’s Day – Topic/Vocabulary: Ancient Greece, wax, stick, wrestling, strict, hit

– Valentine’s Day – Topic/Vocabulary: message, rose, violet, heart

– The Queen’s Birthday – Topic/Vocabulary: gun salute, garden, midday, parade

KEELETEADMISED

 Nimisõna – ainsus ja mitmus; igapäevane sõnavara erinevatel teemadel (elementaarsel tasemel).

Asesõnad – omastav vorm

Omadussõna – värvid; välimus; tunded; võrdlus; vastused küsimusele kuidas? – calmly, quickly jne.

Tegusõna – käskiv kõneviis;

Aeg – lihtolevik (sh küsimused); lihtminevik (sh küsimused); kestev olevik; tulevik; korrapärased vormid/ebakorrapärased vormid

Küsimused: Shall we …?; Why?; What about…ing? jne.

Eessõnad: across, around, through, past, along

ÕPIVÄLJUNDID

Õpilane oskab:

– Tervitada ja hüvasti jätta, küsida „How are you?“ ning vastata sellele küsimusele

– Koostada pikki lauseid ning küsimusi, anda seletusi

– Teksti lugeda ning sellest aru saada

– Võrdlust kasutada

– Igapäevast sõnavara erinevatel teemadel (elementaarsel tasemel)

– Saada aru lihtsatest käsklustest, anda lihtsaid käsklusi

– Inimesi, loomi kirjeldada; oma tegevusest rääkida; kirjeldada tegevusi; küsida sündmuste kohta, rääkida, kirjutada tulevikuplaanidest

– Kasutada õiges kontekstis õpitud holofraase, näiteks „We’ve got an email”, „Can you read it?”, „I’m sorry I couldn’t come to…”, „That’s OK. Hat happened?“, „Are you all right now?“, „Does Kit like…“, „No, he doesn’t.“ jne

– Küsida õiges kontekstis küsimusi: „Was/Were there…?“, „Which bike do you like best?“, „What shall we do?“, „Why did …?“, „Have you seen …?“ jne.

– Kasutada õiges kontekstis järgmisi ajavorme: lihtolevik, kestev olevik, lihtminevik , tulevik

KASUTATAV KIRJANDUS

– Tessa Lochowski „Fly High 4“ Teacher`s Book

– Jeanne Perrett, Charlotte Covill „Fly High 4“ Activity Book

– Jeanne Perrett, Charlotte Covill „Fly High 4“ Pupil’s Book

– Tamzin Thompson „Fly High 4“ Fun Grammar

– „Fly High 4“ Class CD

– „Fly High 4“ Pupil’s CD 1

– „Fly High 4“ Pupil’s CD 2

– „Fly High 4“ Activity CD

– „Fly High 4“ Flashcards

Scroll Up