Inglise keele õppekavad algkooli lastele

LASTE KEELTEKESKUSE DIALOOG
INGLISE KEELE ÕPPEKAVA ALGKOOLI  LASTELE

Üldsätted

Inglise keele õppekava iseloomustab põhjalikkus ja jätkusuutlikkus. 14 aasta jooksul saavad lapsed järjepidevalt omandada, täiendada ja parandada inglise keele oskusi. Inglise keele õppekavas on 14 erinevat ainekava. Lapsed võivad alustada oma Keeltekeskuse õpinguid veel eelkoolis ning liikudes kursuselt kursusele lõpetada Keeltekeskuse viimase ainekavaga – Gold Experience C1. Lapsed võivad liituda kursustega ka hiljem – iga edukalt läbitud õppeaasta eest väljastatakse tunnistus.

Koolieelikutele mõeldud ainekavad English Adventure Starter A ja English Adventure Starter B on 30-tunnised(ak.t). Algkoolile mõeldud ainekava Team Together 1 on 45-tunnine(ak.t)., Team Together 2, Team Together 3 ja Team Together 4 on 60-tunnised(ak.t). Põhikooli õpilastele mõeldud ainekavad Gold Experience A1, Gold Experience A2, Gold Experience A2+, Gold Experience B1 ja Gold Experience B1+ on 90- tunnised(ak.t).

Gümnaasiumi õpilastele mõeldud ainekavad Gold Experience B2, Gold Experience B2+ ja Gold Experience C1 on 90- tunnised(ak.t). Õppetöö algab septembri keskel ja kestab kuni mai keskpaigani. Õppevaheajad ühilduvad üldhariduskooliga.

Tunnid toimuvad 1 või 2 korda nädalas vastavalt ainekava mahule (koolieelikutel üks kord nädalas 1 akadeemiline tund; algkoolis, 1. klassis 1 kord nädalas 60 minutit, 2-4. klassis 2 korda nädalas 1 akadeemiline tund; põhikoolis 5.-9.klassis 2 korda nädalas 1,5 akadeemilist tundi; gümnaasiumis 10-11. klassis 2 korda nädalas 1,5 akadeemilist tundi, 12. klassis 1 kord nädalas 3 akadeemilist tundi ).

Koolieelikutel ja algklasside õpilastel kestab üks akadeemiline tund 40 minutit, põhikooli lastel ja gümnasistidel on akadeemilise tunni pikkus 45 min.

1. Inglise keele õppekava eesmärgid ja ülesanded on

1.1. kujundada, toetada ja arendada laste keeleõppehuvi, pakkuda keelte süvaõpet ja

soodustada õppurite isiksuse mitmekülgset arengut;

1.2. saavutada keeleoskuse selline tase, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda, lugeda ja mõista eakohaseid originaaltekste (EL keelemapi B2 tase);

1.3. luua selline õppekeskkond, kus õpilased oleksid huvitatud keelte õppimisest.

1.4. õpetada last hindama oma keeleõppesaavutusi ja täitma keelemappi;

1.5. ette valmistada õpilasi rahvusvaheliste eksamite tegemiseks, et saada oma edukusele rahvusvaheline hinnang ja valmistuda koolieksamiks;

1.6. pakkuda lastele eduelamusi ja tunnustust;

1.7. arendada õpilastel oskusi edaspidisteks võõrkeelte õppimisteks;

1.8. arendada oskusi väljendamaks enese ja rühma seisukohti;

1.9. õpetada õpilasi rakendama oma loovust, fantaasiat ja sotsiaalseid oskusi.

2. Õpingute alustamise tingimused

2.1. lapse soov õppida valitud keelt Keeltekeskuses ja koolituse tellija (lapsevanema või vanema esindaja) nõusolek täita tellija kohustusi;

2.2. Keeltekeskuse võimalus pakkuda lapsele koolitust sobival ajal, sobiva hinna

ja sobiva tasemega;

2.3. õppija tase ja motivatsioon selgitatakse vestluse käigus koolituse korraldajaga ja eeltesti põhjal. Kui õppija läheb üle ühelt kursuselt teisele või tuleb õppima koolieelikute rühma, siis eeltesti ei toimu.

3. Õppeainete valiku võimalused ja tingimused

Igale astmele (eelkool, algkool, põhikool ja gümnaasium) vastab mitu erineva raskusega ainekava. Õppijale pakutakse testi alusel valida ühe astme ulatuses kahe järjestikku seisva kergema ja raskema programmi vahel – see, mis vastab õppija nõudlusnivoole ja ei pidurda rühma õppetegevuse tempot.

4.Kursuse lõpetamise nõuded

Iga kursuse lõpus, välja arvatud eelkoolis, sooritab õppur lõputesti, omal soovil rahvusvahelise eksami. Eksamitele lubatakse õppureid, kes on läbinud edukalt vähemalt 75% õppeprogrammist.

ÕPPEAINETE LOEND

1. New English Adventure Starter A

2. New English Adventure Starter B

3. Team Together 1

4. Team Together 2

5. Team Together 3

6. Team Together 4

7. Gold Experience A1

8. Gold Experience A2

9. Gold Experience A2+

10. Gold Experience B1

11. Gold Experience B1+

12. Gold Experience B2

13. Gold Experience B2+

14. Gold Experience C1

AINEKAVAD

3) ÕPPEAINE NIMETUS: Team Together 1

Õppeaine maht: 45 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 40 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 8 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

Team Together 1 kursuse eesmärgiks on:

– kujundada positiivset suhtumist inglise keele vastu

– kujundada õpilastel inglise keele õige häälduse vilumused

– arendada elementaarset suulist ja kirjalikku väljendusoskust

– õpetada pidama dialooge ja lugema

– kaasata lapsevanemaid neile ajakohast teavet andes ning süvendada nende huvi keeleõpingute vastu

– arendada lastes õppimisharjumus.

ÕPPETEGEVUS

– Alustatakse suulise eelkursusega, et arendada lapse kuulamisoskust. Laps peab õppima uut keelt kõla järgi eristama, sõnas häälikuid eristama, kuid ka kõneleja miimika ja žestide järgi kõne sisu prognoosima.

– Õpetatav materjal esitatakse õpilastele mänguvormis ning sõnavara ja grammatika omandatakse mängude, laulude, videofilmide läbi.

– Õppimise algetapil on olulised sõnalised positiivsed hinnangud; hinnatakse ainult positiivseid tulemusi.

– Õpilasi õpetatakse aktiivselt kuulama, eristama üksikuid sõnu, sõnagruppe, lauseid ja seoseid nende vahel, aga ka hääletooni, intonatsiooni osa teksti mõistmisel.

– Tundide tempo on piisavalt mõõdukas, õpitud materjali korratakse ning kinnitatakse igas tunnis.

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuste kujundamine (teemad):

Hello!

Vocabulary – numbers, colours

English in action – meeting new friends: What’s your name?

Look at my toys

Vocabulary – indoor toys, outdoor toys

Grammar – What’s this? Its … ; Is it a swing? Yes, it is/ No, it isn’t

Skills – describing toys

English in action – sharing your toys: Can I play with you?

Phonics – b, p, d, t

Where’s my pen?

Vocabulary – classroom objects (1), classroom objects (2)

Grammar – This is my pencil case/These are my books; Where’s the pencil? It’s in/on/under the desk

Skills – describing your classroom

English in action – borrowing things: Can I borrow your pen?

Phonics – a, i

Move your body!

Vocabulary – body, movement verbs

Grammar – I’ve got one face/I’ve got  ten toes; Move your body!/Touch your head!

Skills – describing  a robot

English in action – paying a compliment: What a cool picture!

Phonics – f, v, h

Atomic’s Learning Club

Language booster 1

Natural science: What are our senses?

Meet my family

Vocabulary – family, face

Grammar – Who’s this? It’s my uncle; He’s got blue eyes/She’s got green eyes

Skills – presenting your family

English in action – introducing family and friends: This is my sister. Her name’s Paula.

Phonics – m, n, s, z

Help the animals!

Vocabulary – pets, animal body

Grammar – What are these? They’re cats; It’s got big teeth

Skills – describing pets

English in action – asking about pets: Have you got a pet?

Phonics – e, o

Do you like peas?

Vocabulary – food (1), food (2)

Grammar – I like appled/ I don’t like pasta; Do you like cheese? Yes, I do/No, I don’t

Skills – describing your likes and dislikes

English in action – asking for food and drink: Can I have an apple, please?

Phonics – c, g, j

Atomic’s Learning Club

Language booster 2

Natural science: What do plants need?

It’s windy!

Vocabulary – weather, clothes

Grammar – What’s the weather like? It’s cloudy; I’m wearing a t-shirt and shorts

Skills – describing clothes

English in action – giving instructions: Take of your sweater.

Phonics – u

Who’s at home?

Vocabulary – house, chores

Grammar – Where’s my dad? He’s in the garden/He isn’t in the bedroom; He’s/She’s tidying up

Skills – describing chores you do at home

English in action – asking for and offering help: Can you help me, please?

Phonics – l, r

Let’s play outside

Vocabulary – actions (1), actions (2)

Grammar – I can climb a tree/ I can’t fly a kite; Can you dance? Yes, I can/ No, I can’t

Skills – describing what you can do

English in action – making plans: Let’s go to the park!

Phonics – k, w, y

Atomic’s Learning Club

Language booster 3

Social science: What’s a beach like?

Festivals

Bonfire Night

Earth Day

Kite Festival Day

KEELETEADMISED

Nimisõna – numbrid, värvid, mänguasjad, asjad klassiruumis, keha, perekond, nägu, lemmikloomad, toit, ilm, riided, kodu

Tegusõna: verbid, mis väljendavad liikumist; tegevuse, inimeste, loomade ning esemete kirjeldamine

Foneetika: b, p, d, t, a, i , f, v, h, m, n, s, z, e, o, c, g, j, u

ÕPIVÄLJUNDID:

Õpilane oskab:

– Tervitada ja hüvasti jätta

– Koostada lihtsaid lauseid ning küsimusi

– Paluda ja tänada

– Ennast tutvustada

– Ütelda numbreid 1-10

– Õpitud sõnavara õppekava teemadel

– Saada aru lihtsatest käsklustest, anda lihtsaid käskluseid

– Nimetada põhivärve

– Kasutama õiges kontekstis õpitud holofraase, näiteks „My name is…”, „What’s this?”, „It’s a …”, „I’m wearing…“, „I’ve got…“, „I like…“ jne

KASUTATAV KIRJANDUS

– Susannah Reed and Lesley Koustaff with Kay Bentley „Team Together 1“ Pupil’s Book with Digital Resources

– Jill Leighton with Lesley Koustaff and Susannah Reed „Team Together 1“ Activity Book

– Catherine Zgouras with Magdalena Custodio and Victoria Bewick „Team Together 1” Teacher’s Book with Digital Resources

– Story cards

– Flashcards

– Word cards

4) ÕPPEAINE NIMETUS: Team Together 2

Õppeaine maht: 60 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 40 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 8 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

Team Together 2 kursuse eesmärgiks on:

– motiveerida lapsi ning ergutada neid õppima inglise keelt läbi mängude, huvitavate projektide, mini-näidendite ning lugude.

– selgeks õppida Team Together 2 õpiku sõnavara ning grammatika, selle kordamine ja kinnistamine ning uue materjali omandamine.

– harjutada ja motiveerida lapsi oma mõtteid ning tundeid inglise keeles vabalt väljendama

– arendada lihtsamaid kirjutamis-, lugemis- ning rääkimisoskusi.

– kujundada positiivset suhtumist inglise keele vastu

– kujundada õpilastel inglise keele õige häälduse oskused

– kaasata lapsevanemaid neile ajakohast teavet andes ning süvendada nende huvi keeleõpingute vastu.

– arendada lastes õppimisharjumust

ÕPPETEGEVUS

– Õpetatav materjal esitatakse õpilastele mänguvormis ning sõnavara ja grammatika omandatakse mängude, laulude, videofilmide läbi.

– Õpilasi õpetatakse aktiivselt kuulama, eristama üksikuid lauseid, lausegruppe (tekste), lauseid ja seoseid nende vahel, aga ka hääletooni, intonatsiooni osa teksti mõistmisel.

– Keeleõpe toimub läbi mitmesuguste tegevuste: rollimängud, dramatiseeringud, rütmi- ja liisusalmid, sõnamängud.

– Tehakse palju kirjutamisülesandeid.

– Tundide tempo on piisavalt mõõdukas, õpitud materjal korratakse ning kinnitatakse igas tunnis.

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuste kujundamine (teemad):

Back to school

Vocabulary – alphabet, numbers (11-20)

Grammar – this/these; that/those

English in action – asking for and spelling names: How do you spell „Anna”?

It’s a happy day!

Vocabulary – daily routines, times of the day

Grammar – I play/don’t play; We have/don’t have lunch; When do you go home? We go home in the afternoon

Skills – describing daily routines

English in action – saying the time: It’s 8 o’clock

Phonics – a_e; i_e

Let’s dress up!

Vocabulary – clothes, personal possessions

Grammar – You’re/they’re wearing jeans; Our glasses are blue; Your keys are grey; Their phones are green

Skills – describing clothes

English in action – asking the price: How much is this basketball cap?

Phonics – o_e; u_e

The activity centre

Vocabulary – activities, days of the week

Grammar – He/She plays video games; He/She doesn’t watch TV; Does he do karate on Saturday? Yes, he does/ No, he doesn’t

Skills – describing activities

English in action – talking about favourite activities: I like playing football

Phonics – bl, pl

Atomic’s Learning Club

Language booster 1

Maths: How do we tell time?

I want to be a cook!

Vocabulary – jobs, transport

Grammar – I want to be a pop star; He/She goes to work by bus

Skills – describing jobs and means of transport

English in action – buying tickets: Four bus tickets, please

Phonics – br, dr, tr

Fun on the farm

Vocabulary – farm animals, farm activities

Grammar – Is she/he/it flying? Yes, he/she/it is/ No, he/she/it isn’t; Are they brushing the horses? Yes, they are/ No they aren’t

Skills – describing farm animals and activities

English in action – asking for clarification: Sorry. Can you repeat that?

Phonics – ch, sh

Out in the forest

Vocabulary – adjectives, camping objects

Grammar – I haven’t got a new book; He/she hasn’t got a soft ball; Have you got a tent? Yes, I have/ No, I haven’t; Has he/she got a tent? Yes, he/she has/ No, he/she hasn’t

Skills – describing everyday objects

English in action – talking about possession: Whose torch is this? It’s mine

Phonics – th

Atomic’s Learning Club

Language booster 2

Social science: What can we see on a map?

Look at the stars

Vocabulary – furniture, prepositions of place

Grammar – There’s a bookcase/ There are bookcases; There isn’t a chair/ There aren’t any beds

Skills – describing the house and furniture

English in action – talking about location: Is it behind the sofa?

Phonics – cl, fl, sl

Animals are fun!

Vocabulary – wild animals, food

Grammar – Can penguins swim? Yes, they can; Can hippos jump? No, they can’t; Is there a coconut? Yes, there is/ No, there isn’t; Are there any burgers? Yes, there are/ No, there aren’t

Skills – describing wild animals

English in action – taking about feelings: I’m thirsty

Phonics – fr, gr, pr

Party at the park

Vocabulary – places in town; feelings

Grammar – I/She/He was at the park; I/She/He wasn’t at the bank; We/You/They were happy; We/You/They weren’t sad

Skills – describing places in town and feelings

English in action – asking for directions: Excuse me. Where’s the bakery?

Phonics – sm, sn, sp, st

Atomic’s Learning Club

Language booster 3

Natural science: Are there simple machines around us?

Festivals

Months and seasons

Calgary Stampede

Happy Thanksgiving!

KEELETEADMISED

Nimisõna – numbrid 11-20, kellaajad, riided, isiklikud asjad, töö, transport, koduloomad, tööd talus, mööbel, metsloomad, toit, kohad linnas

Tegusõna – rutiini, tegevuste, töö, koduloomade, metsloomade, kodu ning mööbli kirjeldamine; hinna küsimine, pileti ostmine, tunnetest rääkimine, teejuhiste küsimine

Foneetika: a_e, i_e, o_e, u_e, bl, pl, br, dr, tr, ch, sh, th, cl, fl, sl, fr, gr, pr, sm, sn, sp, st

ÕPIVÄLJUNDID:

Õpilane oskab:

– Küsida ja veerida nimesid

– Kirjeldada päevast rutiini, riideid, tegevusi, töökohtasid, transpordivõimalusi, koduloomi, metsloomi, igapäevaseid esemeid, kodu, mööblit, kohti linnas.

– Ütelda kellaaega

– Rääkida lemmiktegevustest

– Osta pileteid

– Küsida täpsustust

– Rääkida asukohast

– Rääkida tunnetest

– Küsida teejuhiseid

KASUTATAV KIRJANDUS

– Lesley Koustaff with Kay Bentley „Team Together 2“ Pupil’s Book with Digital Resources

– Lesley Koustaff and Susan Rivers „Team Together 2“ Activity Book

– Catherine Zgouras with Magdalena Custodio and Victoria Bewick „Team Together 2” Teacher’s Book with Digital Resources

– Story cards

– Flashcards

– Word cards

5) ÕPPEAINE NIMETUS: Team Together 3

Õppeaine maht: 60 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 40 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 8 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

Team Together 3 kursuse eesmärgiks on:

– kujundada positiivset suhtumist inglise keele vastu

– tekitada huvi Inglismaa ja selle kultuuri vastu

– kujundada õpilastel inglise keele õige häälduse vilumused

– arendada elementaarset suulist ja kirjalikku väljendusoskust

– õpetada pidama dialooge ja lugema

– kaasata lapsevanemaid neile ajakohast teavet andes ning süvendada nende huvi keeleõpingute vastu

– arendada lastes õppimisharjumus

– aidata lastel omandada igapäevast sõnavara (elementaarsel tasemel)

ÕPPETEGEVUS

– Õpetatav materjal esitatakse õpilastele mänguvormis ning sõnavara ja grammatika omandatakse mängude, laulude, videofilmide läbi.

– Õpilasi õpetatakse aktiivselt kuulama, eristama lauseid, lausegruppe (tekste), lauseid ja seoseid nende vahel, aga ka hääletooni, intonatsiooni osa teksti mõistmisel.

– Keelt õpetatakse loomulikes suhtlusolukordades, seepärast õpetaja loob klassis võimalikult loomulikku keelekeskkonna. Kommunikatiivse suunitluse teenistuses on sõnavara, temaatika, õppemeetodid.

– Keeleõpe toimub läbi mitmesuguste tegevuste kaudu: rollimängud, dramatiseeringud, rütmi- ja liisusalmid, sõnamängud.

– Tehakse palju kirjutamisülesandeid.

– Tundide tempo on piisavalt mõõdukas, õpitud materjal korratakse ning kinnitatakse igas tunnis

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuste kujundamine (teemad):

New neighbours

Vocabulary – countries and nationalities, hobbies, numbers (1-100)

Grammar – revision of to be and like

New school

Vocabulary – school subjects and places in school, adverbs of frequency and adverbial phrases

Grammar – present simple with dates and times, present simple with adverbs of frequency

Literacy – reading: a diary; writing: a description

Culture – schools in the UK

English in action – making arrangements

Pronunciation – /i:/

Picnic time!

Vocabulary – food, containers

Grammar – there is/ there are with countable and uncountable nouns

Literacy – reading: a recipe; writing: a simple recipe

Culture – food around the world

English in action – shopping for food

Pronunciation – /a/

Along the river

Vocabulary – landscape, adjectives(1)

Grammar – comparatives and superlatives: short adjectives; comparatives and superlatives: long adjectives

Literacy – reading: a diary; writing: a fact file

Culture – national parks in the USA

English in action – asking the way

Pronunciation – /e/

Bo’s Learning Club

Language booster 1

Natural science: Can plants grow in water?

All about jobs

Vocabulary – jobs, rules

Grammar – present continuous, must/mustn’t

Literacy – reading: a careers website; writing: a report

Culture – the most unusual jobs in Britain!

English in action – calling the emergency services

Pronunciation – /ŋ/

Hobbies

Vocabulary – freetime activities, adverbs of manner

Grammar – can/can’t; adverbs of manner

Literacy – reading: a leaflet; writing: filling in a form

Culture – ball games around the world

English in action – talking about preferences

Pronunciation – /əʊ/

Our town

Vocabulary – places in the local area, adjectives (2)

Grammar – past simple of to be; there was/ there were

Literacy – reading: an article; writing: a composition

Culture – historic buildings

English in action – making recommendations

Pronunciation – /u:/, /ɜ:/

Bo’s Learning Club

Language booster 2

Social science: Do all rivers go into the sea?

In Roman times

Vocabulary – historical finds, verbs

Grammar – past simple regular verbs

Literacy – reading: a diary; writing: a diary of a holiday

Culture – The Romans in Britain

English in action – giving advice

Pronunciation – /ɔ:/, /a:/

Let’s celebrate!

Vocabulary – celebrations, ordinal numbers

Grammar – past simple irregular verbs

Literacy – reading: a news story; writing: an invitation to a party

Culture – Let’s celebrate!

English in action – explaining you’ve lost something

Pronunciation – /aʊ/

Holiday time!

Vocabulary – at the beach, holiday activities

Grammar – going to

Literacy – reading: a fiction story; writing: a postcard

Culture – Land of the midnight sun

English in action – making plans for the summer

Pronunciation – /ŋ/ vs /nk/

Bo’s Learning Club

Language booster 3

Social science: What was town transport like 100 years ago?

Festivals

New Year

World Friendship Day

World Book Day

KEELETEADMISED

Nimisõna – numbrid 1-100, maad ja rahvused, õppeained ja kohad koolis, toit, pakendid, maastik, elukutsed, kohalikud paigad, ajaloolised leiud, rannas; loendatavad ja loendamatud nimisõnad

Tegusõna – present simple with dates and times; present simple with adverbs of frequency; present continuous; past simple regular and irregular verbs; going to; past simple of to be; adverbs of frequency; adverbial phrases; adverbs of manner; verbs

Omadussõna: comparatives and superlatives: short and long adjectives

Foneetika: /i:/, /a/, /e/,/ŋ/, /əʊ/, /u:/, /ɜ:/, /ɔ:/, /a:/, /aʊ/, /ŋ/ vs /nk/

ÕPIVÄLJUNDID:

Õpilane oskab:

– kirjutada kirjeldust, lihtsat retsepti, aruannet, kutset peole, postkaarti; oskab täita ankeeti

– lugeda päevikut, retsepti, lendlehte, artiklit, uudislugu, ilukirjanduslikku juttu

– teha plaane; küsida teejuhiseid; helistada hädaabisse; rääkida eelistustest; teha soovitusi; anda nõu; selgitada, et on midagi ära kaotanud; thea suveks plaane

– oskab sõnavara: numbrid 1-100, maad ja rahvused, õppeained ja kohad koolis, toit, pakendid, maastik, elukutsed, kohalikud paigad, ajaloolised leiud, rannas, omadussõnad, tegevus puhkusel

KASUTATAV KIRJANDUS

– Michelle Mahony with Kay Bentley and Tessa Lochowski „Team Together 3“ Pupil’s Book with Digital Resources

– Inés Avello with Michelle Mahony and Tessa Lochowski „Team Together 3“ Activity Book

– Lucy Norris with Magdalena Custodio and Victoria Bewick „Team Together 3” Teacher’s Book with Digital Resources

– Story cards

– Flashcards

– Word cards

6) ÕPPEAINE NIMETUS: Team Together 4

Õppeaine maht: 60 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 40 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 8 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

Team Together 4 kursuse eesmärgiks on:

– kujundada positiivset suhtumist inglise keele vastu

– tekitada huvi Inglismaa ja selle kultuuri vastu

– kujundada õpilastel inglise keele õige häälduse vilumused

– arendada elementaarset suulist ja kirjalikku väljendusoskust

– õpetada pidama dialooge ja lugema

– kaasata lapsevanemaid neile ajakohast teavet andes ning süvendada nende huvi keeleõpingute vastu

– arendada lastes õppimisharjumus

– aidata lastel omandada igapäevast sõnavara (elementaarsel tasemel)

ÕPPETEGEVUS

– Õpetatav materjal esitatakse õpilastele mänguvormis ning sõnavara ja grammatika omandatakse mängude, laulude, videofilmide läbi.

– Õpilasi õpetatakse aktiivselt kuulama, eristama lauseid, lausegruppe (tekste), lauseid ja seoseid nende vahel, aga ka hääletooni, intonatsiooni osa teksti mõistmisel.

– Keelt õpetatakse loomulikes suhtlusolukordades, seepärast õpetaja loob klassis võimalikult loomulikku keelekeskkonna. Kommunikatiivse suunitluse kasutuses on sõnavara, temaatika, õppemeetodid.

– Keeleõpe toimub mitmesuguste tegevuste kaudu: rollimängud, dramatiseeringud, rütmi- ja liisusalmid, sõnamängud.

– Tehakse palju kirjutamisülesandeid.

– Tundide tempo on piisavalt mõõdukas, õpitud materjal korratakse ning kinnistatakse igas tunnis

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuste kujundamine (teemad):

Welcome back

Vocabulary – free-time activities, appearance

Grammar – present simple with before/after/when

Talent show

Vocabulary – personality adjectives, hobbies

Grammar – comparative and superlative adjectives, be good at

Literacy – reading: a police report; writing: a description of a friend

Culture – good manners around the world

English in action – describing people

Pronunciation – /eə/, /eɪ/

Then and now

Vocabulary – technology, verbs

Grammar – past simple, could/couldn’t

Literacy – reading: a science blog; writing: a report

Culture – world museums

English in action – asking for information

Pronunciation – /id/, /t/, /d/

Let’s explore

Vocabulary – space, big numbers(100-1 000 000)

Grammar – will/won’t; how …?

Literacy – reading: a blog post about life on the ISS; writing: a blog post

Culture – the mystery of stone circles

English in action – giving personal information

Pronunciation – /s/, /ɪz/, /z/

Bo’s Learning Club

Language booster 1

Social science: Are all the planets rocky?

Off to the shops

Vocabulary – shops, money and prices

Grammar – relative clauses; have to/don’t have to

Literacy – reading: an email; writing: an email to a friend

Culture – the world of the corner shop

English in action – asking for a price

Pronunciation – /ȝ/

Animals in danger

Vocabulary – sea animals, land animals

Grammar – past continuous; past continuous vs past simple

Literacy – reading: a magazine article about whales; writing: a fact file about an animal

Culture – helping animals for nearly 200 years

English in action – reminding someone to do something

Pronunciation – /ɒ/

Staying healthy

Vocabulary – illnesses, healthy lifestyle

Grammar – should/shouldn’t; infinitive of purpose

Literacy – reading: a magazine article about staying healthy; writing: a description

Culture – what’s for lunch?

English in action – at the doctor’s

Pronunciation – /ɜ:/, /e/

Bo’s Learning Club

Language booster 2

Natural science: How can plants keep us healthy?

Curtain up!

Vocabulary – theatre, entertainment

Grammar – present perfect

Literacy – reading: a short theatre play; writing: an ending to a play

Culture – curtain up!

English in action – describing clothes

Pronunciation – /i:/, /ɪ/

Let’s get creative

Vocabulary – machines, materials

Grammar – present perfect with ever/never; is/are made of

Literacy – reading: an article about accidental inventions; writing: personal account

Culture – handmade in the USA

English in action – explaining that something doesn’t work

Pronunciation – /ʌ/, /u:/

Into the wild

Vocabulary – countries, landscape

Grammar – present perfect vs past simple; zero conditional

Literacy – reading: a blog post about geocaching; writing: a blog post about a trip

Culture – walk the world!

English in action – asking for something

Pronunciation – /ɑ:/, /ʌ/

Bo’s Learning Club

Language booster 3

Art: What do landscape paintings look like?

Festivals

Harvest Festival

World Water Day

Youth Service Day

KEELETEADMISED

Nimisõna – välimus, hobid, kosmos, suured numbrid (100- 1 000 000), poed, raha ja hinnad, mereloomad, maismaaloomad, haigused, tervislik elustiil, teater, meelelahutus, masinad, materjalid, riigid, maastik

Tegusõna – present simple, past simple, relative clauses, past continuous, past continuous vs past simple, infinitive of purpose, present perfect, present perfect vs past simple, zero conditional

Omadussõna: comparatives and superlatives, personality adjectives

Foneetika: /eə/, /eɪ/, /id/, /t/, /d/, /s/, /ɪz/, /z/, /ȝ/, /ɒ/, /ɔ:/, /ɜ:/, /e/, /i:/, /ɪ/, /ʌ/, /u:/, /ɑ:/

ÕPIVÄLJUNDID:

Õpilane oskab:

– kirjutada kirjeldust sõbrast, aruannet, blogi postitust, emaili sõbrale, fakte looma kohta, kirjeldust, lõppu näidendile, isiklikku selgitust, blogi postitust reisist

– lugeda politsei raportit, teadusblogi, blogipostitust elust ISS-il, emaili, ajakirja artiklit vaaladest, ajakirja artiklit tervena püsimisest, lühikest näidendit, artiklit juhuslikest leiutistest, blogipostitust geopeitusest

– kirjeldada inimesi; küsida informatsiooni; anda isiklikku informatsiooni; küsida hinda; tuletada kellegile midagi meelde; kirjeldada riideid; seletada, et midagi ei tööta

– oskab sõnavara: numbrid 100-1 000 000, vaba aja tegevused, välimus, iseloomu omadussõnad, tehnoloogia, kosmos, poed, raha ja hinnad, mereloomad, maismaaloomad, haigused, tervislik eluviis, teater, meelelahutus, masinad, materjalid, riigid, maastik

KASUTATAV KIRJANDUS

– Michelle Mahony with Kay Bentley and Tessa Lochowski „Team Together 4“ Pupil’s Book with Digital Resources

– Inés Avello with Michelle Mahony and Tessa Lochowski „Team Together 4“ Activity Book

– Jennifer Heath with Magdalena Custodio and Victoria Bewick „Team Together 4” Teacher’s Book with Digital Resources

Scroll Up