Inglise keele õppekavad algkooli lastele

LASTE KEELTEKESKUSE DIALOOG
INGLISE KEELE ÕPPEKAVA ALGKOOLI  LASTELE

Üldsätted

Inglise keele õppekava iseloomustab põhjalikkus ja jätkusuutlikkus. 14 aasta jooksul saavad lapsed järjepidevalt omandada, täiendada ja parandada inglise keele oskusi. Inglise keele õppekavas on 14 erinevat ainekava. Lapsed võivad alustada oma Keeltekeskuse õpinguid veel eelkoolis ning liikudes kursuselt kursusele lõpetada Keeltekeskuse viimase ainekavaga – Gold Experience C1. Lapsed võivad liituda kursustega ka hiljem – iga edukalt läbitud õppeaasta eest väljastatakse tunnistus.

Koolieelikutele mõeldud ainekavad English Adventure Starter A ja English Adventure Starter B on 30-tunnised(ak.t). Algkoolile mõeldud ainekava Team Together 1 on 45-tunnine(ak.t)., Team Together 2, Team Together 3 ja Team Together 4 on 60-tunnised(ak.t). Põhikooli õpilastele mõeldud ainekavad Gold Experience A1, Gold Experience A2, Gold Experience A2+, Gold Experience B1 ja Gold Experience B1+ on 90- tunnised(ak.t).

Gümnaasiumi õpilastele mõeldud ainekavad Gold Experience B2, Gold Experience B2+ ja Gold Experience C1 on 90- tunnised(ak.t). Õppetöö algab septembri keskel ja kestab kuni mai keskpaigani. Õppevaheajad ühilduvad üldhariduskooliga.

Tunnid toimuvad 1 või 2 korda nädalas vastavalt ainekava mahule (koolieelikutel üks kord nädalas 1 akadeemiline tund; algkoolis, 1. klassis 1 kord nädalas 60 minutit, 2-4. klassis 2 korda nädalas 1 akadeemiline tund; põhikoolis 5.-9.klassis 2 korda nädalas 1,5 akadeemilist tundi; gümnaasiumis 10-11. klassis 2 korda nädalas 1,5 akadeemilist tundi, 12. klassis 1 kord nädalas 3 akadeemilist tundi ).

Koolieelikutel ja algklasside õpilastel kestab üks akadeemiline tund 40 minutit, põhikooli lastel ja gümnasistidel on akadeemilise tunni pikkus 45 min.

1. Inglise keele õppekava eesmärgid ja ülesanded on

1.1. kujundada, toetada ja arendada laste keeleõppehuvi, pakkuda keelte süvaõpet ja

soodustada õppurite isiksuse mitmekülgset arengut;

1.2. saavutada keeleoskuse selline tase, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda, lugeda ja mõista eakohaseid originaaltekste (EL keelemapi B2 tase);

1.3. luua selline õppekeskkond, kus õpilased oleksid huvitatud keelte õppimisest.

1.4. õpetada last hindama oma keeleõppesaavutusi ja täitma keelemappi;

1.5. ette valmistada õpilasi rahvusvaheliste eksamite tegemiseks, et saada oma edukusele rahvusvaheline hinnang ja valmistuda koolieksamiks;

1.6. pakkuda lastele eduelamusi ja tunnustust;

1.7. arendada õpilastel oskusi edaspidisteks võõrkeelte õppimisteks;

1.8. arendada oskusi väljendamaks enese ja rühma seisukohti;

1.9. õpetada õpilasi rakendama oma loovust, fantaasiat ja sotsiaalseid oskusi.

2. Õpingute alustamise tingimused

2.1. lapse soov õppida valitud keelt Keeltekeskuses ja koolituse tellija (lapsevanema või vanema esindaja) nõusolek täita tellija kohustusi;

2.2. Keeltekeskuse võimalus pakkuda lapsele koolitust sobival ajal, sobiva hinna

ja sobiva tasemega;

2.3. õppija tase ja motivatsioon selgitatakse vestluse käigus koolituse korraldajaga ja eeltesti põhjal. Kui õppija läheb üle ühelt kursuselt teisele või tuleb õppima koolieelikute rühma, siis eeltesti ei toimu.

3. Õppeainete valiku võimalused ja tingimused

Igale astmele (eelkool, algkool, põhikool ja gümnaasium) vastab mitu erineva raskusega ainekava. Õppijale pakutakse testi alusel valida ühe astme ulatuses kahe järjestikku seisva kergema ja raskema programmi vahel – see, mis vastab õppija nõudlusnivoole ja ei pidurda rühma õppetegevuse tempot.

4.Kursuse lõpetamise nõuded

Iga kursuse lõpus, välja arvatud eelkoolis, sooritab õppur lõputesti, omal soovil rahvusvahelise eksami. Eksamitele lubatakse õppureid, kes on läbinud edukalt vähemalt 75% õppeprogrammist.

ÕPPEAINETE LOEND

1. New English Adventure Starter A

2. New English Adventure Starter B

3. Team Together 1

4. Team Together 2

5. Team Together 3

6. Team Together 4

7. Gold Experience A1

8. Gold Experience A2

9. Gold Experience A2+

10. Gold Experience B1

11. Gold Experience B1+

12. Gold Experience B2

13. Gold Experience B2+

14. Gold Experience C1

AINEKAVAD

3) ÕPPEAINE NIMETUS: Team Together 1

Õppeaine maht: 45 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 40 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 9 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

Team Together 1 kursuse eesmärgiks on:

– kujundada positiivset suhtumist inglise keele vastu

– kujundada õpilastel inglise keele õige häälduse vilumused

– arendada elementaarset suulist ja kirjalikku väljendusoskust

– õpetada pidama dialooge ja lugema

– kaasata lapsevanemaid neile ajakohast teavet andes ning süvendada nende huvi keeleõpingute vastu

– arendada lastes õppimisharjumus.

ÕPPETEGEVUS

– Alustatakse suulise eelkursusega, et arendada lapse kuulamisoskust. Laps peab õppima uut keelt kõla järgi eristama, sõnas häälikuid eristama, kuid ka kõneleja miimika ja žestide järgi kõne sisu prognoosima.

– Õpetatav materjal esitatakse õpilastele mänguvormis ning sõnavara ja grammatika omandatakse mängude, laulude, videofilmide läbi.

– Õppimise algetapil on olulised sõnalised positiivsed hinnangud; hinnatakse ainult positiivseid tulemusi.

– Õpilasi õpetatakse aktiivselt kuulama, eristama üksikuid sõnu, sõnagruppe, lauseid ja seoseid nende vahel, aga ka hääletooni, intonatsiooni osa teksti mõistmisel.

– Tundide tempo on piisavalt mõõdukas, õpitud materjali korratakse ning kinnitatakse igas tunnis.

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuste kujundamine (teemad):

Hello!/ Tere!

Vocabulary/Sõnavara – numbers, colours/ numbrid, värvid

English in action/Inglise keel praktikas – meeting new friends: What’s your name?/ uute sõpradega kohtumine: Mis sinu nimi on?

Look at my toys/ Vaat mu mänguasju

Vocabulary/Sõnavara – indoor toys, outdoor toys/ mänguasjad toas, mänguasjad väljas

Grammar/ Grammatika – What’s this? Its … ; Is it a swing? Yes, it is/ No, it isn’t

Skill/Oskus – describing toys/ mänguasjade kirjeldamine

English in action/Inglise keel praktikas – sharing your toys: Can I play with you?/ oma mänguasjade jagamine: Kas ma võin sinuga mängida?

Phonics/ Foneetika – b, p, d, t

Where’s my pen?/ Kus mu pliiats on?

Vocabulary/Sõnavara – classroom objects (1), classroom objects (2)/ asjad klassiruumis (1), asjad klassiruumis (2)

Grammar/Grammatika – This is my pencil case/These are my books; Where’s the pencil? It’s in/on/under the desk

Skill/Oskus – describing your classroom/ oma klassiruumi kirjeldmine

English in action/Inglise keel praktikas – borrowing things: Can I borrow your pen?/ asjade laenamine: Kas ma võin su pliiatsit laenata?

Phonics/ Foneetika – a, i

Move your body!/ Liiguta oma keha!

Vocabulary/Sõnavara – body, movement verbs/ keha, liikumist väljendavad verbid

Grammar/Grammatika – I’ve got one face/I’ve got  ten toes; Move your body!/Touch your head!

Skill/Oskus – describing  a robot/ roboti kirjeldamine

English in action/Inglise keel praktikas – paying a compliment: What a cool picture!/ komplimendi tegemine: Kui lahe pilt!

Phonics/Foneetika – f, v, h

Atomic’s Learning Club/ Atomic-u õppeklubi

Language booster 1/ Keelearendus 1

Natural science/ Loodusteadus: What are our senses?/ Millised on meie meeled?

Meet my family/ Kohtu mu perekonnaga

Vocabulary/Sõnavara – family, face/ perekond, nägu

Grammar/Grammatika – Who’s this? It’s my uncle; He’s got blue eyes/She’s got green eyes

Skill/Oskus – presenting your family/ enda perekonna esitlemine

English in action/Inglise keel praktikas – introducing family and friends: This is my sister. Her name’s Paula./ pere ja sõprade tutvustamine: See on minu õde. Tema nimi on Paula.

Phonics/Foneetika – m, n, s, z

Help the animals!/ Aita loomi!

Vocabulary/ Sõnavara – pets, animal body/ lemmikloomad, looma keha

Grammar/ Grammatika – What are these? They’re cats; It’s got big teeth

Skill/Oskus – describing pets/ lemmikloomade kirjeldamine

English in action/Inglise keel praktikas – asking about pets: Have you got a pet?/ Lemmikloomade kohta küsimine: Kas sul on lemmikloom?

Phonics/ Foneetika – e, o

Do you like peas?/ Kas sulle meeldivad herned?

Vocabulary/Sõnavara – food (1), food (2)/ toit(1), toit(2)

Grammar/ Grammatika – I like apples/ I don’t like pasta; Do you like cheese? Yes, I do/No, I don’t

Skill/Oskus – describing your likes and dislikes/ oma meeldivuse ja ebameeldivuse väljendamine

English in action/Inglise keel praktikas – asking for food and drink: Can I have an apple, please?/ toidu ja joogi küsimine: Kas ma saaksin palun õuna?

Phonics/ Foneetika – c, g, j

Atomic’s Learning Club/ Atomic-u õppeklubi

Language booster 2/ Keelearendus 2

Natural science/Loodusteadus: What do plants need?/ Mida taimed vajavad?

It’s windy!/ On tuuline!

Vocabulary/Sõnavara – weather, clothes/ ilm, riided

Grammar/Grammatika – What’s the weather like? It’s cloudy; I’m wearing a t-shirt and shorts

Skill/Oskus – describing clothes/ riiete kirjeldamine

English in action/Inglise keel praktikas – giving instructions: Take of your sweater./ juhiste andmine: Võta kampsun seljast ära.

Phonics/Foneetika – u

Who’s at home?/ Kes kodus on?

Vocabulary/Sõnavara – house, chores/maja, kodutööd

Grammar/Grammatika – Where’s my dad? He’s in the garden/He isn’t in the bedroom; He’s/She’s tidying up

Skill/Oskus – describing chores you do at home/ tööde kirjeldamine, mida teed kodus

English in action/Inglise keel praktikas – asking for and offering help: Can you help me, please?/ abi pakkumine ja küsimine: Kas sa saaksid mind aidata,palun?

Phonics/Foneetika – l, r

Let’s play outside/ Mängime õues

Vocabulary/Sõnavara – actions (1), actions (2)/ tegevus(1), tegevus(2)

Grammar/Grammatika – I can climb a tree/ I can’t fly a kite; Can you dance? Yes, I can/ No, I can’t

Skill/Oskus – describing what you can do/ oma oskuse kirjeldamine

English in action/Inglise keel praktikas – making plans: Let’s go to the park!/ plaanide tegemine: Lähme parki!

Phonics/Foneetik – k, w, y

Atomic’s Learning Club/ Atomic-u õppeklubi

Language booster 3/ Keelearendus 3

Social science/Sotsiaalteadus: What’s a beach like?/Missugune on rand?

Festivals/ Festivalid

Bonfire Night/ Lõkkeõhtu

Earth Day/ Maa päev

Kite Festival Day/ Tuulelohe festivali päev

KEELETEADMISED

Nimisõna – numbrid, värvid, mänguasjad, asjad klassiruumis, keha, perekond, nägu, lemmikloomad, toit, ilm, riided, kodu

Tegusõna: verbid, mis väljendavad liikumist; tegevuse, inimeste, loomade ning esemete kirjeldamine

Foneetika: b, p, d, t, a, i , f, v, h, m, n, s, z, e, o, c, g, j, u

ÕPIVÄLJUNDID:

Õpilane oskab:

– Tervitada ja hüvasti jätta

– Koostada lihtsaid lauseid ning küsimusi

– Paluda ja tänada

– Ennast tutvustada

– Ütelda numbreid 1-10

– Õpitud sõnavara õppekava teemadel

– Saada aru lihtsatest käsklustest, anda lihtsaid käskluseid

– Nimetada põhivärve

– Kasutama õiges kontekstis õpitud holofraase, näiteks „My name is…”, „What’s this?”, „It’s a …”, „I’m wearing…“, „I’ve got…“, „I like…“ jne

KASUTATAV KIRJANDUS

– Susannah Reed and Lesley Koustaff with Kay Bentley „Team Together 1“ Pupil’s Book with Digital Resources

– Jill Leighton with Lesley Koustaff and Susannah Reed „Team Together 1“ Activity Book

– Catherine Zgouras with Magdalena Custodio and Victoria Bewick „Team Together 1” Teacher’s Book with Digital Resources

– Story cards

– Flashcards

– Word card

4) ÕPPEAINE NIMETUS: Team Together 2

Õppeaine maht: 60 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 40 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 9 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

Team Together 2 kursuse eesmärgiks on:

– motiveerida lapsi ning ergutada neid õppima inglise keelt läbi mängude, huvitavate projektide, mini-näidendite ning lugude.

– selgeks õppida Team Together 2 õpiku sõnavara ning grammatika, selle kordamine ja kinnistamine ning uue materjali omandamine.

– harjutada ja motiveerida lapsi oma mõtteid ning tundeid inglise keeles vabalt väljendama

– arendada lihtsamaid kirjutamis-, lugemis- ning rääkimisoskusi.

– kujundada positiivset suhtumist inglise keele vastu

– kujundada õpilastel inglise keele õige häälduse oskused

– kaasata lapsevanemaid neile ajakohast teavet andes ning süvendada nende huvi keeleõpingute vastu.

– arendada lastes õppimisharjumust

ÕPPETEGEVUS

– Õpetatav materjal esitatakse õpilastele mänguvormis ning sõnavara ja grammatika omandatakse mängude, laulude, videofilmide läbi.

– Õpilasi õpetatakse aktiivselt kuulama, eristama üksikuid lauseid, lausegruppe (tekste), lauseid ja seoseid nende vahel, aga ka hääletooni, intonatsiooni osa teksti mõistmisel.

– Keeleõpe toimub läbi mitmesuguste tegevuste: rollimängud, dramatiseeringud, rütmi- ja liisusalmid, sõnamängud.

– Tehakse palju kirjutamisülesandeid.

– Tundide tempo on piisavalt mõõdukas, õpitud materjal korratakse ning kinnitatakse igas tunnis.

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuste kujundamine (teemad):

– Back to school/ Tagasi kooli

Vocabulary/Sõnavara – alphabet, numbers (11-20)/ tähestik, numbrid(11-20)

Grammar/Grammtika – this/these; that/those

English in action/Inglise keel praktikas – asking for and spelling names: How do you spell „Anna”?/ nimede küsimine ja õigekiri: Kuidas sa kirjutad “Anna”?

It’s a happy day!/ Lõbus päev!

Vocabulary/Sõnavara – daily routines, times of the day/ päevased rutiinid, kellaajad

Grammar/Grammatika – I play/don’t play; We have/don’t have lunch; When do you go home? We go home in the afternoon

Skill/Oskus – describing daily routines/ rutiinide kirjeldamine

English in action/Inglise keel praktikas – saying the time: It’s 8 o’clock/ aja ütlemine: Kell on 8.

Phonics/Foneetika – a_e; i_e

Let’s dress up! Paneme riidesse!

Vocabulary/Sõnavara – clothes, personal possessions/riided, isiklikud esemed

Grammar/Grammatika – You’re/they’re wearing jeans; Our glasses are blue; Your keys are grey; Their phones are green

Skill/Oskus – describing clothes/ riietuse kirjeldamine

English in action/Inglise keel praktikas – asking the price: How much is this basketball cap?/ hinna küsimine: Kui palju see korvpalli nokats maksab?

Phonics/Foneetika – o_e; u_e

The activity centre/ Tegevuskeskus

Vocabulary/Sõnavara – activities, days of the week/ tegevused, nädalapäevad

Grammar/Grammatika – He/She plays video games; He/She doesn’t watch TV; Does he do karate on Saturday? Yes, he does/ No, he doesn’t

Skill/Oskus – describing activities/tegevuste kirjeldamine

English in action/Inglise keel praktikas – talking about favourite activities: I like playing football/ lemmiktegevustest rääkimine: Mulle meeldib jalgpalli mängida.

Phonics/Foneetika – bl, pl

Atomic’s Learning Club/ Atomic-u õppeklubi

Language booster 1/ Keelerendus 1

Maths/Matemaatika: How do we tell time?/ Kuidas me aega ütleme?

I want to be a cook!/ Ma tahan saada kokaks!

Vocabulary(Sõnavara – jobs, transport/ ametid, transport

Grammar/Grammatika – I want to be a pop star; He/She goes to work by bus

Skill/Oskus – describing jobs and means of transport/ ametite ja transpordivahendite kirjeldamine

English in action/Inglise keel praktikas – buying tickets: Four bus tickets, please/ piletite ostmine: neli bussipiletit, palun.

Phonics/Foneetika – br, dr, tr

Fun on the farm/ Lõbus on talus

Vocabulary/Sõnavara – farm animals, farm activities/ taluloomad, tegevused talus

Grammar/Grammatika – Is she/he/it flying? Yes, he/she/it is/ No, he/she/it isn’t; Are they brushing the horses? Yes, they are/ No they aren’t

Skill/Oskus – describing farm animals and activities/ taluloomade ja tegevuste kirjeldamine

English in action/Inglise keel praktikas – asking for clarification: Sorry. Can you repeat that?/ täpsustuse küsimine: Vabandust, kas saaksite seda korrata?

Phonics/Foneetika – ch, sh

Out in the forest/ Metsas

Vocabulary/Sõnavara – adjectives, camping objects/ omadussõnad, matkamise esemed

Grammar/Grammatika – I haven’t got a new book; He/she hasn’t got a soft ball; Have you got a tent? Yes, I have/ No, I haven’t; Has he/she got a tent? Yes, he/she has/ No, he/she hasn’t

Skill/Oskus – describing everyday objects/ igapäeva esemete kirjeldamine

English in action/Inglise keel praktikas – talking about possession: Whose torch is this? It’s mine/ varast rääkimine: Kelle tõrvik see on? See on minu oma.

Phonics/ Foneetika – th

Atomic’s Learning Club/ Atomic-u õppeklubi

Language booster 2/ Keelearendus 2

Social science/Sotsiaalteadus: What can we see on a map?/ Mida me kaardil näeme?

Look at the stars/ Vaatame tähti

Vocabulary/Sõnavara – furniture, prepositions of place/ mööbel, koha eessõnad

Grammar/Grammatika – There’s a bookcase/ There are bookcases; There isn’t a chair/ There aren’t any beds

Skill/Oskus – describing the house and furniture/ maja ja mööbli kirjeldamine

English in action/Inglise keel praktikas – talking about location: Is it behind the sofa?/ asukohast rääkimine: Kas see on diivani taga?

Phonics/ Foneetika – cl, fl, sl

Animals are fun!/ Loomadega on lõbus!

Vocabulary/Sõnavara – wild animals, food/ metsloomad, toit

Grammar/Grammatika – Can penguins swim? Yes, they can; Can hippos jump? No, they can’t; Is there a coconut? Yes, there is/ No, there isn’t; Are there any burgers? Yes, there are/ No, there aren’t

Skill/Oskus – describing wild animals/ metsloomade kirjeldamine

English in action/Inglise keel praktikas – taking about feelings: I’m thirsty/ tunnete väljendamine: Olen janune.

Phonics/Foneetika – fr, gr, pr

Party at the park/ Pidu pargis

Vocabulary/Sõnavara – places in town; feelings/ kohad linnad, tunded

Grammar/Grammatika – I/She/He was at the park; I/She/He wasn’t at the bank; We/You/They were happy; We/You/They weren’t sad

Skill/Oskus – describing places in town and feelings/ kirjeldamine paiku linnas ning tundeid

English in action/Inglise keel praktikas – asking for directions: Excuse me. Where’s the bakery?/ suunajuhiste küsimine: Vabandage, kus asub pagariäri?

Phonics/ Foneetika– sm, sn, sp, st

Atomic’s Learning Club/ Atomic–u õppeklubi

Language booster 3/ Keelearendus 3

Natural science/ Loodusteadus: Are there simple machines around us?/Kas meie ümber on lihtsaid masinaid?

Festivals/ Festivalid

Months and seasons/ kuus ja aastaajad

Calgary Stampede (iga-aastane rodeo, näitus ja festival)

Happy Thanksgiving!/ Häid Tänupühi!

KEELETEADMISED

Nimisõna – numbrid 11-20, kellaajad, riided, isiklikud asjad, töö, transport, koduloomad, tööd talus, mööbel, metsloomad, toit, kohad linnas

Tegusõna – rutiini, tegevuste, töö, koduloomade, metsloomade, kodu ning mööbli kirjeldamine; hinna küsimine, pileti ostmine, tunnetest rääkimine, teejuhiste küsimine

Foneetika: a_e, i_e, o_e, u_e, bl, pl, br, dr, tr, ch, sh, th, cl, fl, sl, fr, gr, pr, sm, sn, sp, st

ÕPIVÄLJUNDID:

Õpilane oskab:

– Küsida ja veerida nimesid

– Kirjeldada päevast rutiini, riideid, tegevusi, töökohtasid, transpordivõimalusi, koduloomi, metsloomi, igapäevaseid esemeid, kodu, mööblit, kohti linnas.

– Ütelda kellaaega

– Rääkida lemmiktegevustest

– Osta pileteid

– Küsida täpsustust

– Rääkida asukohast

– Rääkida tunnetest

– Küsida teejuhiseid

KASUTATAV KIRJANDUS

– Lesley Koustaff with Kay Bentley „Team Together 2“ Pupil’s Book with Digital Resources

– Lesley Koustaff and Susan Rivers „Team Together 2“ Activity Book

– Catherine Zgouras with Magdalena Custodio and Victoria Bewick „Team Together 2” Teacher’s Book with Digital Resources

– Story cards

– Flashcards

– Word cards

5) ÕPPEAINE NIMETUS: Team Together 3

Õppeaine maht: 60 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 40 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 9 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

Team Together 3 kursuse eesmärgiks on:

– kujundada positiivset suhtumist inglise keele vastu

– tekitada huvi Inglismaa ja selle kultuuri vastu

– kujundada õpilastel inglise keele õige häälduse vilumused

– arendada elementaarset suulist ja kirjalikku väljendusoskust

– õpetada pidama dialooge ja lugema

– kaasata lapsevanemaid neile ajakohast teavet andes ning süvendada nende huvi keeleõpingute vastu

– arendada lastes õppimisharjumus

– aidata lastel omandada igapäevast sõnavara (elementaarsel tasemel)

ÕPPETEGEVUS

– Õpetatav materjal esitatakse õpilastele mänguvormis ning sõnavara ja grammatika omandatakse mängude, laulude, videofilmide läbi.

– Õpilasi õpetatakse aktiivselt kuulama, eristama lauseid, lausegruppe (tekste), lauseid ja seoseid nende vahel, aga ka hääletooni, intonatsiooni osa teksti mõistmisel.

– Keelt õpetatakse loomulikes suhtlusolukordades, seepärast õpetaja loob klassis võimalikult loomulikku keelekeskkonna. Kommunikatiivse suunitluse teenistuses on sõnavara, temaatika, õppemeetodid.

– Keeleõpe toimub läbi mitmesuguste tegevuste kaudu: rollimängud, dramatiseeringud, rütmi- ja liisusalmid, sõnamängud.

– Tehakse palju kirjutamisülesandeid.

– Tundide tempo on piisavalt mõõdukas, õpitud materjal korratakse ning kinnitatakse igas tunnis

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuste kujundamine (teemad):

– New neighbours/ Uued naabrid

Vocabulary/Sõnavara – countries and nationalities, hobbies, numbers (1-100)/ riigid ja rahvused, hobid, numbrid(1-100)

Grammar/Grammatika – revision of to be and like

New school/ Uues koolis

Vocabulary/Sõnavara – school subjects and places in school, adverbs of frequency and adverbial phrases/ õppeained ja kohad koolis, sageduse määrsõnad ning määrsõnafraasid

Grammar/ Grammatika – present simple with dates and times, present simple with adverbs of frequency

Literacy/Kirjaoskus – reading: a diary; writing: a description/ lugemine: päevik; kirjutamine: kirjeldus

Culture/Kultuur – schools in the UK/ koolid Ühendkuningriikides

English in action/Inglise keel praktikas – making arrangements/ kokkulepete tegemine

Pronunciation/Hääldamine – /i:/

Picnic time!/ Aeg piknikuks!

Vocabulary/Sõnavara – food, containers/ toit, anumad

Grammar/Grammatika – there is/ there are with countable and uncountable nouns

Literacy/Kirjaoskus – reading: a recipe; writing: a simple recipe/ lugemine: retsept; kirjutamine: lihtne retsept

Culture/ Kultuur– food around the world/ toidud maailmas

English in action/Inglise keel praktikas – shopping for food/ toidu ostmine

Pronunciation/Hääldamine – /a/

Along the river/ Mööda jõge

Vocabulary/ Sõnavara – landscape, adjectives(1)/ maastik, omadussõnad(1)

Grammar/Grammatika – comparatives and superlatives: short adjectives; comparatives and superlatives: long adjectives

Literacy/Kirjaoskus – reading: a diary; writing: a fact file/ lugemine: päevik; kirjutamine: faktifail

Culture/Kultuur – national parks in the USA/ rahvuspargid USA-s

English in action/Inglise keel praktikas – asking the way/ teejuhiste küsimine

Pronunciation/Hääldamine – /e/

Bo’s Learning Club/ Bo õppeklubi

Language booster 1/ Keelearendus 1

Natural science/Loodusteadus: Can plants grow in water?/ Kas taimed saavad vees kasvada?

All about jobs/ Kõik ametitest

Vocabulary/Sõnavara – jobs, rules/ ametid, reeglid

Grammar/Grammatika – present continuous, must/mustn’t

Literacy/Kirjaoskus – reading: a careers website; writing: a report/ lugemine: karjääri veebisait; kirjutamine: aruanne

Culture/Kultuur – the most unusual jobs in Britain!/ kõige ebaharilikumad ametid Britannias

English in action/Inglise keel praktikas – calling the emergency services/ hädaabisse helistamine

Pronunciation/Hääldamine – /ŋ/

Hobbies/Hobid

Vocabulary/Sõnavara – freetime activities, adverbs of manner/ vabaajategevused, viiside määrsõnad

Grammar/Grammatika – can/can’t; adverbs of manner

Literacy/Kirjaoskus – reading: a leaflet; writing: filling in a form/ lugemine: lendleht; kirjutamine: ankeedi täitmine

Culture/Kultuur – ball games around the world/ pallimängud maailmas

English in action/Inglise keel praktikas – talking about preferences/ eelistustest rääkimine

Pronunciation/Hääldamine – /əʊ/

Our town/ Meie linn

Vocabulary/Sõnavara – places in the local area, adjectives (2)/ kohalikud paigad, omadussõnad(2)

Grammar/Grammatika – past simple of to be; there was/ there were

Literacy/Kirjaoskus – reading: an article; writing: a composition/ lugemine: artikkel; kirjutamine: kompositsioon

Culture/Kultuur – historic buildings/ ajaloolised ehitised

English in action/Inglise keel praktikas – making recommendations/ soovituste tegemine

Pronunciation/Hääldamine – /u:/, /ɜ:/

Bo’s Learning Club/ Bo õppeklubi

Language booster 2/ Keelearendus 2

Social science/Sotsiaalteadus: Do all rivers go into the sea?/ Kas kõik jõed suubuvad merre?

In Roman times/ Rooma ajal

Vocabulary/Sõnavara – historical finds, verbs/ ajaloolised leiud, tegusõnad

Grammar/Grammatika – past simple regular verbs

Literacy/Kirjaoskus – reading: a diary; writing: a diary of a holiday/ lugemine: päevik; kirjutamine: päevik vaheajast

Culture/Kultuur – The Romans in Britain/ Roomlased Britannnias

English in action/Inglise keel praktikas – giving advice/ nõu andmine

Pronunciation/Hääldamine – /ɔ:/, /a:/

Let’s celebrate!/ Tähistame!

Vocabulary/Sõnavara – celebrations, ordinal numbers/ pidustused, järgarvud

Grammar/Grammatika – past simple irregular verbs

Literacy/Kirjaoskus – reading: a news story; writing: an invitation to a party/ lugemine: uudislugu; kirjutamine: kutse peole

Culture/Kultuur – Let’s celebrate!/ Tähistame!

English in action/Inglise keel praktikas – explaining you’ve lost something/ selgitamine, et kaotasid midagi ära.

Pronunciation/Hääldamine – /aʊ/

Holiday time!/ Puhkus!

Vocabulary/Sõnavara – at the beach, holiday activities/rannas, tegevused puhkusel

Grammar/Grammatika – going to

Literacy/Kirjaoskus – reading: a fiction story; writing: a postcard/ lugemine: ilukirjanduslik lugu; kirjutamine: postkaart

Culture/Kultuur – Land of the midnight sun/ Keskööpäikese maa

English in action/Inglise keel praktikas – making plans for the summer/ suveplaanide tegemine

Pronunciation/Hääldamine – /ŋ/ vs /nk/

Bo’s Learning Club/ Bo õppeklubi

Language booster 3/ Keelearendus 3

Social science/Sotsiaalteadus: What was town transport like 100 years ago?/ Milline oli linnatransport 100 aastat tagasi?

Festivals/Festivalid

New Year/ Uus aasta

World Friendship Day/ Ülemaailmne sõpruse päev

World Book Day/ Ülemaailmne raamatu päev

KEELETEADMISED

Nimisõna – numbrid 1-100, maad ja rahvused, õppeained ja kohad koolis, toit, pakendid, maastik, elukutsed, kohalikud paigad, ajaloolised leiud, rannas; loendatavad ja loendamatud nimisõnad

Tegusõna – present simple with dates and times; present simple with adverbs of frequency; present continuous; past simple regular and irregular verbs; going to; past simple of to be; adverbs of frequency; adverbial phrases; adverbs of manner; verbs

Omadussõna: comparatives and superlatives: short and long adjectives

Foneetika: /i:/, /a/, /e/,/ŋ/, /əʊ/, /u:/, /ɜ:/, /ɔ:/, /a:/, /aʊ/, /ŋ/ vs /nk/

ÕPIVÄLJUNDID:

Õpilane oskab:

– kirjutada kirjeldust, lihtsat retsepti, aruannet, kutset peole, postkaarti; oskab täita ankeeti

– lugeda päevikut, retsepti, lendlehte, artiklit, uudislugu, ilukirjanduslikku juttu

– teha plaane; küsida teejuhiseid; helistada hädaabisse; rääkida eelistustest; teha soovitusi; anda nõu; selgitada, et on midagi ära kaotanud; thea suveks plaane

– oskab sõnavara: numbrid 1-100, maad ja rahvused, õppeained ja kohad koolis, toit, pakendid, maastik, elukutsed, kohalikud paigad, ajaloolised leiud, rannas, omadussõnad, tegevus puhkusel

KASUTATAV KIRJANDUS

– Michelle Mahony with Kay Bentley and Tessa Lochowski „Team Together 3“ Pupil’s Book with Digital Resources

– Inés Avello with Michelle Mahony and Tessa Lochowski „Team Together 3“ Activity Book

– Lucy Norris with Magdalena Custodio and Victoria Bewick „Team Together 3” Teacher’s Book with Digital Resources

– Story cards

– Flashcards

– Word cards

6) ÕPPEAINE NIMETUS: Team Together 4

Õppeaine maht: 60 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 40 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 9 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

Team Together 4 kursuse eesmärgiks on:

– kujundada positiivset suhtumist inglise keele vastu

– tekitada huvi Inglismaa ja selle kultuuri vastu

– kujundada õpilastel inglise keele õige häälduse vilumused

– arendada elementaarset suulist ja kirjalikku väljendusoskust

– õpetada pidama dialooge ja lugema

– kaasata lapsevanemaid neile ajakohast teavet andes ning süvendada nende huvi keeleõpingute vastu

– arendada lastes õppimisharjumus

– aidata lastel omandada igapäevast sõnavara (elementaarsel tasemel)

ÕPPETEGEVUS

– Õpetatav materjal esitatakse õpilastele mänguvormis ning sõnavara ja grammatika omandatakse mängude, laulude, videofilmide läbi.

– Õpilasi õpetatakse aktiivselt kuulama, eristama lauseid, lausegruppe (tekste), lauseid ja seoseid nende vahel, aga ka hääletooni, intonatsiooni osa teksti mõistmisel.

– Keelt õpetatakse loomulikes suhtlusolukordades, seepärast õpetaja loob klassis võimalikult loomulikku keelekeskkonna. Kommunikatiivse suunitluse kasutuses on sõnavara, temaatika, õppemeetodid.

– Keeleõpe toimub mitmesuguste tegevuste kaudu: rollimängud, dramatiseeringud, rütmi- ja liisusalmid, sõnamängud.

– Tehakse palju kirjutamisülesandeid.

– Tundide tempo on piisavalt mõõdukas, õpitud materjal korratakse ning kinnistatakse igas tunnis

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuste kujundamine (teemad):

Welcome back/ Tere tulemast tagasi!

Vocabulary/Sõnavara – free-time activities, appearance/ vabaajategevused, välimus

Grammar/Grammatika – present simple with before/after/when

Talent show/ Talendišõu

Vocabulary/Sõnavara – personality adjectives, hobbies/ iseloomu omadussõnad, hobid

Grammar/Grammatika – comparative and superlative adjectives, be good at

Literacy/Kirjaoskus – reading: a police report; writing: a description of a friend/ lugemine: politsei aruanne; kirjutamine: sõbra kirjeldus

Culture/Kultuur – good manners around the world; ülemaailmsed head kombed

English in action/Inglise keel praktikas – describing people/ inimeste kirjeldamine

Pronunciation/Hääldamine – /eə/, /eɪ/

Then and now/ Siis ja praegu

Vocabulary/Sõnavara – technology, verbs/ tehnoloogia, tegusõnad

Grammar/Grammatika – past simple, could/couldn’t

Literacy/Kirjaoskus – reading: a science blog; writing: a report/ lugemine: teadusblogi; kirjutamine: aruanne

Culture/Kultuur – world museums/ muuseumid maailmas

English in action/Inglise keel praktikas – asking for information/ informatsiooni küsimine

Pronunciation/Hääldamine – /id/, /t/, /d/

Let’s explore/ Uurime!

Vocabulary/Sõnavara – space, big numbers(100-1 000 000)/ kosmos, suured numbrid (100- 1000 000)

Grammar/Grammatika – will/won’t; how …?

Literacy/Kirjaoskus – reading: a blog post about life on the ISS; writing: a blog post/ lugemine: blogipostitus elust ISS-il; kirjutamine: blogipostitus

Culture/Kultuur – the mystery of stone circles/ kiviringide müsteerium

English in action/Inglise keel praktikas – giving personal information/ isikliku informatsiooni andmine

Pronunciation/Hääldamine – /s/, /ɪz/, /z/

Bo’s Learning Club/ Bo õppeklubi

Language booster 1/ Keelearendus 1

Social science/Sotsiaalteadus: Are all the planets rocky?/ Kas kõik planeedid on kivised?

Off to the shops/ Poodidesse

Vocabulary/Sõnavara – shops, money and prices/ poed, raha ja hinnad

Grammar/Grammatika – relative clauses; have to/don’t have to

Literacy/Kirjaoskus – reading: an email; writing: an email to a friend/ lugemine: email; kirjutamine: email sõbrale

Culture/Kultuur – the world of the corner shop/ nurgapoodide maailm

English in action/Inglise keel praktikas – asking for a price/ hinna küsimine

Pronunciation/Hääldamine – /ȝ/

Animals in danger/ Ohus loomad

Vocabulary/Sõnavara – sea animals, land animals/ mereloomad, maismaaloomad

Grammar/Grammatika – past continuous; past continuous vs past simple

Literacy/Kirjaoskus – reading: a magazine article about whales; writing: a fact file about an animal/ lugemine: ajakirja artikkel vaaladest; kirjutamine: faktifail loomast

Culture/Kultuur – helping animals for nearly 200 years/ 200 aastat loomade abistamist

English in action/Inglise keel praktikas – reminding someone to do something/ kellelegi meeldetuletamine, et midagi teha

Pronunciation/Hääldamine – /ɒ/

Staying healthy/ Tervena püsimine

Vocabulary/Sõnavara – illnesses, healthy lifestyle/ haigused, tervislik eluviis

Grammar/Grammatika – should/shouldn’t; infinitive of purpose

Literacy/Kirjaoskus – reading: a magazine article about staying healthy; writing: a description/ lugemine: ajakirja artikkel tervena püsimisest; kirjutamine: kirjeldus

Culture/Kultuur – what’s for lunch?/ Mis lõunaks on?

English in action/Inglise keel praktikas – at the doctor’s/ arsti juures

Pronunciation/Hääldamine – /ɜ:/, /e/

Bo’s Learning Club/ Bo õppeklubi

Language booster 2/ Keelearendus 2

Natural science/Loodusteadus: How can plants keep us healthy?/ Kuidas taimed meid tervena hoiavad?

Curtain up!/ Eesriie üles!

Vocabulary/Sõnavara – theatre, entertainment/ teater, meelelahutus

Grammar/Grammatika – present perfect

Literacy/Kirjaoskus – reading: a short theatre play; writing: an ending to a play/ lugemine: lühinäidend; kirjutamine: lõpp näidendile

Culture/Kultuur – curtain up!/ eesriie üles!

English in action/Inglise keel praktikas – describing clothes/ riietuse kirjeldamine

Pronunciation/Hääldamine – /i:/, /ɪ/

Let’s get creative/ Lähme loominguliseks!

Vocabulary/Sõnavara – machines, materials/ masinad, materjalid

Grammar/Grammatika – present perfect with ever/never; is/are made of

Literacy/Kirjaoskus – reading: an article about accidental inventions; writing: personal account/ lugemine: artikkel juhuslikest leiutistest; kirjutamine: enda seletus

Culture/Kultuur – handmade in the USA/ USA-s käsitsi tehtud

English in action/Inglise keel praktikas – explaining that something doesn’t work/ selgitamine, et miski ei tööta

Pronunciation/Hääldamine – /ʌ/, /u:/

Into the wild/ Loodusesse

Vocabulary/Sõnavara – countries, landscape/ riigid, maastik

Grammar/Grammatika – present perfect vs past simple; zero conditional

Literacy/Kirjaoskus – reading: a blog post about geocaching; writing: a blog post about a trip/ lugemine: blogipostitus geopeitusest; kirjutamine: blogipostitus reisist

Culture/Kultuur – walk the world!/ kõnni maailmas ringi!

English in action/Inglise keel praktikas – asking for something/ millegi küsimine

Pronunciation/Hääldamine – /ɑ:/, /ʌ/

Bo’s Learning Club/ Bo õppeklubi

Language booster 3/ Keelearendus 3

Art/Kunst: What do landscape paintings look like?/ Kuidas maastikumaalid välja näevad?

Festivals/ Festivalid

Harvest Festival/ Lõikuspidu

World Water Day/ Ülemaailmne vee päev

Youth Service Day/ Ülemaailme noorteteenistuse päev

KEELETEADMISED

Nimisõna – välimus, hobid, kosmos, suured numbrid (100- 1 000 000), poed, raha ja hinnad, mereloomad, maismaaloomad, haigused, tervislik elustiil, teater, meelelahutus, masinad, materjalid, riigid, maastik

Tegusõna – present simple, past simple, relative clauses, past continuous, past continuous vs past simple, infinitive of purpose, present perfect, present perfect vs past simple, zero conditional

Omadussõna: comparatives and superlatives, personality adjectives

Foneetika: /eə/, /eɪ/, /id/, /t/, /d/, /s/, /ɪz/, /z/, /ȝ/, /ɒ/, /ɔ:/, /ɜ:/, /e/, /i:/, /ɪ/, /ʌ/, /u:/, /ɑ:/

ÕPIVÄLJUNDID:

Õpilane oskab:

– kirjutada kirjeldust sõbrast, aruannet, blogi postitust, emaili sõbrale, fakte looma kohta, kirjeldust, lõppu näidendile, isiklikku selgitust, blogi postitust reisist

– lugeda politsei raportit, teadusblogi, blogipostitust elust ISS-il, emaili, ajakirja artiklit vaaladest, ajakirja artiklit tervena püsimisest, lühikest näidendit, artiklit juhuslikest leiutistest, blogipostitust geopeitusest

– kirjeldada inimesi; küsida informatsiooni; anda isiklikku informatsiooni; küsida hinda; tuletada kellegile midagi meelde; kirjeldada riideid; seletada, et midagi ei tööta

– oskab sõnavara: numbrid 100-1 000 000, vaba aja tegevused, välimus, iseloomu omadussõnad, tehnoloogia, kosmos, poed, raha ja hinnad, mereloomad, maismaaloomad, haigused, tervislik eluviis, teater, meelelahutus, masinad, materjalid, riigid, maastik

KASUTATAV KIRJANDUS

– Michelle Mahony with Kay Bentley and Tessa Lochowski „Team Together 4“ Pupil’s Book with Digital Resources

– Inés Avello with Michelle Mahony and Tessa Lochowski „Team Together 4“ Activity Book

– Jennifer Heath with Magdalena Custodio and Victoria Bewick „Team Together 4” Teacher’s Book with Digital Resources