A1 taseme heebrea keele õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: 

Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341)

Õppekavarühm

222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kogu kursuse maht on 130 akadeemilist tundi – 80 akadeemilist tundi  auditoorset tööd ja 50 akadeemilist tundi iseseisevat tööd. A1-tase saavutatakse kahe  mooduli A1.1 ja A1.2 läbimisega. Iga moodul koosneb  40-tunnisest auditoorsest kursusest ja kahest 25-tunnilisest iseseisvast tööst. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud, kes ei ole varem heebrea keelt õppinud. Õppe alustamise tingimused on kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk
A1-taseme saavutamine.

Õppekeel:  eesti, vene või inglise keele baasil.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

–       oskab lugeda lihtsaid tekste.

–        oskab lihtsal viisil suhelda, küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata;

–        oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta;

–        saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest, lihtsatest lausetest siltidel,

          plakatitel, kataloogis;

–        oskab ilma kõrvalise abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada

          inimesi, keda ta tunneb;

–        oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ja täita formulare personaalsete

          andmetega.

Õppe sisu

Moodul 1.1

1. ברחוב /  Tänaval

2.   סטודנט ומורה / Õpilane ja õpetaja

3.   בטלפון /Telefoniga

4.   בבית / Kodus

5.   אחרי הקונצרט /  Pärast kontserti

6.   ?איפו דן רונן / Kus on Dan Ronen?

7.  בחדו של אלון / Aloni korteris

8.   החוף המערבי / Lääne kallas

9.   מה אתם צריכים לעשות ומה אתם אוהבים לעשות / Mida te peate tegema ja mida teile meeldib teha

10.   הם לא רוצים לגור בתל אביב /  Nad ei taha elada Tel Avivis

Moodul 1.2

1. דירות למכירה / Korter müügis

2. אתמול בירושלים / Eile Jeruusalemis

3. הבית המודרני /   Moodne maja

4.  משפחת תירוש מקבלת הזמנה לחתונה של דן רונן / Tiroche perekond saab kutse Dan Roneni pulma

5. הוא אוהב את ירושליםת, והיא אוהבת את תל אביב  /    Talle meeldib Jerushalaaim ja talle Tel Aviv

6. «היהודי הנודד»/  Ekslev juut

7. גברות עם סלים /  Daamid korvidega

8. השכנים החדשים של משפחת תירוש / Tiroshi pere uued naabrid

9. ?מה חדש /  Mis on uut?

Õppemeetodid

Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara.

Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi-  loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.

Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Õppematerjal (õpetaja valikul)

  1. שעת העברית, Esimene osa, Edna Lauden, Liora Veinbah, 1994
  2. שעת העברית, Teine osa, Edna Lauden, Liora Veinbah, 1995
  3. 840 tegusõna, A.Fridman, 1998
  4. עברית מן התחלה, Shlomit Hayat, Sarah Israeli, Hila Kobliner, 2014
  5. Heebrea sõnaraamat, 1992

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti, seinal valge tahvel. Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt.  Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.

Koolitaja kompetentsus.

Heebrea  keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad  filoloogi kõrgharidust,  MA kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele heebrea keele õpetamise kogemust ja praktiseerunud heebrea keelekeskonnas Israelis.(Vt. Koolitajate haridus ja kogemus).

Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse minitekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse visiitkaardi põhjal teavet, korratakse ning harjutatakse grammatikat. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid 

Heebrea keele oskus vastab Euroopa Keelemapi A1-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab A1 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:

a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud auditoorse töö tundides; 

b) iseseisva töö aruande esitamine; 

c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses. 

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu.

 

Õppekava on  koostatud Dialoogi heebrea keele õpetaja Dmitri Popovi  poolt 25.01.2020  ja kinnitatud  Dialoogi juhataja Nadežda Valk poolt.