B1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistava kursuse õppekava

KOOLITUSKESKUS DIALOOG (asutaja AS Dialoog reg.kood 10050341)

EESTI KEELE TÄIENDUSKOOLITUS

Kinnitatud Haridus-ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga 6.05.2016nr 1.1-3/16/82

B1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus
Õppekava rühm:  võõrkeeled ja –kultuurid.
Eesti keel võõrkeelena.

Õppekeel:
vene, inglise keele baasil

Õppekava maht:  230 ak. tundi (140 ak.t auditoorset ja 90 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd). Iseseisva ja praktilise töö käigus omandatakse ja  kinnistatakse sõnavara, loetakse tekste,  kirjutatakse kirjandeid ja kirju, korratakse ja harjutatakse grammatikat, loetakse omal valikul raamatut, lahendatakse teste, sooritatakse koduseid ülesandeid, töötatakse sõnaraamatuga. Samuti suunatakse õppijaid leidma keelekeskkonnas autentseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.  

Õpiväljundid
Õppija teab eesti keele B1-taseme testi ülesehitust ja vormi ning oskab lahendada eksami tüüpülesandeid.

Kuulamine
Õppija suudab üldjoontes jälgida lühikest otsesõnalist juttu tuttaval teemal, kui kõneldakse kirjakeeles ja hääldus on selge.
Õppija saab aru tuttaval teemal raadiouudiste ja ennustatava sisuga (st oodatud või rutiinsete) telefonikõnede põhisisust.
Mõistab faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel.
Saab aru lihtsamast tehnilisest teabest, nagu igapäevaste tehniliste  vahendite kasutusjuhendid.

Lugemine
Õppija saab aru isiklikest ja tüüpkirjadest, teadetest, lühikeste ajaleheartiklite põhipunktidest, kui need on tuttavatel ja päevakajalistel teemadel, samuti saab aru intervjuudest ja ka pikemate tekstide peamisest mõttest. Otsib ja leiab tekstidest konkreetset infot, kui teema on talle oluline või tuttav.

Rääkimine
Õppija oskab alustada, jätkata ning lõpetada lihtsat omavahelist vestlust tuttavatel teemadel. Oskab küsida infot, üksikasjalikke juhiseid ja neid järgida, paluda selgitusi, avaldada oma arvamust, teha ettepanekuid. Oskab väljendada emotsioone (üllatust, rõõmu, kurbust, huvi, ükskõiksust) ning sellistele emotsioonidele reageerida. Oskab kirjeldada, analüüsida ja võrrelda ka ebatavalisi sündmusi ja nähtusi, ning esitada üldsõnalisi kirjeldusi oma huvivaldkonna teemade piires. Oskab oma arvamust, nõustumist ja mittenõustumist viisakalt väljendada. 

Kirjutamine
Oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid, uudiseid, lühikirjandeid ja lühikesi tüüpvormis ettekandeid, kus esitab tavapärast faktiteavet või põhjendab toiminguid. Oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust, oma kogemusi ja elamusi lihtsa tekstina, seejuures tuttavatel teemadel ka üksikasjalikult. 

Õpingute alustamise tingimused
B1-taseme kursusel osalemiseks on eelduseks A2-tasemel keeleoskus, sellele tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirmasisese vestluse ja testiga, millega kontrollitakse kõiki osaoskusi. 

Lõpetamise tingimused
Kursuse lõpus viiakse läbi eksami simulatsioon (lõputest). Eksamile lubatakse kõiki, kes on osa võtnud vähemalt 75% õppetundidest.

1. Edukalt on kursuse läbinud need, kes on esitanud kursuse jooksul kõik kirjalikud kodutööd, ning saanud lõpueksamil 100 punktist  (iga osaoskus annab 25 punkti) vähemalt 60% võimalikust punktisummast.  Neile väljastatakse tunnistus.
2. Õppijatele, kes puudusid rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata.
3. Õppijad,  kelle lõputesti tulemus jääb alla soorituskünnise, saavad tõendi. 

Õppe sisu                                                    

TeemaAlateemad, grammatika
Tutvumine      Rühmaga tutvumine B1-taseme eeldatavad õpitulemused Keele osaoskuste ülevaade Keeleõppimise retseptid Isikulised asesõnad Nimed, sünniaeg Kellel? Kelle juures? Dialoogi „Uus dokument“ kuulamine ja selle põhjal ülesannete tegemine nii kirjalikult kui ka suuliselt Eitus, grammatilised harjutused Kuulamine  ja kuuldu teksti üle arutlemine
Kellega suhtlen? Suhted      Huvitav sõber – räägime ja kirjutame sõpradest Tagasõnade kohta/ põhjal / teel  aktiivne kasutamine Tulema, minema, käima tegusõnade rektsioon Kes on pildil? – kuulamine ja ülesannete täitmine Tegusõnad abisõnaga  välja Ettekanded vabal teemal 2-3 minutit „Õige valik“  – käsitleme teiste inimeste enesetutvustusi Rollimäng: „Kumma kandidaatidest kutsuksid vestlusele“. (II rühma, üks rühm pooldab üht kandidaati ja teine – teist). Dialoog-väitlus. Tekstide lugemine ja tõlkimine Teadete kirjutamine Ettekanded Kõneetikett
ToitlustusToitlustusasutused, toiduained, road Rahvusköögid, retseptide vahetamine Vestlusnurk: söögikoha broneerimine ja asjakohase info küsimine Tervislik, ebatervislik toitlustamine Dieedid Kiri sõbrale “Uue söögikoha külastamine” Käskiv kõneviis Ainsuse osastav
Kuhu minna? Meelelahutus.Vestlus teemal „Kuhu sa sooviksid minna? Miks? Kuhu sa ei sooviks minna? Miks“ Küsisõnade aktiivne kasutamine (kus? kuhu? kas? kui palju? kui kaua?) Kohakäänded Paaristöö teksti põhjal. Lõpetage fraasid mälu järgi. Kutse. Õppijad leiavad kodus mõne huvitava koha, kuhu kutsuvad oma rühmakaaslasi (suuline töö) Lihtminevik Ajaväljendite aktiivne kasutamine Vastame küsimustele „Kas sa eile…? Millal sa viimati…? Mis kellast…. jne“ Blogisse sissekande tegemine teemal „Üks eriline päev“ Sünonüümide leidmine ja kasutamine kiiresti / kähku jne (töö tekstiga) Graafikute kirjeldamine Kuulamine: „Käime katuseid mööda“ Avalduse kirjutamine Küsimustele vastamine
Milline sõiduk on parim? Transport. Liiklus                            Kuulamise järgi õige lauselõpu leidmine Küsimuste esitamine ja nendele täislausetega vastamine Rollimängud Käskiv kõneviis Tingiv kõneviis Lugemine ja õige vastuse leidmine Sama tähendusega paaride leidmine Omadussõna võrdlusastmete moodustamine ja kasutamine Tegusõnade saab/võib/tohib/ suudab /peab erinevused ja kasutamine Kirjavahetuse õigesse järjekorda panemine  Arutelu teemal: „Mis seostub sul sõnaga hääletamine?“ Küsimuste esitamine ja nendele vastamine Ettekanded liikluse teemal Väitlemine Loovtöö. Sõitsin autoga ja minuga juhtus selline lugu… Situatsioon autotöökojas Autovaba päev – arutelu Kuulutuste vaatlemine ja kommenteerimine Keda / mida/ kes / mille / mis – õige kasutamine tekstis Temaatilise päevakava väljamõtlemine ja selle kirjutamine -us, – ne, – kas, – lik; – likkus – liited ja nende kasutamine  Abisõnad ja nende otstarve eesti keeles Eitavate sõnade moodustamine eba-, ja –tu – liited Sõnade hulgas ja seas käänamine  ja  kasutamine Tegusõnade jääma ja jätma rektsioon I – mitmuse moodustamine
Vaba aeg, hobid, sport  Arutelu: Mis on sinu huvid? Piltide kirjeldamine: mis spordialasid kujutavad järgmised pildid? Paaristöö: lõpetage fraasid oma sõnadega Lihtmineviku kordamine Täisminevik Lugemine ja tõlkimine Kirjale vastuse kirjutamine Mine – vormi moodustamine Valikvastuste ülesannete tegemine Töö teksti sisuga Kuulamine ja otsustamine, kas väide on õige või vale Rühmatöö. Õpilased peavad andma nõu konkreetsetele inimestele, kellel on mured, kasutades antud väljendeid Teksti lugemine ja tõlkimine, õige vastuse leidmine Antud andmete põhjal tabeli täitmine ja võrdlemine paaritöös Uudiste esitamine Rollimäng: tuleb aktiivselt kasutada nõu andja ja nõu küsija väljendeid Avalduse kirjutamine. Teie soovite osaleda seminaril Tegusõnade oskama ja saama kasutamine Korral / puhul kasutamine Tegusõna + osastav kääne. Tegusõnad, mis nõuavad alati osastavat Tegema mida? Tegema missuguseks? Ühendverbid, nende kasutamine Töövihiku kontroll Kiri: tahate midagi uut proovida, kirjutage sellest kiri oma sõbrale.
Elutee. Haridus, täiendusharidus. Töö ja palk.Küsimuste esitamine ja täislausetega vastamine paaristöö Dialoogi kuulamine ja vastavate ülesannete tegemine Arvamuste avaldamine kuuldu üle Dialoogi koostamine ja esitamine Rääkimine oma haridusteest Rollimängud Testi tegemine ja tulemuste alusel kokkuvõtte tegemine Umbisikuline tegumood Lugemine ja ülesannete tegemine Vahetusõpilase kirjale vastamine Sõnade põhiliselt /näiteks /peaaegu/üldiselt kasutamine Sidesõna kuid kasutamisjuhud Sünonüüm sõnale hästi  (väga) Kiri sõbrale. Olete välisõpilane ning kirjeldate kooli oma sõbrale Kuulamine „Must ja valge“ laul Töö rühmas: mida peaks tegema inimene, kellel on järgmine probleem… Arutelu Lugemine ja tõlkimine Kas väide on õige või vale? Ettekanne antud teemal, milleks õppija valmistub koha peal CV koostamine Kuidas koostada kandideerimisavaldust?Arutelu. Avalduse kirjutamine. Soovite osaleda konkursil … kohale (õppijate vahel jagatakse nendele seni teadmata töökuulutused ning igaüks peab kirjutama kandideerimisavalduse. Kõikidel on erinevad töökuulutused). Tööintervjuu simuleerimine Sõnatüübid: õppima, ruttama, jätma Tegusõnade õpetama ja alustama ja õppima ja algama kasutamine Tegusõna saama + abisõnad Essee: Kas haridus Eestis peab olema tasuline või tasuta?
ElukohtElutingimused, elukeskkond, üür Vestlusnurk: korteri/maja üürimine Maal ja linnas elamise eelised ja puudused Kiri sõbrale: uue korteri/maja ost Osastav kääne; -lik,-nik,-line liited Elukoha võrdlus (omadussõna võrdlusastmed) Rikked majapidamises, nende lahendamine
Minu Eesti. Vaatamisväärsused, üritusedEtteütlus „Eesti kultuurielust“  Paaristöö. Lõpetage fraasid mälu järgi Tekstide ja piltide ühendamine Minema + ma-vorm / käima + mas-vorm Määrsõnade moodustamine Omadussõna ja määrsõna. Omadussõna võrdlusastmed Blogi sissekande põhjal ülesannete tegemine Arutelu teemal, mida mul on vaja ja mida mitte Dialoogide koostamine ja esitamine Omadust väljendavad sõnad Näitavad asesõnad (see, need) Mitmuse moodustamine (nimetava ja omastava meeldetuletus ja osastava omandamine)
Kaubandus. Mood. Ametlikud kirjad.Kaubandusasutused, nende erinevused Teenindusetikett Valime ja ostame riideid Mitmuse osastav; ainsuse nimetav, omastav, osastav Järelpärimiskirja kirjutamine Järelpärimiskirjale vastuse kirjutamine Tegusõnad abisõnaga  ära Sõnade kasutamine õiges vormis nii ainsuses kui ka mitmuses Millest? –arutelu teemal, mis kehtib õpilase puhul, mis mitte Tagasõnad Umbisikulise tegumoe lihtmineviku vorm  
Kuidas tervis on?Kehaosad, haigused, tervishoiu- ja tervistusasutused Terviseteenused Arutelu ja loovkirjutamine “Kuidas hoida tervist?” Apteegis  rohtude ja käsimüügi kaupade ostmine Kuupäevad; järgarvsõnad Aja broneerimine arsti juurde, valvearstilt konsultatsiooni küsimine Arsti/patsiendi ja apteekri/kliendi dialoogid Kiri sõbrale. Spaa või sanatooriumi külastamine
Teenindussfäär Ootamatud olukorrad, juhtumid, sündmusedTeenindusasutused. Teenused Viisakusväljendid Teenindaja telefonikasutaja ABC Kellaajad Põhiarvsõnad Juhtumite kirjeldus ja nende lahendamine Seletuskirja kirjutamine Tingiv kõneviis Keegi? Miski? gi-, ki-liidete kasutamine Must huumor  
Mida võib leida arvutist? Meedia              Omadussõnade/Määrsõnade võrdlusastmed Meilidele vastuste kirjutamine Kohtumised internetis Des-vormi kasutamine Kuulamine – esitatud küsimuste ülesleidmine Kuidas kasutada arvutit ja selles olevat infot – lausete lõppude leidmine Eksami tüüpülesannete lahendamine  
Lugemiskonverents Filmiõhtu              Loetud raamatu sisukorra esitamine, oma emotsioonide, muljete, arvamuse kirjeldamine Kevade filmi vaatamine. Vaatamiseelsed- ja vaatamisjärgsed ülesanded Lemmiktegelased Ilukirjandus ja luule Eesti kirjanikud ja luuletajad Jutustus või luuletus vabalt valitud teemal
Eksami simulatsioon B1- taseme testide tegemine. AnalüüsEksam Eksami analüüs Individuaalne nõustamine  

Õppematerjalide loend 

Põhiõppematerjal

M. Kitsnik „Eesti keele õpik  B1,B2 ja eesti keele töövihik B1,B2“.  2012
I.Mangus, M. Simmul „Tere taas! Eesti keele õpik A2-B1 (B2)“.  2015

Lisamaterjalid

S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M.Allik „Eesti keele õpik täiskasvanutele“. 2012
T. Õunapuu „Räägime riigikeelt“. 2001
M. Kitsnik, L. Kingisepp „Naljaga pooleks“. 2006
P. Alp „Eesti keele B1-taseme eksam“. 2011
Euroopa keelemapp (Väljatöötatud Dialoogi  poolt  Rahvusvahelise Euroopa projekti EuroIntegrELP  raames). 2007
Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus. 2008
Eesti-vene sõnaraamat. 2005
Eesti-inglise sõnaraamat. 2008
J. Tuldava „Estonian textbook: grammar, exercises, conversation“. 2007
M. Loodus „160 eesti keele harjutust“. 1999
A. Валмис, Л.Валмис „Сборник упражнений по эстонскому языку». 2004
A. Valmis, L.Valmis „Õigekeelsuse käsiraamat“. 2004
Tere jälle! Sõnakaardid. 2010
E nagu Eesti. Sõnakaardid. 2000

Veebipõhised materjalid ja testid:

www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid

Kinnitatud digitaalselt 11.04.2016 AS Dialoog juhataja Nadezda Valk poolt.

Keeleinspektsiooni kinnitus (04.02.2020 nr 3-12/20/150-2) AS Dialoog õppematerjalide lisamise osas. 

Inga Mangus, Megre Simmul. Tere taas! Eesti keele õpik A2-B1 (B2)“. 2018
Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1.Neljas trükk 2018
Sirje Rammo, Maarika Teral. Eesti keele grammatika põhireeglid Eesti keelt võõrkeelena õppijatele. 2015
Mare Kitsnik. Praktiline eesti keel teise keelena. B1,B2. 2013
Mare Kitsnik. Eesti keele õppekomplekt. B1,B2. 2013

Scroll Up