B1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistava kursuse õppekava

Keeleameti hinnang (08.02.2021, nr 3-12/21/99-2)

Kinnitatud Haridus-ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga 6.05.2016 nr 1.1-3/16/82

KOOLITUSKESKUS DIALOOG (asutaja AS Dialoog reg.kood 10050341)

EESTI KEELE TÄIENDUSKOOLITUS

B1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

Õppekava rühm: keeleõpe.

Õppekeel: inglise, vene või soome keele baasil (õppija valikul).

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument, Täiskasvanute koolituse seadus, Keeleseadus, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keeleameti tegevuslubade taotlemise ja õppekavade koostamise juhendid.

Õppemaht: õppe kogumaht on 250 ak. tundi (140 ak.t kontaktõpet digitaalselt või auditoorselt ning 110 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd).

Moodulid. 

Moodul tähistab täiskasvanuhariduse kontekstis pikema õppekava terviklikku osa. Moodul on õppekava terviklik sisuühik, kuid mitte iseseisev õppekava. See koondab kompetentsusnõuetega vastavuses olevad õpiväljundid mooduli ulatuses.

Moodulid hõlmavad õpetatava temaatika kolme põhilist valdkonda: esimene moodul – isiklik elu; teine moodul – avalik elu; kolmas moodul – tööelu ja haridus.

B1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistava kursuse võib õpilane läbida moodulitena, mille puhul võetakse arvesse edasiminekut ja tagatakse järjepidevus. 

Esimene moodul on ajaliselt mahukam kui järgnevad, sest kursuse algul toimub eelmiste tasemete põhiteadmiste kordamine ning B1-taseme eksami nõuete ja struktuuri tutvustamine.

Ainult kõikide moodulite läbimisega ja ühelt moodulilt teisele üleminekuga on tagatud õppijale tasemeeksamiks korralik ja terviklik ettevalmistumine. Õppija võib läbida korraga kõik antud taseme moodulid, kuid võib teha moodulite vahel õppesse pausi. Moodulite vahelist pausi ei ole soovitatav teha pikemalt kui kuus kuud.

Esimese ja teise mooduli lõpus korraldatakse kontrolltestid, et näha, kas õppija on omandanud vajalikud oskused, et liikuda edasi järgmisele moodulile. Kontrolltesti läbimiseks peab õpilane saavutama 50 punktist vähemalt 35. Kolmanda, viimase, mooduli lõpetamisel tehakse lõputest.

B1 tase saavutatakse kolme mooduli läbimisega

Esimene moodul ehk B1.1 moodul sisaldab 110 ak.t (60 ak.t kontaktõpet + 50 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd)

Teine moodul ehk B1.2 moodul sisaldab 70 ak.t (40 ak.t kontaktõpet + 30 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd)

Kolmas moodul ehk B1.3 moodul sisaldab 70 ak.t (40 ak.t kontaktõpet + 30 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd)

Õppekava õpiväljundid

Õppija teab eesti keele B1-taseme eksami ülesehitust ja vormi ning oskab lahendada eksami tüüpülesandeid ja on omandanud rohke sõnavara – umbes 4450 sõna ja oskab neid kasutada erinevates elusituatsioonides.

Kursuse läbimisel õppija:

 • saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne. Saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid või talle huvitavaid teemasid.
 • saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma tööga seotud sõnadest. Saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades.
 • saab enamasti keelega hakkama maal, kus see on kasutusel. Oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused. Oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. Oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane. 
 • oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või talle huvi pakkuval teemal. Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.

Moodulite õpiväljundid:

Moodul B1.1. Isiklik elu

Esimese mooduli läbimisel õppija:

 • mõistab kuulamisel igapäevaelus (kodus, vabal ajal, sõpradega, kolleegidega) regulaarselt korduvate teemade peamist mõtet ja olulisemaid üksikasju. Mõistab faktiteavet igapäevaeluga (kodu, suguvõsa, sõbrad, vaba aeg, puhkus, tervis) seotud teemadel. Saab aru lihtsatest teejuhistest.
 • saab lugemisel rahuldavalt aru otsesõnalistest faktipõhistest tekstidest, kui teema kuulub tema huvivaldkonda. Suudab lugeda lühemaid tekste erinevatel teemadel (kodu, tervis, vaba aeg, ostud, raha). Saab aru lihtsamatest luuletustest ja lauludest.
 • oskab ilma ettevalmistuseta alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast silma vestlust, kui kõneaine on talle tuttav või pakub huvi(kodu, tervis, vaba aeg, puhkus, sõbrad). Oskab esitada võrdlemisi ladusaid, kuid üldsõnalisi kirjeldusi oma huvivaldkonna teemade piires. Oskab broneerida aega arsti juures ja kutsuda kiirabi, tellida toitu restoranis.
 • oskab kirjeldada kirjas tegelikku või kujuteldavat sündmust, oma kogemusi ja elamusi lihtsa tekstina, seejuures tuttavatel teemadel ka üksikasjalikult. Oskab kirjutada ostu- ja müügikuulutusi. 

Moodul B1.2. Avalik elu

Teise mooduli läbimisel õppija:

 • saab aru tuttaval teemal raadiouudiste ja ennustatava sisuga (st oodatud või rutiinsete) telefonikõnede põhisisust, kui jutt on suhteliselt aeglane ja selge. Suudab jälgida paljusid filme ja huvipakkuvaid TV-saateid, teatrilavastusi kui pilt toetab tegevust ja keel on lihtne. Suudab järgida erinevate ametite lihtsaid juhiseid.
 • suudab lugeda lühemaid tekste erinevatel teemadel (ajaleheartiklid, brošüürid, kasutusjuhendid, lihtne ilukirjandus, ankeedid ). Suudab lugeda eri eesmärkidel koostatud pikki ja keerukaid tekste (ajaleheartiklid, kirjad, ülevaated, ilukirjandus jm), vajadusel kasutades sobivaid abimaterjale ja lugemisstrateegiaid.
 • tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus praktilistes olukordades, nagu info küsimine, kiirabi väljakutse, selgituse palumine, oma arvamuse avaldamine, ettepanekute tegemine. Oskab rääkida endale tähtsatest asjadest ka natuke nõudlikumates olukordades (nt. postkontoris, autotöökojas, migratsiooniametis, haiglas). Oskab kirjeldada oma muljeid avaliku elu teemadel, oskab edasi anda uudiseid.
 • oskab kirjutada tuttaval avaliku elu teemal lihtsamaid üldsõnalisi tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsa järjendina, milles kirjeldab oma kogemusi ja arvamusi. Oskab kirjutada oma arvamust etenduse kohta.

Moodul B1.3. Töö ja haridus

Kolmanda mooduli läbimisel õppija:

 • suudab kuulmisel järgida üksikasjalikke juhiseid. Mõistab faktiteavet töö, hariduse ja keeleoskusega seotud teemadel. Suudab üldjoontes jälgida lühikest otsesõnalist juttu tuttaval teemal, kui kõneldakse kirjakeeles ja hääldus on selge. Saab aru huumorist.
 • saab lugemisel rahuldavalt aru otsesõnalistest faktipõhistest tekstidest hariduse ja töövaldkonnas, sündmustest, mis on seotud kutsevaliku ja keeleõppega. On võimeline mõistma ka pikemate haridus- ja töövaldkonna tekstide peamist mõtet ning otsima neist konkreetset infot.
 • suheldes tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus praktilistes olukordades, nagu info küsimine, selgituse palumine, oma arvamuse avaldamine. Oskab vastata ja küsida töövestlusel. Oskab oma arvamusi, nõustumist ja mittenõustumist viisakalt väljendada. Oskab väljendada emotsioone (üllatust, rõõmu, kurbust, huvi, ükskõiksust) ning sellistele emotsioonidele reageerida.
 • oskab kirjutada tööalaseid teateid. Oskab kirjutada väga lühikesi tüüpvormis ettekandeid, kus esitab tavapärast faktiteavet või põhjendab toiminguid. Oskab kirjutada motivatsioonikirja, avaldust, CV-d, seletuskirja, motivatsioonikirja, täita ankeeti enda kohta.

Õpingute alustamise tingimused

B1-taseme kursusel osalemiseks on eelduseks A2-tasemel keeleoskus, sellele tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirmasisese vestluse ja testiga, millega kontrollitakse kõiki osaoskusi. 

Õppija, kes varem on edukalt läbinud ühe mooduli, võib minna järgmisele, kui läbitud mooduli test oli tehtud vähemalt 35 punkti peale 50-st ja moodulite vaheline paus ei ole olnud pikem kui 6 kuud. Teistel juhtudel on vaja läbitud mooduli testi sooritamine.

Õppija, kes soovib esimest moodulit läbimata liituda teise mooduliga või, kes on läbinud esimese mooduli rohkem kui 6 kuud tagasi, peaks liitumiseks tegema edukalt esimese mooduli testi – 50 punktist saama vähemalt 35.

Õppija, kes soovib esimest ja teist moodulit läbimata liituda kolmanda mooduliga peaks liitumiseks tegema edukalt esimese ja teise mooduli testi – kummaski testis 50 punktist saama vähemalt 35.

Õppe sisu

Moodul B1.1. Isiklik elu.

 1. Tasemeeksam. 

Keeletasemed. Euroopa keelemapp. Tuvasta oskus enesehindamisel. B1-taseme eksami ülesehitus ja vorm, ajapiirangud, vajalikud oskused ja eksami tingimused. A2-taseme kordamine.  

 1. Mina ja minu perekond.

Perekonna koosseis, päritolu, perekonna traditsioonid ja peod. Perekonna fotoalbum ja perearhiiv. Mälestused lapsepõlvest. Elutee kirjeldamine. Päev minu elus. Koduloomad. Kodukoht. Kuidas minna – teejuht. Kodu üürimine, ostmine, müük. Kuulutused. Elamistingimused. Abielu registreerimine, laulatus, vabaabielu, lahutus, uued suhted. Sinu lapsed, minu lapsed, meie lapsed. 

 1. Kellega me suhtleme

Sõbrad, keda me valime ja kolleegid, kellega vaja suhelda. Mees ja naine. Esimene armastus. Laulud ja luuletused armastusest ja sõprusest. Stereotüübid. Otsin sõpra. Kiri sõbrale. Sõbra tutvustamine.

 1. Vaba aeg ja meelelahutus

Hobid. Vaba aja veetmise asutused ja kohad. Minu ja minu sõprade eelistused. Kino, teater, kontsert, spordiüritused jm kultuuriüritused. Ametlikud vastuvõtud ja külaskäigud. Kutsed. Vaba aega sisustava teenuse info ja lihtsate juhendite mõistmine.

 1. Ostud ja raha

Minu turvalised ostud – ostukeskuses või e-poes? Raha raiskamine. Kaubamajas. Päringud kaupade, teenuste kohta. Müügikuulutused ja vastamine kuulutustele. Allahindlused. Pangas. Laen ja intressid. Arve avamine.

 1. Puhkus

Puhkuse planeerimine ja kirjeldamine. Reisibüroo. Dialoog reisifirmas, huvitavad üritused, vaatamisväärsused. Pretensioon reisifirmale. Kindlustus. Hotellis. Reisidokumendid. Ühistransport. Tee juhatamine, juhiste küsimine. Linna kaart. Hääletamine. Liiklus.

 1. Tervis

Kehaosad. Haigused. Füüsiline ja vaimne tervis. Tervishoiu- ja tervistusasutused. Terviseteenused. Sport. Apteegis rohtude ja käsimüügi kaupade ostmine. Aja broneerimine arsti juurde, valvearstilt konsultatsiooni küsimine. Arsti juures.

Moodul B1.2. Avalik elu

 1. Minu Eesti

Eesti elu minu jaoks – sündmused, kus ma osalen. Reisisihtkohad Eestis. Mälestussambad ja skulptuurid. Teater ja lavastused. Eestile omased toidud. Vanasõnad. Mis Eestis on? Rahvakalendri tähtpäevad. Laulu- ja tantsupidu. 

 1. Asutused ja teenused

Postkontoris. Autotöökojas. Kodumasinad, tehnika – lihtsad juhendid. Elekter läks ära. Torumees. Nõudepesumasin on katki. Teenindusasutused. Teenused. Viisakusväljendid. Teenindaja telefonikasutaja ABC. Juhtumite kirjeldus ja nende lahendamine.

 1. Hädaabi

Politsei- ja Piirivalveamet. Päästeamet. Kiirabi. Juhised politseilt ja päästeametilt. Helistamine hädaabinumbrile 112. Seletuskiri politseile. Käitumine ohuolukorras. Asjaajamine ametiasutustes.

 1. Meedia ja Internet

Meedia. Uudised. Ilm. Päevakajalised sündmused. Artiklid. Reklaam. Infootsingud ja veebisuhtlus. Suhtlusportaalid. Facebook, Instagramm ja muud sotsiaalvõrgud. Blogid. Mängud. Kommentaarium. Sõnastiku ja sõnaraamatu kasutamine veebis. Koduleht. 

 1. Toitlustus

Toitlustamine kodus ja kohvikus, toitlustusasutused. Toitumisharjumused. Tervislik, ebatervislik toitumine. Dieedid. Kombed söögilauas ja kõneetikett. Kohvikud, restoranid jm. Erinevad maitsed. Rahvusköögid. Toiduained. Retseptid. Laua reserveerimine, menüü mõistmine, tellimine. Toitlustuskohtade reklaamide mõistmine. 

Moodul B1.3. Töövaldkond ja haridus

 1. Haridus inimese elus

Elukestev haridus. Põhiinfo haridussüsteemi kohta: algkool, põhikool, gümnaasium. Keskeriharidus – kutsekoolid. Eesti kõrgkoolid. Magistriõpe, doktorantuur. Täiendõpe, huvikoolid. Tunniplaan, õppetöö, e-kool ja internetipõhine koolitus.

 1. Haridus Eestis ja välismaal

Hariduskäik. Haridusasutused. Haridust puudutav info. Edasiõppimine, võimalused. Vahetusõpilane. Miks inimesed õppivad välisriikides? Täiendõpe. Koolitused. Info kooli kohta. Õppekoha plussid ja miinused. Tunniplaan. 

 1. Keel ja keeleõppimise retseptid

Mitut keelt sa oskad? Minu keeleõppe kogemus. Õppimine unes – uskumatu edu. Muud meetodid. Keelefirmas. Eksami rasked ülesanned. Keeleõppe võimalused. Õppida või mitte õppida – põhjendused. Igapäevane keel. Suhtluskeel. Huumor minu elus. Must huumor. Anekdoodid. Valetamine. Eneseõigustus. Väitlemine. Emotsionaalsus suhtlemisel. Dialoogid kliendi ja teenindaja vahel. Väljendid ja sõnad. Komplimendid.

 1. Elukestev õppe 

Vajalik eriala, moodne elukutse, inimese võimed ja eriala. Uus eriala – uued võimalused. Õppe online või offline? Pass ja ID-kaart. Elamisloakaart. Diplomid ja tunnistused. Keelemapp. Soovituskirjad. CV. Motivatsioonikiri. Kaaskiri. Ankeedi täitmine enda andmetega.

 1. Elukutse ja kutsevalik

Füüsiline ja vaimne töö, loominguline töö. Pedagoog ja kasvataja. Ametlik kiri. Kasulikud oskused. Tööotsimise kuulutus ning tööpakkumise kuulutus. Kuidas koostada kandideerimisavaldust? Avalduse kirjutamine. Tööintervjuu. Tööülesanded. Töötingimused. Tööluba.

 1. Minu firma teenused 

Ise olen tööandja. Füüsilisest isikust ettevõtja, osaühing, aktsiaselts. Firma struktuur, juhtkond, osakonnad. Firma osutab teenuseid. Riigiametnikud ja riigitöö. Aruandlus, tagasiside. Avaldused, kulutused.

Grammatika: hääldamine, kirjutamine, lugemine. Mitmuse omastav, osastav. Kõikide käänete mitmus. Lihtminevik. Täisminevik. Eessõnad. Tagasõnad. Kesksõnad. Tingiv kõneviis. Käskiv kõneviis. Ma– ja da infinitiiv. Umbisikuline tegumood. Lõpetamata/Lõpetatud tegevus. Modaalverbid. Ühendverbid. Põhiarvsõnad ja järgarvsõnad. Eitus. Omadussõna võrdlusastmed.

Õppemeetodid 

Põhiliseks on kommunikatiivne meetod. Kursuse eesmärk on kõikide osaoskuste arendamine: arusaamine kuulamisel, mõistmine lugemisel, suhtlusoskused ja kirjutamine. Arendatakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara kolmes põhivaldkonnas: isiklik elu, töö- ja haridusvaldkond ning avalik elu. Kasutatakse kommunikatiivseid ülesandeid. Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka grupikaaslastega õpetaja juhendamisel ning iseseisvalt väljaspool õppeklassi – poes, tööl, suheldes naabritega – kasutades kõiki võimalusi keeleõppeks. 

Õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse tekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse kirjandeid ja kirju, korratakse ning harjutatakse grammatikat. Praktilise õppe jooksul lahendatakse teste. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. 

Õppekeskkond

Kõikides ruumides on loomulik valgustus ja ventilatsioon. Kõikides ruumides on CD- ja DVD-mängija, videoprojektori või televiisoriga ühendatud arvuti, internetiühendus ja WiFi, mis võimaldab õppijatel kasutada oma tahvelarvutis või nutitelefonis ajakohaseid materjale ja Eesti Keele Instituudi sõnaraamatuid veebilehel www.eki.ee. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. 

Tunde on võimalik võtta digitaalõppes: Skype, Zoom, MS Teams, Messenger, Google Meetja muud platvormi vahendusel.

Õppematerjalide loend 

Põhiõppematerjal

I.Mangus, M. Simmul „Tere taas! Eesti keele õpik A2-B1 (B2)“. 2018
M. Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1”.Neljas trükk. 2018

M. Kitsnik „Eestikeele õpik B1,B2 ja eesti keele töövihik B1, B2“. 2012

Lisamaterjalid

S. Rammo, M. Teral„Eesti keele grammatika põhireeglid. Eesti keelt võõrkeelena õppijatele”. 2015
M. Kitsnik „Praktiline eesti keel teise keelena. B1,B2”. 2013
M. Kitsnik „Eesti keele õppekomplekt. B1,B2”. 2013

Eesti Keele Sihtasutus 2014 = Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut

M. Kitsnik„Kirjuta mulle Eesti keele õppematerjal A1, A2.“ 2012

L. Kingisepp, P. Kärtner „Mängime ja keel saab selgeks“ 2015

S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M.Allik „Eesti keele õpik täiskasvanutele“. 2012
M. Kitsnik, L. Kingisepp „Naljaga pooleks“. 2006
P. Alp „Eesti keele B1-taseme eksam“. 2011
Euroopa keelemapp (Välja töötatud Dialoogi poolt Rahvusvahelise Euroopa projekti EuroIntegrELP raames).2007
Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus. 2008

Eesti ajalehed ja ajakirjad.

Veebipõhised materjalid ja testid:

Õpingute lõpetamise nõuded 

Eesti keele oskus vastab Euroopa Keelemapi B1-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab B1 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele. 

 1. Edukalt on kursuse läbinud need, kes eksami simulatsioonil on 100 punktist saanud vähemalt 60 punkti ja esitanud kursuse jooksul kõik kodutööd. Neile väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eksamitulemused osaoskuste kaupa.
 2. Õppijatele, kes puudusid rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata.
 3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud hindamisel(kes õppisid ainult ühel moodulil) saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tundide arvu.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus:

Eesti keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik MA (mõned PhB) kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemust. Iga õpetaja kvalifikatsioon on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keeleinspektsiooni poolt (eraldi nimekiri, mis on avalikustatud Dialoogi kodulehel). Õpetajate andmed on avalikustatud Koolituskeskuse Dialoog kodulehel https://dialoog.ee/personnel/

26.02.2021.a