A2 saksa keele õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: 
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341)

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keeleõppe_raamdokument.pdf


Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kogu kursuse maht on 200 akadeemilist tundi – 100 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 100 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. A2-tase saavutatakse kahe mooduli A2.1 ja A2.2 läbimisega: iga moodul koosneb 50-tunnisest auditoorse kursusest ja kahest 50-tunnisest iseseisvast tööst.

Väikeses õpperühmas ja individuaalkursusel võib auditoorse töö maht väheneda vastavalt õppekorralduse eeskirjadele.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud, kes on varem saksa keelt õppinud, kuid ei ole kasutanud mitu aastat ja tema teadmised on A1 tasemel. Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk
A2-taseme saavutamine.

Õppekeel: eesti või vene keel

Õpiväljundid
Kursuse läbimisel õppija teab saksa keele A2-taseme oskab lahendada eksami tüüpülesandeid. Õppija on omandanud baassõnavara, mida kinnistatakse dialoogides ja rollimängudes, ning põhiteadmised grammatikast.

Kuulamine: õppija saab aru selgelt ja aeglaselt hääldatud fraasidest ja sageli  kasutavatest sõnadest, mis on vahetult seotud õppijale oluliste eluvaldkondadega (isiku- ja pereteave, sisseostude tegemine,  kodukoht, töö, vaba aeg). 

Lugemine: õppija saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest ja oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäeva­teks­tidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest, samuti nt kolleegide teadetest. Oskab leida enda jaoks tähtsat informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest, nt saab aru ajalehekuulutuste peamisest mõttest. 

Rääkimine:  õppija saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata nt poes, postkontoris, pangas, kohvikus. Oskab kirjeldada oma perekonda ja  teisi inimesi, oma lemmiklooma, igapäevatoiminguid, elutingimusi, praegust tööd. Oskab esitada kutset, teha ettepanekut, vabandada ning neile ka vastata. 

Kirjutamine: õppija oskab täita enda kohta ankeeti või formulari isiklike andmetega, teha märkmeid ja koostada lihtsat kuulutust, sõnumit, müügikuulutust, õnnitlust, teadet või kirjutada lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks või kutset sünnipäevaks.

Õppe sisu

Moodul A2.1

 1. Berufe und Familie / Kutse ja Perekond
 2. Wohnen / Elukoht
 3. Tourismus / Turism
 4. Einkaufen / Ostud
 5. Stadtbesichtigung / Vaatamisväärsused
 6. Kultur / Kultuur
 7. Sport und Fitness / Sport ja fitness
 8. Gesundheit und Krankheit / Tervis ja haigused
 9. Arbeitsleben / Tööelu
 10. Im Restaurant / Restoranis
 11. Firmenporträt / Ettevõtte andmed
 12. Ernährung / Toit

Moodul A2.2

 1. Sprachen lernen / Keele õppimine
 2. Post und Telekommunikation / Post ja telekommunikatsioon
 3. Medien / Meedia
 4. Im Hotel / Hotellis
 5. Reisen und Verkehr / Reisimine ja liiklus
 6. Wetter und Kliima / Ilm ja Kliima
 7. Kulturelle Veranstaltugen / Kultuurisündmused
 8. Bücher und Presse / Raamatud ja ajakirjandus
 9. Staat und Verwaltung / Riik ja haldus
 10. Mobilität und Verkehr / Liikuvus ja transport
 11. Ausbildung und Beruf / Haridus ja amet
 12. Arbeiten im Ausland / Töötamine välismaal

Õppemeetodid

Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara. Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Õppematerjalid (õpetaja valikul)

 1. Schritte International Neu. Deutsch als Fremdsprache A2.1 Hueber, 2016
 2. Schritte International Neu. Deutsch als Fremdsprache A2.1 Hueber, 2016
 3. Motive Deutsch als Fremdsprache A2. Hueber, 2014
 4. Menschen. Deutsch als Fremdsprache A2.1 Hueber, 2014
 5. Menschen. Deutsch als Fremdsprache A2.2 Hueber, 2014
 6. Tangram Aktuell.A 2/1 Deutsch als Fremdsprache. Hueber, 2007
 7. Tangram Aktuell.A 2/1 Deutsch als Fremdsprache. Hueber, 2007

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt.  Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.

Koolitaja kompetentsus.

Kõik saksa  keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad saksa filoloogi kõrgharidus,  MA kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele saksa keele õpetamise kogemust. (Vt. Koolitajate haridus ja kogemus)-

Iseseisva töö kirjeldus

Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, harjutatakse veebikeskkonnas Keeleklikk, loetakse lühitekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse lühiteateid, korratakse, harjutatakse grammatikat, lahendatakse teste, sooritatakse ülesandeid keelekeskkonnas. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. 

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid  

Saksa keele oskus vastab Euroopa Keelemapi A2-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab A2 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele. 

 Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel: 

a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud auditoorse töö tundides;  
b) iseseisva töö aruande esitamine;  
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.  

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu. 

Õppekava on  koostatud Dialoogi saksa keele õpetajate poolt 1.08.2019  ja kinnitatud  Dialoogi juhataja  Nadežda Valk poolt.