A2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistava kursuse õppekava

KOOLITUSKESKUS DIALOOG (asutaja AS Dialoog reg.kood 10050341)

EESTI KEELE TÄIENDUSKOOLITUS

Kinnitatud Haridus-ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga 6.05.2016 nr 1.1-3/16/82
A2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

Õppekava rühm: võõrkeeled ja –kultuurid.
Eesti keel võõrkeelena.
Õppekeel: Vene või inglise keele baasil

Õpiväljundid

Kursuse läbimisel õppija  teab eesti keele A2-taseme riigieksami ülesehitust ja vormi ning oskab lahendada eksami tüüpülesandeid.
Õppija on omandanud baassõnavara (umbes 1500 sõna), mida kinnistatakse dialoogides ja rollimängudes, ning põhiteadmised grammatikast.

Kuulamine
Õppija saab aru selgelt ja aeglaselt hääldatud fraasidest ja sageli kasutavatest sõnadest, mis on vahetult seotud õppijale oluliste eluvaldkondadega (isiku- ja pereteave, sisseostude tegemine, kodukoht, töö, vaba aeg). 

Lugemine
Õppija saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest ja oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäeva­teks­tidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest, samuti nt kolleegide teadetest. Oskab leida enda jaoks tähtsat informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest nt ajalehekuulutuste peamisest mõttest.

Rääkimine 
Õppija saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab      küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata nt poes, postkontoris, pangas, kohvikus. Oskab kasutada kirjeldada oma perekonda ja  teisi inimesi, oma lemmiklooma, igapäevatoiminguid, elutingimusi, praegust tööd. Oskab esitada kutset, teha ettepanekut, vabandada ning neile ka vastata.

Kirjutamine
Õppija oskab täita enda kohta ankeeti või formulari  isiklike andmetega,  teha märkmeid ja koostada lihtsat kuulutust, sõnumit, müügikuulutust, õnnitlust, teadet või kirjutada lihtsat  isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks või kutset sünnipäevaks.

Õpingute alustamise tingimused
Kursuson mõeldud õppijatele, kel pole eesti keelega enne kokkupuudet olnud, ja samuti õppijatele, kes on omandanud A1- taseme programmi lünklikult. Keeleoskust kontrollitakse koolitusfirmasisese vestluse ja testiga, millega kontrollitakse kõiki osaoskusi. A2-taseme ettevalmistamiseks peab õppija esialgu omandada A1- taseme nõuded, mis on A2-taseme omandamise  aluseks.

Õppe kogumaht 210 ak. tundi (140 ak.t auditoorset ja 70 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd). Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse tekste,  sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse kirjandeid ja kirju, korratakse ning harjutatakse grammatikat. Praktilise õppe jooksul lahendatakse teste. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.   

Õppija koolituse mahtu  võib  vähendada ning õppija võib liituda rühmaga  hiljem, kui  algne firmasisene keeletest näitab, et õppijal on omandatud A1- taseme oskused.  

Õpingute lõpetamise nõuded 

Kursuse lõpus viiakse läbi A2-taseme eksami simulatsioon (lõputest).

1.  Edukalt on kursuse läbinud need, kes eksami simulatsioonil on 100 punktist saanud vähemalt 60 punkti ja esitanud kursuse jooksul kõik kodutööd. Neile väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eksamitulemused  osaoskuste kaupa.
2. Õppijatele, kes puudusid rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata.
3. Õppijad, kelle lõputesti tulemus jääb alla soorituskünnise, saavad tõendi.

Õppe sisu 

TeemaAlateemad, grammatika
Hakkame pihta!Rühmaga tutvumine, tutvumisväljendid A1- ja A2-taseme nõuetega tutvumine Tervitusväljendid, hüvastijätt Isikulised asesõnad Jaatav kõne, eitav kõne Pööramine olevikus
Palun ja aitäh!  Viisakusväljendid, kõneetikett ma-ja da-infinitiiv Pööramine olevikus ja lihtminevikus Ülesanne eestikeelse laulu põhjal
Minu nimi on…  Enese ja teiste tutvustamine Omastav kääne. Kelle? Mille? Lauseehitus: tegusõna teisel positsioonil (Täna on reede. Eile oli neljapäev) Tõlkeharjutused Nimetava mitmus Isikulised asesõnad omastavas: minu, sinu, tema jne  
Kas te räägite eesti keelt?  Keelteoskus Küsisõnad Kas? Mitu? Nimetav kääne. Kes? Mis? Dialoogide esitamine Teate koostamine (kirjalik ülesanne visiitkaardi põhjal)  
Perekond, sugulased  Piltide kirjeldamine Mõisted: vasakul, paremal, üleval, all, keskel jne Pere, sugulased, sugupuu Välimus, iseloom Perekonnaseis Kuulamine ja ülesannetes lünkade täitmine Rollimängud Olev kääne Omadussõna Isiku tutvustuse koostamine
AegNädalapäevad, kellaajad, aastaajad,  vanus Arvsõnad, ainsuse osastav kääne Kuulamine ja tõlkimine Minu päev, vestlus igapäevastest tegevustest Dialoogide koostamine Sidesõnad ja, ning, aga  
Minu sünnipäevKuude, nädalapäevade, arvsõnade kinnistamine Õnnitlusi sünnipäevaks Sünnipäeva laul Lausete koostamine ja vastamine Kus? (teatris, kuid tööl) Laul: „Kus oled nüüd sa“ Mõisted: siin, seal Loovtekst: Mina ja minu pere. Küsimuste moodustamine küsisõnade kus, kas, mis abil. Piltide kirjeldamine Dialoogide koostamine ja esitamine Kuulamine ja kirjutamine Kellele?  Minule, sinule, temale, tüdrukule Tõlkeharjutused, kutse sünnipäevale, loovtekst  
IlmateatedIlmakaared Eesti kaart, riigi andmed Vestlus ilmast. Ilmateated Riided Umbisikuline tegumood Vanasõnad Ilmateadete kuulamine Ilmaprognoosi koostamine  
Külas on hea, kodus veel paremKodu ja koduümbrus, selle kirjeldus Koduloomad Kohakäänded. Lühike sisseütlev Tagasõnad Tõlkeharjutused Arved Korteri üürimine/rentimine Rollimängud Kuulutuste lugemine ja koostamine Info küsimine korteri või maja kohta Kiri sõbrale ( ostsite uue korteri/maja). Pikkus ca 80 sõna Loovtekst: Minul on ilus kodu. Pikkus ca 80 sõna
Kuidas töö, nõnda palkElukutsed ja ametinimetused Töökohtade kirjeldamine, nimetamine, äraarvamine Haridus, oskused Saav, rajav, olev kääne, sest-sidesõna Tööpakkumiskuulutuste lugemine Isikliku ankeedi täitmine Arutlus mõne ameti töökohustuste, -vahendite üle Täisminevik, tingiv kõneviis Töövestlus, rollimängud: personalijuht-tööle kandideerija Loovtöö “Minu uus töökoht”, „Minu unistuste töö“.
TelefonivestlusTelefonivestluse etikett Väljendid antud teemal Dialoogide koostamine näidisdialoogide põhjal Tõlkeharjutused Sõnumite kirjutamine Kuulamistest. Arvata ära, mis on õige Teade: Kallis sõber leidsin sinu mobiili enda kodus. Pikkus ca 30 sõna Kuhu? – le; -sse; -0 Alaleütleva ja sisseütleva käänete aktiivne kasutamine ja eristamine Tegusõna: käima Päevaplaani koostamine Mõisted: siia, sinna, kelle juurde  
Soovin taksot tellida    Temaatiliste väljendite õppimine ja aktiivne kasutamine Ühistranspordi kasutamine, piletite ostmine Dialoogide koostamine ja esitamine Kuulamisharjutused Käskiv kõneviis Valikvastusega ülesanded Rollimängud Viitade ja liiklusmärkide lugemine
Vaata hinda!Toidupoes ja turul Aktivne temaatilise sõnavara kasutamine Ostunimekirjade koostamine, dialoogid Müügikuulutused Ainsuse ja mitmuse osastav Dialoogide esitamine Tõlkeharjutused Kuulamisharjutused valikvastustega Lihtmineviku meeldetuletamine Arvsõnade kinistamine Sisseütleva ja alalütleva käänete kasutamine i-lihtminevik (olin, tulin) Omadussõna võrdlus
Mis sulle maitseb?          Kohvikus ja restoranis Laua broneerimine, toitude tellimine Temaatilise sõnavara õppimine ja kasutamine Mis sulle maitseb, ei maitse Kaasaütleva ja ilmaütleva käänete kasutamine Paaristöö antud juhise järgi Kuuldu teksti põhjal harjutuse tegemine Teenindusega seotud sõnavara Tingiv kõneviis Tõlkeharjutused
TeenindusasutusedSildid, lahtiolekuajad Teabe hankimine majutusvõimaluste kohta Teater, kino, spa, hotell ja teised asutused Dialoogid: klienditeenindaja-klient.  
Vaba aegHarrastused ja hobid, sportimine Lihtminevik, ma- ja da-infinitiiv Kirja kirjutamine (Minu matk, minu puhkus) Pildi kirjeldamine Mulle meeldib/ei meeldi
Reisimine ja matkamineTeabe hankimine reisimisvõimaluste kohta. Puhkuseplaanid Lihtminevik Päritolumaa, pukuse sihtriigi kirjeldus Omadussõna võrdlus Kaardi kirjutamine sõbrale Reisipakkumised Dialoogid: turismifirma konsultant ja klient
Kuidas tervis on?Tervis, kehaosad Abi palumine Järgarvsõnad Aja broneerimine arsti juurde Arsti-patsiendi dialoogid  
Tee juhatamine. Transport.Liiklusvahendid Linnaobjektid Kohakäänded Kaasaütlev kääne Käskiv kõneviis Kiri (Autoost) 80 sõna
Täitke trükitähtedega!Nimede ja perekondade õigekiri Erinevate ankeetide täitmine Paaristöö: asutuses üks klienditeenindaja, teine klient Kuulamisharjutused Küsimuste esitamine ja nendele vastamine antud teemal Kelleks? Mis ajaks?
Häid pühi!Traditsioonid, tähtpäevad, kutsed, õnnesoovid Dialoogide koostamine ja esitamine Kuupäevade kinnistamine Järg- ja põhiarvsõnade aktiivne kasutamine Kiri jõuluvanale Häid jõule – kaardi kirjutamine Laulame koos Küünal, kui soovide edastaja Vastamine küsimustele: Kelleni? / milleni? Teadete koostamine antud kaartide ja  tekstide puhul Ankeetide täitmise kinnistamine
Eksamiks valmistumineErinevate testide tegemine Kirjalike tööde kirjutamine Eksamiteemadel rääkimine
Eksami simulatsioon Tööde analüüsEksami simulatsioon Tööde analüüs, viimased soovitused Individuaane nõustamine  

Õppematerjalide loend 

Põhiõppematerjal

I. Mangus, M. Simmul „Tere!“ Eesti keele õpik algajatele“. 2012
I. Mangus, M. Simmul „Tere! Estonian for Beginners 0-A1“. 2012
I. Mangus, M. Simmul „Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2“ (õpik, CD-d).  2010
I. Mangus, M. Simmul „Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2. Textbook of Estonian”.2014
Tere jälle! Sõnakaardid. 2010

Lisamaterjalid

E nagu Eesti. Sõnakaardid. 2000
A. Epner „Eesti keele A2-taseme eksam“. 2011
S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M. Allik “Eesti keele õpik täiskasvanutele”. 2012
M. Kitsnik „Kirjuta mulle“. 2015
S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M.Allik „Eesti keele õpik täiskasvanutele“. 2012
S. Tomingas „Saame tuttavaks! Estonian for begginers. 2011
T. Õunapuu „Räägime riigikeelt“. 2001
J. Tuldava „Estonian textbook: grammar, exercises, conversation“. 2007
A. Valmis, L.Valmis „Lihtne eesti keele grammatika“. 2001
Euroopa keelemapp (Väljatöötatud Dialoogi  poolt  Rahvusvahelise Euroopa projekti EuroIntegrELP  raames). 2007
M. Ilves „Algaja keelekasutaja“.  A2-taseme eesti keele oskus. 2008
L. Kingsepp, E.Sõrmus „Ülevaade võõrkeeleõppemeetoditest“. 2001
M. Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile. (õpik, CD, õpetajaraamat). 2015
A. Siirak “Mida kuulsid? Kuulamistestid. Õppematerjal eesti keele õppimiseks muukeelse põhikooli vanemas astmes ja algtaseme kursustel”.
H. Metslang, S. Tomingas, S.Vare, J. Õispuu „Õpetaja tabeliraamat : metoodiline juhend eesti keele grammatika seinatabelite juurde“. 2001
Eesti-inglise sõnaraamat. TEA 2008
M. Loodus „160 eesti keele harjutust“. 1999
A. Siirak „Eesti keele grammatika tabelites“.
A. Valmis, L.Valmis „Lihtne eesti keele grammatika harjutuste ja võtmega“.
M. Aadli, E.Kotka-Nyman “Samm-sammult edasi. 2 osa : eesti keele õpik”.
R. Pool “Eesti keele verbirektsioone”.
M.Pesti, V.Kaev “Keelepildid”. 2002
Kogutud pildi- ja kuulamismaterjalid.

Veebipõhised materjalid ja testid:

www.keeleklikk.ee
www.kohanemisprogramm.tlu.ee
www.panglosskool.eu/index.php
http://els.leveranse.com/index.php
http://www.oneness.vu.lt/ee

Keeletestid:

www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid
www.efant.ee
web.meis.ee/testest/

Kinnitatud digitaalselt 11.04.2016 AS Dialoog juhataja Nadezda Valk poolt.

Keeleinspektsiooni kinnitus (04.02.2020 nr 3-12/20/150-2) AS Dialoog õppematerjalide lisamise osas. 

Inga Mangus, Merge Simmul. Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2. 2017.
Inga Mangus, Merge Simmul. Tere jälle. Textbook of estonian A1-A2 2017.
Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1.Neljas trükk 2018
Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp. Naljaga pooleks. Eesti keele õppekomplekt algtasemele + CD. 2006
Mare Kitsnik Kirjuta mulle. Eesti keele õppematerjal A1, A2 tasemele. 2012
Leelo Kingsepp, Marju Ilves. Algaja õnn. Mänge ja ülesandeid eesti keele kõnelemisoskuse  arendamiseks A2- tasemele. 2016.
Leelo Kingsepp, Marju Ilves. Algaja õnn. Lugemisoskuse arendamiseks mänge ja ülesandeid. 2016

Inga Mangus, Merge Simmul. Tere jälle. Textbook of estonian A1-A2 2017.

Scroll Up