A2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistava kursuse õppekava

Keeleameti hinnang (08.02.2021, nr 3-12/21/99-2)

Kinnitatud Haridus-ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga 6.05.2016 nr 1.1-3/16/82

KOOLITUSKESKUS DIALOOG (asutaja AS Dialoog reg.kood 10050341)

EESTI KEELE TÄIENDUSKOOLITUS

A2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

Õppekava rühm:keeleõpe.

Õppekeel: inglise, vene või soome keel (õppija valikul)

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument, Täiskasvanute koolituse seadus, Keeleseadus, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keeleameti tegevuslubade taotlemise ja õppekavade koostamise juhendid.

Õppemaht: õppe kogumaht on 230 ak. tundi (130 ak.t kontaktõpet digitaalselt või auditoorselt ning 100 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd).

Moodulid                                                                                                            

Moodul tähistab täiskasvanuhariduse kontekstis pikema õppekava terviklikku osa. Moodul on õppekava terviklik sisuühik, kuid mitte iseseisev õppekava. See koondab kompetentsusnõuetega vastavuses olevad õpiväljundid mooduli ulatuses.

A2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistava kursuse võib õpilane läbida moodulitena, mille puhul võetakse arvesse edasiminekut ja tagatakse järjepidevus. 

Moodulid hõlmavad õpetatava temaatika kolme põhilist valdkonda: esimene moodul – isiklik elu; teine moodul – avalik elu; kolmas moodul – tööelu ja haridus.

Esimene moodul on ajaliselt mahukam kui järgnevad, sest kursuse algul toimub eelmise A1 tasemete põhiteadmiste kordamine ning A2-taseme eksami nõuete ja struktuuri tutvustamine.

Ainult kõikide moodulite läbimisega ja ühelt moodulilt teisele üleminekuga on tagatud õppijale tasemeeksamiks korralik ja terviklik ettevalmistumine. Õppija võib läbida korraga kõik antud taseme moodulid, kuid võib teha moodulite vahel õppesse pausi. Moodulite vahelist pausi ei ole soovitatav teha pikemalt kui kuus kuud.

Esimese ja teise mooduli lõpus korraldatakse kontrolltestid, et näha, kas õppija on omandanud vajalikud oskused, et liikuda edasi järgmisele moodulile. Kontrolltesti läbimiseks peab õpilane saavutama 50 punktist vähemalt 35. Kolmanda, viimase, mooduli lõpetamisel tehakse lõputest.

A2 tase saavutatakse kolme mooduli läbimisega: 

Esimene moodul ehk A2.1 moodul sisaldab 90 ak.t(50 ak.t kontaktõpet + 40 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd).   

Teine moodul ehk A2.2 moodul sisaldab 70 ak.t(40 ak.t kontaktõpet + 30 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd)

Kolmas moodul ehk A2.3 moodul sisaldab 70 ak.t(40 ak.t kontaktõpet + 30 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd)

Õppekava õpiväljundid

Kursuse läbimisel on õppija omandanud baassõnavara (umbes 2000 sõna), oskab neid kasutada grammatiliselt õigesti erinevates situatsioonides, teab eesti keele A2-taseme eksami ülesehitust ja vormi ning oskab lahendada eksami tüüpülesandeid.

Kursuse läbimisel õppija:

 • saab aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud talle oluliste valdkondadega (info enda ja perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö, haridus, põhiinformatsioon Eesti kohta). Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisust.
 • saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäevatekstidest (nt. reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest.
 • saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlusülesannetega, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab kaasa rääkida, ehkki ei oska veel ise vestlust juhtida. Oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmist tööd.
 • oskab lihtsate fraaside ja lausetega kirjutada oma perekonnast, elutingimustest, haridusest ning praegusest ja eelmisest tööst; Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks.

Moodulite õpiväljundid:

Moodul A2.1. Isiklik elu

Esimese mooduli läbimisel õppija: 

 • mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisust, mis käivad tema enda, tema perekonna, kodu, hobide, igapäevaelu, tervise kohta. 
 • mõistab konkreetse sisuga lühikesi, lihtsaid tekste, mis seostuvad tema isikliku eluga ning mis sisaldavad sageli kasutatavaid igapäevase üldkeele sõnu ja rahvusvahelise levikuga tüvesid.
 • oskab ennast tutvustada. Omab teadmisi kõneetiketist. Suudab kaasa rääkida lihtsas igapäevasuhtluses, kui vestlus seisneb lihtsas ja otseses infovahetuses tuttaval teemal (perekond, tervis, kodu, vaba aeg.)
 • oskab isikliku elu teemavaldkonnas infot küsida ja infopärimisele vastata. Oskab kirjutada väga lihtsaid isiklikke kirju.

Moodul A2.2. Avalik elu

Teise mooduli läbimisega õppija:

 • mõistab lihtsaid juhiseid reisimisel. Suudab tabada lihtsamat faktiinfot teleuudistes. Suudab tabada telesaadete teemavahetust ja põhisisu, mida esitatakse piltide või muu tugimaterjali taustal. Mõistab ennustatava sisuga, lühikesi, lihtsaid ja selgelt hääldatud ütluseid.
 • oskab leida eeldatavat faktiinfot lihtsatest igapäevatekstidest. Mõistab lihtsaid igapäevaseid juhiseid ning silte ja teateid avalikes kohtades. Oskab nimestikest leida ja muust eristada vajalikku teavet. Suudab tabada lihtsamat faktiinfot Eesti kultuuri kohta.
 • oskab esitada küsimusi asutuse lahtioleku aegade, teenuse hindade jms kohta. Oskab küsida ja juhatada teed. Oskab lühidalt rääkida oma kodumaast, Eesti kultuurist, traditsioonidest, Eesti avalike elu tegelastest. 
 • Oskab üles kirjutada infot ühistranspordi sõiduplaani või reisi kohta. Oskab kirjutada postkaarti puhkusereisilt. Oskab kirjalikult uurida lahtiolekuaegade, teenuse hindade jms kohta. Oskab kirjutada, kust ta pärit on, mis rahvusest ta on, mis keelt ta räägib.

Moodul A2.3. Töö ja haridus

Kolmanda mooduli läbimisel õppija:

 • mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, mis seostuvad töö ja haridusega. Suudab üldiselt tabada mõttevahetuse teema, kui räägitakse aeglaselt ja selgelt. Saab aru küsimustest enda töö, hariduse, isiklike andmete kohta.
 •  mõistab lihtsaid juhendeid. Saab aru töökohas välja pandud või töökoha poolt saadetud teadete põhisisust. Saab aru kirjalike tööpakkumiskuulutuste põhisisust. Saab aru lihtsatest ja konkreetsetest lausetest haridus- ja töövaldkonnas.
 • oskab jutustada mõne lühikese loo oma kooliajast või õppimisest. Oskab küsida ja edastada infot oma õpitulemuste kohta. Oskab kirjeldada oma haridust ja koolielu ning küsitleda vestluspartnerit samal teemal. Oskab vastata lihtsatele küsimustele oma ameti ja töökoha kohta ning esitada samalaadseid küsimusi. Oskab vastata rutiinsete tööülesannetega seotud küsimustele.
 • oskab täita lihtsaid isikuandmeid nõudvaid formulare. Oskab haridus- ja töövaldkonnas infot küsida ja infopärimisele vastata. Oskab lihtsate fraaside ja lausetega kirjutada oma haridusest ning praegusest ja eelmisest tööst.

Õpingute alustamise tingimused

A2-taseme kursusel osalemiseks on eelduseks A1-tasemel keeleoskus, sellele tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirmasisese vestluse ja testiga, millega kontrollitakse kõiki A1 osaoskusi. 

Õppija, kes varem on edukalt läbinud ühe mooduli, võib minna järgmisele, kui läbitud mooduli test oli tehtud vähemalt 35 punkti peale 50-st ja moodulite vaheline paus ei ole olnud pikem kui 6 kuud. Teistel juhtudel on vaja läbitud mooduli testi sooritamine.

Õppija, kes soovib esimest moodulit läbimata liituda teise mooduliga või, kes on läbinud esimese mooduli rohkem kui 6 kuud tagasi, peaks liitumiseks tegema edukalt esimese mooduli testi – 50 punktist saama vähemalt 35.

Õppija, kes soovib esimest ja teist moodulit läbimata liituda kolmanda mooduliga peaks liitumiseks tegema edukalt esimese ja teise mooduli testi – kummaski testis 50 punktist saama vähemalt 35.

Õppe sisu 

Moodul A2.1. Isiklik elu

 1. Tasemeeksam. 

Keeletasemed. Euroopa keelemapp. Tuvasta oskus enesehindamisel. A2-taseme eksami ülesehitus ja vorm, ajapiirangud, vajalikud oskused ja eksami tingimused. A1-taseme kordamine.  

 1. Tutvumine.

Tutvumine ja tutvustamine, lihtsam informatsioon enda kohta. Mina ja minu perekond, perekonnaseis, sugulased ja sugupuu. Välimus ja iseloom. Tervitus. Andmed ankeedis. Eesti nimed ja õige hääldus. Kõneetikett, küsisõnad.

 1. Minu kodu.

Kodukirjeldus. Mööbel. Minu unistuste elamu. Kinnisvara: korter korterelamus, paneelmaja, ridaelamu, kaksikmaja, eramaja. Kodu ja koduümbrus. Kus asub? Korteri üürimine ja ostmine.

 1. Välimus, tervis ja kehahooldus.

Kehaosad, füüsilised ja vaimsed omadused. Vanus. Komplimendid. Enesetunne ja kaebused. Abi palumine. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haiglas ja polikliinikus. Apteegis. Taastusravi. Tervislik eluviis.

 1. Igapäevaelu

Igapäevased olmetingimused. Minu päevaplaan, aastaplaan. Hommikusöök on päeva algus. Söök ja jook. Meie perekonna sisseostud: toidud, riided, kodutarbed ja tehnika. Kodutööd, majapidamine. Remont ja probleemid. 

 1. Minu huvid

Meie perekonna ilusad õhtud ja nädalavahetused. Vaba aeg. Käsitöö, lugemine, televiisor ja internet minu elus. Meelelahutus. Õppimine ja kasvatamine. Minu sõbrad. Suhted teiste inimestega. Perepeod. Külaliste kutsumine. Kõneetikett külla minnes. 

Moodul A2.2. Avalik elu

 1. Kodumaa, rahvused, keeled

Rahvused, riigid ja keeled. Emakeel, võõrkeelte õppimine. Eesti geograafia, suuremad linnad, saared jne. Kaardilt info leidmine. Päritoluriigi ja kodumaa kirjeldamine. Eesti ja kodumaa võrdlemine.

 1. Eesti kultuur ja traditsioonid

Eesti tähtpäevad ja riigipühad. Laulupeod ja laulud. Traditsioonilised toidud, riided. Rahvakombed.

 1. Tuntud eesti inimesed

Tuntud isikud eesti ajaloos, tuntud kirjanikud, kunstnikud, heliloojad. Meie poliitikud ja riigijuhid. Tuntud isikud kaasajal. Eesti teatrid.

 1. Reisimine

Puhkus ja reisid. Maad, kus ma olen käinud ja kuhu tahan minna. Transport, majutusja toitlustamine reisil. Ranna-, ajaloo-, kultuuripuhkus. Aktiivne puhkus. Ilm, loodus ja aastaaeg. Reisi maksumus, soodsad hinnad ja viimase minuti reisid. 

 1. Informatsioon meie elus

Informatsiooni allikad: ajalehed, telesaated, internet. Kuulutused, teadaanded, reklaam. Teenused ja teenindusasutused. Avalikud asutused: kodakondsus- ja migratsiooniamet, toll ja piirivalve, politsei ja turvateenistus, päästeteenistus (päästeamet ja kiirabi). Info teenuste, lahtiolekuaegade ja hindade kohta. Kodulehed ja internetipoed.

Moodul A2.3. Töövaldkond ja haridus

 1. Minu unistuste töö

Minu tööpäev. Kontoris. Ma ei saa tööle tulla. Rahulolu töökohaga. Töö ja palk. Personaal- ja töösuhted. Firma peod, reisid, koostegevused. Vajalikud oskused. Rasked kliendid. 

 1. Elukutse

Elukutsed ja ametinimetused. Töökohtade kirjeldamine, iseenda töökoha kirjeldamine. Elukutse õige valik. Ümberõpe. 

 1. Töö kaotamine ja töö otsimine.

Töö kaotamise põhjused. Töölepingu lõpetamine, koondamine. Töötukassa abi. CV koostamine. 

 1. Töövestlus ja CV

Töökohustused ja reeglid. Minu sobivus, konkurss, tööintervjuu. Vajalikud oskused ja kvalifikatsioon. Palk ja leping. Lisatasud ja preemiad. Firma erisoodustused oma töötajatele. Tööpäev ja töö vahetustes, komandeeringud. Kaugtöö eelised ja puudused.

 1. Haridus ja ümberõppe

Kus ma õppisin ja mida oskan. Täiendõpe ja ümberõpe. Töötus ja töötukassa abi.

Grammatika: hääldamine, kirjutamine, lugemine. Isikulised asesõnad. Nimisõna, käänded. Tegusõna pööramine olevikus, lihtminevikus ja täisminevikus, ma– ja da-tegevusnimi. Jaatav ja eitav kõne. Kindel kõneviis. Tingiv kõneviis. Käskiv kõneviis. Määrsõnad. Omadussõnade võrdlemine. Põhiarvsõnad ja järgarvsõnad. Tagasõnad. Küsisõnad. 

Õppemeetodid 

Põhiliseks on kommunikatiivne meetod. Kursuse eesmärk on kõikide osaoskuste arendamine: arusaamine kuulamisel, mõistmine lugemisel, suhtlusoskused ja kirjutamine. Arendatakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara kolmes põhivaldkonnas: isiklik elu, töö- ja haridusvaldkond ning avalik elu. Kasutatakse kommunikatiivseid ülesandeid. Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka grupikaaslastega õpetaja juhendamisel ning iseseisvalt väljaspool õppeklassi – poes, tööl, suheldes naabritega – kasutades kõiki võimalusi keeleõppeks. 

Õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse tekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse kirjandeid ja kirju, korratakse ning harjutatakse grammatikat. Praktilise õppe jooksul lahendatakse teste. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde.

Õppekeskkond

Kõikides ruumides on loomulik valgustus ja ventilatsioon. Kõikides ruumides on CD- ja DVD-mängija, videoprojektori või televiisoriga ühendatud arvuti, internetiühendus ja WiFi, mis võimaldab õppijatel kasutada oma tahvelarvutis või nutitelefonis ajakohaseid materjale ja Eesti Keele Instituudi sõnaraamatuid veebilehel www.eki.ee. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. 

Tunde on võimalik võtta digitaalõppes: Skype, Zoom, Messenger, MS Teams, Google Meet vahendusel.

Õppematerjalide loend 

Põhiõppematerjal
I. Mangus, M. Simmul „Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2“. 2017.

M.Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1”. Neljas trükk. 2018
L. Kingsepp, . Ilves „Algaja õnn. Mänge ja ülesandeid eesti keele kõnelemisoskuse arendamiseks A2- tasemele”. 2016.
L. Kingsepp, M. Ilves „Algaja õnn. Lugemisoskuse arendamiseks mänge ja ülesandeid”. 2016

I. Mangus, M. Simmul „Tere jälle. Textbook of estonian A1-A2”. 2017.
S. Tomingas „Saame tuttavaks! Estonian for begginers. 2011

Lisamaterjalid

M. Kitsnik, L. Kingisepp „Naljaga pooleks. Eesti keele õppekomplekt algtasemele”. 2006

A.Valmis, L.Valmis „Lihtne eesti keele grammatika harjutuste ja võtmega“. 2016

M. Kitsnik „Kirjuta mulle“. 2015

S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M.Allik „Eesti keele õpik täiskasvanutele“. 2012

A. Epner „Eesti keele A2-taseme eksam“. 2011

Tere jälle! Sõnakaardid. 2010

M. Ilves „Algaja keelekasutaja“.A2-taseme eesti keele oskus. 2008

Euroopa keelemapp (Väljatöötatud Dialoogi poolt Rahvusvahelise Euroopa projekti EuroIntegrELP raames). 2007

Veebipõhised materjalid ja testid:

Õpingute lõpetamise nõuded 

Eesti keele oskus vastab Euroopa Keelemapi A2-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab A2 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele. 

1.Edukalt on kursuse läbinud need, kes eksami simulatsioonil on 100 punktist saanud vähemalt 60 punkti ja esitanud kursuse jooksul kõik kodutööd. Neile väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eksamitulemused osaoskuste kaupa.

2. Õppijatele, kes puudusid rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata.

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud hindamisel(kes õppisid ainult ühel või kahel moodulil) saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tundide arvu.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus: 

Eesti keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik MA (mõned PhB) kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemust. Iga õpetaja kvalifikatsioon on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keeleinspektsiooni poolt (eraldi nimekiri, mis on avalikustatud Dialoogi kodulehel). Õpetajate andmed on avalikustatud Koolituskeskuse Dialoog kodulehel https://dialoog.ee/personnel/

26.02.2021.a