A1 itaalia keele individuaalõppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: 

Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341)

Õppekavarühm

222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kogu kursuse maht on 130 akadeemilist tundi – 80 akadeemilist tundi  auditoorset tööd ja 50 akadeemilist tundi iseseisevat tööd. A1-tase saavutatakse kahe  mooduli A1.1 ja A1.2 läbimisega. Iga moodul koosneb  40-tunnisest auditoorsest kursusest ja 25-tunnilisest iseseisvast tööst. Tavaliselt õppetöö toimub kaks-kolm korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud, kes ei ole varem eesti keelt õppinud ja soovivad alustada eesti keele õpingutega.
Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk
A1-taseme saavutamine.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija oskab:

  •  lihtsal viisil suhelda, küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata;
  •  ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta;
  •  saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest, lihtsatest lausetest siltidel, plakatitel, kataloogis;
  •  oskab ilma abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb;
  •  oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ja täita formulare personaalsete andmetega.

Õppesisu Moodul A1.1
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 

1. Saame sõpradeks!

Sõnavara tutvumisel: kõnetus (kuidas tervitada ja öelda head aega), viisakad sõnad ja väljendid, kõnetikett. Kultuursed faktid: suhtlemise kombed erinevates olukordades.

Aabits. Sissejuhatus intonatsiooni, rõhu ja tähtede kombinatsioonide hääldusesse. Isikulised asesõnad, definiitne artikkel, tegusõnade pööramine olevikus *essere, *avere, *chiamarsi, *fare, *stare. Küsisõnad (Сome? Chi?).

2. Kust sa pärit oled?

Sõnavara: rahvused, keeled, maailma riigid. Küsisõnad (Didove? Quale?Quanti?). Aadress. Arvsõnad (kuni 100) ja telefon. Vanus. Aeg.

Definiitne artikkel, tegusõnade pööramine olevikus, eessõnad a, in + essere. Tegusõnad –are.

3. Mida sa teed?

Töö. Elukutse. Nimisõnade rühm : -eria. Arvsõnad (100 ja kõrgem).

Nimisõnade ja asesõnade sugu. Nimisõna ainsus. Tähtaeg. Demonstratiivsed omadussõnad (quest*); Definiitse/indefiniitse artikli kasutamine. Tegusõna eitav vorm (no, non).

4. Naudi oma einet!

Eined ja joogid. Restoranis. Menüü. Huvitavad faktid: laua katmine, millal me sööme, etiketi reeglid ja naljakad faktid.

Tegusõnad –ere. Tegusõnad *volere ja*preferire. Nimisõnade mitmus. Mitmuse definiitne artikkel. Küsisõnad (Checosa? Qual*? Quant*?).

5. Vaba aeg ja hobid

Nädalapäevad. Sport. Hobi.

Tegusõnad –ire. Ebareeglipärased tegusõnad *andare, *giocare, *leggere, *uscire. Tegusõna *piacere. Kaassõnalised konstruktsioonid (*in, *a, *con). Asesõna (rõhuline, rõhutu). Määrsõna (aeg).

6. Aitame üksteist!

Lugemine «Cometichiami?» (Mis su nimi on?) klassis. Jutu analüüs. Läbitud materjali kordamine ja kinnistamine: küsimused ja vastused. Eksamiks ettevalmistamine.

Õppesisu Moodul A1.2
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

1. Majutus: hotellid

Ruumi broneerimine. Situatsioonid: retseptsioonis ja telefoni teel. Ruumi kirjeldamine. Kogus ja raha.

Keelend c’è/ ci sono; Tegusõnad *potere, *venire. Eessõnad da, a. Kuud. Järgarvud. Arvsõnad (100 ja kõrgem). Kuupäev.

2. Reisimine: Itaalia linnad

Ajaplaan. Ühistranport. Suunad ja kaardid. Infopäring.

Liikumist väljendavad tegusõnad. Indefiniitne artikkel mitmuses (de*).

3. Vaba aeg

Jutt puhkusest. Kõnekeelsed ja fraseoloogilised väljendid. Aastaaeg.

Adjektiivi võrdlustasemed ja erandid. Participiopassato. Täisminevik (Passatoprossimo).

4. «Iga päev»

Igapäevased tegevused. Eluviis Itaalias. Kohtumised ja vabad päevad.

Asesõnaline suhtlussõna *si; Asesõnaline täissihitis (*le, *la, *gli). refleksiivsed verbid. Fraseologismid (*fare).

5. Perekond

Perekonnaseis, vanus, rollid ja olukorrad.

Omastavad adjektiivid ja omastavad asesõnad. Sidesõna *perché.

6. Vormide täitmine

Õppemeetodid
Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara. Põhiliseks on kommunikatiivne meetod.
Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka väljaspool õppeklassilt – poes, tööl, suheldes naabridega – kasutada kõik võimalused keeleõppeks. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.  Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Õppekeskkond 
Kõikides ruumides on loomulik valgustus ja ventilatsioon. Kõikides ruumides on CD- ja DVD-mängija, videoprojektori või televiisoriga ühendatud arvuti, internetiühendus ja WiFi, mis võimaldab õppijatel kasutada oma tahvelarvutis või nutitelefonis ajakohaseid materjale ja Eesti Keele Instituudi sõnaraamatuid veebilehel www.eki.ee. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse lühitekste, tehakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse visiitkaardi põhjal teateid ning korratakse ja harjutatakse grammatikat. Õpetaja annab iseseisva töö kohta tagasisidet. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Õppematerjalid

Balì, M., Ziglio, L. andRizzo, G., 2015. Nuovo Espresso 3: libro dello studente e esercizi: corso di italiano A3. AlmaEdizioni.

Lisamaterjalid

Буэно Т.,Шевлякова Д. А., 2016. Базовый курс итальянского языка. Москва: Издательство АСТ

Киселева, А., 2016. Итальянский за 12 часов. Litres.

FalconeG., ZogopolouT., N.p. TabelleGrammaticaliA1-A2. Ornimi Editions.

Гава Г.В. 2013. Итальянский без проблем для начинающих. Москва: Эксмо.

Ровер-Фенати Б., 2017. Итальянский язык: 250 грамматических упражнений. Москва: «живойязык»

Ziglio, L. and Rizzo, G., 2011 (2008). Espresso 1: corso di italiano: Livello A1. Libro dello studente ed esercizi. Guidа per l’insegnante.(дополнительныеупреждения)

Lisamaterjal: https://italianoperstranieri.loescher.it/

Sõnavara: http://www.treccani.it/

Hääldus: https://www.comesipronuncia.it/categorie

Tegusõnad: http://verbix.com/languages/italian.html

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid

Itaalia keele oskus vastab Euroopa keelemapi tasemele A1. Kursuse lõpus viiakse läbi keeletest.

Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:
a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud auditoorse töö tundides; 
b) iseseisva töö aruande esitamine; 
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses. 

Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus:
Itaalia keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik MA(osad BA) kraadi, õpetaja kvalifikatsioon ja töökogemust täiskasvanute õpetamisel.

Õppekava koostas kogenud itaalia keele õpetaja Valentina Turtora. Õppekava on kinnitatud Koolituskeskus Dialoog direktori Nadezda Valk allkirjaga 20.08.20120.