A1 taseme hispaania keele õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341)

Õppekava nimetus:
A1 taseme hispaania keele õppekava

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid /Hispaania keel

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Õppe kogumaht on 130 akadeemilist tundi, millest 80 akadeemilist tundi on auditoorne töö ja 50 tundi on iseseisev töö. A1-tase saavutatakse kahe mooduli  (A1.1 ja A1.2) omandamisega. Iga mooduli maht on 40 ak.tundi auditoorset tööd ja 25 ak.tundi iseseisvat tööd. Tavaliselt õppetöö toimub kaks-kolm korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud, kes ei ole varem hispaania keelt õppinud ja soovivad alustada hispaania keele õpingutega.

Õppe alustamise tingimused – avalduse täitmine ja  kursusele registreerumine.

Eesmärk ja õpiväljundid
A1-taseme saavutamine.

Koolituse lõpuks õppija oskab:

  •  lihtsal viisil suhelda, küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata;
  •  ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta;
  •  saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest, lihtsatest lausetest siltidel, plakatitel, kataloogis;
  •  oskab ilma abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb;
  •  oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ja täita formulare personaalsete andmetega.

Õppesisu

Moodul A1.1
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 

1. Tervituse ja pöördumise vormid. Tutvus.

Sõnavara tutvumisel: kõnetus (kuidas tervitada ja öelda head aega), viisakuse sõnad ja väljendid, kõnetikett. Kultuursed faktid: suhtlemise kombed erinevates olukordades.

Tähed ja häälikud. Hääldamise eripära, rõhumärgi reeglid.

Grammatika: Umbmäärane/määratud artikkel. Nimisõna/Omadussõna. Isikuline asesõna.

2. Riigid ja rahvused. Elukutsed.

Sõnavara: rahvused, keeled, maailmariigid, elukutsed. Situatsioonid: Kust sa pärit oled? Mis on sinu rahvus? Kellena sa töötad?

Grammatika: Tegusõnad Ser/Estar ja nende kasutamine inimese rahvuse, elukutse ja seisundi kohta.

3. Iseloomujooned. Välimuse kirjeldus. Minu perekond.

Sõnavara: välimus, kehaehitus, näojooned, iseärasused, iseloom, perekond.

Grammatika: Tavalised eessõnad. Põhiarvud 1-100. Regulaarse verbi pööramine olevikus. Irregulaarsed verbid ir, tener, oir. Osutusnimisõnad ja määrsõnad. Küsilaused. Tegusõnad querer, poder, venir, decir.

4. Minu kodu. Elamu liigid ja ruumi rent.

Sõnavara: mööbel, elamu liik, korteri kirjeldus, rendikuulutused, dialoogid üürnikuga.

Grammatika: Umbisikulise tegusõna tegumood hay. Omadussõnad ja määrsõnad Mucho/poco/tanto/tan/tal. Lokaaladverbiaal ja temporaadverbiaal eessõnad. Individuaalse pöörkonna tegusõnad olevikus. Tegusõna Gustar. Asesõnad: kaud- ja täissihitis. Ebareeglipäraste tegusõnade pööramine olevikus.

5. Igapäevased tegevused.

Kellaaja tähised. Nädalapäevad. Kuud. Kalender. Aastaajad.

Sõnavara: Mis kell on? Mis kell? Täpne ja orienteeruv aeg. Ööpäeva osad.

Grammatika: Enesekohased verbid. Gerundium.

6. Head isu!

Sõnavara: toit, joogid, desserdid. Mida sulle meeldib süüa? Mida sa soovid süüa? Mida sulle meeldib juua? Mida sa soovid juua? Hommikusöögiks (lõuna-, õhtusöögiks) ma söön…

Grammatika: Kasutame toidu teemaga kõiki õpituid tegusõnu — tener(tengo), comer (como), tomar (tomo), gustar (megusta).

Mooduli lõpus korraldatakse lõputest.

Moodul A1.2
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 

1. Linn. Linnatransport.

Sõnavara: linn ja vaatamisväärsused, hooned, prospekt, puiestee, põiktänav, linnatransport. Situatsioonid: küsida teed. Seletada, kuidas minna või millist transporti on vaja kasutada.

Grammatika: Määrsõnad;määrsõnade võrred. También/Tampoco. Põhiarvud 100-1 000 000. Järgarvsõnad. Omadussõnade võrded. Kesksõnad. Täisminevik.

2. Reisimine lennukiga, rongiga. Ilm ja loodusnähtused.

Sõnavara: Ajaplaan. Lähetus/Saabumine. Järelevalve/Toll. Reisi katkemine/ärajäämine. Situatsioonid: Pileti broneerimine. Info saamise palve. Baasväljendid ilma kirjeldamiseks.

Grammatika: Tulevik. Eitavad määrsõnad nunca ja jamás. Umbmäärased määrsõnad todo/cada/otro/cualquiera. Lihtminevik. Umbmäärane määrsõna mismo. Imperfektiivse aspekti indikatiivi lihtminevik.

3. Puhkus. Turismi liigid.

Sõnavara: Puhkuse planeerimine. Puhkuse liigi või riigi eelistamine. Riikide kordamine.

Grammatika: I tüübi tingivad laused. Tulevik minevikus/lihtne tingiv aeg. Kindla kõneviisi aegade ühildumine. Otsese kõne kaudseks muutmine.

4. Sport

Sõnavara: Spordi liigid. Spordi eelistused. Milliste spordiliikidega sa tegeled?

Grammatika: Passiiv. Infinitiivtarind.

5. Tervis. Visiit arsti juurde.

Sõnavara: Kehaosad. Situatsioonid: Mis Teil valutab? Mul valutab… Teil on vaja seda rohtu võtta.

Grammatika: Käskiva kõneviisi kinnitav ja eitav vorm.

6. Jõudeaeg. Meelelahutused.

Sõnavara: Puhkamise liigid. Hobi. Kino. Lemmikloomad. Meelelahutusüritused.

Grammatika: Tingiv kõneviis. Tingiva kõneviisi olevik.

Mooduli lõpus korraldatakse lõputest.

Õppemeetodid

Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara. Põhiliseks on kommunikatiivne meetod.Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.

Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Õppekeskkond 

Kõikides ruumides on loomulik valgustus ja ventilatsioon. Kõikides ruumides on CD- ja DVD-mängija, videoprojektori või televiisoriga ühendatud arvuti, internetiühendus ja WiFi, mis võimaldab õppijatel kasutada oma tahvelarvutis või nutitelefonis ajakohaseid materjale. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Iseseisva töö kirjeldus

Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse lühitekste, tehakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse visiitkaardi põhjal teateid ning korratakse ja harjutatakse grammatikat. Õpetaja annab iseseisva töö kohta tagasisidet. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Õppematerjalid

Uno, dos y… tres! Qué facil! 1.  Rosana Ariolfo, Daniela Carpani, Ana Lourdes de Hériz Black Cat Publishing 2007

Испанский без преподавателя + СD / Р.А.Гонсалес, Р.Р.Алимова. – Москва: АСТ, 2015. – 512 с.:ил.- (Учимся самостоятельно).

Lisamaterjalid

Gramática de uso del español: Teoría y práctica (a1 b2). Con solucionario. Luis Aragonés, Ramón Palencia

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid

  1. Hispaania keele oskus vastab Euroopa Keelemapi A1-tasemele.

2. Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:

a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud (kõik moodulid) auditoorse töö tundides;
b) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus:

Hispaania keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik MA (mõned PhB) kraadi,  õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele hispaania keele õpetamise  kogemust.

Õppekava koostaja on kogenud hispaania keele õpetaja Anna Romanova. Õppekava on kinnitatud Koolituskeskuse Dialoog direktori allkirjaga 10.09.2020.