A1-A2 taseme vene keele suhtluskursuse õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimi:

Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog, registrikood 10050341)

Õppekava nimetus

A1-A2 taseme vene keele suhtluskursuse õppekava

 Õppekavarühm

222-Võõrkeeled ja -kultuurid “Vene keel”

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
80 akadeemilist tundi, millest 40 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 40 akadeemilist tundi on iseseisev töö. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud, kellel on omandatud elementaarne sõnavara ja soovivad õppida suhtluskeel.  Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.
Eesmärk
Suhtlusoskuse arendamine A1- A2-tasemel. Kursusel arendatakse suhtlemise osaoskusi: kuuldu mõistmist, rääkimist ja antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu õppijatele.
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija oskab A2 tasemel:

  •  lihtsalt viisil suhelda ja küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata; 
  •  ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta; 
  •  rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb;
  •  esitada küsimusi ja vastata küsimustele  oma elukohast, sugulaste ja oma töö kohta.

Õppesisu 

Kõnearendusteemad:

1. Tervitamine ja hüvastijätt (mängud, dialoogid, simulatsioonid)
2. Minu perekond  ja sugulased  (dialoogid, jutustused, simulatsioonid)
3. Sõidame külla. Elukoht. Maja ja suvekodu (dialoogid, simulatsioonid)
4. Appi! Kas Teie saate mind aidata? Kiirabi. Tuletõrje. (dialoogid, simulatsioonid)
5. Otsin inimest. Välimus, riided (dialoogid, jutustused, simulatsioonid)
6. Kaubakeskuses. Ostud (dialoogid, jutustused, simulatsioonid)
7. Kirjandus ja kultuur. Lemmik autok, kunstnik, helilooja 
8. Õnnitlen. Luuletused sünnipäevaks (dialoogid, laulud, mängud, kõned)  

Õppemeetodid

Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara, dialoogid ja monoloogid. Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise – teatri külastamine, üritustel osaleminine.

Õppekeskkond

Kõigis ruumides on loomulik valgustus, ruumid on tuulutatavad. Kõigis ruumides on CD-makid, DVD-mängija, tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele

Iseseisva töö kirjeldus

Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse lühitekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse visiitkaardi põhjal teavet. Õppijad külastavad erinevaid üritusi, käivad teatris ja kontserdil. Iseseisva töö kohta annab õppija tagasisidet. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Õppematerjal

Videofilmid dialoogid, eestikeelsed saated, õpetaja poolt koostatud mängud ja diskussioonid. Laste laulud, luuletused. Sõnavara vastab  õpikuts Поехали! Базовый курс.2.2. Златоуст 2018  ja Русский сувенир 2. Русский язык Курсы 2019 kasutatavale sõnavarale.

 Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus: 

Vene keele suhtluskursusi läbi viivad õpetajad omavad vene filoloogi kõrghariduse, MA kraadi  ja õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele vene keele õpetamise  kogemust. Iga õpetaja kvalifikatsioon on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keeleinspektsiooni poolt. (Vt. Koolitajate haridus ja töökogemus).

Õpingute lõpetamise nõuded:
Kursuse lõpus viiakse läbi suur lavastus, kus õppijad kasutavad omandatud väljendid.  

1. Edukalt on kursuse läbinud need, kes osalesid  simulatsioonil ning on esitanud kursuse jooksul kõik kodutööd. Neile väljastatakse tõend. 
2. Õppijatele, kes puudusid rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata.  

Õppekava koostatud 2.01.2020. Koostajad on kogenud  vene keele õpetajad. Kinnitas Koolituskeskuse  Dialoog direktor Nadežda Valk.