A1 taseme türgi keele õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341)

Õppekavarühm

222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kogu kursuse maht on 130 akadeemilist tundi – 80 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 50 akadeemilist tundi iseseisevat tööd. A1-tase saavutatakse kahe mooduli A1.1 ja A1.2 läbimisega. Iga moodul koosneb 40-tunnisest auditoorsest kursusest ja 25-tunnilisest iseseisvast tööst. Tavaliselt õppetöö toimub kaks-kolm korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud, kes ei ole varem türgi keelt õppinud ja soovivad alustada türgi keele õpingutega.
Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk
A1-taseme saavutamine.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija oskab:

 •  lihtsal viisil suhelda, küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata;
 •  ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta;
 •  saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest, lihtsatest lausetest siltidel, plakatitel, kataloogis;
 •  oskab ilma abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb;
 •  oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ja täita formulare personaalsete andmetega.


Õppesisu

 Moodul A1.1
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 

 1. Tutvumine, teretus ja lihtsad konstruktsioonid

Õpime:

 • teretama ja hüvasti jätma, samuti lugema ja kirjutama;
 • viitama objektile või inimesele, esitama küsimusi „mis?“ ja „kes?“;
 • ehitama lihtlauset;
 • vastama lihtsatele küsimustele jaatavalt ja eitavalt.

Grammatika: Näitavad asesõnad, mitmuse moodustamine, umbmäärane artikkel bir, küsiv ja eitav suhtlussõna. 

 • Kes sa oled? Riigid, rahvused, keeled, erialad ja numbrid

Õpime:

 • jutustama endast ja teistest;
 • esitama küsimuse: „kust sa pärit oled?“ ja ära tundma keelt, milles räägib vestluskaaslane;
 • uurima, mis koht see on;
 • arvutama ja loendama objekte järjekorras.

Grammatika:  Isikulised asesõnad ja predikatiivsed liited, sõnad  burası, şurası, orası, liited-lı / -ce, põhi- ja järgarvsõnad.

 • Kus sa oled? On või ei ole?

Õpime:

 • kasutama kohakäändeid ja märkima, kus asuvad objektid ja inimesed;
 • määrama inimeste ja objektide kohalolekut ja puudumist.

Grammatika: kohakääne, küsisõnad kohakäänes, predikatiivsed nimed «var-yok»

 • Mida sa teed? Kuhu sa lähed? Kust sa lähed?

Õpime:

 • kasutama olevikku, jutustama oma päevast;
 • kasutama sisseütlevat käänet ja kiikumist näitavaid tegusõnu;
 • kasutama alaltütlevat käänet ja sellega kasutatavaid tegusõnu.

Grammatika: Türgi asesõna, infinitiivi liide, olevik, sisseütlev kääne, konsonantide heliliseks muutmine, alaltütlev kääne.

 • Praegu või hiljem? Enne või pärast? Rääkige! Kelle pliiats?

Õpime:

 • jutustama situatsioonidest järk-järgult;
 • käskima, paluma, ajendama kedagi;
 • küsima, kellele mis kuulub.

Grammatika: tagasõnad: «önce-sonra» nimisõnade ja tegusõnadega, käskiv kõneviis, omastavad asesõnad, küsimus «kimin?»  ja kuuluvuse liited.

 • Minu perekond. Stambul. Reisime Türgis!

Õpime:

 • rääkima oma perekonnast;
 • jutustama objektidest detailsemalt, arvestades teisi seoseid;
 • Nimetama objekte, ehitama põhjalikumaid laused.

Grammatika: Kuuluvuse liited II, genitiiv, definiitne ja indefiniitne isafet.

Moodul A1.2

 1. Kas sa oled seda filmi näinud?Jalutasime eile hästi! Nii noored me olime

Õpime:

 • jutustama määratud objektidest ja isikutest;
 • rääkima minevikust ja oma kogemustest.

Grammatika: sihitav kääne, minevik –dı-vormis, tegusõna „olema“ mineviku vorm. 

 • Kas sul on või ei ole? Milline inimene ta on? Sa oled kõige huvitavaim inimene kogu maailmas!

Õpime:

 • rääkima omamisest ja asumisest;
 • kirjeldama objekte, inimesi, keskkonda;
 • võrdlema objekte ja inimesi.

Grammatika: Süntaktiline konstruktsioon „mul on…“, küsisõnad „milline?“, „kuidas?“, uute omadussõnade moodustamine, komparatiiv ja superlatiiv.

 • Jutusta oma plaanidest! Kuidas raamatukogu juurde pääseda? Millega sa tööle sõidad? Miks Istanbuli lähed?

Õpime:

 • rääkima oma plaanidest tulevikus;
 • seletama ehitiste, objektide ja inimeste asukohta;
 • rääkima transpordist;
 • rääkima oma tegude põhjustest.

Grammatika: Tulevik, ruumilised tagasõnad, tagasõnad „ile-için“.

 • See on parim koht Istanbulis! Mis kell on? Tänan!

Õpime:

 • rääkima kohtadest ja nende seostest objektidega;
 • esitama küsimuse „mis kell on?“ ja „mis kell?“;
 • õnnitlema, paluma ja rääkima ebatäpsetest plaanidest.

Grammatika: Konstruktsioon «milline», tunnid, olevik ja tulevik.

 • Kellena sa töötad? Sõprus – see on kõik ! Ära kunagi ütle kunagi!

Õpime:

 • rääkima erinevatest inimestest, erialadest ja ühiskonnarollidest;
 • rääkima abstraktsetest mõistetest;
 • rääkima kogemustest detailsemalt.

Grammatika: sõnamoodustusliited «-cı, -lık», määrsõnad

 • Kes seda ütles? Kas sa oled selles kindel?

Õpime:

 • rääkima sündmustest, mille pealtnägijateks olid teised;
 • rääkima märkamatutest juhtumitest.

Grammatika: Mineviku vorm «-mış», mineviku vorm «-mış» nimi- ja omadussõnadega.

Õppemeetodid
Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara. Põhiliseks on kommunikatiivne meetod.
Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka väljaspool õppeklassilt – poes, tööl, suheldes naabridega – kasutada kõik võimalused keeleõppeks. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on loomulik valgustus ja ventilatsioon. Kõikides ruumides on CD- ja DVD-mängija, videoprojektori või televiisoriga ühendatud arvuti, internetiühendus ja WiFi, mis võimaldab õppijatel kasutada oma tahvelarvutis või nutitelefonis ajakohaseid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse lühitekste, tehakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse visiitkaardi põhjal teateid ning korratakse ja harjutatakse grammatikat. Õpetaja annab iseseisva töö kohta tagasisidet. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Õppematerjalid

 1. Yeni Hitit “Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı”
 2. Турецкий язык в таблицах, Надежда Дорохина

Lisamaterjalid

 1. İstanbul “Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı”
 2. Словарь турецких глаголов & управление в турецком языке, Гениш Эйюп

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid

Türgi keele oskus vastab Euroopa keelemapi tasemele A1. Kursuse lõpus viiakse läbi keeletest.

Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:
a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud auditoorse töö tundides; 
b) iseseisva töö aruande esitamine; 
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses. 

Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus:
Türgi keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik MA(osad BA) kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja töökogemust täiskasvanute õpetamisel.

Õppekava koostas türgi keele õpetaja Burak Yilmaz. Õppekava on kinnitatud Koolituskeskus Dialoog direktori Nadezda Valk allkirjaga 24.09.2020.