A2 taseme tööalase vene keele suhtluskursuse õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: 

Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341) 

Õppekava nimetus:

A2 taseme tööalase vene keele suhtluskursuse õppekava

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kogu kursuse maht on 160 akadeemilist tundi – 80 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 800 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. Vene keele tööalase suhtluskursuse A2-tase saavutatakse kahe mooduli A2.1 ja A2.2 läbimisega: iga moodul koosneb 40-tunnisest auditoorsest kursusest ja kahest 40-tunnisest iseseisvast tööst.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud,  kes on varem  vene keelt veidi õppinud ja oskavad vene keelt vähemalt A1 tasemel ning soovivad omandada A2 taseme oskused tööalases sfääris vene keeles. Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk
Tööalase suhtlusoskuse arendamine A2-tasemel.

Õppekeel: eesti või inglise keele baasil

Õpiväljundid
Kursuse läbimisel oskab õppija tööalast vene suhtluskeelt A2 tasemel. Õppija on omandanud baassõnavara, mida kinnistatakse dialoogides ja rollimängudes. 

Kuulamine: õppija saab aru selgelt ja aeglaselt hääldatud fraasidest ja sageli kasutavatest sõnadest, mis on vahetult seotud õppijale oluliste töövaldkondadega (firma tegevused, asukoht, õppija tööülesanded, tööaeg ja firmatöötajate vaba aeg).

Rääkimine: õppija saab hakkama tööl igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tööteemadel. Oskab küsida lihtsaid tööga seotud küsimusi ja neile vastata nt poes, postkontoris, pangas. Oskab kirjeldada oma töökaaslasi, tööalaseid igapäevatoiminguid, töötingimusi, igapäevast tööd. Oskab esitada kutset, teha ettepanekut, vabandada ning neile ka vastata.

Õppe sisu

Moodul 1

1. Знакомство. Я, моя жизнь и моё рабочее место
2. Поступление на работу, должность.
3. Рабочие обязанности, что нравится и что не очень. Опыт работы.
4. Распорядок дня, планы на будущее
5. Профессии и образование, дополнительное образование.
6. Письменные распоряжения, документы
7. Здоровье и питание на работе и вне работы

Moodul 2

8. Фирма, её деятельность и подразделения, место, конкуренты
9. Сложный клиент. Извинение, пояснение, благодарность
10. Ценовое предложение, заполнение бланков и договоров, объявления.
11. Отпуск сотрудников. Кто  и где отдыхает, кто заменяет
12. Составление отчётов, рабочая переписка, газетные объявления.
13. Деловые поездки
14. Работа по телефону, объяснение услуг. 

Õppemeetodid 

Kursuse põhirõhk on tööalasel suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara. Uusi oskusi ei praktiseerita mitte  ainult õpetajaga, või ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse suhtluseks vajalikke osaoskusi: kuuldu mõistmist, rääkimist ning antakse põhiteadmisi kõne käitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale. 

Õppematerjalid (õpetaja valikul)

  1. Русский сувенир 2. Русский язык Курсы 2019
  2. Vene ärikeel kesktasemele. Tea, Tallinn 2007
  3. Поехали! Базовый курс.2.1. Златоуст 2017
  4. Поехали! Базовый курс.2.2. Златоуст 2018 

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti, WiFi ühendus,  tahvel.  Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt.  Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad. 

Koolitaja kompetentsus. 

Kõik vene keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad vene filoloogi kõrgharidust,  MA kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele vene keele õpetamise kogemust.

Iseseisva töö kirjeldus 

Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, sooritatakse koduseid ülesandeid, korratakse. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. 

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid   

Kursuse lõpus viiakse läbi lõputest, kus õppijad kasutavad omandatud oskuseid. 

Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:  

a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud auditoorse töö tundides  
b) õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses. 

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist, auditoorsete tundide arvu ja läbitud teemad. 

Õppekava on koostatud Dialoogi vene keele õpetajate poolt 02.02.2023  ja kinnitatud Dialoogi juhataja Nadežda Valk poolt.