A2 taseme tööalase vene keele kursuse õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: 

Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341) 

Õppekava nimetus:

A2 taseme tööalase vene keele kursuse õppekava

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kogu kursuse maht on 200 akadeemilist tundi – 80 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 120 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. Vene keele tööalase kursuse A2-tase saavutatakse kahe mooduli A2.1 ja A2.2 läbimisega: iga moodul koosneb 40-tunnisest auditoorsest kursusest ja kahest 60-tunnisest iseseisvast tööst.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud, kes on varem vene keelt veidi õppinud ja oskavad vene keelt vähemalt A1 tasemel ning soovivad omandada A2 taseme oskused tööalases sfääris vene keeles. Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk
A2-taseme saavutamine.

Õppekeel: eesti või inglisekeele baasil

Õpiväljundid
Kursuse läbimisel õppija oskab tööalast vene keelt A2 tasemel. Õppija on omandanud baassõnavara, mida kinnistatakse dialoogides ja rollimängudes, ning põhiteadmised grammatikast.

Kuulamine: õppija saab aru selgelt ja aeglaselt hääldatud fraasidest ja sageli kasutavatest sõnadest, mis on vahetult seotud õppijale oluliste töövaldkondadega (firma tegevused, asukoht, õppija tööülesanded, tööaeg, kodukoht ja firmatöötajate vaba aeg).

Lugemine: õppija saab aru väga lühikestest lihtsatest tööga seotud tekstidest ja oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäeva­teks­tidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest töökirjadest, samuti nt kolleegide teadetest. Oskab leida enda jaoks tähtsat informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest, nt saab aru ajalehekuulutuste peamisest mõttest. 

Rääkimine:  õppija saab hakkama tööl igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tööteemadel. Oskab küsida lihtsaid tööga seotud küsimusi ja neile vastata nt poes, postkontoris, pangas. Oskab kirjeldada oma perekonda ja  töökaaslasi, tööalased igapäevatoiminguid, töötingimusi, igapäevast  tööd. Oskab esitada kutset, teha ettepanekut, vabandada ning neile ka vastata. 

Kirjutamine: õppija oskab täita enda töökohta ankeeti või formulari isiklike andmetega, teha märkmeid ja koostada lihtsat kuulutust, sõnumit, müügikuulutust, õnnitlust, teadet või kirjutada seletuskirja, tänada kirjas kedagi abi eest või kirjutada kolleegile õnnitlusi sünnipäevaks või jõuluks.

Õppe sisu

Moodul 1

1. Знакомство. Я, моя семья и моё рабочее место
2. Поступление на работу, должность.
3. Рабочие обязанности, что нравится и что не очень. Опыт работы.
4. Распорядок дня, планы на будущее
5. Профессии и образование, дополнительное образование.
6. Письменные распоряжения, документы
7. Здоровье и питание на работе и вне работы

Moodul 2

8. Фирма, её деятельность и подразделения, место, конкуренты
9. Сложный клиент. Извинение, пояснение, благодарность
10. Ценовое предложение, заполнение бланков и договоров, объявления.
11. Отпуск сотрудников. Кто  и где отдыхает, кто заменяет
12. Составление отчётов, рабочая переписка, газетные объявления.
13. Деловые поездки
14. Работа по телефону, объяснение услуг. 

Õppemeetodid 

Kursuse põhirõhk on tööalasel suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara. Uusi oskusi ei praktiseerita mitte ainult õpetajaga, või ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõne käitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Õppematerjalid (õpetaja valikul)

  1. Русский сувенир 2. Русский язык Курсы 2019
  2. Vene ärikeel kesktasemele. Tea, Tallinn 2007
  3. Поехали! Базовый курс.2.1. Златоуст 2017
  4. Поехали! Базовый курс.2.2. Златоуст 2018 

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti, WiFi ühendus,  tahvel.  Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt.  Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, vaõppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad. 

Koolitaja kompetentsus. 

Kõik vene  keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad vene filoloogi kõrgharidus,  MA kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutelevene keele õpetamise kogemust.(Vt. Koolitajate haridus ja töökogemus). 

Iseseisva töö kirjeldus 

Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, harjutatakse veebikeskkonnas Keeleklikk, loetakse lühitekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse lühiteateid, korratakse, harjutatakse grammatikat, lahendatakse teste, sooritatakse ülesandeid keelekeskkonnas. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. 

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid   

Tööalase vene keele oskus vastab Euroopa Keelemapi A2-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab A2 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.  

Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:  

a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud auditoorse töö tundides mõlemas moodulites.  
b) iseseisva töö aruande esitamine; 
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses. 

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tundide arvu ja läbitud teemad. 

Vene keele oskus  võib tuvastada  Tartu Ülikoolis: TORFL – Test of Russianas a ForeignLanguage : 

https://www.maailmakeeled.ut.ee/et/keeletestid/torfl-test-russian-foreign-language

 Õppekava on  koostatud Dialoogi vene keele õpetajate poolt 1.08.2019  ja kinnitatud  Dialoogi juhataja  Nadežda Valk poolt.