A2 taseme tööalase vene keele õppekava (klienditeenindamise valdkonnas)

Täienduskoolitusasutuse nimetus: 

Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341) 

Õppekava nimetus:

A2 taseme tööalase vene keele õppekava (klienditeenindamise valdkonnas)

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kogu kursuse maht on 120 akadeemilist tundi – 60 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 60 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud, kes on varem vene keelt veidi õppinud ja oskavad vene keelt vähemalt A1 tasemel ning soovivad omandada A2 taseme oskused vene keeles klienditeenindamise valdkonnas. Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk
Tööalase vene keele klienditeenindamisel A2-taseme saavutamine.

Õppekeel: eesti või inglisekeele baasil

Õpiväljundid
Kursuse läbimisel õppija on omandanud baassõnavara, mida kinnistatakse dialoogides ja rollimängudes, ning põhiteadmised grammatikast.

Kuulamine: õppija saab aru selgelt ja aeglaselt hääldatud fraasidest ja sageli kasutavatest sõnadest, mis on vahetult seotud õppijale oluliste töövaldkondadega (firma tegevused, osakonnad, asukoht, õppija tööülesanded ja tööaeg).

Lugemine: õppija saab aru väga lühikestest lihtsatest tööga seotud tekstidest ja oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäeva­teks­tidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest töökirjadest, kliendi kirjadest, samuti nt kolleegide teadetest

Rääkimine: õppija saab hakkama tööl igapäevastes suhtlusolukordades oma klientidega, vastata tema küsimustele, seletada kliendi kohustusi ja vastutust. Oskab küsida lihtsaid tööga seotud küsimusi ja neile vastata. Oskab kirjeldada firma teenuseid ja nõudeid. Oskab esitada kliendile kutset, teha ettepanekut, vabandada ning neile ka vastata.

Kirjutamine: õppija oskab täita enda töökohta ankeeti või formulari isiklike andmetega, teha märkmeid ja koostada kirju kliendile, teha hinnapakkumisi, lihtsat kuulutust, sõnumit, müügikuulutust, õnnitlust, teadet või kirjutada seletuskirja, tänada klienti kirjas, kirjutada kliendile õnnitlusi sünnipäevaks või jõuludeks.

Õppe sisu

Moodul A2.1

1. Встреча и прощание с клиентом. Вежливость и улыбка. Сотрудники сферы обслуживания 
2. Общение с клиентом в офисе, магазине, на выстакке. Письменное приглашение на мероприятие
3. Клиенту о фирме и её услугах. Составление  объявления и рекламы.
4. Клиенту о туристических поездках. Общение аэропорту и  в гостинице
5. Обслуживание по телефону. Наши гарантии и обязанности
6. Регистрация на курсы языков. Заполнение заявления, оплата курсов
7. Золотой клиент. Благодарственные письма. Мероприятия

Moodul A2.1

1. Основная информация для клиентаю Место работы фирмы, как проехать, парковка, часы работы. к кому обратиться. 
2. Правила речевого этикета. Правила письменного этикета.
3. Услуги и требования нашей фирмы. Должники.
4. Обратная связь с клиентом. Опросник. Кленты, которыз мы теряем
5. Общение по телефону. Мы Вам перезвоним, оставьте номер.
6. Почта фирмы, общение в банке, заказ билетов. покупки для фирмы
7. База данных клиентов. Целевая аудитория

Õppemeetodid 

Kursuse põhirõhk on tööalasel suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara. Uusi oskusi ei praktiseerita mitte õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõne käitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Õppematerjalid (õpetaja valikul)

  1. Русский сувенир 2. Русский язык Курсы 2019
  2. Vene ärikeel kesktasemele. Tea, Tallinn 2007
  3. Деловая поездка в Россию. Электронное изданиею Златоуст 2015
  4. Поехали! Базовый курс.2.1. Златоуст 2017
  5. Поехали! Базовый курс.2.2. Златоуст 2018 

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti, WiFi ühendus,  tahvel.  Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt.  Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad. 

Koolitaja kompetentsus 

Kõik vene keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad vene filoloogi kõrgharidust, MA kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele vene keele õpetamise kogemust.(Vt. Koolitajate haridus ja töökogemus).

Iseseisva töö kirjeldus 

Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, harjutatakse veebikeskkonnas Keeleklikk, loetakse lühitekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse lühiteateid, korratakse, harjutatakse grammatikat, lahendatakse teste, sooritatakse ülesandeid keelekeskkonnas. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. 

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid  

Tööalane klienditeenindamisel kasutav vene keel vastab Euroopa Keelemapi A2-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab A2 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:  

a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud auditoorse töö tundides mõlemas moodulites. 
b) iseseisva töö aruande esitamine;  
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.  

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tundide arvu ja läbitud teemad. 

Vene keele oskuse võib tuvastada Tartu Ülikoolis: TORFL – Test of Russian as a Foreign Language :

https://www.maailmakeeled.ut.ee/et/keeletestid/torfl-test-russian-foreign-language

Õppekava on  koostatud Dialoogi vene keele õpetajate poolt 1.08.2019  ja kinnitatud  Dialoogi juhataja  Nadežda Valk poolt.