Tööalase inglise keele tehnikas B1 õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Koolituskeskus DIALOOG

Õppekava nimetus:
Tööalase inglise keele tehnikas  B1-taseme kursuse õppekava

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid.
Inglise keel.

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
200 ak. tundi (80 ak.t auditoorset ja 120 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd).

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Inimesed, kelle tööala hõlmab tehnilisi ameteid, tehnilist teenindust, seadmete hooldust ja remonti jne. Kursusele registreeritakse pärast A2-taseme üldkeeletesti sooritamist ja vestlust.

Õppe eesmärk:
Kursuse läbimisel õppija teab tehniline keele B1 tasemel.

Õpiväljundid
Lugemine: saab aru mõtete ja soovide kirjeldusest tehnilisel teemadel kirjades ja tekstides. Oskab tuletada tundmata sõnade tähendust konteksti abil temale tuntud elementide kaudu.
Kuuulamine:saab aru infot olulisest tehniliste teemadel ning mõistab kõnelejate olmeteksti ja telefoni teel edastatud teateid.
Rääkimine: saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides endale tuttaval teemadel ja oskab spontaanselt alustada vestlust tööalastel teemadel muuhulgas kasutada tehnilist sõnastiku (küsimine ja info edastamine, ettepanekute tegemine, arvamuse väljendamine).Oskab rääkida järgmiste tehnilistel teemadel: tööriistade ja masinate kontrollimisest ja nende remondist. Annab juhiseid, soovitused ja teeb hoiatused tehnilise töö käigus. Oskab sõnastada tehnilise ohutuse seotud probleeme ja pakkuda erinevaid lahendusi. Saab aru mõtete ja soovide kirjeldusest tehnilisel teemadel kirjades ja tekstides.
Kirjutamine: kirjutamineoostab lihtsat seostatud teksti tehnilisel või huvipakkuval teemal ja kirjutab isiklike kirju ja teateid .

Õppesisu teemad
1. Job and work vocabulary. Spelling things out.
2. Measurements. Project planning.
3. Checking and controlling. Explaining what happened.
4. Troubleshooting. Repairs.
5. Asking questions Explaining rules Making things work.
6. Damages. Safety hazards.
7. Understanding instructions Testing things.
8. Making suggestions and warnings.
9. Getting around. Giving directions.
10. Writing e-mails Discussing logistics.
11. Vocabulary for tools, machine parts, materials.

Iseseisev töö
Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse tekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse kirjandeid ja kirju, korratakse, harjutatakse grammatikat, lahendatakse teste. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.

Õppematerjal
Vicki Hollett, John Sydes  Tech Talk; Oxford university Press. 2015
Viginia Evans, Jenny Dooley, Tres Oˇ Dell  Electrician 2012
David Grant,John Hughes&Rebecca Turner , Business Result, Pre-Intermediate StBook,Oxford University Press, 2016
English for Life Pre-intermediate StBook, Oxford University Press, 2016

Õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatav dokument

Kursuse lõpus viiakse läbi B1-taseme lõputest tehnilise sõnavaraga.
1. Edukalt on kursuse läbinud need, kes on osalenud õppetöös  vähemalt 75% õppetööst, sooritanud testi ja 100 punktist saanud vähemalt 60 punkti, esitanud kursuse jooksul kõik kodutööd. Neile väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eksamitulemused osaoskuste kaupa.
2. Õppijad, kelle lõputesti tulemus jääb alla soorituskünnise, saavad tõendi.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Tehnilise inglise keele kursus läbi viivad kõrgharidusega õpetajad, kes omavad kõik õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele inglise keele õpetamise pikaajalist kogemust.

Õppekava on koostatud inglise keele õpetajate poolt ja kinnitatud Koolituskeskuse Dialoog direktori allkirjaga

Scroll Up