B1 taseme tööalase inglise keele õppekava (tehnika valdkonnas)

Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Koolituskeskus DIALOOG

Õppekava nimetus:
B1 taseme tööalase inglise keele õppekava (tehnika valdkonnas)

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid.
Inglise keel.

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
200 ak. tundi (80 ak.t auditoorset ja 120 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd).

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Inimesed, kelle tööala hõlmab tehnilisi ameteid, tehnilist teenindust, seadmete hooldust ja remonti jne. Kursusele registreeritakse pärast A2-taseme üldkeeletesti sooritamist ja vestlust.

Õppe eesmärk:
Kursuse läbimisel õppija teab tehnilist keelt B1 tasemel.

Õpiväljundid
Lugemine: saab aru mõtete ja soovide kirjeldusest tehnilisel teemadel kirjades ja tekstides. Oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust konteksti abil temale tuntud elementide kaudu.
Kuuulamine: saab aru infost olulistel tehnilistel teemadel ning mõistab kõnelejate olmeteksti ja telefoni teel edastatud teateid.
Rääkimine: saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides endale tuttaval teemal ja oskab spontaanselt alustada vestlust tööalastel teemadel muuhulgas kasutada tehnilist sõnastikku (küsimine ja info edastamine, ettepanekute tegemine, arvamuse väljendamine).Oskab rääkida järgmistel tehnilistel teemadel: tööriistade ja masinate kontrollimisest ja nende remondist. Annab juhiseid, soovitusi ja teeb hoiatusi tehnilise töö käigus. Oskab sõnastada tehnilise ohutusega seotud probleeme ja pakkuda erinevaid lahendusi. Saab aru mõtete ja soovide kirjeldusest tehnilistel teemadel kirjades ja tekstides.
Kirjutamine: oskab kirjutada lihtsat seostatud teksti tehnilisel või huvipakkuval teemal ja kirjutab isiklikke kirju ja teateid .

Õppesisu teemad
1. Job and work vocabulary. Spelling things out.
2. Measurements. Project planning.
3. Checking and controlling. Explaining what happened.
4. Troubleshooting. Repairs.
5. Asking questions. Explaining rules Making things work.
6. Damages. Safety hazards.
7. Understanding instructions. Testing things.
8. Making suggestions and warnings.
9. Getting around. Giving directions.
10. Writing e-mails. Discussing logistics.
11. Vocabulary for tools, machine parts, materials.

Iseseisev töö
Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse tekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse kirjandeid ja kirju, korratakse, harjutatakse grammatikat, lahendatakse teste. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.

Õppematerjal
Vicki Hollett, John Sydes Tech Talk; Oxford university Press. 2015
Viginia Evans, Jenny Dooley, Tres Oˇ Dell Electrician 2012
David Grant,John Hughes&Rebecca Turner, Business Result, Pre-Intermediate StBook, Oxford University Press, 2016
English for Life Pre-intermediate StBook, Oxford University Press, 2016

Õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatav dokument

Kursuse lõpus viiakse läbi B1-taseme lõputest tehnilise sõnavaraga.
1. Edukalt on kursuse läbinud need, kes on osalenud õppetöös  vähemalt 75% õppetööst, sooritanud testi ja 100 punktist saanud vähemalt 60 punkti, esitanud kursuse jooksul kõik kodutööd. Neile väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eksamitulemused osaoskuste kaupa.
2. Õppijad, kelle lõputesti tulemus jääb alla soorituskünnise, saavad tõendi.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Tehnilise inglise keele kursust viivad läbi kõrgharidusega õpetajad, kes omavad kõik õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele inglise keele õpetamise pikaajalist kogemust.

Õppekava on koostatud inglise keele õpetajate poolt ja kinnitatud Koolituskeskuse Dialoog direktori allkirjaga