B2 taseme tööalase inglise keele õppekava (raamatupidamise valdkonnas)

Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog, registrikood 10050341)

Õppekava nimetus:
B2 taseme tööalase inglise keele õppekava (raamatupidamise valdkonnas)

Õppekavarühm
222 – Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kursuse kogumaht on 100 akadeemilist tundi (nendest 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 60 akadeemilist tundi iseseisvat tööd).

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused. Sihtgrupp on raamatupidajad, kes töötavad või soovivad töötada rahvusvahelistes firmades ning kelle eesmärk on omandada raamatupidamisega seotud suulised ja kirjalikud oskused inglise keeles B2-tasemel. Tööalasel kursusel osalemise eelduseks on üldkeele oskus B2-tasemel ja majandusarvestuse inglise keele oskus B1-tasemel. Vastavust nendele tasemetele kontrollitakse õpetaja või koolituse korraldajaga peetava vestluse ja testi abil. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk
B2-taseme saavutamine raamatupidamisalases inglise keeles.

Õppekeel: eesti või vene keele baasil.

Õpiväljundid
Mõistmine kuulamisel. Õppija saab aru majandusalastest teemadest raadio- ja telesaadetes, intervjuudes, vestlussaadetes ja filmides. Mõistab keerukatel, abstraktsetel või konkreetsetel teemadel koostatud tekste ning erialase mõttevahetuse tuuma. Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest, tuttava teema puhul ka nüanssidest.
Mõistmine lugemisel. Saab aru ja suudab analüüsida eri eesmärkidel koostatud pikki ja keerukaid tekste (ajaleheartiklid, kirjad, ülevaated, ilukirjandus jm), vajaduse korral kasutab sobivaid abimaterjale ja lugemisstrateegiaid. Suudab leida erinevatest tekstidest teavet ja teha nende põhjal üldistusi. Suudab lugeda majandusalaseid ülevaateid, mis käsitlevad raamatupidamist, ning teha nendest lühikokkuvõtet. Oskab kiiresti läbi vaadata audiitori kontrolliakti ning leida üles olulised probleemid.
Rääkimine. Oskab luua erinevatel raamatupidamisteemadel selget, üksikasjalikku teksti, selgitada oma vaatenurka ning kaaluda nende seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi. Suudab pidada ettevalmistatud ettekandeid mitmetel oma tööga seotud teemadel. Suudab aktiivselt osaleda aruteludes majandusaruande teemal, oskab väljendada ja põhjendada oma seisukohti.
Kirjutamine. Õppija oskab kirjutada ülevaadet majandusteemalise artikli, raamatu või saate kohta. Oskab kirjutada selget argumenteeritud ettekannet majandusnäitajate põhjal, arvamuskirjutist, ametlikku kirja vm teksti, esitades poolt- ja vastuargumente või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi.

Õppe sisu
1. Vocabulary for describing different economical changes
2. Management accounting
3. Cash and liquidity
4. Statements of Cash Flow
5. Annual accounts.
6. Auditing
7. Presenting a P & L statement
8. To be able to discuss guiding principles of accounting
9. Accounting software

Õppemeetodid
Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse raamatupidaja igapäevatöös tarvilikku sõnavara. Uusi oskusi praktiseeritakse õpetajaga tunnis ja oma kolleegidega tööl. Sõnavara õpitakse dialoogide, majandusolukordade imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise kaudu. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist ning antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Iseseisev töö
Iseseisva ja praktilise töö käigus omandatakse ja kinnistatakse majandussõnavara, loetakse tekste, kirjutatakse aruandeid ja töökirju, loetakse omal valikul Äripäeva ja Financial Times’i artikleid, lahendatakse teste, tehakse koduseid ülesandeid ning kasutatakse ärikeele sõnaraamatuid. Samuti suunatakse õppijaid leidma tööalaseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Õppija koostab iseseisva töö kohta aruande.

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja tahvel. Arvutiga on ühendatud TV-ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt. Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.

Koolitaja kompetentsus
Kõikidel inglise keele kursuste õpetajatel on inglise filoloogi kõrgharidus, magistrikraad, õpetaja kvalifikatsioon ja täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemus (vt Koolitajate haridus ja kogemus).

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid
Inglise keele oskus vastab Euroopa Keelemapi B2-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab tööalase keele B2-taseme õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja vestlemist läbitud teemadel.
Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:
a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud mõlemas moodulis auditoorse töö tundides;
b) iseseisva töö aruande esitamine;
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.
Kui õppija ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud hindamisel ning õppis ainult ühe mooduli alusel, saab ta tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist, auditoorsete tundide arvu ja läbitud teemasid.

Õppematerjalid
1. Career Paths Accounting; John Taylor, Stephen Peltier, Express Publishing, 2011
2. English for Accouting. Evan Frendo, Sean Mahonet, Oxford, 2017
3. Financial Times
4. Äripäev ja Postimees
5. www.raamatipidaja.ee

Õppekava on koostanud inglise keele õpetajad ja see on kinnitatud Koolituskeskuse Dialoog direktori allkirjaga 01.08.2019.