B1 taseme tööalase inglise keele õppekava (raamatupidamise valdkonnas)

Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog, registrikood 10050341)

Õppekava nimetus:

B1 taseme tööalase inglise keele õppekava (raamatupidamise valdkonnas)

Õppekavarühm
222 – Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kursuse kogumaht on 100 akadeemilist tundi (nendest 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 60 akadeemilist tundi iseseisvat tööd).

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused. Sihtgrupp on raamatupidajad, kelle eesmärk on omandada raamatupidamisega seotud suulised ja kirjalikud oskused inglise keeles B1-tasemel. Tööalasel kursusel osalemise eelduseks on B1-taseme keeleoskus. Vastavust sellele tasemele kontrollitakse õpetaja või koolituse korraldajaga peetava vestluse ja testi abil. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk
B1-tasemel tööalase (raamatupidamine) keele oskuse saavutamine.

Õppekeel: eesti või vene keele baasil.

Õpiväljundid:
– õppija suudab üldjoontes jälgida lühikest otsesõnalist juttu majandusarvestuse teemal, kui hääldus on selge;
– õppija saab aru lihtsama sisuga raamatupidamisteemast ja telefonikõnede põhisisust;
– õppija mõistab faktiteavet raamatupidaja igapäevatööga seotud teemadel. Saab aru lihtsamast majandusteabest koosolekul ja igapäevategevuste tööjuhenditest. Otsib ja leiab tekstidest konkreetset teavet, kui teema on talle oluline või tuttav;
– õppija oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat omavahelist tööalast vestlust majandusarvestuse teemal;
– oskab küsida teavet ja üksikasjalikke juhiseid ning neid järgida, paluda selgitusi, avaldada oma arvamust, teha töövaldkonnaga seotud ettepanekuid;
– oskab koostada arveid ja aruandeid, täita statistika- ja tollivorme inglise keeles.

Õppe sisu
1. Jobs in accounting
2. The language of accounting
3. Accounting principles
4. Discussing fraud, solvency, direct and indirect costs, budgeting
5. Profit and Loss Statements 
6. Balance Sheet
7. Explaining accounts.
8. Ratio analysis.
9. Tax systems. Taxation planning 
10. Depreciation methods 

Õppemeetodid
Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse raamatupidaja igapäevatöös tarvilikku sõnavara. Uusi oskusi praktiseeritakse õpetajaga tunnis ja oma kolleegidega tööl. Sõnavara õpitakse põnevate dialoogide, majandusolukordade imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise kaudu. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist ning antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Iseseisev töö
Iseseisva ja praktilise töö käigus omandatakse ja kinnistatakse majandussõnavara, loetakse tekste, kirjutatakse aruandeid ja töökirju, loetakse omal valikul Äripäeva artikleid, lahendatakse teste, tehakse koduseid ülesandeid ning kasutatakse ärikeele sõnaraamatuid. Samuti suunatakse õppijaid leidma tööalaseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Õppija koostab iseseisva töö kohta aruande.

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja tahvel. Arvutiga on ühendatud TV-ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt. Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.

Koolitaja kompetentsus
Kõikidel inglise keele kursuste õpetajatel on inglise filoloogi kõrgharidus, magistrikraad, õpetaja kvalifikatsioon ja täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemust (vt Koolitajate haridus ja kogemus).

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid
Tööalane inglise keel raamatupidamises vastab Euroopa Keelemapi B1-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab B1-taseme õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist läbitud teemadel.
Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:
a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud auditoorse töö tundides;
b) iseseisva töö aruande esitamine;
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.
Kui õppija ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud hindamisel ning õppis ainult ühe mooduli alusel, saab ta tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist, auditoorsete tundide arvu ja läbitud teemasid.

Õppematerjalid
1. Career Paths Accounting; John Taylor, Stephen Peltier, Express Publishing, 2011
2. English for Accounting. Evan Frendo, Sean Mahonet, Oxford, 2017
3. Financial Times

Õppekava on koostanud inglise keele õpetajad ja see on kinnitatud Koolituskeskuse Dialoog direktori allkirjaga 01.08.2019.