B2 taseme tööalase inglise keele kursuse õppekava(sisaldab panganduse sõnavara)

Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog, registrikood 10050341)

Õppekava nimetus:
B2 taseme tööalase inglise keele kursuse õppekava

Õppekavarühm
222 – Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kursuse kogumaht on 200 akadeemilist tundi (nendest 80 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 120 akadeemilist tundi iseseisvat tööd). Õppetöö võib jagada kaheks mooduliks, kumbki 100 akadeemilist tundi (40 ak t auditoorset ja 60 ak t iseseisvat tööd).

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused. Sihtgrupp on inimesed, kes töötavad või soovivad töötada rahvusvahelistes firmades ning kelle eesmärk omandada tööalase keelega seotud suulised ja kirjalikud oskused inglise keeles B2-tasemel. Tööalasel kursusel osalemise eelduseks on üldkeele oskus B1+ või B2-tasemel. Vastavust sellele tasemele kontrollitakse õpetaja või koolituse korraldajaga peetava vestluse ja testi abil. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk
B2-taseme saavutamine tööalases inglise keeles.

Õppekeel: eesti või vene keele baasil.

Õpiväljundid
–      Mõistmine kuulamisel. Õppija saab aru tööalastest teemadest raadio- ja telesaadetes, intervjuudes, vestlussaadetes ja filmides. Mõistab keerukatel, abstraktsetel või konkreetsetel teemal koostatud tekste ning erialase mõttevahetuse tuuma. Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest, tuttava teema puhul ka nüanssidest.
–      Mõistmine lugemisel. Saab aru ja suudab analüüsida eri eesmärkidel koostatud pikki ja keerukaid tekste (ajaleheartiklid, kirjad, ülevaated, ilukirjandus jm), vajaduse korral kasutab sobivaid abimaterjale ja lugemisstrateegiaid. Suudab leida erinevatest tekstidest teavet ja teha nende põhjal üldistusi. Suudab lugeda majandusalaseid ülevaateid ning teha nendest lühikokkuvõtet.
–      Rääkimine. Oskab luua erinevatel tööalastel teemadel selget, üksikasjalikku teksti, selgitada oma vaatenurka ning kaaluda nende seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi. Suudab pidada ettevalmistatud ettekandeid mitmetel oma tööga seotud teemadel. Suudab aktiivselt osaleda aruteludes äri teemal, oskab väljendada ja põhjendada oma seisukohti.
–      Kirjutamine. Õppija oskab kirjutada ülevaadet majandusteemalise artikli, raamatu või saate kohta. Oskab kirjutada selget argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist, ametlikku kirja vm teksti, esitades poolt- ja vastuargumente või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi.

Õppe sisu

 • Money and income
 • Resources – report writing
 • Work-life balance – dynamic presentations
 • Providing a service – being assertive
 • Looking into the future – describing graphs
 • Art for art’s sake – effective meetings
 • Unique selling points – giving clear signals
 • Collaborations – clear email messages
 • Customer choice – requests and thanks
 • Banking: personal and commercial banking
 • Interest rates
 • Financial institutions

Õppemeetodid
Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevatöös tarvilikku sõnavara. Uusi oskusi praktiseeritakse õpetajaga tunnis ja oma kolleegidega tööl. Sõnavara õpitakse dialoogide, töösituatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise kaudu. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist ning antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Iseseisev töö
Iseseisva ja praktilise töö käigus omandatakse ja kinnistatakse ärisõnavara, loetakse tekste, kirjutatakse aruandeid ja töökirju, loetakse omal valikul Äripäeva ja Financial Times’i artikleid, lahendatakse teste, tehakse koduseid ülesandeid ning kasutatakse ärikeele sõnaraamatuid. Samuti suunatakse õppijaid leidma tööalaseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Õppija koostab iseseisva töö kohta aruande.

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja tahvel. Arvutiga on ühendatud TV-ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt. Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.

Koolitaja kompetentsus
Kõikidel inglise keele kursuste õpetajatel on inglise filoloogi kõrgharidus, magistrikraad, õpetaja kvalifikatsioon ja täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemus (vt Koolitajate haridus ja kogemus).

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid
Tööalase inglise keele oskus vastab Euroopa Keelemapi B2-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab tööalaste õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja vestlemist läbitud teemadel.
Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:
a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud (mõlemad moodulid) auditoorse töö tundides;
b) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.
Kui õppija ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud hindamisel ning õppis ainult ühe mooduli alusel, saab ta tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist, auditoorsete tundide arvu ja läbitud teemasid.

Õppematerjalid
1. International Express. R. Appeleby, F.Watkins. Oxford YP, 2019
2. Market Leader. D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. FT Publishing. Pearson. 2016
3. Financial Times, Äripäev ja Postimees
4. Professional English in Use. Finance. Cambridge University Press. 2014

Õppekava on koostanud inglise keele õpetajad ja see on kinnitatud Koolituskeskuse Dialoog direktori allkirjaga 12.08.2019.