A2 taseme tööalase inglise keele kursuse õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: 
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341) 

Õppekava nimetus:
A2 taseme tööalase inglise keele kursuse õppekava

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf


Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kogu kursuse maht on 200 akadeemilist tundi – 80 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 120 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. Õppetöö võib jagada kaheks mooduliks, kumbki 100 akadeemilist tundi (40 ak t auditoorset ja 60 ak t iseseisvat tööd).

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused. Sihtgrupp on inimesed, kes töötavad või soovivad töötada rahvusvahelistes firmades ning suhelda inglise keeles klientidega. Õppija eesmärk on omandada tööalase keelega seotud suulised ja kirjalikud oskused inglise keeles A2-tasemel. Tööalasel kursusel osalemise eelduseks on üldkeele oskus A1-tasemel. Vastavust sellele tasemele kontrollitakse õpetaja või koolituse korraldajaga peetava vestluse ja testi abil. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine ja avalduse täitmine või asutuse kinnituskiri.

Eesmärk
A2-taseme saavutamine tööalases inglise keeles.

Õppekeel eesti või vene keele baasil

Õpiväljundid
Kursuse läbimisel õppija õppija on omandanud baassõnavara, mida kinnistatakse dialoogides ja rollimängudes, ning põhiteadmised grammatikast. 

Kuulamine: õppija saab aru selgelt ja aeglaselt hääldatud fraasidest ja sageli kasutavatest sõnadest, mis on vahetult seotud õppijale oluliste eluvaldkondadega (isiku- ja pereteave, sisseostude tegemine, kodukoht, töö, vaba aeg) ning tööalase valdkonnaga seotud sõnad, mis kasutakse kliendi teenindamisel.
Lugemine: õppija saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest ja oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäeva­teks­tidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest, samuti nt kolleegide teadetest. Oskab leida enda jaoks tähtsat informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest, nt saab aru ajalehekuulutuste peamisest mõttest.
Rääkimine: õppija saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel tööl, kodus ja reisides. Oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata nt poes, postkontoris, pangas, kohvikus. Oskab kirjeldada oma perekonda, töökaaslasi ja teisi inimesi, oma lemmiktööülesannet, igapäevatoiminguid, elutingimusi, praegust tööd. Oskab esitada kutset, teha ettepanekut, vabandada ning neile ka vastata.
Kirjutamine: õppija oskab täita enda kohta ankeeti või formulari isiklike andmetega, teha märkmeid ja koostada lihtsat kuulutust, sõnumit, müügikuulutust, õnnitlust, teadet või kirjutada lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks või kutset sünnipäevaks, oskab vastata kirjalikult kliendi palvele, kirjutada lihtsat teadet juhatajale ja töökaaslastele.

Õppe sisu

Moodul A2.1

1. Getting to know people. Welcome, nice to meet you
2. Lifestyles, daily routine, jobs, activities, in my free time.
3. Workplace, room/furniture, things to buy, places in towns.
4. Road to success. Travel for Work. Time expressions, special occasion activities
5. The World`s largest industry
6. The past, dates and time, weekend activities

Moodul A2.2

7. Holidays, travel, to describe a town/city, places, transport.
8. Health, the body, problems, to give advice.
9. Relocating
10. Distinction with a difference
11. Developing a company

12. The future, plans, weather, suggestions

Õppemeetodid
Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevatöös tarvilikku sõnavara. Uusi oskusi praktiseeritakse õpetajaga tunnis ja oma kolleegidega tööl. Sõnavara õpitakse dialoogide, töösituatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise kaudu. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist ning antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Iseseisev töö
Iseseisva ja praktilise töö käigus omandatakse ja kinnistatakse ärisõnavara, loetakse tekste, kirjutatakse aruandeid ja töökirju, loetakse omal valikul Äripäeva ja Financial Times’i artikleid, lahendatakse teste, tehakse koduseid ülesandeid ning kasutatakse ärikeele sõnaraamatuid. Samuti suunatakse õppijaid leidma tööalaseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Õppija koostab iseseisva töö kohta aruande.

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt.  Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.

Koolitaja kompetentsus.
Kõik inglise keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõrgharidust, MA või BA kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemust. (Vt. Koolitajate haridus ja kogemus).

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid 
Inglise keele oskus vastab Euroopa Keelemapi A2-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab A2 õpiväljundite omandamist tööalases keeles. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele. 
Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel: 
a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud (kõik moodulid) auditoorse töö tundides; 
b) iseseisva töö aruande esitamine; 
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses. 

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil, saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu.

 Õppematerjalid (õpetaja valikul)

  1. INTERNATIONAL EXPRESS. Elementary Interactive Edition Student’s Book with Pocket Book and DVD-ROM. Oxford UP 2012
  2. Headway 5th edition. Elementary Student’s Book and Access to Online Practice 2019
  3. English Grammar in Use. Raymond Murphy. Fourth Edition.
  4. Financial Times
  5. Äripäev ja Postimees

Õppekava on  koostatud inglise keele õpetajate poolt ja kinnitatud 10.08.2019 Koolituskeskuse Dialoog direktori allkirjaga.