A2- taseme saksa keele tööalase keele õppekava (õigusalane)

Täienduskoolitusasutuse nimetus: 
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341)

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument: https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keeleõppe_raamdokument.pdf
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Kogu kursuse maht on 83 akadeemilist tundi – 55 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 28 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Täiskasvanud, kelle eesmärk on omandada tööalase keelega seotud suulised ja kirjalikud oskused saksa keeles A2-tasemel. Tööalasel kursusel osalemise eelduseks on üldkeele oskus A1-tasemel.

Eesmärk
A2-taseme saavutamine tööalases saksa keeles

Õppekeel: eesti või  vene keel

Õpiväljundid
Kursuse läbimisel õppija on omandanud baassõnavara, mida kinnistatakse dialoogides ja rollimängudes, ning põhiteadmised grammatikast. 

Kuulamineõppija saab aru selgelt ja aeglaselt hääldatud fraasidest ja sageli  kasutavatest sõnadest, mis on vahetult seotud õppijale oluliste töövaldkondadega (firma tegevused, osakonnad, asukoht, õppija tööülesanded ja tööaeg). 

Lugemine: õppija saab aru väga lühikestest lihtsatest tööga seotud tekstidest ja oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäeva­teks­tidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest töökirjadest, kliendi kirjadest, samuti nt kolleegide teadetest.

Rääkimine:  õppija saab hakkama tööl igapäevastes suhtlusolukordades oma klientidega, vastata tema küsimustele, seletada kliendi kohustusi ja vastutust. Oskab küsida lihtsaid tööga seotud küsimusi ja neile vastata. Oskab kirjeldada firma teenuseid ja nõudeid. Oskab esitada kliendile kutset, teha ettepanekut, vabandada ning neile ka vastata. 

Kirjutamine: õppija oskab täita enda töökohta ankeeti või formulari isiklike andmetega,  teha märkmeid ja koostada kirju kliendile, teha hinnapakkumisi, lihtsat kuulutust, sõnumit, müügikuulutust, õnnitlust, teadet või kirjutada seletuskirja, tänada klienti kirjas,  kirjutada kliendile õnnitlusi sünnipäevaks või jõuludeks.    

Õppe sisu

 1. Ausbildung und Beruf / Haridus ja amet
 2. Arbeitsleben / Tööelu
 3. Firmenporträt / Ettevõtte andmed
 4. Telekommunikation und Medien/ Telekommunikatsioon ja meedia
 5. Bücher und Presse / Raamatud ja ajakirjandus
 6. Staat und Verwaltung / Riik ja haldus
 7. Öffentliches Recht/ Avalik õigus
 8. Privatrecht/ Eraõigus
 9. Arbeitsrecht/ Tööõigus
 10. Vertragsrecht/ Lepinguõigus
 11. Flurbereinigungsrecht/ Maakorraldusõigus
 12. Sachenrecht/ Asjaõigus

Õppemeetodid

Kursuse põhirõhk on tööalasel suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Õppematerjalid (õpetaja valikul)

 1. Menschen. Deutsch als Fremdsprache Arbeitsbuch A2. Hueber, 2017
 2. Menschen. Deutsch als Fremdsprache Kursbuch A2. Hueber, 2021
 3. Õigusliku sõnavaraga lisamaterjalid

Veebipõhised materjalid

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt.  Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.

Koolitaja kompetentsus.

Kõik saksa  keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad saksa filoloogi kõrgharidust,  MA kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele saksa keele õpetamise kogemust. (Vt. Koolitajate haridus ja kogemus)

Iseseisva töö kirjeldus

Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse lühitekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse lühiteateid, korratakse, harjutatakse grammatikat, lahendatakse teste, sooritatakse ülesandeid keelekeskkonnas. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. 

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid  

Tööalane saksa keel vastab Euroopa Keelemapi A2-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab A2 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.   Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel: 

a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud auditoorse töö tundides;
b) iseseisva töö aruande esitamine;  
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.  

Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja kontaktõppe tundide arvu. 

Õppekava on kinnitatud  Dialoogi juhataja  Nadežda Valk poolt 18.05.22.