Elementaarne saksa keel reisil

Täienduskoolitusasutuse nimi:

Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog, registrikood 10050341)

Õppekava nimetus

Elementaarse saksa keele reisisõnavara õppekava

 Õppekavarühm

222-Võõrkeeled ja -kultuurid “Saksa keel”

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
60 akadeemilist tundi, millest 30 akadeemilist tundi on kontaktõppe tunnid ning 30 akadeemilist tundi on iseseisev töö. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud, kes ei ole varem saksa keelt õppinud. Õppe alustamise tingimused on kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk
Anda ülevaade saksa keele elementaarsetest sõnadest ja väljenditest, mis on reisides vajalikud.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija oskab:

  • ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta; 
  • küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata: tänaval, poes, kohvikus;
  • täita ankeeti personaalsete andmetega
  • saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest, lihtsatest lausetest siltidel, plakatitel

Õppesisu

  1. Tutvumis- ja viisakusväljendid, hüvastijätt
  2. Poes ja turul. Toiduained. Numbrid.Viisakas palumine/tellimine.
  3. Kohvikus. Road. Viisakas palumine/tellimine.
  4. Kellaaeg. Nädalapäevad. Kuud.
  5. Ankeedid. Personaalsed andmed.
  6. Asutused. Piletite ostmine, info küsimine. Sildid. Tee juhatamine.

Õppemeetodid

Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara.

Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi-  loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.

Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Õppekeskkond

Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt.  Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.

Iseseisva töö kirjeldus

Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, sooritatakse koduseid ülesandeid, korratakse ning harjutatakse grammatikat. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Õppematerjal

Menschen. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch A1.1 Hueber, 2018

Menschen. Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch A1.1 Hueber, 2017

Menschen. Deutsch als Fremdsprache. Lehrerhandbuch A1.1 Hueber

http://termin.eki.ee/esterm/

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus: 

Kõik saksa keele kursusi läbiviivad õpetajad omavad inglise filoloogi kõrgharidust, MA või PhD kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele saksa keele õpetamise kogemust.

Õpingute lõpetamise nõuded:
Koolituskeskuse sisene lõputest tõestab õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:

a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud kontaktõppe tundides;

b) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja kontaktõppe tundide arvu.

Õppekava koostatud 09.01.2023. Kinnitas Koolituskeskuse Dialoog direktor Nadežda Valk.