Inglise keele õppekavad põhikooli noortele

LASTE KEELTEKESKUSE DIALOOG
INGLISE KEELE ÕPPEKAVA PÕHIKOOLI  NOORTELE

Üldsätted

Inglise keele õppekava iseloomustab põhjalikkus ja jätkusuutlikkus. 14 aasta jooksul saavad lapsed järjepidevalt omandada, täiendada ja parandada inglise keele oskusi. Inglise keele õppekavas on 14 erinevat ainekava. Lapsed võivad alustada oma Keeltekeskuse õpinguid veel eelkoolis ning liikudes kursuselt kursusele lõpetada Keeltekeskuse viimase ainekava  Gold Experience B2+. Lapsed võivad liituda kursustega ka hiljem – iga edukalt läbitud õppeaasta eest väljastatakse tunnistus.

Koolieelikutele mõeldud ainekavad English Adventure Starter A ja English Adventure Starter B on 30-tunnised(ak.t). Algkoolile mõeldud ainekava Fly High 1 on 45-tunnine(ak.t)., Fly High 2, Fly High 3 ja Fly High 4 on 60-tunnised(ak.t).. Põhikooli õpilastele mõeldud ainekavad Next Move 1, Next Move 2, Next Move 3, Next Move 4 ja Gold Experience B1 on 90- tunnised(ak.t)..

Gümnaasiumi õpilastele mõeldud ainekavad Gold Experience B1+, Gold Experience B2 ja Gold Experience B2+ on 90- tunnised(ak.t).. Õppetöö algab septembri keskel ja kestab kuni mai keskpaigani. Õppevaheajad ühilduvad üldhariduskooliga.

Tunnid toimuvad 1 või 2 korda nädalas vastavalt ainekava mahule (koolieelikutel üks kord nädalas 1 akadeemiline tund; algkoolis 1. klassis 1 kord nädalas 60 minutit, 2-4. klassis 2 korda nädalas 1 akadeemiline tund; põhikoolis 5.-9.klassis 2 korda nädalas 1,5 akadeemilist tundi; gümnaasiumis 10-11. klassis 2 korda nädalas 1,5 akadeemilist tundi, 12. klassis 1 kord nädalas 3 akadeemilist tundi ).

Koolieelikutel ja algklasside õpilastel kestab üks akadeemiline tund 40 minutit, põhikooli lastel ja gümnasistidel on akadeemilise tunni pikkus 45 min.

1. Inglise keele õppekava eesmärgid ja ülesanded on

1.1. kujundada, toetada ja arendada laste keeleõppehuvi, pakkuda keelte süvaõpet ja

soodustada õppurite isiksuse mitmekülgset arengut;

1.2. saavutada keeleoskuse selline tase, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda, lugeda ja mõista eakohaseid originaaltekste (EL keelemapi B2 tase);

1.3. luua selline õppekeskkond, kus õpilased oleksid huvitatud keelte õppimisest.

1.4. õpetada last hindama oma keeleõppesaavutusi ja täitma keelemappi;

1.5. ette valmistada õpilasi rahvusvaheliste eksamite tegemiseks, et saada oma edukusele rahvusvaheline hinnang ja valmistuda koolieksamiks;

1.6. pakkuda lastele eduelamusi ja tunnustust;

1.7. arendada õpilastel oskusi edaspidisteks võõrkeelte õppimisteks;

1.8. arendada oskusi väljendamaks enese ja rühma seisukohti;

1.9. õpetada õpilasi rakendama oma loovust, fantaasiat ja sotsiaalseid oskusi.

2. Õpingute alustamise tingimused

2.1. lapse soov õppida valitud keelt Keeltekeskuses ja koolituse tellija (lapsevanema või vanema esindaja) nõusolek täita tellija kohustusi;

2.2. Keeltekeskuse võimalus pakkuda lapsele koolitust sobival ajal, sobiva hinna

ja sobiva tasemega;

2.3. õppija tase ja motivatsioon selgitatakse vestluse käigus koolituse korraldajaga ja eeltesti põhjal. Kui õppija läheb üle ühelt kursuselt teisele või tuleb õppima koolieelikute rühma, siis eeltesti ei toimu.

3. Õppeainete valiku võimalused ja tingimused

Igale astmele (eelkool, algkool, põhikool ja gümnaasium) vastab mitu erineva raskusega ainekava. Õppijale pakutakse testi alusel valida ühe astme ulatuses kahe järjestikku seisva kergema ja raskema programmi vahel – see, mis vastab õppija nõudlusnivoole ja ei pidurda rühma õppetegevuse tempot.

4.Kursuse lõpetamise nõuded

Iga kursuse lõpus, välja arvatud eelkoolis sooritab õppur lõputesti, oma soovil rahvusvahelise eksami. Eksamitele lubatakse õppureid, kes on läbinud edukalt vähemalt 75% õppeprogrammist.

ÕPPEAINETE LOEND

1. New English Adventure Starter A

2. New English Adventure Starter B

3. Fly High 1

4. Fly High 2

5. Fly High 3

6. Fly High 4

7. Next Move 1

8. Next Move 2

9. Next Move 3

10. Next Move 4

11. Gold Experience B1

12. Gold Experience B1+

13. Gold Experience B2

14. Gold Experience B2+

1) ÕPPEAINE NIMETUS: NEXT MOVE 1

Õppeaine maht: 90 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 45 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õpetamise aeg: 8 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID:

– huvi äratamine ja säilitamine inglise keelt kõnelevate maade ja nende kultuuri vastu;

– õpetada erinevaid lugemis- ja kuulamisstrateegiaid;

– arendada iseseisva mõtlemise ja analüüsi võimet;

– arendada oskust väljendada enese ja rühma seisukohti raskematel abstraktsetel teemadel.

– õpetada oma kõnet ladusalt ja loogiliselt organiseerima.

ÕPPETEGEVUS

 • Jätkuvalt kasutatakse suulise eelnevuse printsiipi: see, mida laps hakkab lugema ja kirjutama, omandatakse eelnevalt suulises kõnes.
 • Kompleksselt arendatakse kõiki osaoskusi.
 • Õpimotivatsiooni säilitamiseks ja tulemuslikumaks õppimiseks kasutatakse erinevaid töömeetodeid (paaris- ja rühmatöö, projekt, rollimäng, intervjueerimine, dramatiseering jms) ning meediavahendeid (video, arvuti).
 • Õpitakse tundma erinevaid õpistrateegiaid, mis aitavad edaspidi iseseisvalt töötada, kujunevad eeldused teiste võõrkeelte kiiremaks õppimiseks.
 • Kuulamis- ja lugemisstrateegiate arendamine, töö sõnavaraga, sõnaraamatutega, kuid ka mälu- ja kognitiivsete strateegiate tundmaõppimine, aitavad õpilasel keelelist infot kiiremini ja kindlamalt meelde jätta.

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuste kujundamine (teemad):

Starter Unit

Grammar: To be – affirmative, negative, questions and short answers; Subject pronouns; Wh – questions; This/That/These/Those

Vocabulary: Countries and Nationalities; Numbers; Spelling; Classroom Objects; Days of the Week and Months of the Year; Classroom Language

Reading and Listening: The Wildlife Club

Speaking and Pronunciation: Asking and giving personal information

Writing: A personal profile

My World

Grammar: have got: afiirmative, negative, questions and short answers. Posessive adjectives. Possessive ’s.

Vocabulary: Objects, adjectives

Reading and Listening: Fans of the month; Help! Dad’s got an embarrassing hobby!; A Karate Kid collection; Dictation

Speaking and Pronunciation: Talking about position; Short forms

Writing: A personal profile; Writing file – Punctuation 1

Around Town

Grammar: There is/ There are/ Is there…?/ Are there…?; some/any; Can/ Can’t for ability

Vocabulary: Places in town; Action verbs

Reading and Listening: Cybertown; Great Parks in London; Talent wanted!; Dictation

Speaking and Pronunciation: Orders and warnings; Silent letters

Writing: A description of a town; Writing file – Linking words

School Days

Grammar: Present simple – affirmative and negative, questions and short answers

Vocabulary: Daily routines; School subjects

Reading and Listening: A day with….my big family; The big school quiz; A school day in Japan; Dictation

Speaking and Pronunciation: Time; -s endings

Writing: An email; Writing file – Time phrases on, in, at

Animal Magic

Grammar: Adverbs of frequency; Present simple with wh-questions; Must/Must’nt

Vocabulary: Unusual animals; Parts of the body

Reading and Listening: A day in the life…; Unusual pets; A special dog; Dictation

Speaking and Pronunciation: Likes and dislikes; Contrastive stress

Writing: An animal fact sheet; Writing file – Making notes

Out and About!

Grammar: Present continuous – affirmative, negative, questions and short answers; Present simple and Present continuous

Vocabulary: Activities, Weather and seasons

Reading and Listening: Guess the job!; Weather; Seasons; Dictation

Speaking and Pronunciation: Expressing surprise; -ing endings

Writing: A blog; Writing file – Word order

Delicious!

Grammar: Countable and uncountable nouns; Many/ Much/ A lot of; Comparatives

Vocabulary: Food and drink; Adjectives

Reading and Listening: Look! This is our fridge!; Three unusual…; National dishes; Dictation

Speaking and Pronunciation: Ordering food; Word stress

Writing: Instructions; Writing file – Sequence words

Modern History

Grammar: Past simple – to be; There was/ There were; Past simple regular – affirmative and negative

Vocabulary: Ordinal numbers, years, dates; Regular verbs

Reading and Listening: Flower power!; Travel back in time!; The Max museum; Dictation

Speaking and Pronunciation:Talking about the past; -ed endings

Writing: An essay; Writing file – Punctuation 2

Journeys

Grammar: Past simple irregular – affirmative and negative; Past simple – questions

Vocabulary: Means of transport; Clothes

Reading and Listening: Around the world in 80 days; Azab’s journey; Rose’s day: Dictation

Speaking and Pronunciation: Talking on the phone; Sounding polite

Writing: A travel diary; Writing file – Paragraphs

– Technology Time

Grammar: Be going to – affirmative, negative, questions and short answers; Present continuous for future arrangements

Vocabulary: Technology; Technology phrases

Reading and Listening: e-reading!; Technology-free week!; Summer plans; Dictation

Speaking and Pronunciation:Asking for information; Weak form of to

Writing: A story; Writing file – Review

KEELETEADMISED

Nimisõna – ainsuslikud ja mitmuslikud sõnad, erandlik mitmus

Artikkel – enamkasutatavad väljendid artiklitega ja ilma

Omadussõna – omadussõnade võrdlemine (-er, more…than, the most)

Arvsõnad ja mõõtühikud – kellaaeg, aasta, pikkus

Tegusõna – enamkasutatavad reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad

Tegusõna vormistik – üldajad ( Past Simple); present continuous tulevikuks; tarindid be going to; to be; must/mustn’t;

Määrsõna – sagedusmäärsõnad once, twice, three times, usually; järjestavad määrsõnad after, before

Lauseehitus– küsisõna moodustamine

ÕPIVÄLJUNDID

Kuulamine:

– saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstidest, lauludest, samuti passiivset sõnavara sisaldavatest tekstidest;

– mõistab konteksti abil neis esinevaid üksikuid tundmatuid sõnu;

– oskab eristada kuulatavast tekstist vajalikku informatsiooni;

   – eristab selgelt kuni kolme vestluses osaleva inimese kõnet.

Kõnelemine

– vestelda ja vastata küsimustele õpitud temaatika piires;

– õpitud sõnavara piires rääkida igapäevastest tegevustest ja harrastustest;

– võrrelda oma perekonda sõbra perekonnaga, oma koolielu teiste omaga;

– küsitleda oma kaaslast ja saadud infot edasi anda;

– väljendada ja põhjendada oma arvamust;

– kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga;

– kirjeldada pilte;

   – hääldada kõiki võõrhäälikuid korrektselt.

Lugemine

– oskab leida tekstist olulist;

   – saab aru kuni 2% tundmatuid sõnu sisaldavatest lühitekstidest, kasutades piltide, konteksti või sõnaraamatu abi;

   – on tuttav erinevate lugemisstrateegiatega.

Kirjutamine

– täita aadressi ja isiklikke andmeid nõudvat ankeeti;

– eeskuju järgi kirjutada küllakutset, õnnitlus- ja tänukaarti;

– kirjutada sõbrale kirja ja elektronkirja, kasutades õpitud keelendeid;

– lõpetada lauseid ja fraase;

– kirjutada lühijutukesi;

– kirjutada õpitud teksti põhjal etteütlust

KASUTATAVAD ÕPPEMATERJALID:

– Carolyn Barraclough and Katherine Stannett„Next Move 1“ Students’ Book

– Charlotte Covill „Next Move 1“ Workbook

– Timothy John Foster „Next Move 1“ Teacher`s Book

– „Next Move 1“ Class CD

– „Next Move 1” Teacher’s resources multi-rom

– „Next Move 1” Workbook CD

2.  ÕPPEAINE NIMETUS: NEXT MOVE 2

Õppeaine maht: 90 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 45 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õpetamise aeg: 8 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID:

– süvendada laste teadmisi inglise keeles.

– avardada nende sõnavara.

– tutvustada õpilastele raskemaid grammatilisi konstruktsioone;

– õpetada lapsi arutlema raskematel abstraktsetel teemadel;

– õpetada neid organiseerima oma kõnet ladusalt ja loogiliselt;

– arendada oskust väljendada enese ja rühma seisukohti;

– rääkida kultuurist, ajaloost ning kirjandusest inglise keeles;

– suhelda igapäeva teema järgi;

– lugeda ja kirjutada teksti ja kirja.

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuste kujundamine (teemad):

Starter Unit

Grammar: To be; Have got; There is/ are; Personal and Object pronouns; Possessive ’s; Possessive adjectives and pronouns

Vocabulary: Places; Posessions; Countries and nationalities

Reading and Listening: The Friend’s Club

Speaking and Pronunciation: Asking for and giving personal information

Writing: A personal profile

Play The Game!

Grammar: Present simple; Verb+ing; Adverbs of frequency

Vocabulary: Sports; Compound nouns

Reading and Listening: The Olympic Games; Superstitious sports stars; Lucky charms; Dictation

Speaking and Pronunciation: Opinions; verb endings – /s/, /z/, /Ⅰz/

Writing: A description of a sport; Writing file – punctuation

The Big Picture

Grammar: Present continuous – affirmative, negative and questions; Present simple/ Present continuous

Vocabulary: Types of films; Adjectives

Reading and Listening: The Film Museum; EXTRA special; Film extras; Dictation

Speaking and Pronunciation: Suggestions; Word stress in adjectives

Writing: A film review; Writing file – Linking words

Past Lives

Grammar: Past simple – affirmative and negative; Past simple – questions and short answers

Vocabulary: History; Life events

Reading and Listening: The London Dungeon; William Shakespeare; A history quiz; Dictation

Speaking and Pronunciation: Reasoning; Verb endings – /t/, /d/, /Ⅰd/

Writing: A biography; Writing file – Ordering information

Is It A Crime?

Grammar: Past continuous – affirmative, negative and questions; Past simple/ Past continuous

Vocabulary: Breaking the rules; Prepositions of movement

Reading and Listening: Paul’s problem page; Supergran catches thieves!; Police interviews; Dictation

Speaking and Pronunciation: Showing interest; Was and were; strong and weak forms

Writing: A short story; Writing file – Sequencing words

Look At You

Grammar: Comparatives and Superlatives; Present continuous for future

Vocabulary: Appearance adjectives; Personality adjectives

Reading and Listening: Celebrity look-alikes; Different is good; Personality types; Dictation

Speaking and Pronunciation: Agreeing and disagreeing; Intonation in questions and answers

Writing: A description of a friend; Writing file – Word order

It’s Your World

Grammar: Going to; Should; Must/Mustn’t

Vocabulary: Environment verbs; Materials and containers

Reading and Listening: Green talk; Plastic Bag? No, thank you!; Dinosaur museum; Dictation

Speaking and Pronunciation: Shopping; silent letter l

Writing: An information leaflet; Writing file – Making your writing more interesting

Make Music

Grammar: Will; First conditional

Vocabulary: Music, Musical instruments; Types of music

Reading and Listening: The history of music; The Choir; Rock it!; Dictation

Speaking and Pronunciation: Offers; ll

Writing: A band profile; Writing file – Paragraphs

Adventure

Grammar: Present perfect – affirmative and negative; Present perfect – questions

Vocabulary: The natural world; Camping

Reading and Listening: Teen adventures; Helen’s adventure; Dancing around the world; Dictation

Speaking and Pronunciation: Apologising; Syllables

Writing: An informal letter; Writing file – Beginning and ending an email

World Of Work

Grammar: a/an; some/any; Quantity; Indefinite pronouns

Vocabulary: Jobs; Adjectives describing jobs

Reading and Listening: Micropolix theme park; Forget babysitting!; Summer jobs; Dictation

Speaking and Pronunciation: Reacting; schwa – /ǝ/

Writing: A questionnaire; Writing file – Checking your work

KEELETEADMISED

– nimisõna: erandlik mitmus, omastav kääne

– artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine, enamkasutatavad väljendid artiklitega ja ilma, artikli kasutamine isikunimede ja geograafiliste nimedega;

– omadussõna: omadussõnade võrdlemine (võrdlusastmed)

– omadussõnade kasutamine rahvusest ja kodakondsusest rääkides;

present simple, past simple, present continuous, past continuous, present perfect, present continuous for future

– Esimene tingimuslik; will

ÕPIVÄLJUNDID

 • Oskab küsida ning anda isiklikku informatsiooni
 • Oskab avaldada arvamust ning põhjendada
 • Oskab teha soovitusi ning neid põhjendada
 • Oskab vabandada ning vabandust vastu võtta
 • Oskab kirjeldada
 • Oskab kirjutada lühijuttu
 • Oskab kirjutada mitteametlikku emaili
 • Oskab omadussõnu rõhutada
 • Oskab intonatsiooni vastavalt küsimustele ja vastustele

KASUTATAVAD ÕPPEMATERJALID:

– Jayne Wildman and Carolyn Barraclough „Next Move 2“ Students’ Book

– Suzanne Gaynor „Next Move 2“ Workbook

– Timothy John Foster „Next Move 2“ Teacher`s Book

– „Next Move 2“ Class CD

– „Next Move 2“ Workbook  CD

– „Next Move 2” Teacher’s resources multi-rom

3.  ÕPPEAINE NIMETUS: NEXT MOVE 3

Õppeaine maht: 90 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 45 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õpetamise aeg: 8 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID:

– õpetada kasutama keelt loomulikes olukordades, lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;

– tekitada ja säilitada huvi võõrkeelte õppimise vastu ja selle kaudu laiendada silmaringi;

– huvi äratamine ja säilitamine õpitavat keelt kõnelevate maade ja nende kultuuri vastu;

– õpetada erinevaid lugemis- ja kuulamisstrateegiaid;

– arendada iseseisva mõtlemise ja analüüsi võimet;

– arendada oskust väljendada enese ja rühma seisukohti;

– õpetama hankima vajalikku teavet (ka teiste õppeainete jaoks) võõrkeelsetest teatmeteostest, sõnaraamatutest, Internetist ja muudest infoallikatest.

ÕPPETEGEVUS

– jätkuvalt kasutatakse suulise eelnevuse printsiipi: seda, mida laps hakkab lugema ja kirjutama,

– omandatakse eelnevalt suulises kõnes. Kompleksselt arendatakse kõiki osaoskusi;

– õppimisprotsessis kasutatakse erinevaid töömeetodeid (paaris- ja rühmatöö, projekt, rollimäng, dramatiseering, intervjueerimine jms) ning meediavahendeid (video, arvuti);

– kuulamis- ja lugemisstrateegiate arendamine, töö sõnavaraga, sõnaraamatuga, aitavad õpilasel keelelist infot kiiremini ja kindlamalt meelde jätta.

– süvendatakse iseseisva õppimise oskust (õpitakse tundma erinevaid õpistrateegiaid, mis aitavad edaspidi iseseisvalt töötada).

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuste kujundamine (teemad):

Starter Unit

Grammar: be/ have got; is/ has/ ’s; Pronouns and possessive ’s; Indefinite pronouns; Present simple; Adverbs of frequency; Was/ were

Vocabulary: Common verbs; Prepositions; Everyday objects; School subjects; Numbers and dates; Opinion adjectives

Reading and Listening: School Intranet

Speaking and Pronunciation: Asking for and giving personal information

Writing: A personal profile

 – Home Sweet Home

Grammar: Present simple and continuous; Verb + -ing

Vocabulary: Rooms and parts of the house; Furniture and household objects

Reading and Listening: Live Small; What does your bedroom say about you; Hannah’s bedroom; Dictation

Speaking and Pronunciation: Describing a place; /v/, /w/ and /b/

Writing: A description of a room; Writing file – Linking words: addition and contrast

What’s The Story?

Grammar: Past simple; Past continuous; Past simple vs Past continuous

Vocabulary: Adjectives to describe pictures; Adjective + preposition

Reading and Listening: Click! Magazine – young photographer competition; Great moments in history; Talking about a photo; Dictation

Speaking and Pronunciation: Permission; Sentence stress

Writing: A description of a picture; Writing file – Describing a picture

– It’s A Bargain!

Grammar: Comparatives and superlatives; too and enough; much, many, a lot

Vocabulary: Shopping nouns; Money verbs

Reading and Listening: London market wins award; The internet – the world’s biggest market; Problems with buying things online; Dictation

Speaking and Pronunciation: Asking for help; /ɒ/, /əʊ/

Writing: A customer review; Writing file – Expressing opinion

In The News

Grammar: Present perfect; Present perfect vs Past simple

Vocabulary: News and media; Adverbs of manner

Reading and Listening: Survey: Teens and the media; Profile: Christiane Amanpour; Opinions about the news, Dictation

Speaking and Pronunciation: Doubt and disbelief; /æ/, /a:/

Writing: A profile; Writing file – Error correction

Happy Holidays

Grammar: Present perfect + for and since; How long?; Present perfect with just

Vocabulary: Holidays; Meanings of get

Reading and Listening: Behind the camera; Strange tourist attractions; Radio interview; Dictation

Speaking and Pronunciation: Asking for information; /aⅠ/ vs /Ⅰ/

Writing: A travel guide; Writing file – Making your writing more interesting

That’s Life!

Grammar: have to/ don’t have to; must/ mustn’t; Predictions with will, won’t, might

Vocabulary: Household chores; Feelings adjectives

Reading and Listening: Today’s teens don’t do chores; Future teens; Teenagers of the future; Dictation

Speaking and Pronunciation: Giving advice; /Ʌ/ and /ju:/

Writing: A problem page; Writing file – Linking words: reason and result

Make A Difference

Grammar: be going to and will; First conditional

Vocabulary: Protest and support; Verb + preposition

Reading and Listening: London Elephant Parade; Do something different…; An interview about a charity; Dictation

Speaking and Pronunciation: Persuading; going to

Writing: A formal letter; Writing file – Letter writing

Danger And Risk

Grammar: Second conditional; Relative pronouns

Vocabulary: Extreme adjectives; Illness and injury

Reading and Listening: Interview: Naomi Daniels; Why are people risk-takers?; Talking about a TV show; Dictation

Speaking and Pronunciation: Talking about health; gh

Writing: An application form; Writing file – Completing an application form

Inventions

Grammar: Present simple passive; Past simple passive

Vocabulary: Machine nouns and verbs; Word building

Reading and Listening: Teenage inventors; A book for all time?; Reading stories on a smartphone; Dictation

Speaking and Pronunciation: Problems with machines; /Ⅰ/ and /i:/

Writing: An opinion essay; Writing file – How to write an opinion essay

KEELETEADMISED

Tegusõna: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, First/Second Conditional, Present simple passive, past simple passive

Omadussõna: võrdlus: too , enough; kirjeldavadomadussõnad, tundeid väljendavad omadussõnad, omadussõnad eessõnadega

Määrsõna: väljendamaks viisi; adverb of manner

Nimisõna: nimisõnad –er lõpuga, nimisõnad moodustatud tegusõnadest

ÕPIVÄLJUNDID

Õpilane:

 • Arutleb raskematel abstraktsetel teemadel
 • Organiseerib oma kõnet ladusalt ja loogiliselt.
 • Oskab koostada ametlikku kirja
 • Oskab täita avaldust
 • Oskab väljendada kahtlust ja uskumatust
 • Oskab veenda teisi
 • Oskab rääkida tervisest, küsida abi, kirjeldada paika, anda nõu

KASUTATUD ÕPPEKIRJANDUS:

– Fiona Beddall and Jayne Wildman „Next Move 3“ Students’ Book

– Joe McKenna „Next Move 3“ Workbook

– Timothy John Foster „Next Move 3“ Teacher`s Book

– „Next Move 3“ Class CD

– „Next Move 3“ Workbook  CD

– „Next Move 3” Teacher’s resources multi-rom

1.  ÕPPEAINE NIMETUS: NEXT MOVE 4

Õppeaine maht: 90 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 45 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 8 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

Next Move 4 kursuse eesmärgiks on:

– ette valmistada õpilasi rahvusvahelisteks inglise keele eksamiteks

– arendada sõnavara ning grammatilisi teadmisi

– arendada kommunikatiivseid oskusi läbi dialooge, monolooge, rollimänge ning vestlusringe

– luua õpilastes kindlustunne eksami-tüüpi ülesannete suhtes

– äratada huvi inglise keele õppimise vastu ning kujundada positiivset suhtumist selle keele vastu

– käsitleda mõned sotsiaalsed küsimused ning teemad, mis pakuvad huvi õpilastele ning panevad neidn mõtlema ning arutama

– õpetada kuulama ja tajuma inglise keele kõla

– kujundada inglise keelele omast hääldust

– kaasata lapsevanemaid neile ajakohast teavet andes ning süvendada nende huvi keeleõpingute vastu

ÕPPETEGEVUS

– jätkuvalt kasutatakse suulise eelnevuse printsiipi: seda, mida laps hakkab lugema ja kirjutama, omandatakse eelnevalt suulises kõnes. Kompleksselt arendatakse kõiki osaoskusi;

– õppimisprotsessis kasutatakse erinevaid töömeetodeid (paaris- ja rühmatöö, projekt, rollimäng, dramatiseering, intervjueerimine jms) ning meediavahendeid (video, arvuti);

– kuulamis- ja lugemisstrateegiate arendamine, töö sõnavaraga, sõnaraamatuga, aitavad õpilasel keelelist infot kiiremini ja kindlamalt meelde jätta.

– süvendatakse iseseisva õppimise oskust (õpitakse tundma erinevaid õpistrateegiaid, mis aitavad edaspidi iseseisvalt töötada).

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemisoskuste kujundamine (teemad):

Starter Unit

Grammar: to be/ have got; Present simple/ Present continuous; Apostrophes; Comparatives and superlatives; Relative pronouns; some and any; much, many and a lot of; Past simple; Irregular verbs

Vocabulary: Daily Routines; Pronouns and possessive adjectives; Useful adjectives; Free-time activities; Feelings adjectives; Telling the time

Reading and Listening: An email

Speaking and Pronunciation: Asking for and giving information

Writing: A description of a friend

Different Lives

Grammar: Past simple vs Past continuous; used to for past habits

Vocabulary: Compound nouns; Phrasal verbs 1

Reading and Listening: A day in a life; Ezekiel, the Bee Guardian; Laura’s career; Dictation

Speaking and Pronunciation: Expressing extremes; Compound noun with word stress

Writing: Telling a story: Writing file – Using different tenses

Aiming High

Grammar: Present perfect + ever, never, already, yet, just, since and for; Present perfect vs Past simple

Vocabulary: Collocations with make, go and keep; Jobs and suffixes -or, -er, -ist

Reading and Listening: Making dreams come true; It’s never too soon …/It’s never too late …; An interview with Raj; Dictation

Speaking and Pronunciation: Giving/Responding to news; Sentence stress

Writing: A biography; Writing file – Time expressions

Be Happy!

Grammar: Gerunds and infinitives; Present perfect continuous

Vocabulary: Showing feelings; Adjective suffixes

Reading and Listening: What’s in a smile?; Does fame bring hapiness?; An interview with Baz, an actor; Dictation

Speaking and Pronunciation: Invitations; Showing feelings

Writing: A ’for and against’ essay; Writing file – Linking words: addition and contrast

Survive!

Grammar: Modals – ability, obligation, prohibition, advice; Past modals; Modals – possibility

Vocabulary: Natural disasters; Phrasal verbs 2

Reading and Listening: Fighting the cyclones; TV saved my life!; Talking about TV survival programmes; Dictation

Speaking and Pronunciation: Asking for clarification; Consonant clusters

Writing: Giving instructions; Writing file – Giving clear instructions

Work For It

Grammar: Will/ going to; Present simple and Present continuous for future

Vocabulary: Work collocations; Job qualities

Reading and Listening: Work experience; Jobs of the future?; An ideal summer job; Dictation

Speaking and Pronunciation: Phone language; /ɜ:/ and /ɔ:/

Writing: An email about plans; Writing file – Expressing degrees of certainty

Coast

Grammar: Passive statements; Passive questions

Vocabulary: Coastal life; Verbs with prefixes dis- and re-

Reading and Listening: Life in a seaside town; Shipwrecks, pirates and sunken treasure!; A tour guide talking about the Cutty Sark; Dictation

Speaking and Pronunciation: Asking for and giving directions; Weak vs strong form of was

Writing: A field trip report; Writing file – Planning a field trip report

Final Frontiers

Grammar: First and Second conditional; Subject/Object questions

Vocabulary: Adjective antonyms; Space

Reading and Listening: Explorers: Where next?; Next stop: Mars; Building colonies in the future; Dictation

Speaking and Pronunciation: Giving warnings; Elided syllables

Writing: An application letter; Writing file – Letter writing

Spies

Grammar: Past perfect; Third conditional

Vocabulary: Spy collocations; Adjectives with prefixes dis-, im-, in-, un-

Reading and Listening: I’m right behind you; Who’s watching you?; Talking about CCTV cameras; Dictation

Speaking and Pronunciation: Explaining and apologising; /eǝ/, /i:/ and /eⅠ/

Writing: An opinion essay; Writing file – Expressing opinions

Celebrate!

Grammar: Reported statements, commands and requests; Reported questions

Vocabulary: Party collocations; Reporting verbs

Reading and Listening: Prom night; Coming-of-age; Coming-of-age traditions; Dictation

Speaking and Pronunciation: Reaching an agreement; /ʃ/, /Ʒ/ and /dƷ/

Writing: A problem page; Writing file – Referencing

KEELETEADMISED

Tegusõna – Present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, present perfect continuous, present simple and present continuous for future, past perfect; passive statements and questions; First,Second and Third conditional; Phrasal verbs; reporting verbs; gerund and  infinitives

Modaalverbid – ability, obligation, prohibition, advice; past modals; possibility

Nimisõnad – liitsõnad, asesõnad

ÕPIVÄLJUNDID:

Õpilane:

– Saab aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud talle oluliste valdkondadega(nt. Info tema ja ta perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisust.

– Saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskab leida eeldatavat spetsiifilist informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest (nt. reklaamid, Tööpakuumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest.

– Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab kaasa rääkida, kuid ei oska veel ei vestlust juhtida.

– Oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmist tööd.

– Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks.

KASUTATAVAD ÕPPEMATERJALID:

– Katherine Stannett and Fiona Beddall „Next Move 4“ Students’ Book

– Bess Bradfield „Next Move 4“ Workbook

– Timothy John Foster „Next Move 4“ Teacher`s Book

– „Next Move 4“ Class CD

– „Next Move 4“ Workbook  CD

– „Next Move 4” Teacher’s resources multi-rom

4.  ÕPPEAINE NIMETUS: GOLD EXPERIENCE B1

Õppeaine maht: 90 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 45 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 8 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

 • Motiveerida ja kaasata õpilasi omandama keelt ja oskuseid, mida nad vajavad klassiruumis, eksamil ning elus väljaspool kooli
 • Laiendada õpilaste silmaringi maailma kohta ning lasta õpilastel tuua oma isiklikud kogemused inglise keele õppimisse
 • Valmistada õpilane ette inglise keele B1 eksamiks
 • Arendada õpilase inglise keele sõnavara ning enesekindlust inglise keeles suhtlemisel

ÕPPE TEGEVUS

– õppimisprotsessis kasutatakse erinevaid töömeetodeid (paaris- ja rühmatöö, projekt, rollimäng, dramatiseering, intervjueerimine jms) ning meediavahendeid (video, arvuti);

– kuulamis- ja lugemisstrateegiate arendamine, töö sõnavaraga, sõnaraamatuga, aitavad õpilasel keelelist infot kiiremini ja kindlamalt meelde jätta.

– Tekste ja arutlusteemasid on kergeid ja pentsikuid, mis annavad lõbu kuid ka keerukaid, mis panevad sügavalt mõtlema

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemisoskuste kujundamine (teemad):

Starter Happy Days

Reading: topic: a great day

Grammar: articles, past simple, comparative and superlative structures

Vocabulary: science, entertainment, the natural world, travel, free time

Listening: topic: holiday photos

Speaking: topic: summer holidays

Writing: topic: my personal best

Identity

Reading: topic:identities; skill: matching information

Grammar: present simple and present continuous; adverbs of frequency, time phrases

Vocabulary: personality adjectives; adjective + preposition collocations

Listening: topic: cities; skill: understanding agreement and disagreement

Speaking: topic: giving personal information; skill: giving reasons and examples

Writing: topic: a personal profile; skill: getting started, reacting, finishing

Get the message

Reading: topic:communication; skill: understanding overall meaning

Grammar: past simple and past continuous; -ing form

Vocabulary: language and communication; verb + preposition collocations

Listening: topic: a summer camp; skill: predicting information

Speaking: topic: communicating; skill: organising your description

Writing: topic: mistakes; skill: creating an atmosphere; using strong adjectives and adverbs

The future is now

Reading: topic: the future of music; skill: skim-reading a text

Grammar: the future: will, going to; present continuous; present simple; modal verbs for advice and suggestions

Vocabulary: technology in the home; phrasal verbs

Listening: topic: buying something new; skill: identifying differences

Speaking: topic: the future of technology; skill: giving and asking for opinions, agreeing and disagreeing

Writing: topic: living without technology; skill: giving advice and making suggestions

Taking part

Reading: topic: unusual sports; skill: identifying phrases with similar meaning

Grammar: present perfect; past simple and present perfect

Vocabulary: sport

Listening: topic: enjoying sport; skill: listening for the question

Speaking: topic: watching and doing sport; skill: saying when you are not sure

Writing: topic: a new sport; skill: linking ideas

In the spotlight

Reading: topic: growing up in the spotlight; skill: understanding what is being tested

Grammar: zero; first and second conditionals; unless, in case, if I were you

Vocabulary: entertainment

Listening: topic: music; skill: identifying agreement

Speaking: topic: live music; skill: dealing with unknown words

Writing: topic: an evening of entertainment; skill: making positive comments, describing problems

Down to earth

Reading: topic: our blue planet; skill: referencing in a text

Grammar: the passive: present simple and past simple; have/get something done

Vocabulary: the natural world; order of adjectives

Listening: topic: young people who change the world; skill: avoiding distractors

Speaking: topic: being environmentally friendly; skill: turn-taking

Writing: topic: a place to visit; skill: thanking, inviting, aceepting, refusing

Traveller’s tales

Reading: topic: ways of travelling; skill: matching details

Grammar: defining relative clauses; modals of obligation, prohibition and necessity

Vocabulary: travel; verb and noun forms

Listening: topic: travelling the world; skill: identifying the type of information missing

Speaking: topic: travel problems; skill: referring back to what someone said

Writing: topic: holiday tips; skill: creating interest

Time out

Reading: topic: developing patience; skill: finding synonyms

Grammar: reported speech; indirect questions

Vocabulary: hobbies and interests

Listening: topic: unusual hobbies; skill: avoiding distraction

Speaking: topic: talent show; skill: making and responding to suggestions

Writing: topic: celebrity hobbies; skill: paragraph openers

Summertime!

Reading: topic: holiday jobs

Listening: topic: work experience

Speaking: topic: various

Writing: topic: various             

KEELETEADMISED

Artiklid – indefinite (a/an); definite(the); uncountable/countable

Võrdlus – as+adjective+as; not as + adjective + as; adjective + -er + than; more + adjective + than; the + adjective + -est; the most + adjective

Tegusõna – past simple and past continuous; present simple and present continuous; the future: will, going to; Present perfect; past simple and present perfect; passiiv: present simple and past simple; verb + eessõna; otsene- ja kaudne kõneviis

Omadussõna: isiksust väljendavad omadussõnad; omadussõnade järjekord; –ed ja –ing lõpuga omadussõnad; omadussõna+eessõna

ÕPIVÄLJUNDID

Õpilane:

 • Saab enamjaolt aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne. Saab enamasti aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid või talle huvitavaid teemasid.
 • Saab enamasti aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest sõnadest. Saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades.
 • Saab hakkama suhtlusolukorras maal, kus see keel on kasutusel. Oskab kaasa rääkida tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused
 • Oskab lihtsate lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. Oskab lühidalt põhjendada ning selgitada lihtsate lausetega oma seisukohti ja plaane.
 • Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või talle huvi pakkuval teemal. Oskab kirjutada lihtsat isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.

KASUTATAVAD ÕPPEMATERJALID:

– Elaine Boyd, Clare Walsh & Lindsay Warwick „Gold Experience B1“ Students’ Book

– Lucy Frino & Lindsay Warwick „Gold Experience B1“ Workbook

– Lynda Edwards & Lindsay Warwick „Gold Experience B1“ Teacher`s Book

– „Gold Experience B1“ Class Audio CDs

Scroll Up