Inglise keele õppekavad põhikooli noortele

LASTE KEELTEKESKUSE DIALOOG
INGLISE KEELE ÕPPEKAVA PÕHIKOOLI  NOORTELE

Üldsätted

Inglise keele õppekava iseloomustab põhjalikkus ja jätkusuutlikkus. 14 aasta jooksul saavad lapsed järjepidevalt omandada, täiendada ja parandada inglise keele oskusi. Inglise keele õppekavas on 14 erinevat ainekava. Lapsed võivad alustada oma Keeltekeskuse õpinguid veel eelkoolis ning liikudes kursuselt kursusele lõpetada Keeltekeskuse viimase ainekavaga – Gold Experience C1. Lapsed võivad liituda kursustega ka hiljem – iga edukalt läbitud õppeaasta eest väljastatakse tunnistus.

Koolieelikutele mõeldud ainekavad English Adventure Starter A ja English Adventure Starter B on 30-tunnised(ak.t). Algkoolile mõeldud ainekava Team Together 1 on 45-tunnine(ak.t)., Team Together 2, Team Together 3 ja Team Together 4 on 60-tunnised(ak.t). Põhikooli õpilastele mõeldud ainekavad Gold Experience A1, Gold Experience A2, Gold Experience A2+, Gold Experience B1 ja Gold Experience B1+ on 90- tunnised(ak.t).

Gümnaasiumi õpilastele mõeldud ainekavad Gold Experience B2, Gold Experience B2+ ja Gold Experience C1 on 90- tunnised(ak.t). Õppetöö algab septembri keskel ja kestab kuni mai keskpaigani. Õppevaheajad ühilduvad üldhariduskooliga.

Tunnid toimuvad 1 või 2 korda nädalas vastavalt ainekava mahule (koolieelikutel üks kord nädalas 1 akadeemiline tund; algkoolis, 1. klassis 1 kord nädalas 60 minutit, 2-4. klassis 2 korda nädalas 1 akadeemiline tund; põhikoolis 5.-9.klassis 2 korda nädalas 1,5 akadeemilist tundi; gümnaasiumis 10-11. klassis 2 korda nädalas 1,5 akadeemilist tundi, 12. klassis 1 kord nädalas 3 akadeemilist tundi ).

Koolieelikutel ja algklasside õpilastel kestab üks akadeemiline tund 40 minutit, põhikooli lastel ja gümnasistidel on akadeemilise tunni pikkus 45 min.

1. Inglise keele õppekava eesmärgid ja ülesanded on

1.1. kujundada, toetada ja arendada laste keeleõppehuvi, pakkuda keelte süvaõpet ja

soodustada õppurite isiksuse mitmekülgset arengut;

1.2. saavutada keeleoskuse selline tase, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda, lugeda ja mõista eakohaseid originaaltekste (EL keelemapi B2 tase);

1.3. luua selline õppekeskkond, kus õpilased oleksid huvitatud keelte õppimisest.

1.4. õpetada last hindama oma keeleõppesaavutusi ja täitma keelemappi;

1.5. ette valmistada õpilasi rahvusvaheliste eksamite tegemiseks, et saada oma edukusele rahvusvaheline hinnang ja valmistuda koolieksamiks;

1.6. pakkuda lastele eduelamusi ja tunnustust;

1.7. arendada õpilastel oskusi edaspidisteks võõrkeelte õppimisteks;

1.8. arendada oskusi väljendamaks enese ja rühma seisukohti;

1.9. õpetada õpilasi rakendama oma loovust, fantaasiat ja sotsiaalseid oskusi.

2. Õpingute alustamise tingimused

2.1. lapse soov õppida valitud keelt Keeltekeskuses ja koolituse tellija (lapsevanema või vanema esindaja) nõusolek täita tellija kohustusi;

2.2. Keeltekeskuse võimalus pakkuda lapsele koolitust sobival ajal, sobiva hinna

ja sobiva tasemega;

2.3. õppija tase ja motivatsioon selgitatakse vestluse käigus koolituse korraldajaga ja eeltesti põhjal. Kui õppija läheb üle ühelt kursuselt teisele või tuleb õppima koolieelikute rühma, siis eeltesti ei toimu.

3. Õppeainete valiku võimalused ja tingimused

Igale astmele (eelkool, algkool, põhikool ja gümnaasium) vastab mitu erineva raskusega ainekava. Õppijale pakutakse testi alusel valida ühe astme ulatuses kahe järjestikku seisva kergema ja raskema programmi vahel – see, mis vastab õppija nõudlusnivoole ja ei pidurda rühma õppetegevuse tempot.

4.Kursuse lõpetamise nõuded

Iga kursuse lõpus, välja arvatud eelkoolis, sooritab õppur lõputesti, omal soovil rahvusvahelise eksami. Eksamitele lubatakse õppureid, kes on läbinud edukalt vähemalt 75% õppeprogrammist.

ÕPPEAINETE LOEND

1. New English Adventure Starter A

2. New English Adventure Starter B

3. Team Together 1

4. Team Together 2

5. Team Together 3

6. Team Together 4

7. Gold Experience A1

8. Gold Experience A2

9. Gold Experience A2+

10. Gold Experience B1

11. Gold Experience B1+

12. Gold Experience B2

13. Gold Experience B2+

14. Gold Experience C1

AINEKAVAD

7) ÕPPEAINE NIMETUS: Gold Experience A1

Õppeaine maht: 90 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 45 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 9 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

Gold Experience A1 kursuse eesmärgiks on:

– huvi äratamine ja säilitamine inglise keelt kõnelevate maade ja nende kultuuri vastu;

– õpetada erinevaid lugemis- ja kuulamisstrateegiaid;

– arendada iseseisva mõtlemise ja analüüsi võimet;

– arendada oskust väljendada enese ja rühma seisukohti raskematel abstraktsetel teemadel.

– õpetada oma kõnet ladusalt ja loogiliselt organiseerima.

ÕPPETEGEVUS

 • Jätkuvalt kasutatakse suulise eelnevuse printsiipi: see, mida laps hakkab lugema ja kirjutama, omandatakse eelnevalt suulises kõnes.
 • Kompleksselt arendatakse kõiki osaoskusi.
 • Õpimotivatsiooni säilitamiseks ja tulemuslikumaks õppimiseks kasutatakse erinevaid töömeetodeid (paaris- ja rühmatöö, projekt, rollimäng, intervjueerimine, dramatiseering jms) ning meediavahendeid (video, arvuti).
 • Õpitakse tundma erinevaid õpistrateegiaid, mis aitavad edaspidi iseseisvalt töötada, kujunevad eeldused teiste võõrkeelte kiiremaks õppimiseks.
 • Kuulamis- ja lugemisstrateegiate arendamine, töö sõnavaraga, sõnaraamatutega, kuid ka mälu- ja kognitiivsete strateegiate tundmaõppimine, aitavad õpilasel keelelist infot kiiremini ja kindlamalt meelde jätta.

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemisoskuste kujundamine (teemad):

Starter: Welcome to my world/ Alustuseks: Tere tulemast mu maailma

Reading/Lugemine:

Topic/Teema/ posts about family /postitused perekonna kohta

Skill/Oskus/ identifying personal information/ isikliku informatsiooni tuvastamine

Grammar/Grammatika: possessive adjectives; possessive ‘s; to be – present simple

Vocabulary/Sõnavara: numbers, family words, the alphabet, months, countries, nationalities/ numbrid, peresõnad, tähestik, kuud, riigid, rahvused

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema dates and nationalities/ kuupäevad ja rahvused

Skill/Oskus listening to numbers and places / numbrite ja paikade kuulamine

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema speaking about dates and preferences/ kuupäevadest ja eelistustest rääkimine

Skill/Oskus reporting personal information/ aruanne isiklikust informatsioonist

Come in/ Tulge sisse

Reading/ Lugemine:

Topic/Teema a birthday party-story/ sünnipäeva pidu-lugu;

Skill/Oskus using photos to understand text/ piltide kasutamine teksti mõistmiseks;

Task/Ülesanne sentence completion/ lause lõpetus

Grammar/Grammatika: there is/there are (+some/any); have got

Vocabulary/Sõnavara: things in a room, prepositions of place, the home/ esemed ruumis, koha eessõnad, kodu

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema homes around the world/kodud üle maailma;

Skill/Oskus choosing the correct picture/ õige pildi valimine;

Task/Ülesanne multiple-choice (pictures)/ valikvastused(pildid)

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema phone conversations/ telefonivestlused;

Skill/Oskus using appropriate levels of formality/ sobiva formaalsustaseme kasutamine;

Task/Ülesanne make a phone call/ telefonikõne tegemine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema favourite things/ lemmikasjad;

Skill/Oskus using capital letters/ suurtähtede kasutamine;

Task/Ülesanne make a personal profile/ isikliku profiili tegemine

What a week!/ Milline nädal!

Reading/Lugemine:

Topic/Teema a different school day/ teistsugune koolipäev;

Skill/Oskus looking at the questions before you read/ küsimuste lugemine enne teksti;

Task/Ülesanne multiple-choice cloze/ valikvastused

Grammar/Grammatika: present simple: positive and negative; present simple: questions and short answers

Vocabulary/Sõnavara: everyday activities, free time activities/ igapäevategevused, vabaajategevused

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema going to school/ kooli minemine;

Skill/Oskus writing numbers/ numbrite kirjutamine;

Task/Ülesanne gap-fill/ lüngad

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema a school timetable/ kooli tunniplaan;

Skill/Oskus answering questions about you/ enda kohta küsimustele vastamine;

Task/Ülesanne answering questions about your day/ enda päeva kohta küsimustele vastamine

Writing:

Topic/Teema favourite days/lemmikpäevad;

Skill/Oskus using punctuation/ punktuatsiooni kasutamine;

Task/Ülesanne write interview questions/ intervjuu küsimuste kirjutamine

Animal magic/ Loomade võlu

Reading/Lugemine:

Topic/Teema what are armadillos like?/ millised on armadillod?;

Skill/Oskus choosing a word for a gap/ lünkteksti sõna valimine;

Task/Ülesanne gapped text with picture cues/ pildivihjetega lünktekst

Grammar/Grammatika: adverbs of frequency; present simple: question words

Vocabulary/Sõnavara: animals, the world around us/ loomad, maailm meie ümber

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – an Australian nature reserve/ Austraalia looduskaitseala;

Skill/Oskus – reading questions before you listen/ küsimuste lugemine enne kuulamist;

Task/Ülesanne – matching/ sobitamine

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema similarities and differences between animals/ loomadevahelised sarnasused ja erinevused;

Skill/Oskus saying what you think and why/ oma arvamuse ütlemine ning põhjendamine;

Task/Ülesanne picture sets/ pildiseeria

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema fairy penguins/ haldjapingviinid;

Skill/Oskus using and, but/ sidesõnade and ja but kasutamine ;

Task/Ülesanne write a description of an animal/ looma kirjeldus

Let’s explore/ Uurim

Reading/Lugemine:

Topic/Teema a real-world adventure game/ pärismaailma seiklusmäng;

Skill/Oskus choosing an answer/ vastuse valimine;

Task/Ülesanne multiple-choice cloze/ valikvastused

Grammar/Grammatika: imperatives; must/mustn’t; can/can’t; object pronouns

Vocabulary/Sõnavara: buildings and places in town, vehicles/ ehitised ja paigad linnas, sõidukid

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema a game app/ mängurakendus;

Skill/Oskus finding things in a picture/ pildilt asjade leidmine;

Task/Ülesanne gap fill/ lünkteskt

Speaking/ Rääkimine:

Topic/Teema visiting a new place/ uue koha külastamine;

Skill/Oskus finding your way around/ orienteerumine;

Task/Ülesanne ask for help/ abi küsimine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema notes, lists and messages/ märkmes, listid ja sõnumid;

Skill/Oskus identifying information to include/ informatsiooni tuvastamine, mida kaasata;

Task/Ülesanne write a message/ sõnumi kirjutamine

Fun with food/ Lõbu toiduga

Reading/Lugemine:

Topic/Teema Mexican Day of the Dead/ Mehhiko surnutepäev;

Skill/Oskus thinking before you read/ mõtlemine enne lugemist;

Task/Ülesanne – comprehension questions/ arusaamise küsimused

Grammar/Grammatika: present continuous (all forms); countable and uncountable nouns with a/some/any

Vocabulary/Sõnavara: food and drink, the weather/ söök ja jook, ilm

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema a kite festival/ tuulelohe festival;

Skill/Oskus finding people in a picture/ pildilt inimeste leidmine;

Task/Ülesanne matching/ sobitamine

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema good and bad weather/ hea ja halb ilm;

Skill/Oskus talking about pictures/ piltidest rääkimine;

Task/Ülesanne find differences between two pictures/ piltide vahel erinevuste leidmine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema planning a party/ peo planeerimine;

Skill/Oskus making notes/ märkmete tegemine;

Task/Ülesanne write a description of a party/ kirjeldus peost

Back in time/ Ajas tagasi

Reading/Lugemine:

Topic/Teema a TV show about the past/ TV sari minevikust;

Skill/Oskus finding the right type of word/ õiget tüüpi sõna leidmine;

Task/Ülesanne gapped text with picture cues/ lünktekst pildivihjetega

Grammar/Grammatika: past simple: be; past simple: regular verbs

Vocabulary/Sõnavara: adjectives to describe things; things we do (verbs)

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema a night in a castle/ öö lossis;

Skill/Oskus identifying information you need/ vajamineva informatsiooni tuvastamine;

Task/Ülesanne multiple choice (picures)/ valikvastused (pildid)

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema life in the past/ elu minevikus;

Skill/Oskus supporting a partner/ partneri toetamine;

Task/Ülesanne talk about a picture/ pildist rääkimine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema a pirate museum/ piraadimuuseum;

Skill/Oskus choosing the right word/ õige sõna valimine;

Task/Ülesanne write a blog post/ blogipostituse kirjutamine

Bright sparks/ Eredad sädemed

Reading/Lugemine:

Topic/Teema amazing teenagers/ suurepärased teismelised;

Skill/Oskus identifying words that go together/ kokkukäivate sõnade tuvastamine;

Task/Ülesanne sentence completion/ lause lõpetus

Grammar/Grammatika: past simple: irregular verbs and questions; past simple: question words

Vocabulary/Sõnavara: jobs, irregular verbs/ ametid, ebareeglipärased tegusõnad

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema making a robot for competition/ võistluse jaoks roboti tegemine;

Skill/Oskus spelling words carefully/ sõnade veerimine ettevaatlikult;

Task/Ülesanne gap fill/ lünktekst

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema the model plane (picture story)/ mudellennuk (pildilugu);

Skill/Oskus using linking words/ siduvate sõnade kasutamine;

Task/Ülesanne tell a story from pictures/ piltide järgi jutustamine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema a personal story/ isiklik lugu;

Skill/Oskus making your writing clear/ oma kirjutamise arusaadavaks tegemine;

Task/Ülesanne write about a famous person/ kuulsa isiku kohta kirjutamine

Top to toe/ Peast varvasteni

Reading/Lugemine:

Topic/Teema friends and twins – physical appearance/ sõbrad ja kaksikud – välimus;

Skill/Oskus reading quickly/ kiirlugemine;

Task/Ülesanne multiple-choice cloze/ valikvastused

Grammar/Grammatika: comparative adjectives, superlative adjectives

Vocabulary/Sõnavara: parts of the body, clothes/ kehaosad, riided

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema people with world records/ isikud maailmarekorditega;

Skill/Oskus guessing an answer/ vastuse arvamine;

Task/Ülesanne gap fill/ lünktekst

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema unusual world records/ ebatavalised maailmarekordid;

Skill/Oskus making a guess/ arvamine;

Task/Ülesanne make guesses about pictures/ piltide järgi oletamine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema a visit to a pet shop/ lemmikloomapoe külastamine;

Skill/Oskus writing a story based on pictures/ pildi järgi loo kirjutamine;

Task/Ülesanne write a short story/ lühijutu kirjutamine

School’s out/ Kool on läbi

Reading/Lugemine:

Topic/Teema different sports to try/ erinevad spordialad, mida proovida;

Skill/Oskus transferring information/ informatsiooni edasi andmine;

Task/Ülesanne matching/ sobitamine

Grammar/Grammatika: be going to; like/love + -ing; want to + infinitive

Vocabulary/Sõnavara: sport and activities, health problems/ sport ja tegevused, terviseprobleemid

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema future dreams/ tuleviku unistused;

Skill/Oskus checking answers/ vastuste kontroll;

Task/Ülesanne multiple choice (short texts)/ valikvastused (lühitekstid)

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema talking about plans/ plaanidest rääkimine;

Skill/Oskus interacting with a partner/ partneriga suhtlemine;

Task/Ülesanne plan an activity weekend/ tegevusliku nädalalõpu planeerimine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema holiday activities/ koolivaheaja tegevused;

Skill/Oskus setting out a clear message/ selge teate esitamine;

Task/Ülesanne write a postcard/ postkaardi kirjutamine

Films and friends/ Filmid ja sõbrad

Reading/Lugemine:

Topic/Teema a film academy/ filmiakadeemia;

Task/Ülesanne multiple choice cloze/ valikvastused

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema making a film/ filmi tegemine;

Task/Ülesanne multiple choice (dialogue)/ valikvastused (dialoog)

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema different types of film/ erinevat tüüpi filmid;

Task/Ülesanne exchange opinions/ arvamuste vahetamine

Writing/ Kirjutamine:

Topic/Teema favourite films/ lemmikfilmid;

Task/Ülesanne write a review/ arvustuse kirjutamine

KEELETEADMISED

Tegusõna: to be – present simple; present simple: positive and negative; present simple: questions and short answers; adverbs of frequency; present simple: questions words; imperatives; present continuous (all forms); past simple: be; past simple: regular verbs; past simple: irregular verbs and questions; past simple: question words.

/to be – lihtolevik; lihtolevik: positiivne ja negatiivne; lihtolevik: küsimused ja lühivastused; sageduse määrsõnad; lihtolevik: küsisõnad; imperatiivid; kestev olevik(kõik vormid); lihtminevik: be; lihtminevik: reeglipärased tegusõnad; lihtminevik: ebareeglipärased tegusõnad ja küsimused; lihtminevik: küsisõnad./

Nimisõna: object pronouns; countable and uncountable nouns with a/some/any;

/objeksti asesõnad; loendatavad ja loendamatud nimisõnad koos  a/some/any/

Omadussõna: possessive adjectives; comparative adjectives; superlative adjectives; adjectives to describe things

/omastavad omadussõnad; omadussõna keskvõrded; omadussõnad ülivõrded; omadussõnad kirjeldamiseks/

Sõnavara: numbers, family words, months, countries, nationalities, things in a room, the home, everyday activities, free time activities, animals, the world around us, buildings and places in town, vehicles, food and drink, the weather, things we do, jobs, parts of the body, clothes, sport and activities, health problems.

/numbrid, peresõnad, kuud, riigid, rahvused, esemed toas, kodu, igapäevategevused, vabaajategevused, loomad, maailm meie ümber, ehitised ja paigad linnas, sõidukid, söögid ja joogid, ilm, asjad mida me teeme, ametid, kehaosad, riided, sport ja tegevused, terviseprobleemid/

ÕPIVÄLJUNDID:

Õpilane:

– Oskab rääkida kuupäevadest ja eelistustest; oskab teha telefonikõnet; oskab rääkida endast ning vastata küsimustele oma päeva kohta; oskab öelda oma arvamust ning põhjendada; oskab küsida abi; oskab rääkida heast ja halvast ilmast; oskab pildi põhjal rääkida; oskab rääkida oma plaanidest; oskab vahetada arvamusi

– Oskab kirjutada isiklikku profiili; intervjuu küsimusi; kirjeldust loomast; sõnumit; kirjeldust peost; blogipostitust; kuulsast inimesest; lühijuttu; postkaarti ja arvustust.

– Oskab kasutada fotosid, et tekstist aru saada; oskab teksti lünka valida sobiva sõna: vaatab küsimusi enne teksti lugemist; oskab tuvastada sõnu, mis kokku käivad; oskab informatsiooni edasi anda

– Oskab lihtsat kuulates õigeid pilte valida; numbreid kirjutada; leida asju pildilt; ära tunda informatsiooni, mida vajab

KASUTATAVAD ÕPPEMATERJALID:

– Carolyn Barraclough „Gold Experience A1“ Student’s Book 2nd Edition

– Lucy Frino „Gold Experience A1“ Workbook 2nd Edition

– Clementine Annabell „Gold Experience A1“  Teacher`s Book 2nd Edition

– Pearson Practice English App

– Teacher’s online resource materials

8) ÕPPEAINE NIMETUS: Gold Experience A2

Õppeaine maht: 90 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 45 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 9 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

Gold Experience A2 kursuse eesmärgiks on:

– õpetada kasutama keelt loomulikes olukordades, lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;

– tekitada ja säilitada huvi võõrkeelte õppimise vastu ja selle kaudu laiendada silmaringi;

– huvi äratamine ja säilitamine õpitavat keelt kõnelevate maade ja nende kultuuri vastu;

– õpetada erinevaid lugemis- ja kuulamisstrateegiaid;

– arendada iseseisva mõtlemise ja analüüsi võimet;

– arendada oskust väljendada enese ja rühma seisukohti;

– õpetama hankima vajalikku teavet (ka teiste õppeainete jaoks) võõrkeelsetest teatmeteostest, sõnaraamatutest, Internetist ja muudest infoallikatest.

ÕPPETEGEVUS

– jätkuvalt kasutatakse suulise eelnevuse printsiipi: seda, mida laps hakkab lugema ja kirjutama, omandatakse eelnevalt suulises kõnes. Kompleksselt arendatakse kõiki osaoskusi;

– õppimisprotsessis kasutatakse erinevaid töömeetodeid (paaris- ja rühmatöö, projekt, rollimäng, dramatiseering, intervjueerimine jms) ning meediavahendeid (video, online-materjalid);

– kuulamis- ja lugemisstrateegiate arendamine, töö sõnavaraga, sõnaraamatuga, aitavad õpilasel keelelist infot kiiremini ja kindlamalt meelde jätta.

– süvendatakse iseseisva õppimise oskust (õpitakse tundma erinevaid õpistrateegiaid, mis aitavad edaspidi iseseisvalt töötada).

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemisoskuste kujundamine (teemad):

Starter: This is me!/ Alustuseks: See olen mina!

Reading/Lugemine: short texts with personal information/ lühikesed tekstid isikliku informatsiooniga

Grammar/Grammatika: have got; be present simple; there is/are; countable and uncountable nouns; some/any

Vocabulary/Sõnavara: family, identity, classroom language, clothing/ perekond, identiteet, keel klassiruumis, riietus

Listening/Kuulamine: listen to someone talking about their family; classroom language; spelling/ kuulame kedagi rääkimas oma perekonnast; keel klassiruumis; õigekiri

Speaking/Rääkimine: talking about your family; classroom language/ räägime oma perekondadest; keel klassiruumis

My Time/ Minu aeg

Reading/Lugemine:

Topic/Teema teens with interesting hobbies/ huvitava hobiga teismelised;

Skill/Oskus reading a simple text and extracting factual detail/ lihtsa teksti lugemine ja sealt faktiteabe välja toomine;

Task/Ülesanne matching/sobitamine

Grammar/Grammatika: present simple and adverbs of frequency; much/many

Vocabulary/Sõnavara: free time; verbs to nouns; free time collocations/ vaba aeg, tegusõnad nimisõnadeks; vaba aja kollokatsioonid

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema cooking day at a local café/ kokkamispäev kohalikus kohvikus;

Skill/Oskus listening for specific information/ kindla informatsiooni kuulamine;

Task/Ülesanne gap-fill/ lünktekst

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema free time/ vaba aeg;

Skill/Oskus talking about likes/dislikes and what you’re good at/ räägime, mis meeldib, mis mitte ning milles sa hea oled;

Task/Ülesanne asking and answering questions about free time/ vaba aja kohta küsimine ja vastamine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema clubs; klubid;

Skill/Oskus writing invitations/kutsete kirjutamine;

Task/Ülesanne an email(invitation)/ email(kutse)

Are you online?/ Kas oled võrgus?

Reading/Lugemine:

Topic/Teema learning to vlog/ õpime vlogi tegema;

Skill/Oskus understanding the gist of a simple text with visual support/ lihtsa teksti mõttest visuaalse abiga arusaamine;

Task/Ülesanne open cloze/ sulgude avamine

Grammar/Grammatika: talking about now; present simple and present continuous

Vocabulary/Sõnavara: technology words; technology collocations/ tehnoloogilised sõnad, tehnoloogilised kollokatsioonid

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema tecæology/tehnoloogia;

Skill/Oskus extracting factual information from simple speech/ faktiteabe ekstraktimine lihtsast kõnest;

Task/Ülesanne multiple choice(pictures)/ valikvastused (pildid)

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema a school tecæology day/ kooli tehnoloogia päev;

Skill/Oskus describing a photo using prepositions of place/ pildi kirjeldamine kasutades koha eessõnu;

Task/Ülesanne describing photos/ fotode kirjeldamine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema apps/ äpid;

Skill/Oskus writing short descriptive paragraphs using simple connectors/lühikeste kirjeldavate lõikude kirjutamine, kasutades lihtsaid ühendajaid;

Task/Ülesanne a paragraph/ lõik

The right answer/ Õige vastus

Reading/Lugemine:

Topic/Teema music and studying/ muusika ja õppimine;

Skill/Oskus finding specific information/ konkreetse informatsiooni otsimine;

Task/Ülesanne multiple choice, open cloze/ valikvastused, sulgude avamine

Grammar/Grammatika: past simple regular and irregular verbs; past simple questions and short answers

Vocabulary/Sõnavara: school and education; school words; places in school; school collocations/ kool j haridus; sõnad koolis; paigad koolis; kooli kollokatsioonid

Listening/Lugemine:

Topic/Teema – schools around the world/ koolid üle maailma;

Skill/Oskus – listening for specific information/ konkreetse informatsiooni kuulamine;

Task/Ülesanne – multiple choice/ valikvastused

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema first day at school/ esimene koolipäev;

Skill/Oskus asking and answering questions about the past/ mineviku kohta küsimuste esitamine ja neile vastamine;

Task/Ülesanne talking about the first day at school/ esimesest koolipäevast rääkimine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema a different school day/ teistsugune koolipäev;

Skill/Oskus ordering events/ ürituste tellimine;

Task/Ülesanne a description/ kirjeldus

Open 24/7/ Avatud 24/7

Reading/Lugemine:

Topic/Teema a new way to shop/ uus viis šoppamiseks;

Skill/Oskus finding specific information/ uue informatsiooni leidmine;

Task/Ülesanne open cloze/ sulgude avamine

Grammar/Grammatika: comparative adjectives; superlative adjectives

Vocabulary/Sõnavara: shopping; shopping verbs; prices/ ostlemine; ostlemise tegusõnad; hinnad

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema lost in a shopping centre; ostukeskuses kadunud;

Skill/Oskus listening for specific information/ konkreetse informatsiooni kuulamine;

Task/Ülesanne multiple choice/ valikvastused

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema services in town/ teenused linnas;

Skill/Oskus asking for directions/ teejuhiste küsimine;

Task/Ülesanne asking and answering questions/ küsimine ja küsimustele vastamine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema my favourite shop/ mu lemmikpood;

Skill/Oskus planning your ideas/ oma ideede planeerimine;

Task/Ülesanne a review/ arvustus

That’s entertainment/ See on meelelahutus

Reading/ Lugemine:

Topic/Teema cinemas with a difference/ erinevusega kinod;

Skill/Oskus understanding a simple text about a past event/ lihtsas tekstis minevikusündmusest aru saamine;

Task/Ülesanne matching/ sobitamine

Grammar/Grammatika: past continuous; past continuous and past simple;

Vocabulary/Sõnavara: entertainment; entertainment nouns and verbs/ meelelahutus; meelelahutuse nimisõnad ja tegusõnad;

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema entertainment/ meelelahutus;

Skill/Oskus extracting key factual information/ olulise faktiteabe ekstraktimine;

Task/Ülesanne multiple choice (pictures)/ valikvastused (pildid)

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema weekend entertainment activities/ meelelahutuse plaanid nädalavahetusel;

Skill/Oskus saying how you feel about something/ ütlemine, kuidas sa millegi kohta tunned;

Task/Ülesanne discussion/ arutlus

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema entertainment/ meelelahutus;

Skill/Oskus writing a simple story describing the main events/ lihtsa jutu kirjutamine, kirjeldades põhisündmusi;

Task/Ülesanne a story/ jutt

Are we there yet?/ Kas oleme juba kohal?

Reading/Lugemine:

Topic/Teema How do you like to travel?/ Kuidas sulle reisida meeldib?;

Skill/Oskus reading for specific detail/ konkreetse detaili jaoks lugemine;

Task/Ülesanne multiple choice/ valikvastused

Grammar/Grammatika: talking about the future: be going to and will; present continuous for future

Vocabulary/Sõnavara: travel and transport; travel verbs/ reisimine ja transport; reisimine tegusõnad

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema What makes your holidays fun?/ Mis teeb puhkused lõbusaks?;

Skill/Oskus identifying information in a conversation/ vestluses informatsiooni tuvastamine;

Task/Ülesanne matching/ sobitamine

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema Do you prefer winter or summer holidays?/ Kas eelistad suve või talve vaheaega?;

Skill/Oskus asking about the future/ tuleviku kohta küsimine;

Task/Ülesanne pairwork/ paaristöö

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema school trips/ kooliekskursioonid;

Skill/Oskus answering three content points/ kolmele sisuküsimusele vastamine;

Task/Ülesanne an email/ email

Team spirit/ Meeskonnavaim

Reading:

Topic/Teema sport lessons/ sporditunnid;

Skill/Oskus extracting factual information from simple texts/ faktiteabe ekstraktimine lihtsast tekstist;

Task/Ülesanne multiple-choice cloze/ valikvastused

Grammar/Grammatika: ability: can/could; possibility: can; obligation: have to/had to

Vocabulary/Sõnavara: sports and equipment; sports collocations/ sport ja varustus; spordi kollokatsioonid

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema sport/sport;

Skill/Oskus extracting factual information from short, simple texts/ lühikestest, lihtsatest tekstidest informatsiooni ekstraktimine;

Task/Ülesanne multiple choice (pictures)/ valikvastused(pildid)

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema sport/sport;

Skill/Oskus making and replying to requests/ taotluste tegemine ning neile vastamine;

Task/Ülesanne asking and answering questions/ küsimuste esitamine ning neile vastamine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema sport stars/ sporditähed;

Skill/Oskus answering questions/ küsimustele vastamine;

Task/Ülesanne a paragraph about a new hobby/ lõik uuest hobist

Wild world/ Metsik maailm

Reading/Lugemine:

Topic/Teema National Mountain Day/ Rahvusvaheline mägede päev;

Skill/Oskus understanding a text about recent experiences/ arusaamine tekstist, mis käsitleb hiljutist kogemust;

Task/Ülesanne matching/ sobitamine

Grammar/Grammatika: present perfect; present perfect with ever and never

Vocabulary/Sõnavara: the natural world; weather/ looduslik maailm

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema I’ve seen a bear!/ Ma nägin karu!;

Skill/Oskus listening for specific information/ konkreetse informatsiooni kuulamine;

Task/Ülesanne three-option multiple choice/ kolmevalikulised vastused

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema outdoor fun, whatever the weather/ lõbu õues iga ilmaga;

Skill/Oskus giving an opinion/ arvamuse avaldamine;

Task/Ülesanne discussion/ arutlus

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema teens say what they want on holiday/ teismelised ütlevad, mida nad vaheajal soovivad;

Skill/Oskus using informal language/ mitteametliku keele kasutamine;

Task/Ülesanne an e-card/ e-kaart

Feeling good/ Hästi tundma

Reading/Lugemine:

Topic/Teema Tiny Kitchen/ Tilluke Köök;

Skill/Oskus reading for detail/ detaili jaoks lugemine;

Task/Ülesanne multiple choice/ valikvastused

Grammar/Grammatika: first conditional; advice: should

Vocabulary/Sõnavara: food and health; health collocations/ toit ja tervis; tervise kollokatsioonid

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema fun food/ lõbus toit;

Skill/Oskus writing down information; informatsiooni maha kirjutamine;

Task/Ülesanne gap-fill/ lünktekst

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema everyday activities/ igapäevased tegevused;

Skill/Oskus choosing your favourite idea/ oma lemmikidee valimine;

Task/Ülesanne discussion/ arutlus

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema the perfect medicine/ täiuslik ravim;

Skill/Oskus producing simple narratives/ lihtsate narratiivide loomine;

Task/Ülesanne a story/ jutt

The place to be!/ Koht kus olla!

Reading/Lugemine:

Topic/Teema places/ paigad;

Skill/Oskus understanding key information in short messages and everyday signs and notices/ lühikestes teadetes ja igapäevasiltidel põhiinrofmatsioonist aru saamine;

Task/Ülesanne multiple choice (discrete); multiple-choice cloze/ valikvastused

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema various/ erinevaid;

Skill/Oskus extracting key factual information from short, clear, simple announcements/ lühikestest, selgetest, lihtsatest teadaannetest põhilise faktiteabe ekstraktimine;

Task/Ülesanne multiple choice (text)/ valikvastused

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema home/kodu

Skill/Oskus answering questions on a topic and giving an extended response/ teemakohastele küsimustele pikemalt vastamine

Task/Ülesanne interview/ intervjuu

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema places to go on holiday/ paigad, mida vaheajal külastada;

Skill/Oskus writing an email invitation to a friend; writing a simple story describing main events/ sõbrale kutse kirjutamine emaili teel; lihtsa jutu kirjutamine kirjeldades põhisündmusi;

Task/Ülesanne an email (invitation); a story/ email (kutse); jutt

KEELETEADMISED

Tegusõna: present simple, present continuous, past simple regular and irregular verbs, past continuous, present continuous for future, present perfect. Adverbs of frequency. Modal verbs.

/lihtolevik, kestev olevik, lihtmineviku reegli- ja ebreeglipärased tegusõnad, kestev minevik, kestev olevik tuleviku jaoks, täisminevik. Sageduse määrsõnad. Modaalverbid/

Nimisõna: countable/uncountable, verbs to nouns

/loendatavad/mitteloendatavad, tegusõnad nimisõnadeks/

Omadussõna: comparative and superlative

/keskvõrre ja ülivõrre/

Sõnavara: family, identity, clothing, school, free time, technology, shopping, entertainment, travel, sports, weather, food and health

/perekond, identiteet, riietus, koo, vaba aeg, tehnoloogia, ostlemine, meelelahutus, reisimine, sportialad, ilm, toit ja tervis/

ÕPIVÄLJUNDID:

Õpilane:

– Oskab rääkida oma perekonnast; esimesest koolipäevast, oskab väljendada oma tundeid, mis meeldib/ei meeldi; oskab küsida teejuhiseid; küsida ja vastata päringutele; küsida tuleviku kohta

– Oskab kirjutada kutset; lihtsat juttu; kirjeldust; emaili; e-kaarti.

– Oskab lihtsast tekstist fakte ja spetsiifilist informatsiooni välja otsida; saab aru lihtsa teksti mõttest; saab aru lihtsast tekstist, mis käsitleb minevikusündmust.

– Oskab lihtsat kõnet kuulates fakte, spetsiifilist infot välja selekteerida; kuulamise järgi informatsiooni maha kirjutada

KASUTATAVAD ÕPPEMATERJALID:

– Kathryn Alevizos & Suzanne Gaynor „Gold Experience A2“ Student’s Book 2nd Edition

– Kathryn Alevizos „Gold Experience A2“ Workbook 2nd Edition

–  Lisa Darrand „Gold Experience A2“  Teacher`s Book 2nd Edition

– Pearson Practice English App

– Teacher’s online resource materials

9) ÕPPEAINE NIMETUS: Gold Experience A2+

Õppeaine maht: 90 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 45 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 9 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

Gold Experience A2+ kursuse eesmärgiks on:

– ette valmistada õpilasi rahvusvahelisteks inglise keele eksamiteks

– arendada sõnavara ning grammatilisi teadmisi

– arendada kommunikatiivseid oskusi läbi dialooge, monolooge, rollimänge ning vestlusringe

– luua õpilastes kindlustunne eksami-tüüpi ülesannete suhtes

– äratada huvi inglise keele õppimise vastu ning kujundada positiivset suhtumist selle keele vastu

– käsitleda mõningaid sotsiaalseid küsimusi ning teemasid, mis pakuvad huvi õpilastele ning panevad neid mõtlema ning arutama

– õpetada kuulama ja tajuma inglise keele kõla

– kujundada inglise keelele omast hääldust

– kaasata lapsevanemaid neile ajakohast teavet andes ning süvendada nende huvi keeleõpingute vastu

ÕPPETEGEVUS

– jätkuvalt kasutatakse suulise eelnevuse printsiipi: seda, mida laps hakkab lugema ja kirjutama, omandatakse eelnevalt suulises kõnes. Kompleksselt arendatakse kõiki osaoskusi;

– õppimisprotsessis kasutatakse erinevaid töömeetodeid (paaris- ja rühmatöö, projekt, rollimäng, dramatiseering, intervjueerimine jms) ning meediavahendeid (video, online-materjalid);

– kuulamis- ja lugemisstrateegiate arendamine, töö sõnavaraga, sõnaraamatuga, aitavad õpilasel keelelist infot kiiremini ja kindlamalt meelde jätta.

– süvendatakse iseseisva õppimise oskust (õpitakse tundma erinevaid õpistrateegiaid, mis aitavad edaspidi iseseisvalt töötada).

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemisoskuste kujundamine (teemad):

Starter: All about me/ Alustuseks: Kõik minust

Reading:

Topic/Teema favourite objects/ lemmikesemed;

Task/Ülesanne – matching/ sobitamine

Grammar/Grammatika: this/that/these/those; be: present and past simple; subject and object pronouns; possessive adjectives; can/can’t; imperatives; question words

Vocabulary/Sõnavara: objects and possessions/ esemed ja vara

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema back to school/tagasi kooli;

Task/Ülesanne – matching/sobitamine

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema all about me/kõik minust;

Task/Ülesanne – asking and answering questions about personal information/ isikliku informatsiooni kohta küsimine ja vastamine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – favourite objects/ lemmikasjad;

Task/Ülesanne – online post/ online postitus

There’s no place like home/ Pole muud sellist kohta nagu kodu

Reading/Lugemine:

Topic/Teema growing up happy/ rõõmsana üles kasvamine;

Skill/Oskus finding specific information/ konkreetse informatsiooni leidmine;

Task/Ülesanne identify correct sentences/ õigete lausete tuvastamine

Grammar/Grammatika: articles; some, any, (how) much, (how) many, all, a little, a few, a lot of

Vocabulary/Sõnavara: around town: places and buildings/ linnas: paigad ja ehitised

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema hanging out with friends/ sõpradega aja veetmine;

Skill/Oskus listening for specific information/konkreetse informatsiooni kuulamine;

Task/Ülesanne multiple choice (pictures)/ valikvastused (pildid)

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema family time/ aeg perega;

Skill/Oskus planning what to say/ ütlemise planeerimine;

Task/Ülesanne describing a photo/ foto kirjeldamine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema what makes a place great/ mis teeb paiga eriliseks;

Skill/Oskus note-taking and planning/ märkmete tegemine ja planeerimine;

Task/Ülesanne article/artikkel

Try something different/ Proovi midagi teistsugust

Reading/Lugemine:

Topic/Teema hobbies you can learn online/ hobid, mida saad õppida online-is;

Skill/Oskus recognising the purpose of a message or notice/  sõnumi või teate mõtte äratundmine;

Task/Ülesanne multiple choice/ valikvastused

Grammar/Grammatika: present simple and present continuous; subject and object questions

Vocabulary/Sõnvara: collocations: practising and improving/ kollokatsioonid: praktiseerimine ja arendamine

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema is joining a club good for you?/ kas klubiga liitumine on sinu jaoks hea?;

Skill/Oskus listening for detail; predicting information you are listening for/ detaili jaoks kuulamine; kuulatava informatsiooni ennustamine;

Task/Ülesanne notes completion/ märkmete lõpetamine

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema games and free time activities/ mängud ja vabaajategevused;

Skill/Oskus discussing options; making suggestions; giving opinions/ võimaluste arutamine; soovituste tegemine; võimaluste andmine;

Task/Ülesanne collaborative task/ rühmatöö

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema hobbies and personality/ hobid ja isiksus;

Skill/Oskus using adjectives/ omadussõnade kasutamine;

Task/Ülesanne online profile/ online profiil

Read all about it/ Loe sellest kõigest

Reading/Lugemine:

Topic/Teema railway to the rescue/ päästja raudtee;

Skill/Oskus understanding text structure/ teksti struktuuri mõistmine;

Task/Ülesanne gapped text/ lünktekst

Grammar/Grammatika: past simple and past continuous; someone, anyone, nothing, everything, etc.

Vocabulary/Sõnavara: adjectives, strong adjectives, adjective order/ omadussõnad, tugevad omadussõnad, omadussõnade järjekord

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema story slams/ lugu-slämm;

Skill/Oskus listening for specific information and detailed meaning/ konkreetse informatsiooni ja detailse mõtte jaoks kuulamine;

Task/Ülesanne multiple choice/ valikvastused

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema something funny happened to me/ minuga juhtus midagi naljakat;

Skill/Oskus tenses; understanding a good model; planning/ ajavormid; hea mudeli mõistmine; planeerimine;

Task/Ülesanne tell a story/ räägi üks jutt

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema short stories/ lühijutud;

Skill/Oskus interesting the reader; planning/ lugeja huvituma panemine; planeerimine;

Task/Ülesanne story/ lugu

Live and learn/ Ela ja õpi

Reading/Lugemine:

Topic/Teema the School Enterprise Challenge/ Kooli Ettevõtluse Võistlus;

Skill/Oskus answering a question about the whole text/ terve teksti kohta küsimusele vastamine;

Task/Ülesanne multiple choice/ valikvastused

Grammar/Grammatika: the future: plans and intentions (going to, present continuous, present simple); the future: predictions (will, may/might)

Vocabulary/Sõnavara: ways of learning/ õppimisviisid

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema schools: past, present and future/ koolid: minevikus, praegu ja tulevikus;

Skill/Oskus understanding general meaning/ üldisest mõttest arusaamine;

Task/Ülesanne multiple choice/ valikvastused

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema meeting school friends/ koolisõpradega kohtumine;

Skill/Oskus making arrangements/ ettevalmistuste tegemine;

Task/Ülesanne long turn/ paariminutlise kõne pidamine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema school exchanges/ koolide vahetused;

Skill/Oskus reading the task carefully; beginning and ending emails/ ülesande hoolikalt lugemine; emailide alustamine ja lõpetamine;

Task/Ülesanne email/ email

Get the look!/ See see välimus!

Reading/Lugemine:

Topic/Teema improving your look/ oma välimuse täiustamine;

Skill/Oskus finding specific information; understanding detail/ konkreetse informatsiooni otsimine; detaili mõistmine;

Task/Ülesanne multiple matching/ sobitamine

Grammar/Grammatika: comparatives and superlatives; (not) as … as; too/enough; much/a lot/a bit + comparative, not quite as …. as

Vocabulary/Sõnavara: describing appearance/ välimuse kirjeldamine

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema shops that offer more than shopping/ poed mis pakuvad lisaks ostlemisele muudki;

Skill/Oskus listening for specific information/ konkreetse informatsiooni kuulamine;

Task/Ülesanne sentence completion/ lause lõpetus

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema ways of shopping/ ostlemisviisid;

Skill/Oskus making guesses/ arvamiste tegemine;

Task/Ülesanne describing a photo/ foto kirjeldamine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema app and website reviews/ äppide ja veebisaitide arvustused

Skill/Oskus structuring and planning a review/ arvustuse planeerimine ja ülesehitus;

Task/Ülesanne review/ arvustus

The great outdoors/ Tohutu õu

Reading/Lugemine:

Topic/Teema green spaces in the city/ rohelised kohad linnas;

Skill/Oskus understanding the writer’s feelings/ autori tunnete mõistmine;

Task/Ülesanne multiple choice/valikvastused;

Grammar/Grammatika: modal verbs for rules; reflexive pronouns; it’s, there is / there are

Vocabulary/Sõnavara: animals/ loomad

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema the Great Green Wall/ Suur Roheline Müür;

Skill/Oskus recognising distractors/ segajate äratundmine;

Task/Ülesanne multiple choice (pictures)/ valikvastused (pildid)

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema wild camping/ looduses puhkamine;

Skill/Oskus comparing options; agreeing and disagreeing/ võimaluse võrdlemine; nõustumine ja mittenõustumine;

Task/Ülesanne collaborative task; follow-up questions/ rühmatöö; järelküsimused

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema the natural world/ looduslik maailm;

Skill/Oskus using collocations/ kollokatsioonide kasutamine;

Task/Ülesanne article/artikkel

Food for thought/ Mõtteainet

Reading/Lugemine:

Topic/Teema restaurants that don’t take money/ restoranid, mis ei võta raha;

Skill/Oskus understanding text structure/ teksti struktuurist arusaamine;

Task/Ülesanne multiple choice/valikvastused

Grammar/Grammatika: relative clauses with who and which; adverbs of manner

Vocabulary/Sõnavara: talking about food/ toidust rääkimine

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema food and eating/ söök ja söömine;

Skill/Oskus listening for the main idea/ kuulamine põhiidee jaoks;

Task/Ülesanne multiple choice/ valikvastused

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema preparing food/ toiduvalmistamine;

Skill/Oskus dealing with unknown words/ tundmatute sõnadega hakkama saamine;

Task/Ülesanne describing a photo/ foto kirjeldamine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema a food festival/ toidufestival;

Skill/Oskus understanding the task; using the correct language/ ülesandest arusaamine; korrektne keelekasutus;

Task/Ülesanne email/email

Getting away/ Eemale pääsemine

Reading/Lugemine:

Topic/Teema holidays, summer camps/ vaheajad, suvelaagrid;

Skill/Oskus matching meanings/ tähenduste sobitamine;

Task/Ülesanne multiple matching/ sobitamine

Grammar/Grammatika: present perfect; present perfect with for and since

Vocabulary/Sõnavara: travel and transport/ reisimine ja transport

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema moving to a different country/ teise riiki kolimine;

Skill/Oskus matching meanings/ tähenduste sobitamine;

Task/Ülesanne multiple choice/ valikvastused

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema things you travel with/ asjad, millega reisida;

Skill/Oskus reaching agreement/ kokkuleppe saavutamine;

Task/Ülesanne collaborative task and discussion/ rühmatöö ja arutlus

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema a holiday story/ lugu puhkusest;

Skill/Oskus structuring a story; using adverbs/ jutu struktureerimine; määrsõnade kasutamine;

Task/Ülesanne story/ jutt

What’s your idea of fun?/ Milline on sinu mõiste lõbust?

Reading/Lugemine:

Topic/Teema low-tech teens/ madala tehnoloogiaga teismelised;

Skill/Oskus understanding attitude, opinion and global meaning/ hoiaku mõistmine, arvamus ja globaalne tähendus;

Task/Ülesanne multiple choice/ valikvastused

Grammar/Grammatika: zero and first conditionals; verb-patterns: –ing and to– infinitive

Vocabulary/Sõnavara: entertainment and technology/ meelelahutus ja tehnoloogia

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema a comic convention/ koomiksite konverents;

Skill/Oskus listening for specific information/ konkreetse informatsiooni kuulamine;

Task/Ülesanne sentence completion/ lause lõpetus

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema entertainment/ meelelahutus;

Skill/Oskus talking for a full minute/ rääkimine terve minuti;

Task/Ülesanne long turn/ paariminutilise kõne pidamine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema an invitation/ kutse;

Skill/Oskus understanding the task; expanding notes; planning/ ülesandest aru saamine; märkmete laiendamine; planeerimine;

Task/Ülesanne email/email

Let’s celebrate!/ Tähistame!

Reading/Lugemine:

Topic/Teema birthday parties/ sünnipäevapeod;

Task/Ülesanne multiple matching/ sobitamine

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema festivals/ festivalid;

Task/Ülesanne multiple choice; sentence completion/ valikvastused; lauselõpetus

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema celebrations/ pidustused;

Task/Ülesanne all parts/ kõik osad

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema celebrations and festivals/ pidustused ja festivalid;

Task/Ülesanne all parts/ kõik osad

KEELETEADMISED

Tegusõna: present and past simple; imperatives; present simple and present continuous; past simple and past continuous; the future – present continuous, present simple; modal verbs for rules; adverbs of manner; present perfect; verb patterns: -ing and to-infinitive

/lihtolevik ja lihtminevik; imperatiivid; lihtolevik ja kestev olevik; lihtminevik ja kestev minevik; tulevik – kestev olevik, lihtolevik; reeglite modaalverbid; viiside määrsõnad; täisminevik; tegusõnamustrid: -ing ja to- infinitiiv/

Nimisõna: subject and object questions; subject and object pronouns; reflexive pronouns

/ subjekti ja objekti küsimused; subjekti ja objekti asesõnad; refleksiivsed asesõnad/

Omadussõna: comparatives and superlatives; possessive adjectives; strong adjectives; adjective order

/kesk. ja ülivõrre; omastavad omadussõnad; tugevad omadussõnad; omadussõnade järjekord/

Sõnavara: objects and possessions; places and buildings; collocations; appearance; animals; food; travel and transport; entertainment and technology

/esemed ja vara; paigad ja ehitised; kollokatsioonid; välimus; loomad; toit; reisimine ja transport; meelelahutus ja tehnoloogia/

ÕPIVÄLJUNDID:

Õpilane:

– Oskab rääkida endast, oma perekonnast, vaba aja tegevustest, kogemustest, ostudest, toidust, reisimisest, meelelahutusest; oskab teha plaane; nõustuda ja mittenõustuda

– Oskab kirjutada emaili, kutset, online postitust, artiklit, oma hobidest ja isiksusest, lühijuttu, arvustust

– Oskab tekstist spetsiifilist informatsiooni leida; saab aru sõnumi või teate otstarbest; saab aru teksti struktuurist; saab aru teksti detailidest, autori tunnetest; saab aru teksti hoiakust, arvamusest ja tähendusest.

– Oskab kuulates spetsiifilist infot välja selekteerida; ennustada informatsiooni, mida kuuleb; saab aru kuuldu mõttest

KASUTATAVAD ÕPPEMATERJALID:

– Sheila Dignen & Amanda Maris „Gold Experience A2+“  Student’s Book 2nd Edition

– Sheila Dignen & Lynda Edwards „Gold Experience A2“ Workbook 2nd Edition

–  Sheila Dignen & Genevieve White „Gold Experience A2“ Teacher`s Book 2nd Edition

– Pearson Practice English App

– Teacher’s online resource materials

10) ÕPPEAINE NIMETUS: GOLD EXPERIENCE B1

Õppeaine maht: 90 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 45 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 9 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

 • Motiveerida ja kaasata õpilasi omandama keelt ja oskuseid, mida nad vajavad klassiruumis, eksamil ning elus väljaspool kooli
 • Laiendada õpilaste silmaringi maailma kohta ning lasta õpilastel tuua oma isiklikud kogemused inglise keele õppimisse
 • Valmistada õpilane ette inglise keele B1 eksamiks
 • Arendada õpilase inglise keele sõnavara ning enesekindlust inglise keeles suhtlemisel

ÕPPE TEGEVUS

– õppimisprotsessis kasutatakse erinevaid töömeetodeid (paaris- ja rühmatöö, projekt, rollimäng, dramatiseering, intervjueerimine jms) ning meediavahendeid (video, arvuti);

– kuulamis- ja lugemisstrateegiate arendamine, töö sõnavaraga, sõnaraamatuga, aitavad õpilasel keelelist infot kiiremini ja kindlamalt meelde jätta.

– Tekste ja arutlusteemasid on kergeid ja pentsikuid, mis annavad lõbu kuid ka keerukaid, mis panevad sügavamalt mõtlema

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemisoskuste kujundamine (teemad):

Starter: Happy Days/ Algatuseks: Õnnelikud päevad

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – a great day/ tore päev;

Task/Ülesanne – matching/sobitamine

Grammar/Grammatika: articles; past simple; comparative and superlative structures

Vocabulary/Sõnavara: science, entertainment, the natural world, travel, free time/ teadus, meelelahutus, looduslik maailm, reisimine, vaba aeg

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – holiday photos/ puhkusefotod;

Task/Ülesanne – matching/sobitamine

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – summer holidays/ suvevaheaeg;

Task/Ülesanne – collaborative task/rühmatöö

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – my personal best/ mu isiklik parim;

Task/Ülesanne – paragraph about an experience/ lõik elamusest

Identity/Identiteet

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – identities/ identiteedid;

Skill/Oskus – matching information/ informatsiooni sobitamine;

Task/Ülesanne – multiple matching/ sobitamine

Grammar/Grammatika: present simple and present continuous; adverbs of frequency, time phrases

Vocabulary/Sõnavara: personality adjectives; adjective + preposition collocations/ iseloomu omadussõnad; omadussõnad + eessõna kollokatsioonid

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – cities/linnad;

Skill/Oskus – understanding agreement and disagreement/ nõustumisest ja mittenõustumisest arusaamine;

Task/Ülesanne – multiple choice/ valikvastused

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – giving personal information/ isikliku informatsiooni andmine;

Skill/Oskus – giving reasons and examples/ põhjuste ja näidete andmine;

Task/Ülesanne – introductions – social interaction/ tutvustamine – sotsiaalne suhtlus

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – a personal profile/ isiklik profiil;

Skill/Oskus – getting started, reacting, finishing/ alustamine, reaktsioon, lõpetamine;

Task/Ülesanne – email/ email

Get the message/ Saa aru

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – communication/ kommunikatsioon;

Skill/Oskus – understanding overall meaning/ üleüldisest mõttest arusaamine;

Task/Ülesanne – multiple choice/ valikvastused

Grammar/Grammatika: past simple and past continuous; -ing form

Vocabulary/Sõnavara: language and communication; verb + preposition collocations/ keel ja kommunikatsioon; tegusõna + eessõna kollokatsioonid

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – a summer camp/ suvelaager;

Skill/Oskus – predicting information/ informatsiooni ette ennustamine;

Task/Ülesanne – sentence completion/ lauselõpetus

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – communicating/ suhtlemine;

Skill/Oskus – organising your description/ oma kirjelduse korraldamine;

Task/Ülesanne – describing a photo/ foto kirjeldamine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – mistakes/ vead;

Skill/Oskus – creating an atmosphere; using strong adjectives and adverbs/ atmosfääri loomine; tugevate omadussõnade ja määrsõnade kasutamine;

Task/Ülesanne – story/ jutt

The future is now/ Tutlevik on kohal

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – the future of music/ muusika tulevik;

Skill/Oskus – skim-reading a text/ teksti läbi sirvimine;

Task/Ülesanne – gapped text/ lünktekst

Grammar/Grammatika: the future: will, going to; present continuous; present simple; modal verbs for advice and suggestions

Vocabulary/Sõnavara: technology in the home; phrasal verbs/ tehnoloogia kodus; ühendtegusõnad

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – buying something new/ millegi uue ostmine;

Skill/Oskus – identifying differences/ erinevuste tuvastamine;

Task/Ülesanne – multiple choice (pictures)/ valikvastused (pildid)

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – the future of technology/ tehnoloogia tulevik;

Skill/Oskus – giving and asking for opinions, agreeing and disagreeing/ arvamuste andmine ja küsimine, nõustumine ja mittenõustumine;

Task/Ülesanne – collaborative task and discussion/ rühmatöö ja arutlus

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – living without technology/ elu ilma tehnoloogiata;

Skill/Oskus – giving advice and making suggestions/ nõu andmine ja soovituste tegemine;

Task/Ülesanne – email/ email

– Taking part/ Osavõtt

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – unusual sports/ ebaharilikud spordialad;

Skill/Oskus – identifying phrases with similar meaning/ sarnase tähendusega fraaside tuvastamine;

Task/Ülesanne – multiple matching/ sobitamine

Grammar/Grammatika: present perfect; past simple and present perfect

Vocabulary/Sõnavara: sport/ sport

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – enjoying sport/ spordi nautimine;

Skill/Oskus – listening for the question/ küsimuse jaoks kuulamine;

Task/Ülesanne – multiple choice/ valikvastused

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – watching and doing sport/ spordi vaatamine ja tegemine;

Skill/Oskus – saying when you are not sure/ ütlemine, kui sa pole kindel;

Task/Ülesanne – describing a photo/ foto kirjeldamine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – a new sport/ uus spordiala;

Skill/Oskus – linking ideas/ ideede ühendamine;

Task/Ülesanne – article/ artikkel

In the spotlight/ Tähelepanu keskpunktis

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – growing up in the spotlight/ tähelepanu keskpunktis üles kasvamine;

Skill/Oskus – understanding what is being tested/ arusaamine, mida testitakse;

Task/Ülesanne – signs and notices; multiple choice/ sildid ja teated; valikvastused

Grammar/Grammatika: zero; first and second conditionals; unless, in case, if I were you

Vocabulary/Sõnavara: entertainment/ meelelahutus

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – music/ muusika;

Skill/Oskus – identifying agreement/ nõustumise tuvastamine;

Task/Ülesanne – multiple choice/ valikvastused

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – live music/ elav muusika;

Skill/Oskus – dealing with unknown words/ tundmatute sõnadega hakkama saamine;

Task/Ülesanne – describing a photo/ foto kirjeldamine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – an evening of entertainment/ meelelahutus õhtu;

Skill/Oskus – making positive comments, describing problems/ positiivsete kommentaaride tegemine, probleemide kirjeldamine;

Task/Ülesanne – article/ artikkel

Down to earth/ Maa peale tagasi

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – our blue planet/ meie sinine planeet;

Skill/Oskus – referencing in a text/ viitamine tekstis;

Task/Ülesanne – gapped text/lünktekst

Grammar/Grammatika: the passive: present simple and past simple; have/get something done

Vocabulary/Sõnavara: the natural world; order of adjectives/ looduslik maailm; omadussõnade järjekord

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – young people who change the world/ noored, kes muudavad maailma;

Skill/Oskus – avoiding distractors/ segajate eiramine;

Task/Ülesanne – multiple choice/ valikvastused

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – being environmentally friendly/ keskkonnasõbralik olemas;

Skill/Oskus – turn-taking/ pöördumine;

Task/Ülesanne – collaborative task/ rühmatöö

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – a place to visit/ kohad, mida külastada;

Skill/Oskus – thanking, inviting, accepting, refusing/ tänamine, kutsumine, nõustumine, keeldumine;

Task/Ülesanne – email/ email

– Traveller’s tales/ Reisijutud

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – ways of travelling/ reisimisviisid;

Skill/Oskus – matching details/ detailide sobitamine;

Task/Ülesanne – multiple matching/ sobitamine

Grammar/Grammatika: defining relative clauses; modals of obligation, prohibition and necessity

Vocabulary/Sõnavara: travel; verb and noun forms/ reisimine; tegusõna ja nimisõna vormid

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – travelling the world/ maailmas rändamine;

Skill/Oskus – identifying the type of information missing/ tuvastamine, missugune informatsioon on puudu;

Task/Ülesanne – sentence completion/ lauselõpetus

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – travel problems/ reisiprobleemid;

Skill/Oskus – referring back to what someone said/ tagasi viitama sellele, mida keegi ütles;

Task/Ülesanne – discussion/ arutlus

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – holiday tips/ puhkusenipid;

Skill/Oskus – creating interest/ huvi tekitamine

Task/Ülesanne – article/artikkel

Time out/ Aeg maha

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – developing patience/ kannatuse arendamine;

Skill/Oskus – finding synonyms/ sünonüümide leidmine;

Task/Ülesanne – multiple choice/valikvastused

Grammar/Grammatika: reported speech; indirect questions

Vocabulary/Sõnavara: hobbies and interests/ hobid ja huvid

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – unusual hobbies/ ebaharilikud hobid;

Skill/Oskus – avoiding distraction/ segajate eiramine;

Task/Ülesanne – multiple choice (pictures)/ valikvastused (pildid)

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – talent show/ talendišou;

Skill/Oskus – making and responding to suggestions/ soovituste tegemine ja neile reageerimine;

Task/Ülesanne – collaborative task and discussion/ rühmatöö ja arutlus

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – celebrity hobbies/ kuulsuste hobid;

Skill/Oskus – paragraph openers/ lõigu alustamine;

Task/Ülesanne – article/ artikkel

Life experiences/ Elukogemused

Reading/ Lugemine:

Topic/Teema – summer bucket list/ soovid, mida suvel kindlasti ära teha;

Skill/Oskus – identifying linking/ ühendamise tuvastamine;

Task/Ülesanne – gapped text/ lünktekst

Grammar/Grammatika: past perfect; used to

Vocabulary/Sõnavara: feelings; –ed and –ing adjectives/ tunded; -ed ja -ing omadussõnad

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – experiences/ kogemused;

Skill/Oskus – listening for advice/ nõu jaoks kuulamine;

Task/Ülesanne – multiple choice/ valikvastused

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – living on a desert island/ kõrbe saarel elamine;

Skill/Oskus – describing likes and dislikes/ meeldimise ja mittemeeldimise kirjeldamine;

Task/Ülesanne – discussion/ arutlus

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – a day out/ päev väljs;

Skill/Oskus – ordering events/ ürituste tellimine;

Task/Ülesanne – story/ lugu

Summertime!/ Suveaeg!

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – holiday jobs/ tööd suvel;

Task/Ülesanne – multiple choice; open cloze; multiple-choice cloze/ valikvastused; sulguse avamine

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – work experience/ töökogemus;

Task/Ülesanne – notes completion; multiple choice/ märkmete lõpetamine; valikvastused

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – various/ erinevaid;

Task/Ülesanne – all parts/ kõik osad

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – various/ erinevaid;

Task/Ülesanne – email; article; story/ email; artikkel; jutt        

KEELETEADMISED

Artiklid: indefinite (a/an); definite(the); uncountable/countable

/ebamäärased (a/an); kindlad(the); loendatavad/mitteloendatavad/

Võrdlus:  as+adjective+as; not as + adjective + as; adjective + -er + than; more + adjective + than; the + adjective + -est; the most + adjective

Tegusõna:  past simple and past continuous; present simple and present continuous; the future: will, going to; Present perfect; past simple and present perfect; passiiv: present simple and past simple; verb + eessõna; otsene- ja kaudne kõneviis

/lihtminevik ja kestev minevik; lihtolevik ja kestev olevik; tulevik: will, going to; täisminevik; lihtminevik ja täisminevik; passiiv: lihtolevik ja lihtminevik; verb + eessõna; otsene- ja kaudne kõneviisverb + eessõna; otsene- ja kaudne kõneviis/

Omadussõna: isiksust väljendavad omadussõnad; omadussõnade järjekord; –ed ja –ing lõpuga omadussõnad; omadussõna+eessõna

ÕPIVÄLJUNDID

Õpilane:

 • Saab enamjaolt aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne. Saab enamasti aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid või talle huvitavaid teemasid.
 • Saab enamasti aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest sõnadest. Saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades.
 • Saab hakkama suhtlusolukorras maal, kus see keel on kasutusel. Oskab kaasa rääkida tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused
 • Oskab lihtsate lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. Oskab lühidalt põhjendada ning selgitada lihtsate lausetega oma seisukohti ja plaane.
 • Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või talle huvi pakkuval teemal. Oskab kirjutada lihtsat isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.

KASUTATAVAD ÕPPEMATERJALID:

– Elaine Boyd, Clare Walsh & Lindsay Warwick „Gold Experience B1“ Students’ Book 2nd Edition

– Lucy Frino & Lindsay Warwick „Gold Experience B1“ Workbook 2nd Edition

– Lynda Edwards & Lindsay Warwick „Gold Experience B1“ Teacher`s Book 2nd Edition

– Teachers online resources

– Pearson Practice English App

11) ÕPPEAINE NIMETUS: GOLD EXPERIENCE B1+

Õppeaine maht: 90 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 45 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 9 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

 • Motiveerida ja kaasata õpilasi omandama keelt ja oskuseid, mida nad vajavad klassiruumis, eksamil ning elus väljaspool kooli
 • Laiendada õpilaste silmaringi maailma kohta ning lasta õpilastel tuua oma isiklikud kogemused inglise keele õppimisse
 • Arendada õpilase inglise keele sõnavara ning enesekindlust inglise keeles suhtlemisel
 • Tutvustada kaasahaaravaid ning mõtlemapanevaid teemasid ja motiive õpilastele
 • Julgustada õpilasi mõtisklema iseenda teadmistele ja kogemustele

ÕPPE TEGEVUS

– õppimisprotsessis kasutatakse erinevaid töömeetodeid (paaris- ja rühmatöö, projekt, rollimäng, dramatiseering, intervjueerimine jms) ning meediavahendeid (video, arvuti);

– kuulamis- ja lugemisstrateegiate arendamine, töö sõnavaraga, sõnaraamatuga, aitavad õpilasel keelelist infot kiiremini ja kindlamalt meelde jätta.

– Tekste ja arutlusteemasid on kergeid ja pentsikuid, mis annavad lõbu kuid ka keerukaid, mis panevad sügavalt mõtlema

– Osaliselt kasutatakse originaaltekste ja raadiosaateid, intervjuusid

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemisoskuste kujundamine (teemad):

Starter: Fun times/ Alustuseks: Lõbusad ajad

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – free-time activities/ vabaajategevused

Grammar/Grammatika: prepositions

Listening/Kuulamine: listen to short extracts about free-time activities / lühikesed väljavõtted vabaajategevustest

Speaking/Rääkimine: interview a partner about favourite activities, plans, hopes and dreams / tee partneriga intervjuu lemmiktegevustest, plaanidest, lootustest ja unistustest

Writing/Kirjutamine: write a paragraph about yourself/ kirjuta endast lõik

The true you/ Tõeline sina

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – early morning activities/ varahommikused tegevused;

Skill/Oskus – making inferences/ järelduste tegemine;

Task/Ülesanne – multiple matching/sobitamine

Grammar/Grammatika: present simple and continuous; present perfect simple and continuous

Vocabulary/Sõnavara: follow your dreams; adjective ending in –able or –ible; compound nouns/ unistuste järgimine; omadussõnad, mis lõpevad –able või –ible; liitsõnad

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – achievements/ saavutused;

Skill/Oskus – avoiding the obvious choice/ ilmselge valiku eiramine;

Task/Ülesanne – multiple choice/ valikvastused

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – getting to know each other/ üksteise tundmaõppimine;

Skill/Oskus – giving interesting answers/ huvitavate vastuste andmine;

Task/Ülesanne – interview/ intervjuu

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – city vs. countryside/ linn versus maakoht;

Skill/Oskus – giving a reason, explaining a result/ põhjuste andmine, tulemuse selgitamine;

Task/Ülesanne – opinion essay/ arvamusessee

You’ll never believe this …/ Sa ei usu seda …

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – weird stories/ veidrad lood;

Skill/Oskus – checking options against the text/ arvamuste võrdlemine tekstiga;

Task/Ülesanne – multiple choice/ valikvastused

Grammar/Grammatika: past tenses; comparative and superlative forms: adjectives and adverbs

Vocabulary/Sõnavara: describing things; strong adjectives, phrases; adverbs/ asjade kirjeldamine; tugevad omadussõnad, fraasid; määrsõnad

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – avoiding telling the truth/ tõe rääkimise vältimine;

Skill/Oskus – managing the task, using the first and second listening/ ülesande haldamine, esimese ja teise kuulamise kasutamine;

Task/Ülesanne – multiple matching/ sobitamine

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – challenging activities and situations/ väljakutsuvad tegevused ja olukorrad;

Skill/Oskus – describing similarities and differences/ sarnasuste ja erinevuste kirjeldamine;

Task/Ülesanne – long turn/ paariminutilise kõne pidamine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – when things go wrong/ kui asjad lähevad viltu;

Skill/Oskus – using interesting language/ huvitav keelekasutus;

Task/Ülesanne – story/ lugu

The world around us/ Maailm meie ümber

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – Jaime’s farm/ Jaime talu;

Skill/Oskus – understanding text coherence and cohesion/ teksti sidususe ja ühtekuuluvuse mõistmine;

Task/Ülesanne – gapped text/lünktekst

Grammar/Grammatika: future forms; so, such, too, enough

Vocabulary/Sõnavara: food and transport; phrases with make and do; identical verbs and nouns; phrasal verbs/ toit ja transport, fraasid kasutades make ja do; identsed tegu- ja nimisõnad; ühendtegusõnad

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – hip-hop environmentalist/ hiphopi keskkonnakaitsja;

Skill/Oskus – listening for gist/detail/ detail, mõtte jaoks kuulamine;

Task/Ülesanne – sentence completion/ lauselõpetus

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – eco-friendly activities/ keskkonnasõbralikud tegevused;

Skill/Oskus – getting ideas, expressing agreement and preference/ ideede saamine, nõustumise ja eelistuse väljendamine;

Task/Ülesanne – collaborative task/ rühmatöö

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – solutions for the future, the way forward/ lahendused tulevikuks, tee edasi;

Skill/Oskus – organising your article, using topic sentences/ artikli korraldus, teema lausete kasutamine

Task/Ülesanne – article/ artikkel

– Make it happen/ Tee see teoks

Topic/Teema – teenage athletes in Jamaica/ teismelised sportlased Jamaikas;

Skill/Oskus – identifying key words/ põhisõnade tuvastamine;

Task/Ülesanne – multiple choice/valikvastused

Grammar/Grammatika: modal verbs 1; modal verbs 2

Vocabulary/Sõnavara: relationships; adjectives + preposition; word formation: adjectives/ suhted; omadussõnad + eessõnad; sõnamoodustus: omadussõnad

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – making up your mind/ otsuste langetamine;

Skill/Oskus – rewording questions/ küsimuste ümbersõnastus;

Task/Ülesanne – multiple matching/ sobitamine

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – doing something together/ midagi koos tegema;

Skill/Oskus – expressing opinions/ arvamuste väljendamine;

Task/Ülesanne – discussion/ arutlus

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – happiness and satisfaction/ õnnelikkus ja rahulolu;

Skill/Oskus – contrasting and summarising/ vastandamine ja kokkuvõte;

Task/Ülesanne – essay/ essee

Lessons for life/ Õppetunnid eluks

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – video games in class/ videomängud klassiruumis;

Skill/Oskus – using linking words as clues/ siduvate sõnade kasutamine vihjetena;

Task/Ülesanne – gapped text/ lünktekst

Grammar/Grammatika: defining and non-defining relative clauses; reduced relative clauses

Vocabulary/Sõnavara: learning skill, learning phrasal verbs; money; uncountable nouns/ õppimisoskus, ühendtegusõnade õppimine; raha; loendamatud nimisõnad

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – money management/ raha haldamine;

Skill/Oskus – predicting answers/ vastuste ette ennustamine;

Task/Ülesanne – multiple choice/ valikvastused

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – life skill; eluoskus

Skill/Oskus – justifying your opinion; oma arvamuse õigustamine;

Task/Ülesanne – collaborative task/ rühmatöö

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – new activities at school/ uued tegevused koolis;

Skill/Oskus – using informal and semi-formal register/ ametliku ja poolametliku registri kasutamine;

Task/Ülesanne – semi-formal letter/ poolametlik kiri

Superpowers/ Supervõimed

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – technology that will give you superpowers/ tehnoloogia, mis annab supervõimed;

Skill/Oskus – focusing on the meaning of a section of text/ tekstisektsiooni mõttele keskendumine;

Task/Ülesanne – multiple matching/ sobitamine

Grammar/Grammatika: infinitives and –ing forms; quantifiers and pronouns

Vocabulary/Sõnavara: science; -ic/-al adjective endings; -or/-er noun endings; verbs beginning with dis-/re- / teadus;  -ic/-al omadussõna lõpud;  -or/-er nimisõnad lõpud; tegusõnad, mis algavad dis-/re-

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – inventions inspired by nature/ loodusest inspireeritud leiutised;

Skill/Oskus – extracting key details/ põhidetailide ekstraktimine;

Task/Ülesanne – sentence completion/ lauselõpetus

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – science and technology/ teadus ja tehnoloogia;

Skill/Oskus – giving two sides to an answer/ vastusele kaks erinevat külge välja tooma;

Task/Ülesanne – discussion/ arutlus

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – film/ film;

Skill/Oskus – dramatic present tenses/ dramaatilised olevikuvormid;

Task/Ülesanne – review/ arvustus

Home and away/ Kodus ja võõrsil

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – alternative living spaces/ alternatiivsed elupaigad

Skill/Oskus – using reference words/ viitesõnade kasutamine;

Task/Ülesanne – gapped text/ lünktekst

Grammar/Grammatika: conditionals(0-3); wishes, preferences and regrets

Vocabulary/Sõnavara: living accommodation and furnishings; synonyms and antonyms; prepositions/ majutus ja mööbel; sünonüümid ja antonüümid; eessõnad

Listening/Kuulmine:

Topic/Teema – learning languages/ keeleõpe;

Skill/Oskus – listening for positive or negative ideas and opinions/ positiivsete ja negatiivsete ideede ja arvamuste kuulamine;

Task/Ülesanne – multiple matching/ sobitamine

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – talking about yourself/ endast rääkimine;

Skill/Oskus – giving information about yourself/ enda kohta informatsiooni andmine;

Task/Ülesanne – interview/ intervjuu

Writing/kirjutamine:

Topic/Teema – description of a visit to a place/ ühe paiga külastuse kohta kirjeldus;

Skill/Oskus – using appropriate informal register/ sobiva ametliku registri kasutamine;

Task/Ülesanne – informal email/ mitteametlik email

What’s in a number?/ Mis on numbris?

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – huge numbers/ suure numbrid;

Skill/Oskus – guessing unknown language/ tundmatu keele äraarvamine;

Task/Ülesanne – multiple choice/ valikvastused

Grammar/Grammatika: the passive; have/get something done

Vocabulary/Sõnavara: maths, nouns with -tion, -sion, -ment; countable and uncountable nouns/ matemaatika; nimisõnad lõpuga -tion, -sion, -ment; loendatavad ja mitteloendatavad nimisõnad

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – challenges/ väljakutsed;

Skill/Oskus – focusing on key words/ põhisõnadele keskendumine;

Task/Ülesanne – multiple choice/ valikvastused

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – competition/ võistlus;

Skill/Oskus – paraphrasing/ teisiti ütlemine;

Task/Ülesanne – long turn/ paariminutilise kõne pidamine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – privacy/ privaatsus;

Skill/Oskus – using adverbs of comment/ kommentaaride määrsõnade kasutamine;

Task/Ülesanne – essay/ essee

Express yourself/ Väljenda ennast

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – creative arts events/ loomingulised kunstiüritused;

Skill/Oskus – using synonymous phrases to find the correct answer/ sünonüümsete fraaside kasutamine, et leida õige vastus;

Task/Ülesanne – multiple matching/ sobitamine

Grammar/Grammatika: reported speech; reporting questions, orders and requests

Vocabulary/Sõnavara: visual arts, collocations; live entertainment/ visuaalsed kunstid, kollokatsioonid; elav meelelahutus

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – performing arts school/ etenduskunstide kool;

Skill/Oskus – focusing on meaning/ tähendusele keskendumine;

Task/Ülesanne – multiple choice/ valikvastused

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – work experience/ töökogemus;

Skill/Oskus – managing a discussion/ arutluse haldamine;

Task/Ülesanne – collaborative task/ rühmatöö

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – the Edinburgh festivals/ Edinburgh festivalid;

Skill/Oskus – organising a review, using interesting language/ arvustuse korraldamine, kasutades huvitavat sõnavara;

Task/Ülesanne – review/ arvustus

Learning from the past/ Minevikust õppimine

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – the woolly mammoth/ villane mammut;

Skill/Oskus – understanding text cohesion in an article/ teksti sidususe mõistmine artiklis;

Task/Ülesanne – gapped text/ lünktekst

Listening/Kuulmine:

Topic/Teema – the Maya civilisation/ Maajade tsivilisatsioon;

Skill/Oskus – extracting key words and phrases from a presentation/ põhisõnade ja fraaside ekstraktimine esitlusest;

Task/Ülesanne – sentence completion/ lauselõpetus

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – history/ ajalugu;

Skill/Oskus – answering questions on a topic, comparing photos, discussing a topic/ teema raames küsimustele vastamine, fotode võrdlemine, teema arutlus;

Task/Ülesanne – interview; long turn; collaborative task; discussion/ intervjuu; paariminutiline kõne; rühmatöö; arutlus

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – stories, my favourite room/ jutud, mu lemmiktuba;

Skill/Oskus – writing a short story, writing a reply to an email, writing an article/ lühijutu kirjutamine, emailile vastuse kirjutamine, artikli kirjutamine

Task/Ülesanne – story; email or article/ jutt, email või artikkel

KEELETEADMISED

Võrdlevad ja ülivõrdelised vormid: omadussõnad ja määrsõnad

Tegusõna: Present simple and continuous; present perfect simple and continuous; minevikuvormid; tuleviku vormid; modaalverbid; suhteline klausel; passiiv; kaudne kõne; ühendtegusõnad

Omadussõna: omadussõnad, mis lõpevad –able või – ible; tugevad omadussõnad, fraasid; sõnamoodustus;

Nimisõna: liitsõnad; identsed nimi- ja tegusõnad; loendamatud nimisõnad; nimisõnad lõpuga –or/ -er; sünonüümid, antonüümid; nimisõnad –tion, -sion, -ment

ÕPIVÄLJUNDID

Õpilane:

 • Saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne. Saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid või talle huvitavaid teemasid.
 • Saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest sõnadest. Saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades.
 • Saab enamasti keelega hakkama maal, kus see on kasutusel. Oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused
 • Oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. Oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid.
 • Oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või talle huvi pakkuval teemal. Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.

KASUTATAVAD ÕPPEMATERJALID:

– Fiona Beddall & Megan Roderick „Gold Experience B1+“ Students’ Book 2nd Edition

– Rhiannon Ball & Helen Chilton „Gold Experience B1+“ Workbook 2nd Edition

– Elayne Boyd „Gold Experience B1+“ Teacher`s Book 2nd Edition

– Teachers online resources – Pearson Practice English App