Inglise keele õppekavad koolieelikutele

LASTE KEELTEKESKUSE DIALOOG
INGLISE KEELE ÕPPEKAVA KOOLIEELIKUTELE

Üldsätted

Inglise keele õppekava iseloomustab põhjalikkus ja jätkusuutlikkus. 14 aasta jooksul saavad lapsed järjepidevalt omandada, täiendada ja parandada inglise keele oskusi. Inglise keele õppekavas on 14 erinevat ainekava. Lapsed võivad alustada oma Keeltekeskuse õpinguid veel eelkoolis ning liikudes kursuselt kursusele lõpetada Keeltekeskuse viimase ainekavaga – Gold Experience C1. Lapsed võivad liituda kursustega ka hiljem – iga edukalt läbitud õppeaasta eest väljastatakse tunnistus.

Koolieelikutele mõeldud ainekavad English Adventure Starter A ja English Adventure Starter B on 30-tunnised(ak.t). Algkoolile mõeldud ainekava Team Together 1 on 45-tunnine(ak.t)., Team Together 2, Team Together 3 ja Team Together 4 on 60-tunnised(ak.t). Põhikooli õpilastele mõeldud ainekavad Gold Experience A1, Gold Experience A2, Gold Experience A2+, Gold Experience B1 ja Gold Experience B1+ on 90- tunnised(ak.t).

Gümnaasiumi õpilastele mõeldud ainekavad Gold Experience B2, Gold Experience B2+ ja Gold Experience C1 on 90- tunnised(ak.t). Õppetöö algab septembri keskel ja kestab kuni mai keskpaigani. Õppevaheajad ühilduvad üldhariduskooliga.

Tunnid toimuvad 1 või 2 korda nädalas vastavalt ainekava mahule (koolieelikutel üks kord nädalas 1 akadeemiline tund; algkoolis, 1. klassis 1 kord nädalas 60 minutit, 2-4. klassis 2 korda nädalas 1 akadeemiline tund; põhikoolis 5.-9.klassis 2 korda nädalas 1,5 akadeemilist tundi; gümnaasiumis 10-11. klassis 2 korda nädalas 1,5 akadeemilist tundi, 12. klassis 1 kord nädalas 3 akadeemilist tundi ).

Koolieelikutel ja algklasside õpilastel kestab üks akadeemiline tund 40 minutit, põhikooli lastel ja gümnasistidel on akadeemilise tunni pikkus 45 min.

1. Inglise keele õppekava eesmärgid ja ülesanded on

1.1. kujundada, toetada ja arendada laste keeleõppehuvi, pakkuda keelte süvaõpet ja

soodustada õppurite isiksuse mitmekülgset arengut;

1.2. saavutada keeleoskuse selline tase, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda, lugeda ja mõista eakohaseid originaaltekste (EL keelemapi B2 tase);

1.3. luua selline õppekeskkond, kus õpilased oleksid huvitatud keelte õppimisest.

1.4. õpetada last hindama oma keeleõppesaavutusi ja täitma keelemappi;

1.5. ette valmistada õpilasi rahvusvaheliste eksamite tegemiseks, et saada oma edukusele rahvusvaheline hinnang ja valmistuda koolieksamiks;

1.6. pakkuda lastele eduelamusi ja tunnustust;

1.7. arendada õpilastel oskusi edaspidisteks võõrkeelte õppimisteks;

1.8. arendada oskusi väljendamaks enese ja rühma seisukohti;

1.9. õpetada õpilasi rakendama oma loovust, fantaasiat ja sotsiaalseid oskusi.

2. Õpingute alustamise tingimused

2.1. lapse soov õppida valitud keelt Keeltekeskuses ja koolituse tellija (lapsevanema või vanema esindaja) nõusolek täita tellija kohustusi;

2.2. Keeltekeskuse võimalus pakkuda lapsele koolitust sobival ajal, sobiva hinna

ja sobiva tasemega;

2.3. õppija tase ja motivatsioon selgitatakse vestluse käigus koolituse korraldajaga ja eeltesti põhjal. Kui õppija läheb üle ühelt kursuselt teisele või tuleb õppima koolieelikute rühma, siis eeltesti ei toimu.

3. Õppeainete valiku võimalused ja tingimused

Igale astmele (eelkool, algkool, põhikool ja gümnaasium) vastab mitu erineva raskusega ainekava. Õppijale pakutakse testi alusel valida ühe astme ulatuses kahe järjestikku seisva kergema ja raskema programmi vahel – see, mis vastab õppija nõudlusnivoole ja ei pidurda rühma õppetegevuse tempot.

4.Kursuse lõpetamise nõuded

Iga kursuse lõpus, välja arvatud eelkoolis, sooritab õppur lõputesti, omal soovil rahvusvahelise eksami. Eksamitele lubatakse õppureid, kes on läbinud edukalt vähemalt 75% õppeprogrammist.

ÕPPEAINETE LOEND

1. New English Adventure Starter A

2. New English Adventure Starter B

3. Team Together 1

4. Team Together 2

5. Team Together 3

6. Team Together 4

7. Gold Experience A1

8. Gold Experience A2

9. Gold Experience A2+

10. Gold Experience B1

11. Gold Experience B1+

12. Gold Experience B2

13. Gold Experience B2+

14. Gold Experience C1

AINEKAVAD

1) ÕPPEAINE NIMETUS: New English Adventure Starter A

Õppeaine maht: 30 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 40 min)

Kontrolli vorm: lõputest (mängu vormis)

Õppe kestus: 8 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

New English Adventure Starter A kursuse eesmärgiks on:

– äratada huvi inglise keele õppimise vastu ning kujundada positiivset suhtumist selle keele vastu;

– õpetada kuulama ja tajuma inglise keele kõla;

– kujundada inglise keelele omast hääldust;

– õpetada elementaarseid fraase, sõnu ja käske;

– õpitud sõnade ja väljendite äratundmine;

– arendada lastes õppimisharjumust;

– kaasata lapsevanemaid neile ajakohast teavet andes ning süvendada nende huvi keeleõpingute vastu.

ÕPPE TEGEVUS

– Õpetatav materjal esitatakse õpilastele mänguvormis ning sõnavara ja grammatika omandatakse mängude, laulude, videofilmide läbi.

– Alustatakse suulise eelkursusega, et arendada lapse kuulamisoskust. Õpilasi õpetatakse aktiivselt kuulama, eristama üksikuid sõnu, fraase. Kuulamisoskuse kujundamine on vahetult seotud matkimise ja järelerääkimisega ning artikulatsiooniaparaadi arendamisega. Eriti oluliseks tuleb pidada õigete hääldusaluste omandamist.

– Keeleõpe toimub mitmesuguste tegevuste kaudu: laulud, rollimängud, rütmi- ja liisusalmid, sõnamängud.

– Tundide tempo on piisavalt mõõdukas, õpitud materjal korratakse ning kinnistatakse igas tunnis mängulises vormis.

ÕPPE SISU

Kõnearendus-, kuulamis-, suhtlemisoskuste kujundamine (teemad):

Hello! (Tere!)

Tervitamine/Hüvastijätt – Hello!; Goodbye!; I’m … . And you?

Värvid – blue green, red, yellow, pink; What colour is it?

My body (Minu keha)

Kehaosad – body, hands, feet, head; My (body/feet).

Liikumine – clap your hands; move your body

Numbrid 1-5 – How many ….?

My family (Minu pere)

Pereliikmed – mum, dad, brother, sister, grandma, grandpa, friend

How many (brothers)?; Who’s this?; Is he your brother? Who’s missing?; This is my (mum).

My classroom (Minu klassiruum )

Asjad klassiruumis – chair, pen, pencil, table, bag, book, crayon, rubber, board, carpet, desk; Pick up a (pen)!; Point to a (chair)!; What’s in your bag?; Your bag, please.; A (red) (crayon), please.; Here you are.

What’s this?; What colour is it?; How many?; What’s in the classroom?

Animals (Loomad)

Numbrid 6-10

Värvid – black, white

Loomad – bird, cat, horse, rabbit, dog, fish, hamster, tortoise

It’s a (dog).; How many?; Let’s go!; These are dogs.; Who are these?; What animals can you see?

The sea (Meri)

Mereloomad – fish, crab, octopus, seahorse, starfish, shell, turtle

Värvid – brown, grey, orange, purple

I’m happy; We are happy in the sea; It’s (purple); It’s (clean)

What colour is the (fish)?; Are the (crabs) (sad)?; Is the (beach) (clean)?

Toys (Mänguasjad)

Mänguasjad – ball, boat, doll, teddy bear, car, kite, train, yo-yo

Old; new

It’s a (doll); I’ve got a (car); It’s new; It’s old

What have you got?; How many …?; Look at my toys.; Which toy is good for Pluto?; It’s a (blue) (doll).

Food (Toit)

Toidud – cakes, cheese, chicken, milk, apples, bananas, oranges, pears, bread, eggs, juice, carrots, tomatoes;

Yum; yuck

I don’t like….; I like …; good for me

Do you like …?; Is it good for you?; Are cakes good for me?

My Holiday (Minu vaheaeg)

Puhkuse sõnavara – beach, sandcastle, sea, lake, mountains

Delicious; picnic

Hot potato; How many (starfish)?; What is it? What colour is it?; Does Mickey like the beach?; Oh no!; Jump!

Happy Christmas! (Häid Jõule!)

Sõnavara – bell, presents, star, stocking

Happy Christmas!; Christmas card; Christmas tree; Father Christmas

Happy Easter! (Häid Lihavõtteid!)

Sõnavara – basket, chick, (Easter) egg, (Easter) rabbit

Happy Easter!; How many (eggs)?; What’s this?

Mum and Dad’s Day (Emade- ja isadepäev)

Sõnavara – card, flower

Hurray for (Dad/Mum)!; A flower for you.

KEELETEADMISED

Nimisõna – ainsus ja mitmus

Arvsõna – põhiarvud 1-10

Omadussõna – värvid

Tegusõna – käskiv kõneviis

ÕPIVÄLJUNDID:

Laps oskab

– Tervitada ja hüvasti jätta

– Koostada paar lihtsamat lauset ja küsimust

– Paluda ja tänada

– Ennast tutvustada

– Ütelda numbreid 1-10

– Õpitud sõnavara teemadel „Värvid“,“Kehaosad“,“Loomad“, „Perekond“ jne.

– Aru saada lihtsatest käsklustest

– Nimetada põhivärve

– Kasutada õiges kontekstis õpitud holofraase, näiteks „My name is…”, „How are you?”, „I’m fine” jne

KASUTATAV KIRJANDUS

– Regina Raczynska, Christiana Bruni „New English Adventure Starter A“ Teacher`s

Book

– Regina Raczynska, Christiana Bruni „New English Adventure Starter A“ Activity

Book

– Regina Raczynska, Christiana Bruni „New English Adventure Starter A“ Pupil’s Book

– „New English Adventure Starter A “ Storycards

– „New English Adventure Starter A “ Posters

– „New English Adventure Starter A “ Flashcards

– „New English Adventure Starter A “ Class CD

– „New English Adventure Starter A “ Songs and Chants

– „New English Adventure Starter A “ DVD

2) ÕPPEAINE NIMETUS: NEW ENGLISH ADVENTURE STARTER B

Õppeaine maht: 30 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 40 min)

Kontrolli vorm: lõputest (mängu vormis)

Õppe kestus: 8 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

– motiveerida lapsi ning ergutada neid õppima inglise keelt läbi mängude, huvitavate projektide, mini-näidendite ning Disney lugude

– õpetada kuulama ja tajuma inglise keele kõla

– kujundada inglise keelele omast hääldust

– õpetada elementaarseid fraase, sõnu ja käske

– õpitud sõnade ja väljendite äratundmine

– aidata lastel omandada igapäevast sõnavara (elementaarsel tasemel)

– kaasata lapsevanemaid neile ajakohast teavet andes ning süvendada nende huvi keeleõpingute vastu

ÕPPETEGEVUS

– Õpetatav materjal esitatakse õpilastele mänguvormis ning sõnavara ja grammatika omandatakse mängude, laulude, videofilmide läbi.

– Alustatakse suulise eelkursusega, et arendada lapse kuulamisoskust. Õpilasi õpetatakse aktiivselt kuulama, eristama üksikuid sõnu, fraase. Kuulamisoskuse kujundamine on vahetult seotud matkimise ja järelerääkimisega ning artikulatsiooniaparaadi arendamisega. Eriti oluliseks tuleb pidada õigete hääldusaluste omandamist.

– Kõnelemisoskuste arendamiseks õpetatakse kompensatoorseid strateegiaid kasutama: üleküsimine, uuesti alustamine, žestid, miimika.

– Arendatakse laste kirjutamisoskust.

– Õppimise algetapil on olulised sõnalised positiivsed hinnangud; hinnatakse ainult positiivseid tulemusi.

– Tundide tempo on piisavalt mõõdukas, õpitud materjal korratakse ning kinnistatakse igas tunnis.

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemisoskuste kujundamine (teemad):

Hello! (Tere!)

Tervitused, hüvastijätt – Hello! Goodbye!; I’m ….; Hello everyone!; Say hello.

Asjad klassiruumis – bag, book, pen, pencil, rubber, crayon, pencil case, ruler

What is it?; Open your books; Look!; Point to a (pencil).

Värvid – blue, green, red, yellow

What colour is it? It’s (red).

My face (Minu nägu)

Näo osad – ears, eyes, face, hair, mouth, nose

Värvid – brown, orange, pink, purple

Sõnavara – happy, sad, big, small, flower

This is my (face).; My (blue) (eyes).; I’m (happy).; Are you (sad)?; Oh, my (nose)!

What colour are the (eyes)?; What colour is the (hair)?; Everything’s great/bad; Boo-hoo!; Hooray!

Animals (Loomad)

Loomad – elephant, guraffe, hippo, lion, rhino, zebra

Numbrid 1-5

Värvid – black, grey, white

Sõnavara – bird, baby, leopard, tiger

Look at the animals!; (three) (giraffes); What is it?; Is it (grey)?; It isn’t (purple); How many fingers?; Is the elephant happy?

My Toys (Minu Mänguasjad)

Mänguasjad – ball, car, cowboy, dinosaur, doll, spaceman, boat, kite, teddy bear, train, yo-yo

Numbrid 6-10

Kujundid – circle, rectangle, square, triangle

Sõnavara – Is is a (car)? Yes it’s a car/No it’s a (boat); Look at the (kite)!; Look out!; Come and look at my toys; How many (circles)?; Jump (six) times; What’s missing?

– Food (Toit)

Toit – bread, cheese, chicken, pizza, spaghetti, water, apples, bananas, milk, pears, cakes, eggs, meat, sandwiches

Sõnavara – I like …; Yummy; I don’t like …; Do you like…?; Delicious; Oh no!; Stop!; Sorry!; milkshake; seed, tree

Oh, yum!; What’s missing?; Food!; What colour is it?; Does Mickey like bananas?; How many (apples) can you see?; Plant the seed; Is it/Are they big?; Well done!; ugh, but

– My body (Minu keha)

Kehaosad – arms, body, head, legs, tummy, feet, fingers, hands, toes

Sport – football, gymnastics, tennis

Sõnavara – long, short, stretch, mirrors; I’ve got (long fingers); Look (at me); How many …?; Touch your (legs); Stretch your (arms); How many (fingers) has he got?; Do you like (tennis)?; What colour is it?

– My house (Minu kodu)

Ruumid – bathroom, bedroom, garden, house, kitchen, living room

Esemed – chair, door, table, window

Sõnavara – boot, snail, hat, monster; This is my (house); It’s in the (bedroom); Come and see; Where’s the (table)?; (A pencil) is in the (living room); Come in; What’s your favourite room?; How many (doors)?

– My clothes (Minu riided)

Riideesemed – boots, dress, hat, shirt, skirt, trousers, coat, shoes, sweater, T-shirt; scarf, shorts

Sõnavara – Put on (your boots); I’m wearing ( a dress); I’m wearing my (pink) (dress); Do you like it?; What colour is it?; It’s hot/cold; The (dress) is in the (kitchen); Mix the colours; Touch something (yellow)

– My party (Minu pidu)

Lemmikloomad – bird, cat, dog, duck, mouse, rabbit, fish, hamster, horse, tortoise, chicken, cow, pig, sheep

Sõnavara – party; a mouse in a boat; a mouse with a (kite); Look out!; Stop!; Have you got a (pet)?; What colour is it/are they?; Does Mickey like hamsters?; Do you like (dogs)?; Is it big or small?; And lots of fun; What are you wearing?; Put on your (shirt)

– Christmas (Jõulud)

Sõnavara – Christmas, cracker, present, pudding, stocking, turkey, Santa, tree

I like (presents); Happy Christmas!; Look at my present!; It’s (big and green).; Hooray!; Look!; Is it a (cracker)?

– Easter (Lihavõtted)

Sõnavara – chick, Easter, egg, flower, lamb, rabbit, Easter basket

Happy Easter!; Easter time, What’s this?; How many …?; What colour is it/ are the (flowers)?

– Halloween

Sõnavara – bat, cat, ghost, Halloween, pumpkin, witch

It’s a (ghost)!; I’m a (witch).; I turn around and I see an orange pumpkin smiling at me.

KEELETEADMISED

Nimisõna – ainsus ja mitmus (elementaarsel tasemel)

Arvsõna – põhiarvud 1-10

Omadussõna – värvid; big, small, fat, beautiful jne.

Tegusõna – käskiv kõneviis, lihtolevik

ÕPIVÄLJUNDID:

Laps oskab

– Tervitada ja hüvasti jätta

– Koostada lihtsamaid lauseid ja küsimusi

– Paluda ja tänada

– Ennast tutvustada

– Oma kehast, kodust, riietest, mänguasjadest rääkida

– Ütelda numbreid 1-10

– Igapäevane sõnavara teemadel „Loomad“,“Kehaosad“,“Toit“, „Kodu“, „Mänguasjad” jne on omandatud (elementaarsel tasemel)

– Saada aru lihtsatest käsklustest

– Nimetada põhivärve

– Kasutada õiges kontekstis õpitud holofraase, näiteks „My name is…”, „How are you?”, „I’m fine”, „I ́ve got…”, „What ́s this?”, „What colour…?”, „Is it…?” jne

– Kirjutada lihtsamaid sõnu

KASUTATAV KIRJANDUS

– Jennifer Heath, Regina Raczynska, Mariola Bogucka, Susannah Reed „New English Adventure Starter B“ Teacher`s Book

– Tessa Lochowski, Christiana Bruni „New English Adventure Starter B “ Pupil`s Book

– Tessa Lochowski, Christiana Bruni „New English Adventure Starter B “ Activity Book

– „New English Adventure Starter B “ Songs and Stories

– „New English Adventure Starter B “ DVD

– „New English Adventure Starter B “ Flashcards

– „New English Adventure Starter B “ Storycards

– „New English Adventure Starter B “ Posters

– „New English Adventure Starter B “ Class CD