Inglise keele õppekava gümnaasiumi noortele

LASTE KEELTEKESKUSE DIALOOG
INGLISE KEELE ÕPPEKAVA GÜMNAASIUMI NOORTELE

Üldsätted

Inglise keele õppekava iseloomustab põhjalikkus ja jätkusuutlikkus. 14 aasta jooksul saavad lapsed järjepidevalt omandada, täiendada ja parandada inglise keele oskusi. Inglise keele õppekavas on 14 erinevat ainekava. Lapsed võivad alustada oma Keeltekeskuse õpinguid veel eelkoolis ning liikudes kursuselt kursusele lõpetada Keeltekeskuse viimase ainekavaga – Gold Experience C1. Lapsed võivad liituda kursustega ka hiljem – iga edukalt läbitud õppeaasta eest väljastatakse tunnistus.

Koolieelikutele mõeldud ainekavad English Adventure Starter A ja English Adventure Starter B on 30-tunnised(ak.t). Algkoolile mõeldud ainekava Team Together 1 on 45-tunnine(ak.t)., Team Together 2, Team Together 3 ja Team Together 4 on 60-tunnised(ak.t). Põhikooli õpilastele mõeldud ainekavad Gold Experience A1, Gold Experience A2, Gold Experience A2+, Gold Experience B1 ja Gold Experience B1+ on 90- tunnised(ak.t).

Gümnaasiumi õpilastele mõeldud ainekavad Gold Experience B2, Gold Experience B2+ ja Gold Experience C1 on 90- tunnised(ak.t). Õppetöö algab septembri keskel ja kestab kuni mai keskpaigani. Õppevaheajad ühilduvad üldhariduskooliga.

Tunnid toimuvad 1 või 2 korda nädalas vastavalt ainekava mahule (koolieelikutel üks kord nädalas 1 akadeemiline tund; algkoolis, 1. klassis 1 kord nädalas 60 minutit, 2-4. klassis 2 korda nädalas 1 akadeemiline tund; põhikoolis 5.-9.klassis 2 korda nädalas 1,5 akadeemilist tundi; gümnaasiumis 10-11. klassis 2 korda nädalas 1,5 akadeemilist tundi, 12. klassis 1 kord nädalas 3 akadeemilist tundi ).

Koolieelikutel ja algklasside õpilastel kestab üks akadeemiline tund 40 minutit, põhikooli lastel ja gümnasistidel on akadeemilise tunni pikkus 45 min.

1. Inglise keele õppekava eesmärgid ja ülesanded on

1.1. kujundada, toetada ja arendada laste keeleõppehuvi, pakkuda keelte süvaõpet ja

soodustada õppurite isiksuse mitmekülgset arengut;

1.2. saavutada keeleoskuse selline tase, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda, lugeda ja mõista eakohaseid originaaltekste (EL keelemapi B2 tase);

1.3. luua selline õppekeskkond, kus õpilased oleksid huvitatud keelte õppimisest.

1.4. õpetada last hindama oma keeleõppesaavutusi ja täitma keelemappi;

1.5. ette valmistada õpilasi rahvusvaheliste eksamite tegemiseks, et saada oma edukusele rahvusvaheline hinnang ja valmistuda koolieksamiks;

1.6. pakkuda lastele eduelamusi ja tunnustust;

1.7. arendada õpilastel oskusi edaspidisteks võõrkeelte õppimisteks;

1.8. arendada oskusi väljendamaks enese ja rühma seisukohti;

1.9. õpetada õpilasi rakendama oma loovust, fantaasiat ja sotsiaalseid oskusi.

2. Õpingute alustamise tingimused

2.1. lapse soov õppida valitud keelt Keeltekeskuses ja koolituse tellija (lapsevanema või vanema esindaja) nõusolek täita tellija kohustusi;

2.2. Keeltekeskuse võimalus pakkuda lapsele koolitust sobival ajal, sobiva hinna

ja sobiva tasemega;

2.3. õppija tase ja motivatsioon selgitatakse vestluse käigus koolituse korraldajaga ja eeltesti põhjal. Kui õppija läheb üle ühelt kursuselt teisele või tuleb õppima koolieelikute rühma, siis eeltesti ei toimu.

3. Õppeainete valiku võimalused ja tingimused

Igale astmele (eelkool, algkool, põhikool ja gümnaasium) vastab mitu erineva raskusega ainekava. Õppijale pakutakse testi alusel valida ühe astme ulatuses kahe järjestikku seisva kergema ja raskema programmi vahel – see, mis vastab õppija nõudlusnivoole ja ei pidurda rühma õppetegevuse tempot.

4. Kursuse lõpetamise nõuded

Iga kursuse lõpus, välja arvatud eelkoolis, sooritab õppur lõputesti, omal soovil rahvusvahelise eksami. Eksamitele lubatakse õppureid, kes on läbinud edukalt vähemalt 75% õppeprogrammist.

ÕPPEAINETE LOEND

1. New English Adventure Starter A

2. New English Adventure Starter B

3. Team Together 1

4. Team Together 2

5. Team Together 3

6. Team Together 4

7. Gold Experience A1

8. Gold Experience A2

9. Gold Experience A2+

10. Gold Experience B1

11. Gold Experience B1+

12. Gold Experience B2

13. Gold Experience B2+

14. Gold Experience C1

AINEKAVAD

12) ÕPPEAINE NIMETUS: GOLD EXPERIENCE B2

Õppeaine maht: 90 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 45 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 9 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

 • Motiveerida ja kaasata õpilasi omandama keelt ja oskuseid, mida nad vajavad klassiruumis, eksamil ning elus väljaspool kooli
 • Laiendada õpilaste silmaringi maailma kohta ning lasta õpilastel tuua oma isiklikud kogemused inglise keele õppimisse
 • Arendada õpilase inglise keele sõnavara ning enesekindlust inglise keeles suhtlemisel
 • Tutvustada kaasahaaravaid ning mõtlemapanevaid teemasid ja motiive õpilastele
 • Julgustada õpilasi mõtisklema iseenda teadmistele ja kogemustele

ÕPPE TEGEVUS

 • õppimisprotsessis kasutatakse erinevaid töömeetodeid (paaris- ja rühmatöö, projekt, rollimäng, dramatiseering, intervjueerimine jms) ning meediavahendeid (video, arvuti);
 • kuulamis- ja lugemisstrateegiate arendamine, töö sõnavaraga, sõnaraamatuga, aitavad õpilasel keelelist infot kiiremini ja kindlamalt meelde jätta.
 • Tekste ja arutlusteemasid on kergeid ja pentsikuid, mis annavad lõbu kuid ka keerukaid, mis panevad sügavalt mõtlema
 • Osaliselt kasutatakse originaaltekste ja raadiosaateid, intervjuusid

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemisoskuste kujundamine (teemad):

Wake up your senses!/ Ärata oma meeled

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – trying new things/ uute asjade katsetamine;

Skill/Oskus – referencing clues/ vihjetele viitamine;

Task/Ülesanne – gapped text/ lünktekst

Grammar/Grammatika: present tenses; comparative forms: adjectives and adverbs

Vocabulary/Sõnavara: phrasal verbs; suffixes; introduction to; collocations/ ühendtegusõnad, sufiksid; tutvustus; kollokatsioonid

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – synaesthesia/ sünesteesia;

Skill/Oskus – listening for specific information/ kindla informatsiooni jaoks kuulamine;

Task/Ülesanne – sentence completion/ lauselõpetus

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – comparison of experiences/ kogemuste võrdlemine;

Skill/Oskus – comparing photos/ fotode võrdlemine;

Task/Ülesanne – long turn/ paariminutilise kõne pidamine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – activities for teens/ tegevused teismelistele;

Skill/Oskus – opinions and recommendations/ arvamused ja soovitused;

Task/Ülesanne – review/ arvustus

On the bucket list/ Kindlasti soovin ära teha

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – inspiration for travel/ inspiratsioon reisimiseks ;

Skill/Oskus – finding specific information/ kindla informatsiooni otsimine;

Task/Ülesanne – multiple matching/ sobitamine

Grammar/Grammatika: past tenses; articles

Vocabulary/Sõnavara: idiomatic phrases and expressions; collocations; linkers/ idiomaatilised fraasid ja väljendid; kollokatsioonid; ühendajad

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – travel-writing/ reisikirjutus;

Skill/Oskus – listening for specific information and opinion/ kindla info ja arvmuse jaoks kuulamine;

Task/Ülesanne – multiple choice/ valikvatsused

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – summer holidays; photo-bombing/ suvevaheaeg; fotopommimine;

Skill/Oskus – giving concise answers/ täpsete vastuste andmine;

Task/Ülesanne – interview/intervjuu

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – best and worst holiday experiences/ parimad ja halvimad puhkusekogemused;

Skill/Oskus – describing, narrating and expressing contrast/ kirjeldamine, jutustamine ja vastanduse väljendamine;

Task/Ülesanne – article/artikkel

All in a day’s work/ Kõik ühe päevaga

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – virtual school/ veebitunnid;

Skill/Oskus – understanding detail and opinion/ detail ja arvamuse mõistmine;

Task/Ülesanne – multiple choice/ valikvasstused

Grammar/Grammatika: future forms; determiners with countable/uncountable nouns

Vocabulary/Sõnavara: phrasal verbs; verbs + prepositions/ ühendtegusõnad; tegusõnad + eessõnad

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – job shadowing/ töövari;

Skill/Oskus – understanding different speakers/ erinevatest esinejatest arusaamine;

Task/Ülesanne – multiple matching/valikvastused

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – part-time jobs/ osalise tööajaga ametid;

Skill/Oskus – justifying an opinion/ arvamuse õigustamine;

Task/Ülesanne – collaborative task/rühmatöö

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – intergenerational schools/ põlvkondadevahelised koolid;

Skill/Oskus – including your own idea/ oma idee kaasamine;

Task/Ülesanne – essay/essee

The heart of the city/ Linnasüda

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – real or fake cities/ tõelised ja võlts linnad:

Skill/Oskus – scanning a text to find information/ tekstist info otsimine;

Task/Ülesanne – multiple matching/ sobitamine

Grammar/Grammatika: conditionals; alternative conditional forms

Vocabulary/Sõnavara: compound nouns; as or like; prepositional phrases/ liitsõnad; as või like; eessõna fraasid

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – public spaces for teens/ avalikud kohad teismelistele;

Skill/Oskus – recognising distractors/ segajate äratundmine;

Task/Ülesanne – multiple choice/ valikvastused

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – visiting cities/ linnade külastamine;

Skill/Oskus – giving an opinion/ arvamuse avaldamine;

Task/Ülesanne – discussion/ arutlus

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – a day in the city/ päev linnas;

Skill/Oskus – giving the right information/ õige info väljastamine;

Task/Ülesanne – informal letter or email/ mitteametlik kiri või email

A good sport/ Hea sport

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – sports fans/ spordifännid;

Skill/Oskus – understanding attitude and opinions/ arvamuste ja hoiakute mõistmine;

Task/Ülesanne – multiple choice/valikvastused

Grammar/Grammatika: infinitive and verb + -ing; verb patterns

Vocabulary/Sõnavara: phrasal verbs; noun suffixes; prefixes/ ühendtegusõnad; nimisõna sufiksid; prefiksid

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – drone racing/ droonide võidusõit;

Skill/Oskus – understanding interviews/ intervjuudest arusaamine;

Task/Ülesanne – multiple choice: longer text/ valikvastused: pikem tekst

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – ways to relax/ viisid, kuidas lõõgastuda;

Skill/Oskus – speculating/ spekuleerimine;

Task/Ülesanne – long turn/ paariminutilise kõne pidamine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – health and fitness/ tervis ja vorm;

Skill/Oskus – using paragraphs/ lõikude kasutamine;

Task/Ülesanne – article/ artikkel

Viewpoints/ Vaatepunktid

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – filming small creatures/ pisikeste elukate filmimine;

Skill/Oskus – understanding text cohesion/ teksti sidususe mõistmine;

Task/Ülesanne – gapped text/ lünktekst

Grammar/Grammatika: the passive; have/get something done

Vocabulary/Sõnavara: prepositions of place; time phrases; suffixes/ paikade eessõnad; aja fraasid; sufiksid

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – map exhibition/ kaartide näitus;

Skill/Oskus – listening for detail/ detail jaoks kuulamine;

Task/Ülesanne – sentence completion/ lauselõpetus

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – useful items; making a decision/ kasulikud esemed; otsuse tegemine;

Skill/Oskus – making a decision/ otsuse tegemine;

Task/Ülesanne – collaborative task/rühmatöö

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – differing opinions/ erinevad arvamused;

Skill/Oskus – linking ideas/ ideede ühendamine;

Task/Ülesanne – essay/ essee

The full story/ Kogu lugu

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – storytelling/ jutustamine;

Skill/Oskus – paraphrasing/ parafraseerimine;

Task/Ülesanne – multiple matching/ sobitamine

Grammar/Grammatika: reported speech; reported verbs

Vocabulary/Sõnavara: phrasal verbs; prepositional phrases; adjectives + prepositions/ ühendtegusõnad; eessõna fraasid; omadussõnad + eessõnad

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – film and cinema/ film ja kino;

Skill/Oskus – recognising speaker’s point of view/ kõneleja vaatest arusaamine;

Task/Ülesanne – multiple choice: short texts/ valikvastused: lühike tekst

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – social media/sotsiaalmeedia;

Skill/Oskus – agreeing and disagreeing/ nõustumine ja mittenõustumine;

Task/Ülesanne – discussion/arutlus

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – creative writing/ loovkirjutamine;

Skill/Oskus – sequencing events/ juhtumite järjestus;

Task/Ülesanne – story/ jutt

In in together/ Oleme selles koos

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – life as a spy/ spiooni elu;

Skill/Oskus – understanding attitudes/ hoiakute mõistmine;

Task/Ülesanne – multiple choice/ valikvastused

Grammar/Grammatika: modal verbs; linking phrases; such a/ so

Vocabulary/Sõnavara: phrases with have and keep; phrasal verbs; collocations/ fraasid koos have ja keep-ga; ühendtegusõnad; kollokatsioonid;

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – playing music/ muusik mängimine;

Skill/Oskus – identifying opinions/ arvamuste tuvastamine;

Task/Ülesanne –multiple matching/ sobitamine

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – inspirational speakers/ inspireerivad kõnelejad;

Skill/Oskus – taking turns/ vaheldumisi tegema;

Task/Ülesanne – collaborative task/ rühmatöö

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – extra-curricular activities/ tunniplaani välised tegevused;

Skill/Oskus – making suggestions/ soovituste tegemine;

Task/Ülesanne – email/ email

Getting it right/ Õigesti tegemine

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – decision making/ otsuste tegemine;

Skill/Oskus – understanding text structure/ teksti struktuuri mõistmine;

Task/Ülesanne – gapped text/ lünktekst

Grammar/Grammatik: relative clauses; cleft sentences

Vocabulary/Sõnavara: collocations; nouns to adjectives/ kollokatsioonid; nimisõnad omadussõnadeks

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – when others decide for you/ kui teised sinu eest otsustavad;

Skill/Oskus – recognising distractors/ segajate äratundmine;

Task/Ülesanne – multiple choice/ valikvastused

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – shopping/ ostlemine;

Skill/Oskus – talking about preferences/ eelistustest rääkimine;

Task/Ülesanne – long turn/ paariminutilise kõne pidamine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – influences/ mõjutused;

Skill/Oskus – avoiding repetition/ korduse vältimine;

Task/Ülesanne – essay/ essee

A matter of taste/ Maitse asi

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – having an open mind/ avatud meelt omama;

Task/Ülesanne – multiple choice/ valikvastused

Listening/ Kuulamine:

Topic/Teema – giving advice/ nõu andmine;

Task/Ülesanne – multiple choice: short texts/ valikvastused: lühikesed tekstid

Speaking/ Rääkimine:

Topic/Teema – free time/ vaba aeg;

Task/Ülesanne – interview; long turn; collaborative task; discussion/ intervjuu; paariminutiline kõne; rühmatöö; arutlus

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – eating together; a weekend trip; a music magazine/ koos söömine; nädalavahetuse reis; muusikaajakiri;

Task/Ülesanne – email, article or review/ email, artikkel või arvustus

KEELETEADMISED

Võrdlevad vormid: omadussõnad ja määrsõnad

Tegusõna: olevik; tulevikuvormid; moddalverbid; passiiv; kaudne kõne; suhteline klausel; ühendtegusõnad; tingimuslikud laused; alternatiivsed tingimuslikud vormid; infinitiiv ja  verb + –ing; verbide mustrid

Nimisõna: määrajad loendavatel ja mitteloendavatel nimisõnadel; liitsõnad; nimisõna sufiks; nimisõnad omadussõnadeks

Omadussõna: omadussõnad ja eessõnad; idiomaatilised fraasid ja väljendid

ÕPIVÄLJUNDID

Õpilane:

 • Saab aru enamikest pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest. Saab aru enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust
 • Saab aru enamikest aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad mingeid kindlaid seisukohti või vaatenurki. Saab aru tänapäevasest proosast
 • Oskab vestelda, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on täiesti võimalik. Saab osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada
 • Oskab käsitleda ainest laias teemaderingis, mis puudutab ta huvialasid. Oskab selgitada oma seisukohti aktuaalsetel teemadel, tuues välja erinevate arvamuste poolt- ja vastuargumendid.
 • Oskab kirjutada enamjaolt selgeid ja detailseid tekste talle huvi pakkuvas teemaderingis. Oskab kirjutada esseed, aruannet või referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti. Oskab kirjutada kirju, milles tõstab esile kogemuste ja sündmuste talle olulisi aspekte.

KASUTATAVAD ÕPPEMATERJALID:

– Kathryn Alevizos, Suzanne Gaynor & Megan Roderick „Gold Experience B2“ Students’ Book 2nd Edition

– Amanda Maris „Gold Experience B2“ Workbook 2nd Edition

– Jackie Newbrook & Lynda Edwards „Gold Experience B2“ Teacher`s Book 2nd Edition

– Pearson Practice English App

– Teacher’s online resource materials

13) ÕPPEAINE NIMETUS: GOLD EXPERIENCE B2+

Õppeaine maht: 90 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 45 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 9 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

 • Motiveerida ja kaasata õpilasi omandama keelt ja oskuseid, mida nad vajavad klassiruumis, eksamil ning elus väljaspool kooli
 • Laiendada õpilaste silmaringi maailma kohta ning lasta õpilastel tuua oma isiklikud kogemused inglise keele õppimisse
 • Arendada õpilase inglise keele sõnavara ning enesekindlust inglise keeles suhtlemisel
 • Tutvustada kaasahaaravaid ning mõtlemapanevaid teemasid ja motiive õpilastele
 • Julgustada õpilasi mõtisklema iseenda teadmistele ja kogemustele
 • Hakata õpilast ette valmistama C1 eksamiks

ÕPPE TEGEVUS

 • õppimisprotsessis kasutatakse erinevaid töömeetodeid (paaris- ja rühmatöö, projekt, rollimäng, dramatiseering, intervjueerimine jms) ning meediavahendeid (video, arvuti);
 • kuulamis- ja lugemisstrateegiate arendamine, töö sõnavaraga, sõnaraamatuga, aitavad õpilasel keelelist infot kiiremini ja kindlamalt meelde jätta.
 • Tekste ja arutlusteemasid on kergeid ja pentsikuid, mis annavad lõbu, kuid on ka keerukaid, mis panevad sügavalt mõtlema
 • Osaliselt kasutatakse originaaltekste ja raadiosaateid, intervjuusid

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemisoskuste kujundamine (teemad):

Passions/ Kired

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – passions/ kired;

Skill/Oskus – identifying attitude/ hoiaku tuvastamine;

Task/Ülesanne – multiple choice/ valikvastused

Grammar/Grammatik: present tenses and time expressions; phrasal verbs

Vocabulary/Sõnavara: achievements; idioms; adverb collocations/ saavutused; idioomid; määrsõna kollokatsioonid

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – adversity in sports/ vastasseis spordis;

Skill/Oskus – understanding context/ konteksti mõistmine;

Task/Ülesanne – multiple choice: short texts/ valikvastused: lühikesed tekstid

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – friends and shared interests/ sõbrad ja ühised huvid;

Skill/Oskus – using appropriate tone and register/ shiva tooni ja registri kasutamine;

Task/Ülesanne – introductions; social interaction/ tutvustamine; suhtlemine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – teens and screens/ teismelised ja ekraanid;

Skill/Oskus – developing an argument/ argumendi koostamine;

Task/Ülesanne – essay/ essee

Perceptions/ Taju

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – language and thought/ keel ja mõte;

Skill/Oskus – recognising opinion/ arvamuse äratundmine;

Task/Ülesanne – cross-text multiple matching/sobitamine

Grammar/Grammatik: cleft sentences for emphasis; relative clauses

Vocabulary/Sõnavara: the senses; adjective + noun collocations; noun suffixes/ tajud; omadussõna + nimisõnad kollokatsioonid; nimisõna sufiksid

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – the smell of childhood/ lapsepõlve lõhnad;

Skill/Oskus – inferring attitude and mood/hoiaku ja tuju järeldamine ;

Task/Ülesanne – multiple matching/ sobitamine

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – communication/ kommuniktsioon;

Skill/Oskus – speculating/ spekuleerimine;

Task/Ülesanne – long turn/ paariminutiline kõne

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – holding a music festival/ muusikafestivali korraldamine;

Skill/Oskus – building ideas towards a conclusion/ mõtete ehitamine kokkuvõtteks;

Task/Ülesanne – report/ aruanne

Influence/ Mõju

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – teen stereotypes/ teismeliste stereotüübid;

Skill/Oskus – understanding cohesion/ teksti sidususe mõistmine;

Task/Ülesanne – gapped text/ lünktekst

Grammar/Grammatika: the passive; reporting verbs and the passive

Vocabulary/Sõnavara: the media; collocations; words with similar meanings/ meedia; kollokatsioonid; samatähenduslikud sõnad

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – false beliefs/ valed uskumused;

Skill/Oskus – understanding idiomatic language/ idiomaatilisest keelest arusaamine;

Task/Ülesanne – multiple-choice: longer text/ valikvastused: pikem tekst

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – influences on children/ mõjud lastele;

Skill/Oskus – conversational strategies/ kõnestrateegiad;

Task/Ülesanne – collaborative task/ rühmatöö

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – young people and science/ noored ja teadus;

Skill/Oskus – organising paragraphs/ lõikude haldus;

Task/Ülesanne – essay/ essee

Going places/ Paikade külastamine

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – online travel photos/ online reisifotod;

Skill/Oskus – recognising points of view/ vaadete äratundmine;

Task/Ülesanne – multiple matching/ sobitamine

Grammar/Grammatika: participle clauses; prepositions with –ed forms

Vocabulary/Sõnavara: tourism; verb + noun collocations; prefixes/ tourism; tegusõna + nimisõna kollokatsioonid

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – virtual reality travel/ reisimine virtuaalreaalsuses;

Skill/Oskus – listening for clarification/ täpsustuse jaoks kuulamine;

Task/Ülesanne –sentence completion/ lauselõpetus

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – journeys to school/ teekonnad kooli;

Skill/Oskus – putting forward a clear argument; using formal English/ selge argumendi esitamine; ametliku inglise keele kasutamine;

Task/Ülesanne – discussion/ arutlus

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – dream study trip/ unistuste õppereis;

Skill/Oskus – adding ideas/ ideede lisamine;

Task/Ülesanne – formal letters/ ametlikud kirjad

Citizenship/ Kodakondsus

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – reviews of a self-help book/ eneseabi raamatute arvustused;

Skill/Oskus – locating opinions on the same topic in a text, recognising points of view/ arvamuste leidmine samateemalises tekstis; vaadete äratundmine;

Task/Ülesanne – cross-text multiple matching/ sobitamine

Grammar/Grammatika: modal verbs in the past; emphasising comparatives and superlatives

Vocabulary/Sõnavara: working with phrases; dependent prepositions/ fraasidega töötamine; sõltuvad eessõnad

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – good and bad gifts/ head ja halvad kingitused;

Skill/Oskus – listening for ideas expressed in different ways/ erinevat viisi väljendatud ideede kuulamine;

Task/Ülesanne – multiple matching/ sobitamine

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – community work/ ühiskondlik töö;

Skill/Oskus – using a variety of phrases/ erinevate fraaside kasutamine;

Task/Ülesanne – long turn/ paariminutiline kõne

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – family and friends/ perekond ja sõbrad;

Skill/Oskus – writing effective introductions and conclusions/ tõhusate sissejuhatuste ja kokkuvõtete kirjutamine;

Task/Ülesanne – essay/ essee

Urban tales/ Linnalegendid

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – modern ruins/ tänapäevased varemed;

Skill/Oskus – understanding connected ideas/ ühendatud ideedest arusaamine;

Task/Ülesanne – gapped text/lünktekst

Grammar/Grammatika: past and present narrative tenses; phrasal verbs

Vocabulary/Sõnavara: describing city life; compound words; adjective suffixes/ linnaeus kirjeldamine; liitsõnad; omadussõna sufiksid

Listening/ Kuulamine:

Topic/Teema – street fashion/ tänavamood;

Skill/Oskus – understanding agreement and disagreement/ nõustumise ja mittenõustumise mõistmine;

Task/Ülesanne – multiple choice: longer text/ valikvastused: pikem tekst

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – important features of a city/ olulised linnaelemendid;

Skill/Oskus – coming to a conclusion in a minute/ minutiga järeldusele jõudmine;

Task/Ülesanne – collaborative task and discussion/ rühmatöö ja arutlus

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – a film with an important location/ olulise asukohaga film;

Skill/Oskus – using higher level vocabulary/ kõrgema taseme sõnavara kasutamine;

Task/Ülesanne – review/ arvustus

Mind and body/ Keha ja vaim

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – a girl’s view on tidiness/ tüdruku arusaam puhtusest;

Skill/Oskus – understanding writer purpose/ autori eesmärgi mõistmine;

Task/Ülesanne – multiple choice/ valikvastused

Grammar/Grammatika: subject-verb agreement; quantifiers

Vocabulary/Sõnavara: health and diet; phrasal verbs of food and drink; similar words/ tervis ja dieet; söögi ja joogi ühendtegusõnad; sarnased sõnad

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – becoming more competitive/ võistlushimulisemaks saamine;

Skill/Oskus – predicting words you might hear/ kuuldavate sõnade ette ennustamine;

Task/Ülesanne – sentence completion/ lauselõpetus

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – exercise and relaxation/ trenn ja lõdvestumine;

Skill/Oskus – linking ideas/ ideede ühendamine;

Task/Ülesanne – long turn/ paariminutiline kõne

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – changes to a canteen/ muudatused sööklas;

Skill/Oskus – expressing ideas in a neutral way/ neutraalselt ideede väljendmine;

Task/Ülesanne – proposal/ ettepanek

Entertain me/ Lõbusta mind

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – storytelling in games/ jutustused mängudes;

Skill/Oskus – dealing with unknown vocabulary/ tundmatu sõnavaraga hakkama saamine;

Task/Ülesanne – multiple matching/ sobitamine

Grammar/Grammatika: the future; conditional sentences

Vocabulary/Sõnavara: entertainment; prepositional phrases; negative prefixes/ meelelahutus; eessõna fraasid; negatiivsed prefiksid

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – attracting attention/ tähelepanu äratamine;

Skill/Oskus – following an argument/ argumendi järgimine;

Task/Ülesanne – multiple choice: short texts/ valikvastused: lühitekstid

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – a world without music/ maailm ilma muusikata;

Skill/Oskus – talking about potential consequences/ võimalikest tagajärgedest rääkimine;

Task/Ülesanne – collaborative task and discussion/ rühmatöö ja arutlus

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – documentaries for teens/ dokumentaalid teismelisetele;

Skill/Oskus – paraphrasing and cohesion/ teisiti ütlemine ja teksti sidusus;

Task/Ülesanne – essay/ essee

It’s a wild world/ Metsik, metsik maailm

Reading/Lugemine:

Topic/Teema – why humans are interested in wild animals/ miks inimesed huvituvad metsloomadest;

Skill/Oskus – understanding inferred meaning/ vihjatud tähenduse mõistmine;

Task/Ülesanne – cross-text multiple matching/ sobitamine

Grammar/Grammatik: verb + -ing form of infinitive; reported speech

Vocabulary/Sõnavara: compound nouns on the environment; adjective + noun collocations/ keskkonnaalased liitsõnad; omadussõnad + nimisõna kollokatsioonid

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – funny things pets do/ humoorikad asjad, mida lemmikloomad teevad;

Skill/Oskus – following contrasting ideas and corrections to opinions/ vastandlike mõtete ja arvamuste paranduste jälgimine;

Task/Ülesanne – multiple matching/ sobitamine

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – working at night/ öösel töötamine;

Skill/Oskus – using a variety of phrases/ erinevate fraaside kasutamine;

Task/Ülesanne – long turn/ paariminutiline kõne

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – outdoor activities/ tegevused õues;

Skill/Oskus – effective introductions and conclusions/ tõhusad sissejuhatused ja kokkuvõtted;

Task/Ülesanne – informal email/ mitteametlik email

Speak to me/ Räägi minuga

Reading/ Lugemine:

Topic/Teema – communicating in different cultures/ suhtlus erinevates kultuurides;

Task/Ülesanne – multiple matching/ sobitamine

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema – attracting attention/ tähelepanu äratamine;

Task/Ülesanne – multiple choice: short extracts/ valikvastused: väikesed väljavõtted

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema – how we communicate/ kuidas me suhtleme;

Task/Ülesannes – interview; long turn; collaborative task; discussion/ intervjuu; paariminutiline kõne; rühmatöö; arutlus

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – work experience; a talent show; a summer festival/ töökogemus; talendišou; suvefestival

Task/Ülesanne – Part 2 choices/ teise osa valikud

KEELETEADMISED

Tegusõna: oleviku vormid ja aja väljendusviis; suhteline klausel; passiiv; modaalverbid minevikuvormis; tegusõnade ja nimisõnade kollokatsioonid; oleviku ja mineviku jutustavad ajavormid; tulevik; tingimuslikud laused; kaudne kõne; subjekti ja verbi võrdelisus ainsuses ja mitmuses

Omadussõna: kiilause rõhutamiseks; omadussõna ja nimisõna kollokatsioonid; sõnad sarnase tähendusega; sufiksid; kvantifikaatorid; võrdlevate ja ülivõrdeliste rõhutus

Eessõna: sõltuvad eessõnad; eessõnad –ed vormidega; eessõnalised laused

ÕPIVÄLJUNDID

Õpilane:

 • Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest. Saab aru teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust
 • Saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad mingeid kindlaid seisukohti või vaatenurki. Saab aru tänapäevasest proosast
 • Oskab vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on täiesti võimalik. Saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada
 • Oskab selgelt ja üksikasjalikult käsitleda ainest laias teemaderingis, mis puudutab ta huvialasid. Oskab selgitada oma seisukohti aktuaalsetel teemadel, tuues välja erinevate arvamuste poolt- ja vastuargumendid.
 • Oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste talle huvi pakkuvas teemaderingis. Oskab kirjutada esseed, aruannet või referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti. Oskab kirjutada kirju, milles tõstab esile kogemuste ja sündmuste talle olulisi aspekte.

KASUTATAVAD ÕPPEMATERJALID:

– Clare Walsh & Lindsay Warwick „Gold Experience B2+“ Students’ Book 2nd Edition

– Sheila Dignen & Clare Walsh „Gold Experience B2+“ Workbook 2nd Edition

– Genevieve White „Gold Experience B2+“ Teacher`s Book 2nd Edition

– Pearson Practice English App

– Teacher’s online resource materials

14) ÕPPEAINE NIMETUS: Gold Experience C1

Õppeaine maht: 90 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 45 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 9 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

Gold Experience C1 kursuse eesmärgiks on:

 • Motiveerida ja kaasata õpilasi omandama keelt ja oskuseid, mida nad vajavad klassiruumis, eksamil ning elus väljaspool kooli
 • Laiendada õpilaste silmaringi maailma kohta ning lasta õpilastel tuua oma isiklikud kogemused inglise keele õppimisse
 • Arendada õpilase inglise keele sõnavara ning enesekindlust inglise keeles suhtlemisel
 • Tutvustada kaasahaaravaid ning mõtlemapanevaid teemasid ja motiive õpilastele
 • Julgustada õpilasi mõtisklema iseenda teadmistele ja kogemustele
 • Valmistada õpilast ette  C1 eksamiks

ÕPPETEGEVUS

 • õppimisprotsessis kasutatakse erinevaid töömeetodeid (paaris- ja rühmatöö, projekt, rollimäng, dramatiseering, intervjueerimine jms) ning meediavahendeid (video, arvuti);
 • kuulamis- ja lugemisstrateegiate arendamine, töö sõnavaraga, sõnaraamatuga, aitavad õpilasel keelelist infot kiiremini ja kindlamalt meelde jätta.
 • Tekste ja arutlusteemasid on kergeid ja pentsikuid, mis annavad lõbu, kuid on ka keerukaid, mis panevad sügavalt mõtlema
 • Osaliselt kasutatakse originaaltekste ja raadiosaateid, intervjuusid

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemisoskuste kujundamine (teemad):

Look ahead, look back/ Vaata edasi, vaata tagasi

Reading/Lugemine:

Topic/Teema/teema memory and recall/ mälu ja mäletamine;

Skill/Oskus/oskus using content clues to establish coherence/ sisuvihjete kasutamine sidususe loomiseks;

Task/Ülesanne gapped text/ lünktekst

Grammar/Grammatika: review of past tenses/ minevikuvormide kordamine; participle adjectives and dependent prepositions/ osastavad omadussõnad ning sõltuvad eessõnad

Vocabulary/Sõnavara: memory: verbs and collocations; affixation/ mälu: tegusõnad ja kollokatsioonid; afiksid

Listening/ Kuulamine:

Topic/Teema/teema using social media/ sotsiaalmeedia kasutamine;

Skill/Oskus/oskus understanding the main points/ põhipunktidest aru saamine;

Task/Ülesanne multiple matching/ sobitamine

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema/teema learning about the past/ mineviku kohta õppimine;

Skill/Oskus/oskus collaborating in discussion/ osalemine diskussioonis;

Task/Ülesanne collaborative task/ rühmatöö

Writing/ Kirjutamine:

Topic/Teema/teema biopics/ biograafilised filmid;

Skill/Oskus/oskus writing persuasively/ veenvalt kirjutamine;

Task/Ülesanne review/ arvustus

Winners and losers/ Võitjad ja kaotajad

Reading/ Lugemine:

Topic/Teema head-to-head contests/kahe osapoole vahelised võistlused;

Skill/Oskus identifying paraphrasing and synonyms/ parafraseerimise ja sünonüümide tuvastamine;

Task/Ülesanne multiple matching/ sobitamine

Grammar/ Grmmatika: verb patterns: –ing forms and infinitives; determiners and pronouns/ tegusõna verbimustrid: -ing vormid ja infinitiivid; määrajad ja asesõnad

Vocabulary/Sõnvara: adjective + noun collocations; idioms; adverbs and adjectives/ omadussõna + nimisõna kollokatsioonid; idioomid; määrsõnad ja omadussõnad

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema factors contributing to success in sports/ tegurid, mis aitavad kaasa edukusele spordis;

Skill/Oskus understanding attitude and detailed information/ hoiaku ja detailse informatsiooni mõistmine;

Task/Ülesanne sentence completion/ lausete lõpetamine

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema disagreements/ erimeelsused;

Skill/Oskus comparing visuals/ visuaalide võrdlemine;

Task/Ülesanne long turn/ paariminutilise kõne pidamine

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema sports competitions and young people/spordivõistlused ja noored;

Skill/Oskus using opinions and examples to support an argument; hedging/ arvamuste ja näidete kasutamine väite toetuseks; sõnad ebakindluse väljendamiseks vöite kohta

Task/Ülesanne essay/essee

Choices and changes/ Valikud ja muutused

Reading/Lugemine:

Topic/Teema homelessness in cities/ kodutus linnades;

Skill/Oskus finding inferred meaning in a text/ vihjatud tähenduse leidmine tekstis;

Task/Ülesanne multiple choice/ valikvastused

Grammar/Grammtika: comparative structures as and like; causative verbs

Vocabulary/Sõnavara: verbs with similar meaning; verb + pronoun collocations; adjective suffixes/ sarnase tähendusega tegusõnad; tegusõna + asesõna kollokatsioonid; omadussõna sufiksid

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema guerrilla gardening/ sisside aiandus;

Skill/Oskus using key words to follow complex arguments/ võtmesõnade kasutus keeruliste argumentide järgimiseks;

Task/Ülesanne multiple choice: longer text/ valikvastused: pikem tekst

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema choices/ valikud;

Skill/Oskus justifying choices and decisions/ valikute ja otsuste õigustamine;

Task/Ülesanne collaborative task: decision question/ rühmatöö: otsuse küsimus

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema the contribution of young people/ noorte panus;

Skill/Oskus arguing a case/ juhtumi vaidlustamine;

Task/Ülesanne letter/kiri

Same or different?/ Sama või erinev

Reading/Lugemine:

Topic/Teema subcultures/ subkultuurid;

Skill/Oskus identifying contrasting opinions/ vastandlike ideede tuvastamine;

Task/Ülesanne cross-text multiple matching/ sobitamine

Grammar/Grammatika: present tenses; substitution and omission

Vocabulary/Sõnavara: clothing adjectives; similarities and differences; three-part phrasal verbs/ riietuse omadussõnad; sarnasused ja erinevused; kolmeosalised ühendtegusõnad

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema identity/ identiteet;

Skill/Oskus understanding attitude and feeling/ hoiaku ja tunde mõistmine;

Task/Ülesanne multiple choice: short texts/ valikvastused: lühitekstid

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema overcoming challenges/ väljakutsetest jagu saamine;

Skill/Oskus discussion/ arutlemine;

Task/Ülesanne collaborative task; discussion/ rühmatöö; arutlus

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema multiculturalism/multikultuursus;

Skill/Oskus using synonyms/ sünonüümide kasutamine;

Task/Ülesanne essay/ essee

All or nothing?/ Kõik või mitte midagi

Reading/Lugemine:

Topic/Teema future of advertising/ reklaami tulevik;

Skill/Oskus identifying expansion or exemplification of points/ mõtte laiendamise  või näitlikustamise tuvastmine;

Task/Ülesanne gapped text/lünktekst

Grammar/Grmmatika: ways of talking about the future; verb phrases and prepositions

Vocabulary/Sõnavara: buying and selling; nouns from phrasal verbs/ ostmine ja müümine; nimisõnad ühendtegusõnadest

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema business start-ups/ idufirmad;

Skill/Oskus understanding points of view/ vaadete mõistmine;

Task/Ülesanne multiple matching/ sobitamine

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema gender pay gap/ soodevaheline palgalõhe;

Skill/Oskus speculating/ spekuleerimine;

Task/Ülesanne long turn/ paariminutiline kõne

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema a charity event/ heategevuslik üritus;

Skill/Oskus writing topic sentences; teemalausete kirjutamine

Task/Ülesanne report/ aruanne

Image and reality/ Kuvand ja reaalsus

Reading/Lugemine:

Topic/Teema method acting/ metoodiline näitlemine;

Skill/Oskus dealing with unfamiliar vocabulary/ tundmatu sõnavaraga tegelemine;

Task/Ülesanne multiple choice/ valikvastused

Grammar/Grammatika: conditionals; linking expressions

Vocabulary/Sõnavara: words with similar meanings; phrasal verbs; collocations: truth and lies/ sarnase tähendusega sõnad; ühendtegusõnad; kollokatsioonid: tõed ja valed

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema tricks and illusions/ trikid ja illusioonid;

Skill/Oskus using key words to locate answers/ võtmesõnade kasutamine vastuste leidmiseks;

Task/Ülesanne multiple choice: longer text/ vlikvastused: pikemad tekstid

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema the importance of honesty/ aususe tähtsus;

Skill/Oskus giving reasons and examples/ põhjuste ja näidete toomine;

Task/Ülesanne discussions/ arutlused

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema the arts in education/ kunstid hariduses;

Skill/Oskus linking ideas/ ühendavad ideed;

Task/Ülesanne essay/ essee

Be seen, be heard/ Ole nähtav, ole kuuldav

Reading/Lugemine:

Topic/Teema the arts and social issues/ kunstid ja sotsiaalsed probleemid;

Skill/Oskus identifying and avoiding distraction/ segajate tuvastamine ja eiramine;

Task/Ülesanne multiple matching/ sobitamine

Grammar/Grammatika: past modals; reported speech

Vocabulary/Sõnavara: recording head words; noun endings/ märksõnade ülesmärkimine

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema how ideas spread/ kuidas ideed levivad;

Skill/Oskus making predictions/ ennustuste tegemine;

Task/Ülesanne multiple choice: short texts/ valikvastused: lühitekstid

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema getting the news/ uudiste saamine;

Skill/Oskus constructing an argument/ argumendi koostamine

Task/Ülesanne long turn/ paariminutline kõne

Writing/Kirjuamine:

Topic/Teema student consultation/ õpilase konsultatsioon;

Skill/Oskus using appropriate language/  sobiva keele kasutamine;

Task/Ülesanne proposal/ ettepanek

Healthy body, healthy mind/ Terve keha, terve vaim

Reading/Lugemine:

Topic/Teema health campaigns/ tervisekampaaniad;

Skill/Oskus differentiating between similar opinions/ sarnaste arvamuste eristamine;

Task/Ülesanne cross-text multiple matching/ sobitamine

Grammar/Grammatika: the passive; being concise

Vocabulary/Sõnavara: expressing emotions; adjective + noun collocations/ emotsioonide väljendamine; omadussõna + nimisõna kollokatsioonid

Listening/Kuulmine:

Topic/Teema food and culture/ toit ja kultuur;

Skill/Oskus understanding paraphrases/ parafraseerimise mõistmine;

Task/Ülesanne sentence completion/ lauselõpetus

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema health/ tervis;

Skill/Oskus interrupting, asking for clarification/ segamine, täpsustuse küsimine;

Task/Ülesanne collaborative task/ rühmatöö

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema health education/ terviseõpetus;

Skill/Oskus cohesion/ sidusus;

Task/Ülesanne essay/ essee

Leaders and followers/ Juhid ja järgijad

Reading/Lugemine:

Topic/Teema teenage leaders/ teismelised juhid;

Skill/Oskus differentiating between similar comments/ sarnaste kommentaaride eristamine;

Task/Ülesanne multiple matching/sobitamine

Grammar/Grammatika: emphatic structures; academic and formal language

Vocabulary/Sõnavara: managing and teamwork; verb prefixes and suffixes/ juhtimine ja tiimitöö; tegusõna prefiksid ja sufiksid

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema working creatively/ loominguliselt töötamine;

Skill/Oskus understanding implied meanings/ vihjatud tähenduse mõistmine;

Task/Ülesanne multiple matching/ sobitamine

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema work environments/ töökeskkonnad;

Skill/Oskus answering the listening student’s question/ kuulava õpilase küsimustele vastamine;

Task/Ülesanne long turn/ paariminutiline kõne

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema a recruitment fair/ karjäärimess;

Skill/Oskus connecting facts and opinions/faktide ja arvamuste ühendamine;

Task/Ülesanne report/ aruanne

Moving on/ Edasi liikumine

Reading/Lugemine:

Topic/Teema value of homework/ kodutöö väärtus;

Task/Ülesanne cross-text multiple matching/ sobitamine

Listening/Kuulamine:

Topic/Teema university and employment; travelling/ ülikool ja töökoht; reisimine;

Task/Ülesanne multiple choice: short texts; sentence completion/ valikvastused: lühitekstid; lauselõpetus

Speaking/Rääkimine:

Topic/Teema important moments in life; ambitions/ tähtsad hetked elus; ambitsioonid;

Task/Ülesanne interview; long turn; collaborative task; discussion/ intervjuu; paariminutiline kõne; rühmatöö; arutlus

Writing/Kirjutamine:

Topic/Teema – a college newsletter; a TV channel; a charity project; tourism tasks: Part 2 choices/ ülikooli uudisleht; TV kanal; heategevusprojekt; turismi ülesanded; teise osa valikud

KEELETEADMISED

Tegusõna: verb patterns: ‘-ing’ forms and infinitives; causative verbs; present tenses; ways of talking about the future; verb phrases and prepositions; conditionals; past modals; reported speech; the passive; phrasal verbs; verb prefixes and suffixes; adverbs and adjectives; three-part phrasal verbs

/tegusõnamustrid: -ing vormid ja infinitiivid; kausatiivid; oleviku ajavormid; viisid, kuidas tulevikust rääkida; ühendtegusõnad ja eessõnad; tingimuslaused; mineviku modaalid; kaudkõne; passiiv; ühendtegusõnad; tegusõnade prefiksid ja sufiksid; määrsõnad ja omadussõnad; kolmeosalised ühendtegusõnad/

Nimisõna: determiners and pronouns; academic and formal language; adjective+noun collocations; verb+noun collocations; nouns from phrasal verbs; noun endings

/määrajad ja asesõnad; akadeemiline ja ametlik keel; omadussõna + nimisõna kollokatsioonid/ tegusõna + nimisõna kollokatsioonid; nimisõnad ühendtegusõnadest; nimisõnalõpud/

Omadussõna: participle adjectives and dependent prepositions; comparative structures ‘as’ and ‘like’; adjective suffixes; clothing adjectives

/osastavad omadussõnad ja sõltuvad eessõnad; võrdlusstruktuurid ‘as’ ja‘like’; omadussõna sufiksid; riietuse omadussõnad/

Sõnavara: memory; affixation; collocations; idioms; verbs with similar meanings; similarities and differences; buying and selling; words with similar meanings; recording head words; expressing emotions; managing and teamwork

/mälu; sõnamoodustus afiksitega; kollokatsioonid; idioomid; sarnase tähendusega tegusõnad; sarnasused ja erinevused; müümine ja ostmine; sarnase tähendusega sõnad; märksõnade kirjapanemine; emotsioonide väljendamine; juhtimine ja tiimitöö/

ÕPIVÄLJUNDID:

Õpilane:

– Oskab diskussioonis osaleda; põhjendada valikuid ja otsuseid; spekuleerida; anda põhjuseid ja tuua näiteid; formuleerida argumenti; vahele segada – küsida täpsustust

– Oskab kirjutada arvustust; esseed; kirja; aruannet; ettepanekut; kasutada kirjas sobilikku keelt, sünonüüme; oskab kasutada arvamusi ning näiteid, et toetada oma argumenti

– Oskab tuvastada tekstis parafraseerimist ning sünonüüme; vastandlikke ideid; tuvastada ning vältida tekstis segajaid; tekstis eristada sarnaseid arvamusi, kommentaare; saab hakkama tekstis tundmatu sõnavaraga;

– Oskab kuulates aru saada asja tuumast; hoiakust ning detailsest informatsioonist; vaatepunktist; parafraasidest; kaudsest tähendusest

KASUTATAVAD ÕPPEMATERJALID:

– Elaine Boyd & Lynda Edwards „Gold Experience C1“  Student’s Book 2nd Edition

– Rhiannon Ball, Sarah Hartley & Lynda Edwards „Gold Experience C1“ Workbook 2nd Edition

–  Clementine Annabell „Gold Experience C1“ Teacher`s Book 2nd Edition

– Pearson Practice English App – Teacher’s online resource materials