Inglise keele õppekava gümnaasiumi noortele

LASTE KEELTEKESKUSE DIALOOG
INGLISE KEELE ÕPPEKAVA GÜMNAASIUMI NOORTELE

Üldsätted

Inglise keele õppekava iseloomustab põhjalikkus ja jätkusuutlikkus. 14 aasta jooksul saavad lapsed järjepidevalt omandada, täiendada ja parandada inglise keele oskusi. Inglise keele õppekavas on 14 erinevat ainekava. Lapsed võivad alustada oma Keeltekeskuse õpinguid veel eelkoolis ning liikudes kursuselt kursusele lõpetada Keeltekeskuse viimase ainekavaga – Gold Experience C1. Lapsed võivad liituda kursustega ka hiljem – iga edukalt läbitud õppeaasta eest väljastatakse tunnistus.

Koolieelikutele mõeldud ainekavad English Adventure Starter A ja English Adventure Starter B on 30-tunnised(ak.t). Algkoolile mõeldud ainekava Team Together 1 on 45-tunnine(ak.t)., Team Together 2, Team Together 3 ja Team Together 4 on 60-tunnised(ak.t). Põhikooli õpilastele mõeldud ainekavad Gold Experience A1, Gold Experience A2, Gold Experience A2+, Gold Experience B1 ja Gold Experience B1+ on 90- tunnised(ak.t).

Gümnaasiumi õpilastele mõeldud ainekavad Gold Experience B2, Gold Experience B2+ ja Gold Experience C1 on 90- tunnised(ak.t). Õppetöö algab septembri keskel ja kestab kuni mai keskpaigani. Õppevaheajad ühilduvad üldhariduskooliga.

Tunnid toimuvad 1 või 2 korda nädalas vastavalt ainekava mahule (koolieelikutel üks kord nädalas 1 akadeemiline tund; algkoolis, 1. klassis 1 kord nädalas 60 minutit, 2-4. klassis 2 korda nädalas 1 akadeemiline tund; põhikoolis 5.-9.klassis 2 korda nädalas 1,5 akadeemilist tundi; gümnaasiumis 10-11. klassis 2 korda nädalas 1,5 akadeemilist tundi, 12. klassis 1 kord nädalas 3 akadeemilist tundi ).

Koolieelikutel ja algklasside õpilastel kestab üks akadeemiline tund 40 minutit, põhikooli lastel ja gümnasistidel on akadeemilise tunni pikkus 45 min.

1. Inglise keele õppekava eesmärgid ja ülesanded on

1.1. kujundada, toetada ja arendada laste keeleõppehuvi, pakkuda keelte süvaõpet ja

soodustada õppurite isiksuse mitmekülgset arengut;

1.2. saavutada keeleoskuse selline tase, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda, lugeda ja mõista eakohaseid originaaltekste (EL keelemapi B2 tase);

1.3. luua selline õppekeskkond, kus õpilased oleksid huvitatud keelte õppimisest.

1.4. õpetada last hindama oma keeleõppesaavutusi ja täitma keelemappi;

1.5. ette valmistada õpilasi rahvusvaheliste eksamite tegemiseks, et saada oma edukusele rahvusvaheline hinnang ja valmistuda koolieksamiks;

1.6. pakkuda lastele eduelamusi ja tunnustust;

1.7. arendada õpilastel oskusi edaspidisteks võõrkeelte õppimisteks;

1.8. arendada oskusi väljendamaks enese ja rühma seisukohti;

1.9. õpetada õpilasi rakendama oma loovust, fantaasiat ja sotsiaalseid oskusi.

2. Õpingute alustamise tingimused

2.1. lapse soov õppida valitud keelt Keeltekeskuses ja koolituse tellija (lapsevanema või vanema esindaja) nõusolek täita tellija kohustusi;

2.2. Keeltekeskuse võimalus pakkuda lapsele koolitust sobival ajal, sobiva hinna

ja sobiva tasemega;

2.3. õppija tase ja motivatsioon selgitatakse vestluse käigus koolituse korraldajaga ja eeltesti põhjal. Kui õppija läheb üle ühelt kursuselt teisele või tuleb õppima koolieelikute rühma, siis eeltesti ei toimu.

3. Õppeainete valiku võimalused ja tingimused

Igale astmele (eelkool, algkool, põhikool ja gümnaasium) vastab mitu erineva raskusega ainekava. Õppijale pakutakse testi alusel valida ühe astme ulatuses kahe järjestikku seisva kergema ja raskema programmi vahel – see, mis vastab õppija nõudlusnivoole ja ei pidurda rühma õppetegevuse tempot.

4. Kursuse lõpetamise nõuded

Iga kursuse lõpus, välja arvatud eelkoolis, sooritab õppur lõputesti, omal soovil rahvusvahelise eksami. Eksamitele lubatakse õppureid, kes on läbinud edukalt vähemalt 75% õppeprogrammist.

ÕPPEAINETE LOEND

1. New English Adventure Starter A

2. New English Adventure Starter B

3. Team Together 1

4. Team Together 2

5. Team Together 3

6. Team Together 4

7. Gold Experience A1

8. Gold Experience A2

9. Gold Experience A2+

10. Gold Experience B1

11. Gold Experience B1+

12. Gold Experience B2

13. Gold Experience B2+

14. Gold Experience C1

AINEKAVAD

12) ÕPPEAINE NIMETUS: GOLD EXPERIENCE B2

Õppeaine maht: 90 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 45 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 8 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

 • Motiveerida ja kaasata õpilasi omandama keelt ja oskuseid, mida nad vajavad klassiruumis, eksamil ning elus väljaspool kooli
 • Laiendada õpilaste silmaringi maailma kohta ning lasta õpilastel tuua oma isiklikud kogemused inglise keele õppimisse
 • Arendada õpilase inglise keele sõnavara ning enesekindlust inglise keeles suhtlemisel
 • Tutvustada kaasahaaravaid ning mõtlemapanevaid teemasid ja motiive õpilastele
 • Julgustada õpilasi mõtisklema iseenda teadmistele ja kogemustele

ÕPPE TEGEVUS

 • õppimisprotsessis kasutatakse erinevaid töömeetodeid (paaris- ja rühmatöö, projekt, rollimäng, dramatiseering, intervjueerimine jms) ning meediavahendeid (video, arvuti);
 • kuulamis- ja lugemisstrateegiate arendamine, töö sõnavaraga, sõnaraamatuga, aitavad õpilasel keelelist infot kiiremini ja kindlamalt meelde jätta.
 • Tekste ja arutlusteemasid on kergeid ja pentsikuid, mis annavad lõbu kuid ka keerukaid, mis panevad sügavalt mõtlema
 • Osaliselt kasutatakse originaaltekste ja raadiosaateid, intervjuusid

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemisoskuste kujundamine (teemad):

Wake up your senses!

Reading:

topic – trying new things;

skill – referencing clues;

task – gapped text

Grammar: present tenses; comparative forms: adjectives and adverbs

Vocabulary: phrasal verbs; suffixes; introduction to; collocations

Listening:

topic – synaesthesia;

skill – listening for specific information;

task – sentence completion

Speaking:

topic – comparison of experiences;

skill – comparing photos;

task – long turn

Writing:

topic – activities for teens;

skill – opinions and recommendations;

task – review

On the bucket list

Reading:

topic – inspiration for travel;

skill – finding specific information;

task – multiple matching

Grammar: past tenses; articles

Vocabulary: idiomatic phrases and expressions; collocations; linkers

Listening:

topic – travel-writing;

skill – listening for specific information and opinion;

task – multiple choice

Speaking:

topic – summer holidays; photo-bombing;

skill – giving concise answers;

task – interview

Writing:

topic – best and worst holiday experiences;

skill – describing, narrating and expressing contrast;

task – article

All in a day’s work

Reading:

topic – virtual school;

skill – understanding detail and opinion;

task – multiple choice

Grammar: future forms; determiners with countable/uncountable nouns

Vocabulary: phrasal verbs; verbs + prepositions

Listening:

topic – job shadowing;

skill – understanding different speakers;

task – multiple matching

Speaking:

topic – part-time jobs;

skill – justifying an opinion;

task – collaborative task

Writing:

topic – intergenerational schools;

skill – including your own idea;

task – essay

The heart of the city

Reading:

topic – real or fake cities:

skill – scanning a text to find information;

task – multiple matching

Grammar: conditionals; alternative conditional forms

Vocabulary: compound nouns; as or like; prepositional phrases

Listening:

topic – public spaces for teens;

skill – recognising distractors;

task – multiple choice

Speaking:

topic – visiting cities;

skill – giving an opinion;

task – discussion

Writing:

topic – a day in the city;

skill – giving the right information;

task – informal letter or email

A good sport

Reading:

topic – sports fans;

skill – understanding attitude and opinions;

task – multiple choice

Grammar: infinitive and verb + -ing; verb patterns

Vocabulary: phrasal verbs; noun suffixes; prefixes

Listening:

topic – drone racing;

skill – understanding interviews;

task – multiple choice: longer text

Speaking:

topic – ways to relax;

skill – speculating;

task – long turn

Writing:

topic – health and fitness;

skill – using paragraphs;

task – article

Viewpoints

Reading:

topic – filming small creatures;

skill – understanding text cohesion;

task – gapped text

Grammar: the passive; have/get something done

Vocabulary: prepositions of place; time phrases; suffixes

Listening:

topic – map exhibition;

skill – listening for detail;

task – sentence completion

Speaking:

topic – useful items; making a decision;

skill – making a decision;

task – collaborative task

Writing:

topic – differing opinions;

skill – linking ideas;

task – essay

The full story

Reading:

topic – storytelling;

skill – paraphrasing;

task – multiple matching

Grammar: reported speech; reported verbs

Vocabulary: phrasal verbs; prepositional phrases; adjectives + prepositions

Listening:

topic – film and cinema;

skill – recognising speaker’s point of view;

task – multiple choice: short texts

Speaking:

topic – social media;

skill – agreeing and disagreeing;

task – discussion

Writing:

topic – creative writing;

skill – sequencing events;

task – story

In in together

Reading:

topic – life as a spy;

skill – understanding attitudes;

task – multiple choice

Grammar: modal verbs; linking phrases; such a/ so

Vocabulary: phrases with have and keep; phrasal verbs; collocations

Listening:

topic – playing music;

skill – identifying opinions;

task –multiple matching

Speaking:

topic – inspirational speakers;

skill – taking turns;

task – collaborative task

Writing:

topic – extra-curricular activities;

skill – making suggestions;

task – email

Getting it right

Reading:

topic – decision making;

skill – understanding text structure;

task – gapped text

Grammar: relative clauses; cleft sentences

Vocabulary: collocations; nouns to adjectives

Listening:

topic – when others decide for you;

skill – recognising distractors;

task – multiple choice

Speaking:

topic – shopping;

skill – talking about preferences;

task – long turn

Writing:

topic – influences;

skill – avoiding repetition;

task – essay

A matter of taste

Reading:

topic – having an open mind;

task – multiple choice

Listening:

topic – giving advice;

task – multiple choice: short texts

Speaking:

topic – free time;

task – interview; long turn; collaborative task; discussion

Writing:

topic – eating together; a weekend trip; a music magazine;

task – email, article or review

KEELETEADMISED

Võrdlevad vormid: omadussõnad ja määrsõnad

Tegusõna: olevik; tulevikuvormid; moddalverbid; passiiv; kaudne kõne; suhteline klausel; ühendtegusõnad; tingimuslikud laused; alternatiivsed tingimuslikud vormid; infinitiiv ja  verb + –ing; verbide mustrid

Nimisõna: määrajad loendavatel ja mitteloendavatel nimisõnadel; liitsõnad; nimisõna sufiks; nimisõnad omadussõnadeks

Omadussõna: omadussõnad ja eessõnad; idiomaatilised fraasid ja väljendid

ÕPIVÄLJUNDID

Õpilane:

 • Saab aru enamikest pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest. Saab aru enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust
 • Saab aru enamikest aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad mingeid kindlaid seisukohti või vaatenurki. Saab aru tänapäevasest proosast
 • Oskab vestelda, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on täiesti võimalik. Saab osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada
 • Oskab käsitleda ainest laias teemaderingis, mis puudutab ta huvialasid. Oskab selgitada oma seisukohti aktuaalsetel teemadel, tuues välja erinevate arvamuste poolt- ja vastuargumendid.
 • Oskab kirjutada enamjaolt selgeid ja detailseid tekste talle huvi pakkuvas teemaderingis. Oskab kirjutada esseed, aruannet või referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti. Oskab kirjutada kirju, milles tõstab esile kogemuste ja sündmuste talle olulisi aspekte.

KASUTATAVAD ÕPPEMATERJALID:

– Kathryn Alevizos, Suzanne Gaynor & Megan Roderick „Gold Experience B2“ Students’ Book 2nd Edition

– Amanda Maris „Gold Experience B2“ Workbook 2nd Edition

– Jackie Newbrook & Lynda Edwards „Gold Experience B2“ Teacher`s Book 2nd Edition

– Pearson Practice English App

– Teacher’s online resource materials

13) ÕPPEAINE NIMETUS: GOLD EXPERIENCE B2+

Õppeaine maht: 90 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 45 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 8 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

 • Motiveerida ja kaasata õpilasi omandama keelt ja oskuseid, mida nad vajavad klassiruumis, eksamil ning elus väljaspool kooli
 • Laiendada õpilaste silmaringi maailma kohta ning lasta õpilastel tuua oma isiklikud kogemused inglise keele õppimisse
 • Arendada õpilase inglise keele sõnavara ning enesekindlust inglise keeles suhtlemisel
 • Tutvustada kaasahaaravaid ning mõtlemapanevaid teemasid ja motiive õpilastele
 • Julgustada õpilasi mõtisklema iseenda teadmistele ja kogemustele
 • Hakata õpilast ette valmistama C1 eksamiks

ÕPPE TEGEVUS

 • õppimisprotsessis kasutatakse erinevaid töömeetodeid (paaris- ja rühmatöö, projekt, rollimäng, dramatiseering, intervjueerimine jms) ning meediavahendeid (video, arvuti);
 • kuulamis- ja lugemisstrateegiate arendamine, töö sõnavaraga, sõnaraamatuga, aitavad õpilasel keelelist infot kiiremini ja kindlamalt meelde jätta.
 • Tekste ja arutlusteemasid on kergeid ja pentsikuid, mis annavad lõbu, kuid on ka keerukaid, mis panevad sügavalt mõtlema
 • Osaliselt kasutatakse originaaltekste ja raadiosaateid, intervjuusid

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemisoskuste kujundamine (teemad):

Passions

Reading:

topic – passions;

skill – identifying attitude;

task – multiple choice

Grammar: present tenses and time expressions; phrasal verbs

Vocabulary: achievements; idioms; adverb collocations

Listening:

topic – adversity in sports;

skill – understanding context;

task – multiple choice: short texts

Speaking:

topic – friends and shared interests;

skill – using appropriate tone and register;

task – introductions; social interaction

Writing:

topic – teens and screens;

skill – developing an argument;

task – essay

Perceptions

Reading:

topic – language and thought;

skill – recognising opinion;

task – cross-text multiple matching

Grammar: cleft sentences for emphasis; relative clauses

Vocabulary: the senses; adjective + noun collocations; noun suffixes

Listening:

topic – the smell of childhood;

skill – inferring attitude and mood;

task – multiple matching

Speaking:

topic – communication;

skill – speculating;

task – long turn

Writing:

topic – holding a music festival;

skill – building ideas towards a conclusion;

task – report

Influence

Reading:

topic – teen stereotypes;

skill – understanding cohesion;

task – gapped text

Grammar: the passive; reporting verbs and the passive

Vocabulary: the media; collocations; words with similar meanings

Listening:

topic – false beliefs;

skill – understanding idiomatic language;

task – multiple-choice: longer text

Speaking:

topic – influences on children;

skill – conversational strategies;

task – collaborative task

Writing:

topic – young people and science;

skill – organising paragraphs;

task – essay

Going places

Reading:

topic – online travel photos;

skill – recognising points of view;

task – multiple matching

Grammar: participle clauses; prepositions with –ed forms

Vocabulary: tourism; verb + noun collocations; prefixes

Listening:

topic – virtual reality travel;

skill – listening for clarification;

task –sentence completion

Speaking:

topic – journeys to school;

skill – putting forward a clear argument; using formal English;

task – discussion

Writing:

topic – dream study trip;

skill – adding ideas;

task – formal letters

Citizenship

Reading:

topic – reviews of a self-help book;

skill – locating opinions on the same topic in a text, recognising points of view;

task – cross-text multiple matching

Grammar: modal verbs in the past; emphasising comparatives and superlatives

Vocabulary: working with phrases; dependent prepositions

Listening:

topic – good and bad gifts;

skill – listening for ideas expressed in different ways;

task – multiple matching

Speaking:

topic – community work;

skill – using a variety of phrases;

task – long turn

Writing:

topic – family and friends;

skill – writing effective introductions and conclusions;

task – essay

Urban tales

Reading:

topic – modern ruins;

skill – understanding connected ideas;

task – gapped text

Grammar: past and present narrative tenses; phrasal verbs

Vocabulary: describing city life; compound words; adjective suffixes

Listening:

topic – street fashion;

skill – understanding agreement and disagreement;

task – multiple choice: longer text

Speaking:

topic – important features of a city;

skill – coming to a conclusion in a minute;

task – collaborative task and discussion

Writing:

topic – a film with an important location;

skill – using higher level vocabulary;

task – review

Mind and body

Reading:

topic – a girl’s view on tidiness;

skill – understanding writer purpose;

task – multiple choice

Grammar: subject-verb agreement; quantifiers

Vocabulary: health and diet; phrasal verbs of food and drink; similar words

Listening:

topic – becoming more competitive;

skill – predicting words you might hear;

task – sentence completion

Speaking:

topic – exercise and relaxation;

skill – linking ideas;

task – long turn

Writing:

topic – changes to a canteen;

skill – expressing ideas in a neutral way;

task – proposal

Entertain me

Reading:

topic – storytelling in games;

skill – dealing with unknown vocabulary;

task – multiple matching

Grammar: the future; conditional sentences

Vocabulary: entertainment; prepositional phrases; negative prefixes

Listening:

topic – attracting attention;

skill – following an argument;

task – multiple choice: short texts

Speaking:

topic – a world without music;

skill – talking about potential consequences;

task – collaborative task and discussion

Writing:

topic – documentaries for teens;

skill – paraphrasing and cohesion;

task – essay

It’s a wild world

Reading:

topic – why humans are interested in wild animals;

skill – understanding inferred meaning;

task – cross-text multiple matching

Grammar: verb + -ing form of infinitive; reported speech

Vocabulary: compound nouns on the environment; adjective + noun collocations

Listening:

topic – funny things pets do;

skill – following contrasting ideas and corrections to opinions;

task – multiple matching

Speaking:

topic – working at night;

skill – using a variety of phrases;

task – long turn

Writing:

topic – outdoor activities;

skill – effective introductions and conclusions;

task – informal email

Speak to me

Reading:

topic – communicating in different cultures;

task – multiple matching

Listening:

topic – attracting attention;

task – multiple choice: short extracts

Speaking:

topic – how we communicate;

tasks – interview; long turn; collaborative task; discussion

Writing:

topic – work experience; a talent show; a summer festival

task – Part 2 choices

KEELETEADMISED

Tegusõna: oleviku vormid ja aja väljendusviis; suhteline klausel; passiiv; modaalverbid minevikuvormis; tegusõnade ja nimisõnade kollokatsioonid; oleviku ja mineviku jutustavad ajavormid; tulevik; tingimuslikud laused; kaudne kõne; subjekti ja verbi võrdelisus ainsuses ja mitmuses

Omadussõna: kiilause rõhutamiseks; omadussõna ja nimisõna kollokatsioonid; sõnad sarnase tähendusega; sufiksid; kvantifikaatorid; võrdlevate ja ülivõrdeliste rõhutus

Eessõna: sõltuvad eessõnad; eessõnad –ed vormidega; eessõnalised laused

ÕPIVÄLJUNDID

Õpilane:

 • Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest. Saab aru teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust
 • Saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad mingeid kindlaid seisukohti või vaatenurki. Saab aru tänapäevasest proosast
 • Oskab vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on täiesti võimalik. Saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada
 • Oskab selgelt ja üksikasjalikult käsitleda ainest laias teemaderingis, mis puudutab ta huvialasid. Oskab selgitada oma seisukohti aktuaalsetel teemadel, tuues välja erinevate arvamuste poolt- ja vastuargumendid.
 • Oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste talle huvi pakkuvas teemaderingis. Oskab kirjutada esseed, aruannet või referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti. Oskab kirjutada kirju, milles tõstab esile kogemuste ja sündmuste talle olulisi aspekte.

KASUTATAVAD ÕPPEMATERJALID:

– Clare Walsh & Lindsay Warwick „Gold Experience B2+“ Students’ Book 2nd Edition

– Sheila Dignen & Clare Walsh „Gold Experience B2+“ Workbook 2nd Edition

– Genevieve White „Gold Experience B2+“ Teacher`s Book 2nd Edition

– Pearson Practice English App

– Teacher’s online resource materials

14) ÕPPEAINE NIMETUS: Gold Experience C1

Õppeaine maht: 90 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 45 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 8 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

Gold Experience C1 kursuse eesmärgiks on:

 • Motiveerida ja kaasata õpilasi omandama keelt ja oskuseid, mida nad vajavad klassiruumis, eksamil ning elus väljaspool kooli
 • Laiendada õpilaste silmaringi maailma kohta ning lasta õpilastel tuua oma isiklikud kogemused inglise keele õppimisse
 • Arendada õpilase inglise keele sõnavara ning enesekindlust inglise keeles suhtlemisel
 • Tutvustada kaasahaaravaid ning mõtlemapanevaid teemasid ja motiive õpilastele
 • Julgustada õpilasi mõtisklema iseenda teadmistele ja kogemustele
 • Valmistada õpilast ette  C1 eksamiks

ÕPPETEGEVUS

 • õppimisprotsessis kasutatakse erinevaid töömeetodeid (paaris- ja rühmatöö, projekt, rollimäng, dramatiseering, intervjueerimine jms) ning meediavahendeid (video, arvuti);
 • kuulamis- ja lugemisstrateegiate arendamine, töö sõnavaraga, sõnaraamatuga, aitavad õpilasel keelelist infot kiiremini ja kindlamalt meelde jätta.
 • Tekste ja arutlusteemasid on kergeid ja pentsikuid, mis annavad lõbu, kuid on ka keerukaid, mis panevad sügavalt mõtlema
 • Osaliselt kasutatakse originaaltekste ja raadiosaateid, intervjuusid

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemisoskuste kujundamine (teemad):

Look ahead, look back

Reading:

topic memory and recall;

skill using content clues to establish coherence;

task gapped text

Grammar: review of past tenses; participle adjectives and dependent prepositions

Vocabulary: memory: verbs and collocations; affixation

Listening:

topic using social media;

skill understanding the main points;

task multiple matching

Speaking:

topic learning about the past;

skill collaborating in discussion;

task collaborative task

Writing:

topic biopics;

skill writing persuasively;

task review

Winners and losers

Reading:

topic head-to-head contests;

skill identifying paraphrasing and synonyms;

task multiple matching

Grammar: verb patterns: –ing forms and infinitives; determiners and pronouns

Vocabulary: adjective + noun collocations; idioms; adverbs and adjectives

Listening:

topic factors contributing to success in sports;

skill understanding attitude and detailed information;

task sentence completion

Speaking:

topic disagreements;

skill comparing visuals;

task long turn

Writing:

topic sports competitions and young people;

skill using opinions and examples to support an argument; hedging;

task essay

Choices and changes

Reading:

topic homelessness in cities;

skill finding inferred meaning in a text;

task multiple choice

Grammar: comparative structures as and like; causative verbs

Vocabulary: verbs with similar meaning; verb + pronoun collocations; adjective suffixes

Listening:

topic guerrilla gardening;

skill using key words to follow complex arguments;

task multiple choice: longer text

Speaking:

topic choices;

skill justifying choices and decisions;

task collaborative task: decision question

Writing:

topic the contribution of young people;

skill arguing a case;

task letter

Same or different?

Reading:

topic subcultures;

skill identifying contrasting opinions;

task cross-text multiple matching

Grammar: present tenses; substitution and omission

Vocabulary: clothing adjectives; similarities and differences; three-part phrasal verbs

Listening:

topic identity;

skill understanding attitude and feeling;

task multiple choice: short texts

Speaking:

topic overcoming challenges;

skill discussion;

task collaborative task; discussion

Writing:

topic multiculturalism;

skill using synonyms;

task essay

All or nothing?

Reading:

topic future of advertising;

skill identifying expansion or exemplification of points;

task gapped text

Grammar: ways of talking about the future; verb phrases and prepositions

Vocabulary: buying and selling; nouns from phrasal verbs

Listening:

topic business start-ups;

skill understanding points of view;

task multiple matching

Speaking:

topic gender pay gap;

skill speculating;

task long turn

Writing:

topic a charity event;

skill writing topic sentences;

task report

Image and reality

Reading:

topic method acting;

skill dealing with unfamiliar vocabulary;

task multiple choice

Grammar: conditionals; linking expressions

Vocabulary: words with similar meanings; phrasal verbs; collocations: truth and lies

Listening:

topic tricks and illusions;

skill using key words to locate answers;

task multiple choice: longer text

Speaking:

topic the importance of honesty;

skill giving reasons and examples;

task discussions

Writing:

topic the arts in education;

skill linking ideas;

task essay

Be seen, be heard

Reading:

topic the arts and social issues;

skill identifying and avoiding distraction;

task multiple matching

Grammar: past modals; reported speech

Vocabulary: recording head words; noun endings

Listening:

topic how ideas spread;

skill making predictions;

task multiple choice: short texts

Speaking:

topic getting the news;

skill constructing an argument;

task long turn

Writing:

topic student consultation;

skill using appropriate language;

task proposal

Healthy body, healthy mind

Reading:

topic health campaigns;

skill differentiating between similar opinions;

task cross-text multiple matching

Grammar: the passive; being concise

Vocabulary: expressing emotions; adjective + noun collocations

Listening:

topic food and culture;

skill understanding paraphrases;

task sentence completion

Speaking:

topic health;

skill interrupting, asking for clarification;

task collaborative task

Writing:

topic health education;

skill cohesion;

task essay

Leaders and followers

Reading:

topic teenage leaders;

skill differentiating between similar comments;

task multiple matching

Grammar: emphatic structures; academic and formal language

Vocabulary: managing and teamwork; verb prefixes and suffixes

Listening:

topic working creatively;

skill understanding implied meanings;

task multiple matching

Speaking:

topic work environments;

skill answering the listening student’s question;

task long turn

Writing:

topic a recruitment fair;

skill connecting facts and opinions;

task report

Moving on

Reading:

topic value of homework;

task cross-text multiple matching

Listening:

topics university and employment; travelling;

tasks multiple choice: short texts; sentence completion

Speaking:

topics important moments in life; ambitions;

tasks interview; long turn; collaborative task; discussion

Writing:

topics – a college newsletter; a TV channel; a charity project; tourism tasks: Part 2 choices

KEELETEADMISED

Tegusõna: verb patterns: ‘-ing’ forms and infinitives; causative verbs; present tenses; ways of talking about the future; verb phrases and prepositions; conditionals; past modals; reported speech; the passive; phrasal verbs; verb prefixes and suffixes; adverbs and adjectives; three-part phrasal verbs

Nimisõna: determiners and pronouns; academic and formal language; adjective+noun collocations; verb+noun collocations; nouns from phrasal verbs; noun endings

Omadussõna: participle adjectives and dependent prepositions; comparative structures ‘as’ and ‘like’; adjective suffixes; clothing adjectives

Sõnavara: memory; affixation; collocations; idioms; verbs with similar meanings; similarities and differences; buying and selling; words with similar meanings; recording head words; expressing emotions; managing and teamwork

ÕPIVÄLJUNDID:

Õpilane:

– Oskab diskussioonis osaleda; põhjendada valikuid ja otsuseid; spekuleerida; anda põhjuseid ja tuua näiteid; formuleerida argumenti; vahele segada – küsida täpsustust

– Oskab kirjutada arvustust; esseed; kirja; aruannet; ettepanekut; kasutada kirjas sobilikku keelt, sünonüüme; oskab kasutada arvamusi ning näiteid, et toetada oma argumenti

– Oskab tuvastada tekstis parafraseerimist ning sünonüüme; vastandlikke ideid; tuvastada ning vältida tekstis segajaid; tekstis eristada sarnaseid arvamusi, kommentaare; saab hakkama tekstis tundmatu sõnavaraga; t

– Oskab kuulates aru saada asja tuumast; hoiakust ning detailsest informatsioonist; vaatepunktist; parafraasidest; kaudsest tähendusest

KASUTATAVAD ÕPPEMATERJALID:

– Elaine Boyd & Lynda Edwards „Gold Experience C1“  Student’s Book 2nd Edition

– Rhiannon Ball, Sarah Hartley & Lynda Edwards „Gold Experience C1“ Workbook 2nd Edition

–  Clementine Annabell „Gold Experience C1“ Teacher`s Book 2nd Edition

– Pearson Practice English App

– Teacher’s online resource materials

Scroll Up