Inglise keele õppekava gümnaasiumi noortele

LASTE KEELTEKESKUSE DIALOOG
INGLISE KEELE ÕPPEKAVA GÜMNAASIUMI NOORTELE

Üldsätted

Inglise keele õppekava iseloomustab põhjalikkus ja jätkusuutlikkus. 14 aasta jooksul saavad lapsed järjepidevalt omandada, täiendada ja parandada inglise keele oskusi. Inglise keele õppekavas on 14 erinevat ainekava. Lapsed võivad alustada oma Keeltekeskuse õpinguid veel eelkoolis ning liikudes kursuselt kursusele lõpetada Keeltekeskuse viimase ainekava  Gold Experience B2+. Lapsed võivad liituda kursustega ka hiljem – iga edukalt läbitud õppeaasta eest väljastatakse tunnistus.

Koolieelikutele mõeldud ainekavad English Adventure Starter A ja English Adventure Starter B on 30-tunnised(ak.t). Algkoolile mõeldud ainekava Fly High 1 on 45-tunnine(ak.t)., Fly High 2, Fly High 3 ja Fly High 4 on 60-tunnised(ak.t).. Põhikooli õpilastele mõeldud ainekavad Next Move 1, Next Move 2, Next Move 3, Next Move 4 ja Gold Experience B1 on 90- tunnised(ak.t)..

Gümnaasiumi õpilastele mõeldud ainekavad Gold Experience B1+, Gold Experience B2 ja Gold Experience B2+ on 90- tunnised(ak.t).. Õppetöö algab septembri keskel ja kestab kuni mai keskpaigani. Õppevaheajad ühilduvad üldhariduskooliga.

Tunnid toimuvad 1 või 2 korda nädalas vastavalt ainekava mahule (koolieelikutel üks kord nädalas 1 akadeemiline tund; algkoolis 1. klassis 1 kord nädalas 60 minutit, 2-4. klassis 2 korda nädalas 1 akadeemiline tund; põhikoolis 5.-9.klassis 2 korda nädalas 1,5 akadeemilist tundi; gümnaasiumis 10-11. klassis 2 korda nädalas 1,5 akadeemilist tundi, 12. klassis 1 kord nädalas 3 akadeemilist tundi ).

Koolieelikutel ja algklasside õpilastel kestab üks akadeemiline tund 40 minutit, põhikooli lastel ja gümnasistidel on akadeemilise tunni pikkus 45 min.

1. Inglise keele õppekava eesmärgid ja ülesanded on

1.1. kujundada, toetada ja arendada laste keeleõppehuvi, pakkuda keelte süvaõpet ja

soodustada õppurite isiksuse mitmekülgset arengut;

1.2. saavutada keeleoskuse selline tase, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda, lugeda ja mõista eakohaseid originaaltekste (EL keelemapi B2 tase);

1.3. luua selline õppekeskkond, kus õpilased oleksid huvitatud keelte õppimisest.

1.4. õpetada last hindama oma keeleõppesaavutusi ja täitma keelemappi;

1.5. ette valmistada õpilasi rahvusvaheliste eksamite tegemiseks, et saada oma edukusele rahvusvaheline hinnang ja valmistuda koolieksamiks;

1.6. pakkuda lastele eduelamusi ja tunnustust;

1.7. arendada õpilastel oskusi edaspidisteks võõrkeelte õppimisteks;

1.8. arendada oskusi väljendamaks enese ja rühma seisukohti;

1.9. õpetada õpilasi rakendama oma loovust, fantaasiat ja sotsiaalseid oskusi.

2. Õpingute alustamise tingimused

2.1. lapse soov õppida valitud keelt Keeltekeskuses ja koolituse tellija (lapsevanema või vanema esindaja) nõusolek täita tellija kohustusi;

2.2. Keeltekeskuse võimalus pakkuda lapsele koolitust sobival ajal, sobiva hinna

ja sobiva tasemega;

2.3. õppija tase ja motivatsioon selgitatakse vestluse käigus koolituse korraldajaga ja eeltesti põhjal. Kui õppija läheb üle ühelt kursuselt teisele või tuleb õppima koolieelikute rühma, siis eeltesti ei toimu.

3. Õppeainete valiku võimalused ja tingimused

Igale astmele (eelkool, algkool, põhikool ja gümnaasium) vastab mitu erineva raskusega ainekava. Õppijale pakutakse testi alusel valida ühe astme ulatuses kahe järjestikku seisva kergema ja raskema programmi vahel – see, mis vastab õppija nõudlusnivoole ja ei pidurda rühma õppetegevuse tempot.

4.Kursuse lõpetamise nõuded

Iga kursuse lõpus, välja arvatud eelkoolis sooritab õppur lõputesti, oma soovil rahvusvahelise eksami. Eksamitele lubatakse õppureid, kes on läbinud edukalt vähemalt 75% õppeprogrammist.

ÕPPEAINETE LOEND

1. New English Adventure Starter A

2. New English Adventure Starter B

3. Fly High 1

4. Fly High 2

5. Fly High 3

6. Fly High 4

7. Next Move 1

8. Next Move 2

9. Next Move 3

10. Next Move 4

11. Gold Experience B1

12. Gold Experience B1+

13. Gold Experience B2

14. Gold Experience B2+

 1.  ÕPPEAINE NIMETUS: GOLD EXPERIENCE B1+

Õppeaine maht: 90 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 45 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 8 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

 • Motiveerida ja kaasata õpilasi omandama keelt ja oskuseid, mida nad vajavad klassiruumis, eksamil ning elus väljaspool kooli
 • Laiendada õpilaste silmaringi maailma kohta ning lasta õpilastel tuua oma isiklikud kogemused inglise keele õppimisse
 • Arendada õpilase inglise keele sõnavara ning enesekindlust inglise keeles suhtlemisel
 • Tutvustada kaasahaaravaid ning mõtlemapanevaid teemasid ja motiive õpilastele
 • Julgustada õpilasi mõtisklema iseenda teadmistele ja kogemustele

ÕPPE TEGEVUS

– õppimisprotsessis kasutatakse erinevaid töömeetodeid (paaris- ja rühmatöö, projekt, rollimäng, dramatiseering, intervjueerimine jms) ning meediavahendeid (video, arvuti);

– kuulamis- ja lugemisstrateegiate arendamine, töö sõnavaraga, sõnaraamatuga, aitavad õpilasel keelelist infot kiiremini ja kindlamalt meelde jätta.

– Tekste ja arutlusteemasid on kergeid ja pentsikuid, mis annavad lõbu kuid ka keerukaid, mis panevad sügavalt mõtlema

– Osaliselt kasutatakse originaaltekste ja raadiosaateid, intervjuusid

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemisoskuste kujundamine (teemad):

Starter Fun times

Reading: topic: free-time activities

Grammar: prepositions

Listening: listen to short extracts about free-time activities

Speaking: interview a partner about favourite activities, plans, hopes and dreams

Writing: write a paragraph about yourself

The true you

Reading: topic: early morning activities; skill: making inferences

Grammar: present simple and continuous; present perfect simple and continuous

Vocabulary: follow your dreams; adjective ending in –able or –ible; compound nouns

Listening: topic: achievements; skill: avoiding the obvious choice

Use of English: key word transformation; multiple-choice cloze

Speaking: topic: getting to know each other; skill: giving interesting answers

Writing: topic: city vs. countryside; skill: giving a reason, explaining a result

You’ll never believe this …

Reading: topic: weird stories; skill: checking options against the text

Grammar: past tenses; comparative and superlative forms: adjectives and adverbs

Vocabulary: describing things; strong adjectives, phrases; adverbs

Listening: topic: avoiding telling the truth; skill: managing the task, using the first and second listening

Use of English: key word transformation; word formation

Speaking: topic: challenging activities and situations; skill: describing similarities and differences

Writing: topic: when things go wrong; skill: using interesting language

The world around us

Reading: topic: Jaime’s farm; skill: understanding text coherence and cohesion

Grammar: future forms; so, such, too, enough

Vocabulary: food and transport; phrases with make and do; identical verbs and nouns; phrasal verbs

Listening: topic: hip-hop environmentalist; skill: listening for gist/detail

Use of English: open cloze; multiple-choise cloze

Speaking: topic: eco-friendly activities; skill: getting ideas, expressing agreement and preference

Writing: topic: solutions for the future; the way forward; skill: organising your article, using topic sentences

Make it happen

Reading: topic: teenage athletes in Jamaica; skill: identifying key words

Grammar: modal verbs 1; modal verbs 2

Vocabulary: relationships; adjectives + preposition; word formation: adjectives

Listening: topic: making up your mind; skill: rewording questions

Use of English: key word tranformation; word formation

Speaking: topic: doing something together; skill: expressing opinions

Writing: topic: happiness and satisfaction; skill: contrasting and summarising

Lessons for life

Reading: topic: video games in class; skill: using linking words as clues

Grammar: defining and non-defining relative clauses; reduced relative clauses

Vocabulary: learning skills, learning phrasal verbs; money; uncountable nouns

Listening: topic: money management; skill: predicting answers

Use of English: open cloze; multiple-choise cloze

Speaking: topic: life skills; skill: justifying your opinion

Writing: topic: new activities at school; skill: using informal and semi-formal register

Superpowers

Reading: topic: technology that will give you superpowers; skill: focusing on the meaning of a section of text

Grammar: infinitives and –ing forms; quantifiers and pronouns

Vocabulary: science; -ic, -al adjective endings; -or, -er noun endings; verbs beginning with dis-, re-

Listening: topic: inventions inspired by nature; skill: extracting key details

Use of English: key word transformation; word formation

Speaking: topic: science and technology; skill: giving two sides to an answer

Writing: topic: film; skill: dramatic present tenses

Home and away

Reading: topic: alternative living spaces; skill: using reference words

Grammar: conditionals(0-3); wishes, preferences and regrets

Vocabulary: living accommodation and furnishings; synonyms and antonyms; prepositions

Listening: topic: learning languages; skill: listening for positive or negative ideas and opinions

Use of English: key word transformation; multiple-choice cloze

Speaking: topic: talking about yourself; skill: giving information about yourself

Writing: topic: description of a visit to a place; skill: using appropriate informal register

What’s in a number?

Reading: topic: huge numbers; skill: guessing unknown language

Grammar: the passive; have/get something done

Vocabulary: maths, nouns with -tion, -sion, -ment; countable and uncountable nouns

Listening: topic: challenges; skill: focusing on key words

Use of English: open cloze; multiple-choice cloze

Speaking: topic: competition; skill: paraphrasing

Writing: topic: privacy; skill: using adverbs of comment

Express yourself

Reading: topic: creative arts events; skill: using synonymous phrases to find the correct answer

Grammar: reported speech; reporting questions, orders and requests

Vocabulary: visual arts, collocations; live entertainment

Listening: topic: performing arts school; skill: focusing on meaning

Use of English: key word transformation; multiple-choice cloze

Speaking: topic: work experience; skill: managing a discussion

Writing: topic: the Edinburgh festivals; skill: organising a review, using interesting language

Learning from the past

Reading: topic: the woolly mammoth; skill: understanding text cohesion in an article

Listening: topic: the Maya civilisation; skill: extracting key words and phrases from a presentation

Use of English: open cloze; key word transformation; multiple-choice cloze; word formation

Speaking: topic: history; skill: answering questions on a topic, comparing photos, discussing a topic

Writing: topic: stories, my favourite room; skill: writing a short story, writing a reply to an email, writing an article

KEELETEADMISED

Võrdlevad ja ülivõrdelised vormid – omadussõnad ja määrsõnad

Tegusõna – Present simple and continuous; present perfect simple and continuous; minevikuvormid; tuleviku vormid; modaalverbid; suhteline klausel; passiiv; kaudne kõne; ühendtegusõnad

Omadussõna: omadussõnad, mis lõpevad –able või – ible; tugevad omadussõnad, fraasid; sõnamoodustus;

Nimisõna: liitsõnad; identsed nimi- ja tegusõnad; loendamatud nimisõnad; nimisõnad lõpuga –or/ -er; sünonüümid, antonüümid; nimisõnad –tion, -sion, -ment

ÕPIVÄLJUNDID

Õpilane:

 • Saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne. Saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid või talle huvitavaid teemasid.
 • Saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest sõnadest. Saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades.
 • Saab enamasti keelega hakkama maal, kus see on kasutusel. Oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused
 • Oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. Oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid.
 • Oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või talle huvi pakkuval teemal. Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.

KASUTATAVAD ÕPPEMATERJALID:

– Fiona Beddall & Megan Roderick „Gold Experience B1+“ Students’ Book

– Rhiannon Ball & Helen Chilton „Gold Experience B1+“ Workbook

– Elayne Boyd „Gold Experience B1+“ Teacher`s Book

– „Gold Experience B1+“ Class Audio CDs

2. ÕPPEAINE NIMETUS: GOLD EXPERIENCE B2

Õppeaine maht: 90 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 45 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 8 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

 • Motiveerida ja kaasata õpilasi omandama keelt ja oskuseid, mida nad vajavad klassiruumis, eksamil ning elus väljaspool kooli
 • Laiendada õpilaste silmaringi maailma kohta ning lasta õpilastel tuua oma isiklikud kogemused inglise keele õppimisse
 • Arendada õpilase inglise keele sõnavara ning enesekindlust inglise keeles suhtlemisel
 • Tutvustada kaasahaaravaid ning mõtlemapanevaid teemasid ja motiive õpilastele
 • Julgustada õpilasi mõtisklema iseenda teadmistele ja kogemustele

ÕPPE TEGEVUS

 • õppimisprotsessis kasutatakse erinevaid töömeetodeid (paaris- ja rühmatöö, projekt, rollimäng, dramatiseering, intervjueerimine jms) ning meediavahendeid (video, arvuti);
 • kuulamis- ja lugemisstrateegiate arendamine, töö sõnavaraga, sõnaraamatuga, aitavad õpilasel keelelist infot kiiremini ja kindlamalt meelde jätta.
 • Tekste ja arutlusteemasid on kergeid ja pentsikuid, mis annavad lõbu kuid ka keerukaid, mis panevad sügavalt mõtlema
 • Osaliselt kasutatakse originaaltekste ja raadiosaateid, intervjuusid

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemisoskuste kujundamine (teemad):

Wake up your senses!

Reading: topic: trying new things; skill: referencing clues

Grammar: present tenses; comparative forms: adjectives and adverbs

Vocabulary: phrasal verbs; suffixes; introduction to; collocations

Listening: topic: synaesthesia; skill: listening for specific information

Use of English: word formation

Speaking: topic: comparison of experiences; skill: comparing photos

Writing: topic: activities for teens; skill: opinions and recommendations

On the bucket list

Reading: topic: inspiration for travel; skill: finding specific information

Grammar: past tenses; articles

Vocabulary: idiomatic phrases and expressions; collocations; linkers

Listening: topic: travel-writing; skill: listening for specific information and opinion

Use of English: multiple-choice cloze; open cloze

Speaking: topic: summer holidays; photo-bombing; skill: giving concise answers

Writing: topic: best and worst holiday experiences; skill: describing, narrating and expressing contrast

All in a day’s work

Reading: topic: virtual school; skill: understanding detail and opinion

Grammar: future forms; determiners with countable/uncountable nouns

Vocabulary: phrasal verbs; verbs + prepositions

Listening: topic: job shadowing; skill: understanding different speakers

Use of English: multiple-choice cloze

Speaking: topic: part-time jobs; skill: justifying an opinion

Writing: topic: intergenerational schools; skill: including your own idea

The heart of the city

Reading: topic: real or fake cities: skill: scanning a text to find information

Grammar: conditionals; alternative conditional forms

Vocabulary: compound nouns; as or like; prepositional phrases

Listening: topic: public spaces for teens; skill: recognising distractors

Use of English: open cloze; multiple-choice cloze

Speaking: topic: visiting cities; skill: giving an opinion

Writing: topic: a day in the city; skill: giving the right information

A good sport

Reading: topic: sports fans; skill: understanding attitude and opinions

Grammar: infinitive and verb + -ing; verb patterns

Vocabulary: phrasal verbs; noun suffixes; prefixes

Listening: topic: drone racing; skill: understanding interviews

Use of English: word formation

Speaking: topic: ways to relax; skill: speculating

Writing: topic: health and fitness; skill: using paragraphs

Viewpoints

Reading: topic: filming small creatures; skill: understanding text cohesion

Grammar: the passive; have/get something done

Vocabulary: prepositions of place; time phrases; suffixes

Listening: topic: map exhibition; skill: listening for detail

Use of English: key word transformations; word formation

Speaking: topic: useful items; making a decision

Writing: topic: differing opinions; skill: linking ideas

The full story

Reading: topic: storytelling; skill: paraphrasing

Grammar: reported speech; reported verbs

Vocabulary: phrasal verbs; prepositional phrases; adjectives + prepositions

Listening: topic: film and cinema; skill: recognising speaker’s point of view

Use of English: open cloze; multiple-choice cloze

Speaking: topic: social media; skill: agreeing and disagreeing

Writing: topic: creative writing; skill: sequencing events

In in together

Reading: topic: life as a spy; skill: understanding attitudes

Grammar: modal verbs; linking phrases; such a/ so

Vocabulary: phrases with have and keep; phrasal verbs; collocations

Listening: topic: playing music; skill: identifying opinions

Use of English: key word transformations

Speaking: topic: inspirational speakers; skill: taking turns

Writing: topic: extra-curricular activities; skill: making suggestions

Getting it right

Reading: topic: decision making; skill: understanding text structure

Grammar: relative clauses; cleft sentences

Vocabulary: collocations; nouns to adjectives

Listening: topic: when others decide for you; skill: recognising distractors

Use of English: open cloze; word formation

Speaking: topic: shopping; skill: talking about preferences

Writing: topic: influences; skill: avoiding repetition

A matter of taste

Reading: topic: having an open mind

Listening: topic: giving advice

Use of English: open cloze; key word transformations; multiple-choice cloze; word formation

Speaking: topic: free time

Writing: topic: eating together; a weekend trip; a music magazine

KEELETEADMISED

Võrdlevad vormid – omadussõnad ja määrsõnad

Tegusõna – olevik; tulevikuvormid; moddalverbid; passiiv; kaudne kõne; suhteline klausel; ühendtegusõnad; tingimuslikud laused; alternatiivsed tingimuslikud vormid; infinitiiv ja  verb + –ing; verbide mustrid

Nimisõna – määrajad loendavatel ja mitteloendavatel nimisõnadel; liitsõnad; nimisõna sufiks; nimisõnad omadussõnadeks

Omadussõna – omasdussõnad ja eessõnad; idiomaatilised fraasid ja väljendid

ÕPIVÄLJUNDID

Õpilane:

 • Saab aru enamikest pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest. Saab aru enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust
 • Saab aru enamikest aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad mingeid kindlaid seisukohti või vaatenurki. Saab aru tänapäevasest proosast
 • Oskab vestelda, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on täiesti võimalik. Saab osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada
 • Oskab käsitleda ainest laias teemaderingis, mis puudutab ta huvialasid. Oskab selgitada oma seisukohti aktuaalsetel teemadel, tuues välja erinevate arvamuste poolt- ja vastuargumendid.
 • Oskab kirjutada enamjaolt selgeid ja detailseid tekste talle huvi pakkuvas teemaderingis. Oskab kirjutada esseed, aruannet või referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti. Oskab kirjutada kirju, milles tõstab esile kogemuste ja sündmuste talle olulisi aspekte.

KASUTATAVAD ÕPPEMATERJALID:

– Kathryn Alevizos, Suzanne Gaynor & Megan Roderick „Gold Experience B2“ Students’ Book

– Amanda Maris „Gold Experience B2“ Workbook

-Jackie Newbrook & Lynda Edwards „Gold Experience B2“ Teacher`s Book

– „Gold Experience B2“ Class Audio CDs

3. ÕPPEAINE NIMETUS: GOLD EXPERIENCE B2+

Õppeaine maht: 90 akadeemilist tundi (1 ak.t tunni pikkus 45 min)

Kontrolli vorm: lõputest

Õppe kestus: 8 kuud (september-mai)

ÕPPE EESMÄRGID

 • Motiveerida ja kaasata õpilasi omandama keelt ja oskuseid, mida nad vajavad klassiruumis, eksamil ning elus väljaspool kooli
 • Laiendada õpilaste silmaringi maailma kohta ning lasta õpilastel tuua oma isiklikud kogemused inglise keele õppimisse
 • Arendada õpilase inglise keele sõnavara ning enesekindlust inglise keeles suhtlemisel
 • Tutvustada kaasahaaravaid ning mõtlemapanevaid teemasid ja motiive õpilastele
 • Julgustada õpilasi mõtisklema iseenda teadmistele ja kogemustele
 • Hakata õpilast ette valmistama C1 eksamiks

ÕPPE TEGEVUS

 • õppimisprotsessis kasutatakse erinevaid töömeetodeid (paaris- ja rühmatöö, projekt, rollimäng, dramatiseering, intervjueerimine jms) ning meediavahendeid (video, arvuti);
 • kuulamis- ja lugemisstrateegiate arendamine, töö sõnavaraga, sõnaraamatuga, aitavad õpilasel keelelist infot kiiremini ja kindlamalt meelde jätta.
 • Tekste ja arutlusteemasid on kergeid ja pentsikuid, mis annavad lõbu kuid ka keerukaid, mis panevad sügavalt mõtlema
 • Osaliselt kasutatakse originaaltekste ja raadiosaateid, intervjuusid

ÕPPE SISU

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemisoskuste kujundamine (teemad):

Passions

Reading: topic: passions; skill: identifying attitude

Grammar: present tenses and time expressions; phrasal verbs

Vocabulary: achievements; idioms; adverb collocations

Listening: topic: adversity in sports; skill: understanding context

Use of English: key word transformation; multiple-choice cloze

Speaking: topic: friends and shared interests; skill: using appropriate tone and register

Writing: topic: teens and screens; skill: developing an argument

Perceptions

Reading: topic: language and thought; skill: recognising opinion

Grammar: cleft sentences for emphasis; relative clauses

Vocabulary: the senses; adjective + noun collocations; noun suffixes

Listening: topic: the smell of childhood; skill: inferring attitude and mood

Use of English: open cloze; word formation

Speaking: topic: communication; skill: speculating

Writing: topic: holding a music festival; skill: building ideas towards a conclusion

Influence

Reading: topic: teen stereotypes; skill: understanding cohesion

Grammar: the passive; reporting verbs and the passive

Vocabulary: the media; collocations; words with similar meanings

Listening: topic: false beliefs; skill: understanding idiomatic language

Use of English: key word transformation; multiple-choice cloze

Speaking: topic: influences on children; skill: conversational strategies

Writing: topic: young people and science; skill: organising paragraphs

Going places

Reading: topic: online travel photos; skill: recognising points of view

Grammar: participle clauses; prepositions with –ed forms

Vocabulary: tourism; verb + noun collocations; prefixes

Listening: topic: virtual reality travel; skill: listening for clarification

Use of English: key word transformation; word formation

Speaking: topic: journeys to school; skill: putting forward a clear argument, using formal English

Writing: topic: dream study trip; skill: adding ideas

Citizenship

Reading: topic: reviews of a self-help book; skill: locating opinions on the same topic in a text, recognising points of view

Grammar: modal verbs in the past; emphasising comparatives and superlatives

Vocabulary: working with phrases; dependent prepositions

Listening: topic: good and bad gifts; skill: listening for ideas expressed in different ways

Use of English: key word transformation; multiple-choice cloze

Speaking: topic: community work; skill: using a variety of phrases

Writing: topic: family and friends; skill: writing effective introductions and conclusions

Urban tales

Reading: topic: modern ruins; skill: understanding connected ideas

Grammar: past and present narrative tenses; phrasal verbs

Vocabulary: describing city life; compound words; adjective suffixes

Listening: topic: street fashion; skill: understanding agreement and disagreement

Use of English: open cloze; word formation

Speaking: topic: important features of a city; skill: coming to a conclusion in a minute

Writing: topic: a film with an important location; skill: using higher level vocabulary

Mind and body

Reading: topic: a girl’s view on tidiness; skill: understanding writer purpose

Grammar: subject-verb agreement; quantifiers

Vocabulary: health and diet; phrasal verbs of food and drink; similar words

Listening: topic: becoming more competitive; skill: predicting words you might hear

Use of English: open cloze; multiple-choice cloze

Speaking: topic: exercise and relaxation; skill: linking ideas

Writing: topic: changes to a canteen; skill: expressing ideas in a neutral way

Entertain me

Reading: topic: storytelling in games; skill: dealing with unknown vocabulary

Grammar: the future; conditional sentences

Vocabulary: entertainment; prepositional phrases; negative prefixes

Listening: topic: attracting attention; skill: following an argument

Use of English: key word transformations; word formation

Speaking: topic: a world without music; skill: talking about potential consequences

Writing: topic: documentaries for teens; skill: paraphrasing and cohesion

It’s a wild world

Reading: topic: why humans are interested in wild animals; skill: understanding inferred meaning

Grammar: verb + -ing form of infinitive; reported speech

Vocabulary: compound nouns on the environment; adjective + noun collocations

Listening: topic: funny things pets do; skill: following contrasting ideas and corrections to opinions

Use of English: key word transformation; multiple-choice cloze

Speaking: topic: working at night; skill: using a variety of phrases

Writing: topic: outdoor activities; skill: effective introductions and conclusions

Speak to me

Reading: topic: communicating in different cultures

Listening: topic: attracting attention

Use of English: multiple-choice cloze, open cloze; word formation; key word transformation

Speaking: topic: how we communicate

Writing: topic: work experience; a talent show; a summer festival

KEELETEADMISED

Tegusõna – oleviku vormid ja aja väljendusviis; suhteline klausel; passiiv; modaalverbid minevikuvormis; tegusõnade ja nimisõnade kollokatsioonid; oleviku ja mineviku jutustavad ajavormid; tulevik; tingimuslikud laused; kaudne kõne; subjekti ja verbi võrdelisus ainsuses ja mitmuses

Omadussõna – kiilause rõhutamiseks; omadussõna ja nimisõna kollokatsioonid; sõnad sarnase tähendusega; sufiksid; kvantifikaatorid; võrdlevate ja ülivõrdeliste rõhutus

Eessõna – sõltuvad eessõnad; eessõnad –ed vormidega; eessõnalised laused

ÕPIVÄLJUNDID

Õpilane:

 • Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest. Saab aru teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust
 • Saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad mingeid kindlaid seisukohti või vaatenurki. Saab aru tänapäevasest proosast
 • Oskab vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on täiesti võimalik. Saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada
 • Oskab selgelt ja üksikasjalikult käsitleda ainest laias teemaderingis, mis puudutab ta huvialasid. Oskab selgitada oma seisukohti aktuaalsetel teemadel, tuues välja erinevate arvamuste poolt- ja vastuargumendid.
 • Oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste talle huvi pakkuvas teemaderingis. Oskab kirjutada esseed, aruannet või referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti. Oskab kirjutada kirju, milles tõstab esile kogemuste ja sündmuste talle olulisi aspekte.

KASUTATAVAD ÕPPEMATERJALID:

– Clare Walsh & Lindsay Warwick „Gold Experience B2+“ Students’ Book

– Sheila Dignen & Clare Walsh „Gold Experience B2+“ Workbook

-Genevieve White „Gold Experience B2+“ Teacher`s Book

– „Gold Experience B2+“ Class Audio CDs

Scroll Up