A1 taseme hollandi keele õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341)

Õppekava nimetus
A1 taseme hollandi keele algkursuse õppekava

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kogu kursuse maht on 200 akadeemilist tundi – 100 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 100 akadeemilist tundi iseseisevat tööd. Õppekava võib omandada ka kahe mooduli A1.1 ja A1.2 läbimisega. Iga moodul koosneb 50-tunnisest auditoorsest kursusest ja 50-tunnilisest iseseisvast tööst.
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud, kes ei ole varem hollandi keelt õppinud. Õppe alustamise tingimused on kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk
A1-taseme saavutamine.
Õppekeel: eesti või inglise keele baasil.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab lihtsal viisil suhelda, küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata;
 • oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta;
 • saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest, lihtsatest lausetest siltidel, plakatitel, kataloogis;
 • oskab ilma kõrvalise abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb;
 • oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ja täita formulare personaalsete andmetega.

Õppe sisu

Moodul 1.1

 1. Het alfabet, jezelf voorstellen, groeten & afscheid nemen, tellen

Grammatica: personaal pronomen + werkwoorden  

Alphabet &pronunciation, introducing yourself, greetings and goodbyes, counting

Grammar: personal pronouns + verbs

Tähestik ja hääldus, enesetutvustus, tervitused ja hüvastijätt, arvsõnad

Grammatika: isikulised ase- ja tegusõnad

 1. Mijn familie, mensen beschrijven, klokkijken & de maanden van het jaar

Grammatica: hoofdzin, vraagzin, possessief pronomen

My family, describing people, telling the time, the months of the year

Grammar: main sentence, questions, possessive pronouns

Minu perekond, inimeste kirjeldamine, aeg, kellaajad, aasta

Grammatika: põhilause, küsilaused, omastavad asesõnad

 1. Bestellen en afrekenen, bedankt zeggen

Grammatica: artikel, hoofdzin met inversie, rangtelwoorden

Ordering and paying, saying thank you

Grammar: articles, ordinal numbers, inversion

Tellimine ja maksmine, tänamine

Grammatika: artiklid, järgarvud, pöördsõna

 1. Hoe gaat het?, een afspraak maken, positief en negatief reageren

Grammatica: het hulpwerkwoord ‘zullen’

How are you?, making plans, accepting/declining 

Grammar: auxiliary verb ‘zullen’ 

Kuidas sul läheb?, planeerimine, nõustumine/keeldumine

Grammatika: abiverb ‘zullen’

Moodul 1.2

 1. Voedingsmiddelen, een boodschappenlijstje maken, zeggen

wat je wil kopen

Grammatica: meervoud, imperatief, adjectieven

Foodstuffs, making a grocery list, what would you like to buy?

Grammar: plural, imperative, adjective

Toiduained, poenimekirja koostamine, mida sa sooviksid osta?

Grammatika: mitmus, käskiv kõneviis, omadussõna

 1. Hoe vind je…?, bestek, fooi geven, gangen

Grammatica: modale werkwoorden. 

Do you like/dislike…?, tableware, meal courses, tipping

Grammar: modal verbs

Kas sulle meeldib…?, söögid ja söögikorrad, restoranis

Grammatika: modaalverbid

 1. Kleding kopen en passen, kleuren

Grammatica: comparatief & superlatief, demonstratief pronomen, objectvorm van personaal pronomen  

Trying on clothes, the color spectrum

Grammar: comparatives & superlatives, demonstratives, object pronouns

Riided, värvid

Grammatika: võrdlemine, ülivõrded, näitav asesõna 

 1. In en rond het huis, meubilair, soorten woonruimte

Grammatica: preposities, negaties

In and around the house, furniture, forms of accommodation, directions

Grammar: prepositions, negations

Maja sees ja selle ümber, mööbel, majutus, suunajuhised

Grammatika: eessõnad, eitused

Õppemeetodid
Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara.
Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi- loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.
Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Õppematerjalid

1. Nederlands In Gang 3rd Edition. Uitgeverij Coutinho 2017.

2. Hear Dutch Here. https://www.heardutchhere.net/

3. Dutch Grammar. https://www.dutchgrammar.com/

+ muud (e-)õppematerjalid valitud õpetaja poolt

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt. Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.
Koolitaja kompetentsus.
Kõik hollandi keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad  filoloogi kõrgharidus, MA kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni, täiskasvanutele hollandi keele õpetamise kogemust ja hollandi keele oskus vastab C1 või C2 tasemele, (Vt. Personal).

Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse minitekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse visiitkaardi põhjal teavet, korratakse ning harjutatakse grammatikat. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid
Hollandi keele oskus vastab Euroopa Keelemapi A1-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab A1 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.
Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:
a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud auditoorse töö tundides;
b) iseseisva töö aruande esitamine;
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil, saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu.

Õppekava on koostatud hollandi keele õpetaja Dylan Michilsen  ja kinnitatud Koolituskeskuse Dialoog direktori allkirjaga  20.10.2020.