Elementaarne hollandi keel reisil

Täienduskoolitusasutuse nimi:

Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog, registrikood 10050341)

Õppekava nimetus

Elementaarse hollandi keele reisisõnavara õppekava

 Õppekavarühm

222-Võõrkeeled ja -kultuurid “Hollandi keel”

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
60 akadeemilist tundi, millest 30 akadeemilist tundi on kontaktõppe tunnid ning 30 akadeemilist tundi on iseseisev töö. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud, kes ei ole varem hollandi keelt õppinud. Õppe alustamise tingimused on kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk
Anda ülevaade hollandi keele elementaarsetest sõnadest ja väljenditest, mis on reisides vajalikud.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija oskab:

 • ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta; 
 • küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata: tänaval, poes, kohvikus;
 • täita ankeeti personaalsete andmetega
 • saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest, lihtsatest lausetest siltidel, plakatitel

Õppesisu 

 1. Tutvumis- ja viisakusväljendid, hüvastijätt
 2. Poes ja turul. Toiduained. Numbrid.Viisakas palumine/tellimine.
 3. Kohvikus. Road. Viisakas palumine/tellimine.
 4. Kellaaeg. Nädalapäevad. Kuud.
 5. Ankeedid. Personaalsed andmed.
 6. Asutused. Piletite ostmine, info küsimine. Sildid. Tee juhatamine.

Õppemeetodid

Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara.

Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi-  loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.

Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Õppekeskkond

Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt.  Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.

Iseseisva töö kirjeldus

Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, sooritatakse koduseid ülesandeid, korratakse ning harjutatakse grammatikat. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Õppematerjal

Nederlands In Gang 3rd Edition. Uitgeverij Coutinho 2017.

https://www.heardutchhere.net/
https://www.dutchgrammar.com/

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus: 

Kõik hollandi keele kursusi läbiviivad õpetajad omavad hollandi filoloogi kõrgharidust, MA või PhD kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele hollandi keele õpetamise kogemust.

Õpingute lõpetamise nõuded:
Koolituskeskuse sisene lõputest tõestab õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:

a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud kontaktõppe tundides;

b) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja kontaktõppe tundide arvu.

Õppekava koostatud 09.01.2023. Kinnitas Koolituskeskuse Dialoog direktor Nadežda Valk.

Õppekava nimetus
A1 algtaseme hollandi keele suhtluskursuse õppekava

Õppekavarühm
222 – Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
80 akadeemilist tundi, millest 40 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 40 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kaks kuni kolm korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud, kellel on omandatud elementaarne sõnavara ja soovivad õppida suhtluskeelt. Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk
Suhtlusoskuse arendamine A1-tasemel. Kursusel arendatakse suhtlemise osaoskusi: kuuldu mõistmist, rääkimist ja antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu õppijatele

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija oskab:

 •  lihtsalt viisil suhelda ja küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata; 
 •  ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta; 
 •  rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb;
 •  esitada küsimusi ja vastata küsimustele  oma elukohast, sugulaste ja oma töö kohta.

Õppesisu 

Kõnearendusteemad:

1. Het alfabet, jezelf voorstellen, groeten & afscheid nemen, tellen

Alphabet &pronunciation, introducing yourself, greetings and goodbyes, counting

2. Mijn familie, mensen beschrijven, klokkijken & de maanden van het jaar

My family, describing people, telling the time, the months of the year

3. Bestellen en afrekenen, bedankt zeggen

Ordering and paying, saying thank you

4. Hoe gaat het?, een afspraak maken, positief en negatief reageren

How are you?, making plans, accepting/declining 

5. Voedingsmiddelen, een boodschappenlijstje maken, zeggen

Foodstuffs, making a grocery list, what would you like to buy?

6. Hoe vind je…?, bestek, fooi geven, gangen  

Do you like/dislike…?, tableware, meal courses, tipping

7. Kleding kopen en passen, kleuren

Trying on clothes, the color spectrum

8. In en rond het huis, meubilair, soorten woonruimte

In and around the house, furniture, forms of accommodation, directions

Õppemeetodid
Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara, dialoogid ja monoloogid. Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise – teatri külastamine, üritustel osalemine.  

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt. Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.

Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse lühitekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse visiitkaardi põhjal teavet. Õppijad külastavad erinevaid üritusi, käivad teatris ja kontserdil. Iseseisva töö kohta annab õppija tagasisidet. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Õppematerjal
1. Nederlands In Gang 3rd Edition. Uitgeverij Coutinho 2017.

2. Hear Dutch Here. https://www.heardutchhere.net/

3. Dutch Grammar. https://www.dutchgrammar.com/

+ muud (e-)õppematerjalid valitud õpetaja poolt

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus: 
Kõik hollandi keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad  filoloogi kõrgharidust, MA kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni, täiskasvanutele hollandi keele õpetamise kogemust ja hollandi keele oskus vastab C1 või C2 tasemele, (Vt. Personal).

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid

Hollandi keele oskus vastab Euroopa Keelemapi A1-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab A1 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.
Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:
a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud auditoorse töö tundides;
b) iseseisva töö aruande esitamine;
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil, saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu.

Õppekava on koostatud hollandi keele õpetaja Dylan Michilsen  ja kinnitatud Koolituskeskuse Dialoog direktori allkirjaga  20.10.2020.