A1-A2 algtaseme eesti keele suhtluskursuse õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimi:
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog, registrikood 10050341)

Õppekava nimetus
A1-A2 algtaseme eesti keele suhtluskursuse õppekava

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid “Eesti keel”

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
80 akadeemilist tundi, millest 40 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 40 akadeemilist tundi on iseseisev töö. Õppetöö toimub kolm korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud, kellel on omandatud elementaarne sõnavara ja soovivad õppida suhtluskeel.  Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk
Suhtlusoskuse arendamine A1- A2-tasemel. Kursusel arendatakse suhtlemise osaoskusi: kuuldu mõistmist, rääkimist ja antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu õppijatele

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija oskab:

  •  lihtsalt viisil suhelda ja küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata; 
  •  ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta; 
  •  rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb;
  •  esitada küsimusi ja vastata küsimustele  oma elukohast, sugulaste ja oma töö kohta.

Õppesisu 

Kõnearendusteemad:

1. Tervitamine ja hüvastijätt (dialoogid, simulatsioonid)
2. Minu perekond  ja sugulased  (dialoogid, jutustused, simulatsioonid)
3. Sõidame külla. Elukoht. Maja ja suvekodu (dialoogid, simulatsioonid)
4. Appi! Kas Teie saate mind aidata? Kiirabi. Tuletõrje. (dialoogid, simulatsioonid)
5. Otsin inimest. Välimus, riided (dialoogid, jutustused, simulatsioonid)
6. Õnnitlen. Luuletused sünnipäevaks (dialoogid, laulud, mängud, kõned)  

Õppemeetodid
Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara, dialoogid ja monoloogid. Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise – teatri külastamine, üritustel osalemine.  

Õppekeskkond
Kõigis ruumides on loomulik valgustus, ruumid on tuulutatavad. Kõigis ruumides on CD-makid, DVD-mängija, tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse lühitekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse visiitkaardi põhjal teavet. Õppijad külastavad erinevaid üritusi, käivad teatris ja kontserdil. Iseseisva töö kohta annab õppija tagasisidet. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Õppematerjal
Videofilmid, dialoogid, eestikeelsed saated, õpetaja poolt koostatud mängud ja diskussioonid. Laste laulud, luuletused. Sõnavara vastab  õpiku “Tere jälle!”  programmile. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus: 
Eesti keele suhtluskursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik MA (mõned PhB) kraadi,  õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele eesti keele õpetamise  kogemust. Iga õpetaja kvalifikatsioon on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keeleinspektsiooni poolt. (Vt.Koolitajate haridus ja töökogemus).

Õpingute lõpetamise nõuded
Kursuse lõpus viiakse läbi suur lavastus, kus õppijad kasutavad omandatud väljendid  

1. Edukalt on kursuse läbinud need, kes osalesid  simulatsioonil ning on esitanud kursuse jooksul kõik kodutööd. Neile väljastatakse tõend. 
2. Õppijatele, kes puudusid rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata. 

Õppekava koostatud 10.09.2019. Koostajad on kogenud  eesti keele õpetajad. Kinnitas Koolituskeskuse  Dialoog direktor Nadežda Valk.