C1 saksa keele õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341) 

Õppekava nimetus:

Saksa keele C1-taseme  kursuse  õppekava

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument

https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf


Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Kogu kursuse maht on 400 akadeemilist tundi- 160 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 240 akadeemilist tundi iseseisvat tööd C1-tase saavutatakse kahe mooduli C1.1 ja C1.2 läbimisega: moodulid koosnevad 80-tunnisest auditoorsest kursusest ja 120-tunnisest iseseisvast tööst.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused.

Sihtgrupiks on noored ja täiskasvanud, kelle eesmärk on omandada saksa keel C1 tasemel  ja edukalt sooritada vastava  tasemeeksam. C1-taseme kursusel osalemiseks on eelduseks keeleoskus B2-tasemel. Vastavust sellele tasemele kontrollitakse koolitusfirmasisese vestluse ja testiga, millega testitakse kõiki osaoskusi. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine. 

Eesmärk
C1-taseme õpieesmärk on saavutada igakülgne iseseisvaks toimetulekuks vajalik saksa keele oskus,st mõista keerukate, abstraktsetel või konkreetsetel teemadel tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suuta spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga. Osata erinevatel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti, selgitada oma vaatenurka ning kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

Õppekeel 

Eesti või vene  keele baasil. 

Õpiväljundid 

Õppija teab saksa keele C1-taseme eksami ülesehitust ja vormi ning oskab lahendada eksami tüüpülesandeid. 

Mõistmine kuulamisel :  õppija  saab aru pikemast jutust, ka abstraktsel ja keerukalteemal. Suudab laias ulatuses mõista argiväljendeid,  fraseologisme ja vanasõnu. Eristab esmast ja tähtsat infot vähem olulisest, leiab üles peamise info. Suudab jälgida mõttevahetusi ja väitlusi. Saab aru keerulisest tehnilisest teabest, nagu  kasutusjuhend, toodete töökirjeldused ja teenuste kirjeldused. Saab aru loengutest, vestlustest ja ettekannetest alal, mis on seotud õppija eriala või huvialaga. Mõistab vägagi erinevat laadi salvestatud materjali ja saateid, sealhulgas keelekasutuse poolest ebatavalisi, tabades ka peenemaid nüansse, teataval hulgal slängi või idiomaatilist keelt. 

Mõistmine lugemisel :  õppija  loeb ja saab aru nii erialasest kui ka ilukirjanduslikust keelest, slängist, fraseoloogiast ja vanasõnadest. Mõistab üksikasjalikult  keerukaid tekste, ametlikke ja poolametlikke kirju, ning suudab  leida vajalikku teavet või mõtet. Saab aru keerulistest ülevaadetest,  analüüsidest ja kommentaaridest, samuti pikkadest keerukatest kasutus- ja  tegevusjuhistest. 

Rääkimine:  õppija oskab esitada selgeid ja üksikasjalikke selgitusi, kirjeldusi ja ettekandeid. Oskab    ladusalt vastata küsimustele, märkustele ja keerukatele vastuväidetele, ning kokku võtta  pika              keerulise teksti.Oskab pidada diskussioone etteantud  teemal ja kaasa lüüa väitluses, isegi kui tegu on  abstraktse ja keeruka võõra teemaga. Oskab esindaja rollis  veenvalt kaitsta ametlikke seisukohti. Kasutab keelt paindlikult  ja tulemuslikult enamikul suhtluseesmärkidel, valdab emotsionaalset ja vihjelist keelepruuki, oskab teha nalja. 

Kirjutamine: õppija oskab kirjutada selgeid tekste, põhjendada oma seisukohti, tuua asjakohaseid näiteid, koostada ja struktureerida sidusat teksti sissejuhatuse ja kokkuvõttega. Kuulates loengut või muud teksti, oskab teha otstarbekohaseid märkmeid, kokkuvõtteid ja ülevaadet. Oskab koostada poolametlikke, ametlikke – ja isiklikke kirju ja kasutada kirjas vastavat keeleregistrit,  tajub ja kasutab erinevaid stiilivõimalusi.

Õppe sisu                                         

Moodul C1.1

 1. Modernes Leben / Kaasaegne elu
 2. Im Tourismus / Turismis
 3. Intelligenz und Wissen / Intelligentsus ja teadmised
 4. Meine Arbeitsstelle / Minu töö
 5. Kunst / Kunst
 6. Studium / Koolitus

Moodul C1.2

 1. Glück / Õnn
 2. Geld / Raha
 3. Sinne /  Vaim
 4. Globalisierung heute
 5. Wandel / Muutus
 6. Jung und alt / Noor ja vana

Õppemeetodid

Kommunikatiivne meetod, kuid C1 tasemel on palju kirjutamist, tõlkimist, kuulamist, lugemist ja iseseisvat tööd. Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

 Õppematerjalide loend  

 1. Mit Uns. Deutsch als Fremdsprache C1, Heeber, 2018
 2. Sicher! Deutsch als Fremdsprache C1. Hueber 2015
 3. Tangram Zertifikat Deutsch  C1.Hueber, 2008
 4. Mittelpunkt Neu C1. Klett. 2014

Iseseisev töö

Iseseisva töö maht on suurem, sest mahukad kirjalikud tööd, ilukirjandusliku teose ja meediaväljaannete lugemine ning ettekannete ettevalmistamine, sooritatakse väljaspool õpperuume. Iseseisva töö ajal lõpetatakse tunnis lõpetamata jäänud ülesanded, omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse artikleid ja lektüüri, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse esseesid, valmistatakse ette individuaalseid ja rühmaettekandeid nii kõnes kui kirjas. Praktilised tööd on seotud interneti testikeskkonnaga. Samuti suunatakse õppijaid leidma keelekeskkonnas autentseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. 

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt.  Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõigis ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad. 

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid 

Saksa keele oskus vastab Euroopa Keelemapi C1-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab C1 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

 Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:

a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud auditoorse töö tundides; 
b) iseseisva töö aruande esitamine; 
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses. 

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu. 

Õpetajate  kompetentsus.

Kõik saksa  keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad saksa filoloogi kõrghasridus, MA, mõned PhD  kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele saksa keele teise keelena õpetamise kogemust.

Õppekava on  koostatud Dialoogi saksa keele õpetajate poolt 1.08.2019  ja kinnitatud  Dialoogi juhataja  Nadežda Valk poolt.