C1 inglise keele õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341)

Õppekava nimetus:
C1 taseme inglise keele kursuse õppekava

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid – Inglise keel

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kogu kursuse maht on 400 akadeemilist tundi- 160 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 240 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. C1-tase saavutatakse kahe mooduli C1.1 ja C1.2 läbimisega: moodulid koosnevad 80-tunnisest auditoorsest kursusest ja 120-tunnisest iseseisvast tööst. Väikeses õpperühmas ja individuaalkursusel võib auditoorse töö maht väheneda vastavalt õppekorralduse eeskirjadele.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused.
Sihtgrupiks on noored ja täiskasvanud, kelle eesmärk on omandada inglise keel C1 tasemel või edukalt sooritada CAE tasemeeksam. C1-taseme kursusel osalemiseks on eelduseks keeleoskus B2-tasemel. Vastavust sellele tasemele kontrollitakse koolitusfirmasisese vestluse ja testiga, millega testitakse kõiki osaoskusi. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine.

Eesmärk
C1-taseme õpieesmärk on saavutada igakülgne iseseisvaks toimetulekuks vajalik inglisei keele oskus, st mõista keerukate, abstraktsetel või konkreetsetel teemadel tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suuta spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga. Osata erinevatel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti, selgitada oma vaatenurka ning kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

Õppekeel
Eesti või vene keele baasil.

Õpiväljundid

Mõistmine kuulamisel: õppija saab aru pikemast jutust, ka abstraktsel ja keerukal teemal. Suudab laias ulatuses mõista argiväljendeid, fraseologisme ja vanasõnu. Eristab esmast ja tähtsat infot vähem olulisest, leiab üles peamise info. Suudab jälgida mõttevahetusi ja väitlusi. Saab aru keerulisest tehnilisest teabest, nagu kasutusjuhend, toodete töökirjeldused ja teenuste kirjeldused. Saab aru loengutest, vestlustest ja ettekannetest alal, mis on seotud õppija eriala või huvialaga. Mõistab vägagi erinevat laadi salvestatud materjali ja saateid, sealhulgas keelekasutuse poolest ebatavalisi, tabades ka peenemaid nüansse, teataval hulgal slängi või idiomaatilist keelt.
Mõistmine lugemisel: õppija loeb ja saab aru nii erialasest kui ka ilukirjanduslikust keelest, slängist, fraseoloogiast ja vanasõnadest. Mõistab üksikasjalikult keerukaid tekste, ametlikke ja poolametlikke kirju, ning suudab leida vajalikku teavet või mõtet. Saab aru keerulistest ülevaadetest, analüüsidest ja kommentaaridest, samuti pikkadest keerukatest kasutus- ja tegevusjuhistest.
Rääkimine: õppija oskab esitada selgeid ja üksikasjalikke selgitusi, kirjeldusi ja ettekandeid. Oskab ladusalt vastata küsimustele, märkustele ja keerukatele vastuväidetele, ning kokku võtta pika keerulise teksti. Oskab pidada diskussioone etteantud teemal ja kaasa lüüa väitluses, isegi kui tegu on abstraktse ja keeruka võõra teemaga. Oskab esindaja rollis veenvalt kaitsta ametlikke seisukohti. Kasutab keelt paindlikult ja tulemuslikult enamikul suhtluseesmärkidel, valdab emotsionaalset ja vihjelist keelepruuki, oskab teha nalja.
Kirjutamine: õppija oskab kirjutada selgeid tekste, põhjendada oma seisukohti, tuua asjakohaseid näiteid, koostada ja struktureerida sidusat teksti sissejuhatuse ja kokkuvõttega. Kuulates loengut või muud teksti, oskab teha otstarbekohaseid märkmeid, kokkuvõtteid ja ülevaadet. Oskab koostada poolametlikke, ametlikke – ja isiklikke kirju ja kasutada kirjas vastavat keeleregistrit, tajub ja kasutab erinevaid stiilivõimalusi.

Õppe sisu

Moodul C1.1

 1. Origins, personal profile, vague language, my achievements.
  Päritolu, isiklik profiil, ebamäärane keel, minu saavutused.
 2. Opinion, words of wisdom, introducing opinions, express a degree of certainty.
  Arvamus, tarkusesõnad, arvamuste tutvustamine, väljendama teatud kindlust.
 3. Places, landscapes, city life problems and solutions, aspects of life in your country.
  Kohad, maastikud, linnaelu probleemid ja lahendused, eluküsimused teie riigis.
 4. Justice, conviction, social justice, discussing a court case.
  Õiglus, süüdimõistmine, sotsiaalne õiglus, kohtuasja arutamine.
 5. Secrets, true story, family secrets, personal facts, true or myth.
  Saladused, tõestisündinud lugu, peresaladused, isiklikud faktid, tõene või vale.
 6. Culture clashes, nationalities and stereotypes, experience of living in another country, relationships between people.
  Kultuuriprobleemid, rahvused ja stereotüübid, teises riigis elamise kogemus, inimestevahelised suhted.

Moodul C1.2

 1. Trends, global language, trendsetters, future gazing.
  Suundumused, globaalne keel, trendi kujundajad, tuleviku pilgud.
 2. Freedom, free to make mistakes, overprotected children, freedom of information.
  Vabadus, vaba vigu teha, liiga kaitstud lapsed, teabevabadus.
 3. Time, history, memories, stage of your life, ways to save time, impact of war.
  Aeg, ajalugu, mälestused, teie eluetapp, aja säästmise viisid, sõja mõju.
 4. Inspiration, living art, feeling inspired, love it or hate it, the sounds of music.
  Inspiratsioon, elav kunst, tunnete inspiratsiooni, armastad või vihkad seda, muusika helid.
 5. Horizons, making a plan, dreams come true, dream job/adventure.
  Silmaring, plaani tegemine, unistused täituvad, unistuste töö/seiklus.
 6. Issues, discuss lifestyle in detail, explain everyday problem, contrasting opinion, cause and effect.
  Problems, arutad üksikasjalikult elustiili, selgitad igapäevaseid probleeme, vastandlik arvamus, põhjus ja tagajärg.

Õppemeetodid
Kommunikatiivne meetod, kuid C1 tasemel on palju kirjutamist, tõlkimist, kuulamist, lugemist ja iseseisvat tööd. Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Iseseisev töö
Iseseisva töö maht on suurem, sest sisaldab mahukaid kirjalikke töid, ilukirjanduslike teoste ja meediaväljaannete lugemidt ning ettekannete ettevalmistamist. Iseseisva töö ajal lõpetatakse tunnis lõpetamata jäänud ülesanded, omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse artikleid ja lektüüri, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse esseesid, valmistatakse ette individuaalseid ja rühmaettekandeid nii kõnes kui kirjas. Praktilised tööd on seotud interneti testikeskkonnaga. Samuti suunatakse õppijaid leidma keelekeskkonnas autentseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt. Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõigis ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid
Inglise keele oskus vastab Euroopa Keelemapi C1-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab C1 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.
Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:

a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud (kõik moodulid) auditoorse töö tundides;
b) iseseisva töö aruande esitamine;
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil, saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorsete tundide arvu.

Õpetajate kompetentsus.
Kõik inglise keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad MA, mõned PhD kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele inglise keele teise keelena õpetamise kogemust. (Vt. Koolitajate haridus ja kogemus).

Õppematerjalide loend (õpetaja valikul):

 1. HEADWAY 5th edition. Advanced Student’s Book and Access to Online Practice
 2. SPEAKOUT 2nd edition.Advanced Student’s Book. Pearson. 2018
 3. ENGLISH FILE 3rd edition Advanced Student’s Book with Online Practice Oxford UP 2015
 4. FACE2FACE 2nd edition Advanced Cambridge UP 2013
 5. Total English Advanced Students` book. Pearson. 2012

Õppekava on koostatud Dialoogi inglise keele õpetajate poolt 1.08.2019 ja kinnitatud Dialoogi juhataja Nadežda Valk poolt.