B2 saksa keele õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: 
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341) 

Õppekava nimetus:
Saksa keele B2-taseme kursuse õppekava

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Kogu kursuse maht on 400 akadeemilist tundi – 160 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 240 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. B2-tase saavutatakse kahe mooduli B2.1 ja B2.2 läbimisega. Moodulid koosnevad 80-tunnisest auditoorsest kursusest ja 120-tunnisest iseseisvast tööst.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused.

Sihtgrupiks on noored ja täiskasvanud, kelle eesmärk on omandada saksa keel B2 tasemel.

B2-taseme kursusel osalemiseks on eelduseks keeleoskus B1-tasemel. Vastavust sellele tasemele kontrollitakse testiga. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine. 

Eesmärk
B2-taseme õpieesmärk on saavutada igakülgne iseseisvaks toimetulekuks vajalik saksa keele oskus, st mõista keerukate, abstraktsetel või konkreetsetel teemadel tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suutma spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga. Osata erinevatel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti, selgitada oma vaatenurka ning kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

Õppekeel 

Eesti või vene keele baasil.                                    

Õpiväljundid 

Õppija teab saksa keele B2-taseme testi ülesehitust ja vormi ning oskab lahendada eksami tüüpülesandeid.

Mõistmine kuulamisel. Õppija saab aru tavakeeles raadio- ja televisioonisaadete, intervjuude, vestlussaadete, filmide sisust. Mõistab keerukate, abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest, tuttava teema puhul ka nüanssidest.

Mõistmine lugemisel. Saab aru ja suudab analüüsida eri eesmärkidel koostatud pikki ja  keerukaid tekste (ajaleheartiklid, kirjad, ülevaated, ilukirjandus jm),  vajadusel kasutades sobivaid abimaterjale ja lugemise strateegiaid. Suudab leida erinevatest tekstidest infot ja teha nende põhjal üldistusi. Suudab lugeda ülevaateid, mis käsitlevad kultuuriteemade sisu või kriitikat (teater, raamat, kontsert) ning teha nendest lühike kokkuvõte. Oskab kiiresti läbi vaadata kasutusjuhendi ning leida üles olulised selgitused.

Rääkimine. Oskab erinevatel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning  selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi. Suudab pidada ettevalmistatud ettekandeid mitmetel oma huvivaldkonna teemadel. Saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab väljendada ja põhjendada oma seisukohti.

Kirjutamine Õppija oskab kirjutada ülevaadet raamatust või filmist. Oskab kirjutada selget argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist, ametlikku kirja vm teksti, esitades poolt- ja vastuväiteid või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi.

Õppe sisu                                         

Moodul B2.1

 1. Freunde / Sõbrad 
 2. In der Firma / Firmas
 3. Medien / Meedia
 4. Berufsmesse / Töömess
 5. Körperbewusstsein / Keha teadvused
 6. 6.  Städte Erleben / Linnadest

Moodul B2.2

 1. Beziehungen / Suhted
 2. Ernährung / Toit
 3. An der Uni / Ülikoolis
 4. Service / Teenindus
 5. Gezundheit / Tervis
 6. Sprache und Regionen / Keel ja piirkonnad

Õppemeetodid  Kommunikatiivne meetod on põhiline, kuid B2 – tasemel on palju kirjutamist ja tõlkimist ning kuulamist ja lugemist. Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.

Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Õppematerjalid  (õpetaja valikul)

 1. Mit Uns. DeutschalsFremdsprache B2, Heeber, 2018
 2. Sicher! DeutschalsFremdsprache B2. Hueber 2015
 3. TangramZertifikatDeutsch  B2.Hueber, 2008
 4. Mittelpunkt Neu B2. Klett. 2012

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt.  Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõigis ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.

Iseseisva töö kirjeldus Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse artikleid ja kirjandust, valmistatakse ette individuaalseid ja rühmaettekandeid nii kõnes kui kirjas, kirjutatakse esseesid ja ametlikke kirju. Praktilised tööd on seotud interneti testikeskkonnaga. Samuti suunatakse õppijaid leidma keelekeskkonnas(filmid ja telesaated) autentseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid 

Saksa keele oskus vastab Euroopa Keelemapi B2-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab B2 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:

a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud auditoorse töö tundides; 
b) iseseisva töö aruande esitamine; 
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses. 

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu. 

Koolitaja kompetentsus.

Kõik saksa  keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad saksa filoloogi kõrgharidus,  MA või PhD kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele saksa keele õpetamise kogemust. (Vt. Koolitajate haridus ja kogemus).

Õppekava on  koostatud Dialoogi saksa keele õpetajate poolt 1.08.2019  ja kinnitatud  Dialoogi juhataja  Nadežda Valk poolt.