B2 rootsi keele õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: 
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341)

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf


Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Kursuse maht on 125 akadeemilist tundi – 50 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 75 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

 Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused. Sihtgrupiks on noored ja täiskasvanud, kelle eesmärk on omandada rootsi keel B2 taseme ulatuses. B2-taseme kursusel osalemiseks on eelduseks keeleoskus B1-tasemel. Vastavust sellele tasemele kontrollitakse koolitusfirmasisese testiga. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine. 

Eesmärk
B2-taseme saavutamine.

Õppekeel:  eesti, inglise või  vene keel

 •  Õpiväljundid
  Õppija saab aru raadio- ja televisiooni tõsielusaadete, intervjuude, vestlussaadete, filmide sisust, mis on tavakeeles. Mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest, tuttava teema puhul ka nüanssidest.
 • Saab aru ja oskab analüüsida eri eesmärkidel koostatud pikki ja keerukaid tekste (ajaleheartiklid, kirjad, ülevaated, ilukirjandus jm), vajadusel kasutades sobivaid abimaterjale ja lugemisstrateegiaid. Leiab infot mitmesugustest tekstidest ja teeb nende põhjal üldistusi. Loeb ülevaateid, mis käsitlevad kultuuriteemade sisu või kriitikat (teater, raamat, kontsert) ning oskab teha nendest lühikese kokkuvõtte. Oskab kiiresti läbi vaadata kasutusjuhendi ning leida üles olulised selgitused.
 • Oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi. Oskab pidada ettevalmistatud ettekandeid mitmetel oma huvivaldkonna teemadel. Saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab väljendada ja põhjendada oma seisukohti.
 • Õppija teab, kuidas kirjutada ülevaadet raamatust või filmist. Kirjutab selgeid argumenteeritud ettekandeid, arvamuskirjutisi, ametlikke kirju vm teksti, esitades poolt- ja vastuväiteid või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi.

Õppe sisu

 1. Eelmiste tasemete keeruliste teemade kordamine
 2. Mina ja minu sõbrad.
 3. Tervis ja eluiga
 4. Meedia ja informatsioon
 5. Kaubandus ja tarbijakaitse
 6. Ametid ja töökohad
 7. Töö ja seadusandlus
 8.  Töö ja personal
 9. Töö välisriigis
 10. Ettevõtlus

Õppemeetodid

Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara.

Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.

Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Õppematerjalid (õpetaja valikul)

 1. Svenska Utifrån

 •  Mål 2

 • Sagor och Sanningar

 • Om Sverige pa Svenska 2
 • Nästa steg 2, Svenska som andraspråk 2

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt.  Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.

Koolitaja kompetentsus.

Kõik rootsi keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad rootsi filoloogi kõrgharidus,  MA  kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele rootsi keele õpetamise kogemust.

Iseseisev töö

Iseseisva ja praktilise töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse tekste, kirjutatakse kirjandeid ja kirju, korratakse ja harjutatakse grammatikat, loetakse omal valikul raamatut, lahendatakse teste, sooritatakse koduseid ülesandeid, töötatakse sõnaraamatuga. Samuti suunatakse õppijaid leidma keelekeskkonnas autentseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid 

Rootsi keele oskus vastab Euroopa Keelemapi B1-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab B1 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

 Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:

a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud auditoorse töö tundides; 
b) iseseisva töö aruande esitamine; 
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses. 

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu. 

Õppekava on  koostatud Dialoogi rootsi keele õpetajate poolt 24.03.2023  ja kinnitatud  Dialoogi juhataja  Nadežda Valk poolt.