B2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistava kursuse õppekava

Keeleameti hinnang (15.06.2021, nr 3-12/21/915-2)

Kinnitatud Haridus-ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga 6.05.2016 nr 1.1-3/16/82

KOOLITUSKESKUS DIALOOG (asutaja AS Dialoog reg.kood 10050341)

EESTI KEELE TÄIENDUSKOOLITUS

B2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

Õppekava rühm: keeleõpe.

Õppekeel: inglise, vene või soome keele baasil (õppija valikul).

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument, Täiskasvanute koolituse seadus, Keeleseadus, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keeleameti tegevuslubade taotlemise ja õppekavade koostamise juhendid.

Õppemaht: õppe kogumaht on 450 ak. tundi (200 ak.t kontaktõpet digitaalselt või auditoorselt ning 250 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd).

Iseseisva töö ajal lõpetatakse tunnis pooleli jäänud õppetööd, omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse artikleid ja lektüüri, valmistatakse ette individuaalseid ja rühmaettekandeid nii kõnes kui kirjas, kirjutatakse esseesid, ametlikke kirju, praktilised tööd on seotud interneti testikeskkonnaga. Samuti suunatakse õppijaid leidma keelekeskkonnas autentseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.

Moodulid.

Moodul tähistab täiskasvanuhariduse kontekstis pikema õppekava terviklikku osa. Moodul on õppekava terviklik sisuühik, kuid mitte iseseisev õppekava. See koondab kompetentsusnõuetega vastavuses olevad õpiväljundid mooduli ulatuses.

Moodulid hõlmavad õpetatava temaatika kolme põhilist valdkonda: esimene moodul – isiklik elu; teine moodul – avalik elu; kolmas moodul – tööelu ja haridus.

B2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistava kursuse võib õpilane läbida moodulitena, mille puhul võetakse arvesse edasiminekut ja tagatakse järjepidevus.

Esimene moodul on ajaliselt mahukam kui järgnevad, sest kursuse algul toimub eelmiste tasemete põhiteadmiste kordamine ning B2-taseme eksami nõuete ja struktuuri tutvustamine.

Ainult kõikide moodulite läbimisega ja ühelt moodulilt teisele üleminekuga on tagatud õppijale tasemeeksamiks korralik ja terviklik ettevalmistumine. Õppija võib läbida korraga kõik antud taseme moodulid, kuid võib teha moodulite vahel õppesse pausi. Moodulite vahelist pausi ei ole soovitatav teha pikemalt kui kuus kuud.

Esimese ja teise mooduli lõpus korraldatakse kontrolltestid, et näha, kas õppija on omandanud vajalikud oskused, et liikuda edasi järgmisele moodulile. Kontrolltesti läbimiseks peab õpilane saavutama 50 punktist vähemalt 35. Kolmanda, viimase, mooduli lõpetamisel tehakse lõputest.

B2 tase saavutatakse kolme mooduli läbimisega

Esimene moodul ehk B2.1 moodul sisaldab 180 ak.t (80 ak.t kontaktõpet + 100 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd)

Teine moodul ehk B2.2 moodul sisaldab 135 ak.t (60 ak.t kontaktõpet + 75 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd)

Kolmas moodul ehk B2.3 moodul sisaldab 135 ak.t (60 ak.t kontaktõpet + 75 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd)

Õppekava õpiväljundid

Õppija teab eesti keele B2-taseme eksami ülesehitust ja vormi ning oskab lahendada eksami tüüpülesandeid ja on omandanud rohke sõnavara -umbes 7685 sõna ja oskab neid kasutada erinevates elusituatsioonides. Kursuse läbimisel õppija on omandanud järgmised oskused: arusaamine kuulamisel ja lugemisel, esinemise ja kirjutamise oskused:

 • Õppija saab aru raadio- ja televisiooni tõsielusaadete, intervjuude, vestlussaadete, filmide sisust, mis on tavakeeles. Mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest, tuttava teema puhul ka nüanssidest.
 • Saab aru ja oskab analüüsida eri eesmärkidel koostatud pikki ja keerukaid tekste (ajaleheartiklid, kirjad, ülevaated, ilukirjandus jm), vajadusel kasutades sobivaid abimaterjale ja lugemisstrateegiaid. Leiab infot mitmesugustest tekstidest ja teeb nende põhjal üldistusi. Loeb ülevaateid, mis käsitlevad kultuuriteemade sisu või kriitikat (teater, raamat, kontsert) ning oskab teha nendest lühikese kokkuvõtte. Oskab kiiresti läbi vaadata kasutusjuhendi ning leida üles olulised selgitused.
 • Oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi. Oskab pidada ettevalmistatud ettekandeid mitmetel oma huvivaldkonna teemadel. Saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab väljendada ja põhjendada oma seisukohti.
 • Õppija teab, kuidas kirjutada ülevaadet raamatust või filmist. Kirjutab selgeid argumenteeritud ettekandeid, arvamuskirjutisi, ametlikke kirju vm teksti, esitades poolt- ja vastuväiteid või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi.

Moodulite õpiväljundid:

Moodul B2.1.Isiklik elu

Esimese mooduli läbimisel õppija:

 • mõistab suhteliselt pika ja keeruka ühiskeelse jutu põhisisu, kui see on seotud inimese elulooga, tema probleemide ja igapäeva kohustustega; mõistab nii elavat kui ka salvestatud, selgelt liigendatud juttu enamikel igapäevaeluga seotud teemadel; jälgib vestlust ja ka keeruka sisuga väitlust juhul, kui teema on tuttav ja vestluse suunda toetavad selged märksõnad;
 • loeb pikki ja keerukaid tekste (ajaleheartiklid, kirjad, ülevaated, ilukirjandus jm), vajaduse korral kasutades sobivaid abimaterjale ja lugemisstrateegiaid; leiab infot mitmesugustest tekstidest ja teeb nende põhjal üldistusi.
 • oskab esitada selgeid, üksikasjalikke kirjeldusi teemadel, mis seostuvad isikliku kogemusega, rääkida tunnetest ja tuua esile sündmuste isiklikku tähtsust; peab ettevalmistatud ettekandeid mitmetel oma huvivaldkonna teemadel.
 • kirjutab selgeid ja üksikasjalikke tekste paljudel endale huvi pakkuvatel teemadel ning ka tuttavatel abstraktsetel teemadel; sünteesib eri allikatest pärit infot ja arutluskäike ning teeb kokkuvõtteid.

Moodul B2.2.Avalik elu

Teise mooduli läbimisel õppija:

 • jälgib vestlust ja ka keeruka sisuga väitlust juhul, kui teema on tuttav ja vestluse suunda toetavad selged märksõnad; saab aru üldhuvitavate, regulaarselt korduvate žanrite üksikasjadest (uudised, intervjuud, filmid, tuttava ainestikuga loengud).
 • haarab kiiresti ka pikemate tekstide sisu ja valida asjakohaseid detaile; mõistab probleemartikleid, kus autorid esitavad erinevaid seisukohti ja hoiakuid.
 • oskab kommentaaride ja asjakohaste näidete toel mõttekäiku laiendada ning oma vaatenurka selgitada ja põhjendada, võrrelda erinevaid seisukohti; oskab välja tuua olulisemad seisukohad ja väiteid kinnitavad üksikasjad; suhtleb emakeelsete kõnelejatega küllaltki ladusalt ja spontaanselt, ilma et kumbki pool peaks pingutama.
 • kirjutab argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist vm. teksti, esitades poolt- ja vastuväiteid või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi; kirjutab filmi-, raamatu- või näidendiülevaadet.

Moodul B2.3. Töö ja haridus

Kolmanda mooduli läbimisel õppija:

 • oskab kriitiliselt kuulata, teha järeldusi ja tabada sotsiokultuurilisi vihjeid; saab aru osaliselt keelenaljadest, idioomidest ja keerukatest tarinditest.
 • lugemissõnavara on ulatuslik, ent raskusi võib tekkida haruldaste idioomide ja kultuurisidusate vihjete mõistmisega; mõistab probleemartikleid, kus autorid esitavad erinevaid seisukohti ja hoiakuid.
 • oskab vestlust alustada ja sobivalt kõnevooru võtta; oskab soovi korral vestluse lõpetada, kuid ei pruugi seda alati teha kõige kohasemal viisil; oskab osaleda arutluses (esitada selgelt oma arvamust, anda tagasisidet, haarata teisi vestlusse jms); oskab edasi anda tundevarjundeid ning rõhutada toimunu või kogetu olulisust.
 • oskab hästi väljendada oma teadmisi, seisukohti ja arvamusi ning kommenteerida teiste omi; oskab kasutada mitmekesiseid lausetüüpe (sh ka eri tüüpi liitlauseid ja tavalisemaid lauselühendeid); keelekasutus ning õigekiri on sedavõrd korrektsed, et ei tekita vääriti mõistmist; nõudlikumates konstruktsioonides ja stiilis ilmneb emakeele interferents ning esineb veel mitmesuguseid vigu.

Õpingute alustamise tingimused

 • B2-taseme kursusel osalemiseks on eelduseks B1-tasemel keeleoskus, sellele tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirmasisese vestluse ja testiga, millega kontrollitakse kõiki osaoskusi. 
 • Õppija, kes varem on edukalt läbinud ühe mooduli, võib minna järgmisele, kui läbitud mooduli test oli tehtud vähemalt 35 punkti peale 50-st ja moodulite vaheline paus ei ole olnud pikem kui 6 kuud. Teistel juhtudel on vaja läbitud mooduli testi sooritamine.
 • Õppija, kes soovib esimest moodulit läbimata liituda teise mooduliga või, kes on läbinud esimese mooduli rohkem kui 6 kuud tagasi, peaks liitumiseks tegema edukalt esimese mooduli testi – 50 punktist saama vähemalt 35.
 • Õppija, kes soovib esimest ja teist moodulit läbimata liituda kolmanda mooduliga peaks liitumiseks tegema edukalt esimese ja teise mooduli testi – kumbaski testis 50 punktist saama vähemalt 35.

Õppe sisu 

Moodul B2.1.Isiklik elu.

 1. Tasemeeksam. Mina ja eesti keel.

Keeletasemed. Euroopa keelemapp. Tuvasta oskus enesehindamisel. B2-taseme eksami ülesehitus ja vorm, ajapiirangud, vajalikud oskused ja eksami tingimused. В1-taseme kordamine. Põhilised B1-taseme grammatikaoskused ja kõneväljendid.

Minu kogemus eesti keele õppes. Miks digiõpe mulle sobib. Iseseisev töö.

2. Mina ja minu sõbrad.

Minu iseloom ja isikuomadused. Elutee kirjeldamine. Vaba aja tegevused. Minu amet ja minu ettekujutus elukutsest. Sõbrad lapsepõlvest, kooliajast, noorusest, minu töö juurest. Mis ühendab inimesi? Erinevad hinnanguskaalad. Erinev päritolu ja rahvus. Meie ühised traditsioonid ja peod. Sugulased ja sõbrad. Perekonna fotoalbum ja perearhiiv. Sõbrad, keda me valime ja kolleegid, kellega vaja suhelda. Mees ja naine. Esimene armastus. Abielu registreerimine, laulatus, vabaabielu, lahutus, uued sõbrad ja uued suhted. Laulud ja luuletused armastusest ja sõprusest. Stereotüübid. Otsin sõpra. Sõbra tutvustamine. Kiri sõbrale.

3. Mu kaunis elamiskoht

Korter või eramaja – eelised ja puudused. Interjöör ja disain. Minu tuleviku elamu. Värvid ja maalid meie kodus. Raamatud meie kodus. Remont ja puhastustööd. Vaade minu aknast. Suvekodu: talu, aed, suvila. Lilled ja taimed minu aias ja kodus. Puhastamise nipid ja erinevad vahendid, mida kasutame kodus. Kodukeemia ja prügi. Prügi sorteerimine.

4. Lemmikloomad, koduloomad, metsloomad

Me oleme minu koeraga/kassiga sarnased. Minu kogemus looma peremehena. Loomad, kes elavad kodus, farmis, loomaaias, metsas, vees. Looduskaitse. Telesaated, raamatud ja filmid loomadest. Omadussõnad loomade kirjeldamisel.

5. Tervis ja eluiga

Minu noored ja vanad sugulased. Arutlused: millest sõltub meie heaolu ja tervis. Elustiil ja tervis. Kui vanaks te elate? Lugemine: täiusliku eluga ei maksa üle pingutada – teksti tõlkimine ning vastuste küsimustega sobitamine. Kuulamisel arusaamine: saated dieetidest. Liikumine ja tervis. Vaktsineerimine ja antikehad. Meie arstid on kangelased. Apteegi külastamine ning sellest ettekande tegemine. Aja broneerimine arsti juurde, valvearstilt konsultatsiooni küsimine. Kiirabi. Kirjalik üldkokkuvõte tervise teemal

6. Kodumasinad minu elus

Minu lemmikud kodumasinad ja muu tehnika, energia kokkuhoid, tark kodu. Arutelud: kuidas erines meie esivanemate elu meie ajast, tänapäeva leiutised, mis töötavad elektriga ja elektrita, koduseadme juhendi kirjutamine, minu kodu on minu kindlus või minu paradiis.

7. Minu raha ja reisimine

Raha raiskamine ja kokkuhoid. Sissetulekud ja väljaminekud. Kodune raamatupidamine – rahaasjade planeerimine. Reisimine ja kulud: reisibürood, puhkuse planeerimine: reisikindlustus, reisidokumendid, vaktsineerimine, transport, hotellid, toit, suveniirid.

8. Minu lemmikraamatud

Kodune raamatukogu. Minu lemmikraamat lapsepõlves, nooruses ja tänapäeval. Milliseid raamatuid tänapäeval loetakse ning mida raamatud tähendavad tänapäeval inimestele. Muinasjutud, ulmekirjandus, romaanid ja luuletused. Kirjutame luuletuse sõbra sünnipäevaks. Loovkirjutamine: pildi põhjal kirjutatakse lühikest jutukest, kasutades antud skeemi. Teemantluuletus: proovida rühmas teha teemantluuletust kasutades õpitud sõnavara. Situatsioon: kirjastaja valik – diskussioon toimetuses. Loetud raamatu sisukorra suuline esitamine, oma emotsioonide, muljete, arvamuse kirjeldamine

Moodul B2.2. Avalik elu

9. Tähtpäevad meie elus

Riigipühad. Peod eraelus ja firmas: pulmad, sünnipäevad, firma juubelipäevad, suvepäevad. Kooli lõpetamine, lapse sünd. Ettevalmistamine: söögid, joogid, laulud, mängud, riietus, üllatused. Kirjutame kutsed ja kavad.

10. Tuntud isiku avalik elu

Tava- ja tuntud inimese päev hommikust õhtuni. Näitlejad, kirjanikud, kunstnikud, saatejuhid, poliitikud, sportlased, modellid, bloogerid – nende elu iseärasused ja nende edu. Preemiad, võistlused. Tuntud Eesti kultuurielu sündmused. Euroopa kultuuripealinn.

11. Meedia ja informatsioon

Informatsiooni allikad: telesaated ja lemmikkanalid, ajalehed, internetiportaalid. Emakeelne ja eestikeelne ajaleht, ajalehtedest kokkuvõtte tegemine. Valitud ajaleheartikli ümberjutustamine, arutelu: ajalehereklaam, selle plussid ja miinused. Talk-show telesaated. Lavastatud ja reaalne elu.

12. Loodus ja looduskaitse

Looduse aastaring; lemmiktaimed, -maastikud ja -loomad; loomalood; kuidas kaitsta loodust inimese eest, looduskaitsealad Eestis, rahvuspargid; lapsed ja loomad; filmid loodusest; tuntud loodusfilmid.

13. Turvalisus meie ühiskonnas

Inimeste käitumine ühiskonnas; kuritegevus; seadusandlus. Mis teil seostub sõnaga kuritegu? Juhtunu kirjeldamine. Vanglad Eestis: karistamine või ümberkasvatamine. Seletuskiri ja avaldus politseisse. Kadunud inimesed – kuidas otsida?Küberkuritegevus. Ühe detektiivi stsenaarium. Ettekannete kuulamine ning üldkokkuvõtete tegemine. Loetud ja kuulatud teksti põhjal oma seisukohtade põhjendamine kasutades teatud väljendeid.

14. Teenused

Milline on hea teenindaja? Klienditeenindaja töö miinused. Teenindusasutustes. Maksu- ja Tolliametis. Suhtlemisoskus. Milline klient te ise olete? Müüja/teenindaja vaatepunkt. Milliseid teenuseid kasutate/ei kasuta. Kaebused. Eesti teeninduskultuur – kuidas hindate?

15. Kaubandus ja tarbijakaitse

Ostuliigid: toit, riietus, elamispinnaga seotud kulud, kosmeetika, ravimid, meelelahutus, kingitused, külalised, abi: vanematele sugulastele, sõpradele, neile, kes seda vajavad. Ostukohad ja nende kirjeldus, plussid ja miinused. Poed linnas ja internetis. Ohutud ostud. Konflikt poes ja poolte seisukohad. Kaebuse kirjutamine ja arutamine. Garantiiaeg.

Moodul B2.3. Töövaldkond ja haridus

16. Kool ja haridus

Kooliaeg varem ja tänapäeval. Arutame: miks inimene peab õppima kogu elu. Keeltekoolid, koolituskaart. Rahulolu koolitusprojektidega Töötukassast. Tunnistus või tõend. Iseseisevad, auditoorsed ja digitaalsed õppevormid. Diplomiõpe või bakalaureus. Kas kõigile on vajalik kõrgem haridus?

17. Ametid ja töökohad

Uue aja ametid. Kohustused ja töövahendid. Karjäärikonsultant ja ümberõpe. Elukutsed, mis jäävad minevikku. Töökohad noortele, ajutine töö, praktika.

18. Töö ja seadusandlus

Tööleping ja käsundusleping. Tööeestkirjad. Tervisekindlustus ja lepingud. Tööstaaž ja pensionile minek. Kas töötada võib koolilaps, tudeng, töötu ja inimene pensionieas? Uued seadused ja reformid. Tööinspektsioon.

19. Töö ja personal.

Tööotsija: CV ja motivatsioonikirja koostamine. Kvalifikatsiooni dokumendid ja soovituskirjad. Intervjuutööandjaga. Tingimused ja perspektiivid. Kokkuvõte tööpakkumistest ajalehtede põhjal.

Tööandja: keda valida-kvalifikatsioon, haridus, isiklikud omadused, lojaalsus, ootused.

20. Töö välisriigis

Arutamine: palk, töötingimused, tulud ja kulud Eestis ja teistes riikides. Elu kvaliteet ja töö välismaal.

21. Loominguline töö

Iga töö on looming. Kunstnik, luuletaja, kirjanik Eestis.Intervjuu näituselt, raamatuesitlus. Loomingulised liidud, koolkonnad. Preemiad ja festivalid.

22. Ettevõtlus

Rääkimine: millised ettevõtted ja kaubamärgid on olemas, millised tööstusharud sõltuvad ilmast ja hooajast? Äriplaani skeemiga tutvumine. Kirjutamine: enda äriplaani esitlemine ja hindamine (rühmatöö).Oma firma on iga inimese unistus: poolt- ja vastuargumendid. Ettevõtluse vormid ja põhireeglid.

Grammatika

Olevik ja minevik; kuupäev, aastaarv, vanus; tegusõna + käänded; asesõnad; osastav kääne; nimetav, omastav, osastav; tegusõna + alati osastav; ajaväljendid; ees- ja tagasõnad; umbisikuline tegumood; -nud, -tud, -v, -tav, -mata, -des; mitmuse käänded; tegusõnaväljendid; sidesõnad ja komad; kahesõnalised tegusõnad; kindel kõneviis; tingiv kõneviis; käskiv kõneviis; tegusõna vormide moodustamine; nimisõnaliited; omadussõnaliited; ajaväljendid; lõpetamata tegevus ja lõpetatud tegevus; kirjutamisoskuse arendamine

Õppemeetodid 

Põhiliseks on kommunikatiivne meetod. Kursuse eesmärk on kõikide osaoskuste arendamine: arusaamine kuulamisel, mõistmine lugemisel, suhtlusoskused ja kirjutamine. Arendatakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara kolmes põhivaldkonnas: isiklik elu, töö- ja haridusvaldkond ning avalik elu. Kasutatakse kommunikatiivseid ülesandeid. Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka grupikaaslastega õpetaja juhendamisel ning iseseisvalt väljaspool õppeklassi – poes, tööl, suheldes naabritega – kasutades kõiki võimalusi keeleõppeks. 

Õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Tunnis ja kodus õppijad kuulavad ja vaatavad  raadio- ja televisiooni tõsielusaateid, intervjuusid, vestlussaateid, filme, teatri etendusi. Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse tekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse kirjandeid ja kirju, korratakse ning harjutatakse grammatikat. Praktilise õppe jooksul lahendatakse teste. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. 

Õppekeskkond

Kõikides ruumides on loomulik valgustus ja ventilatsioon. Kõikides ruumides on CD- ja DVD-mängija, videoprojektori või televiisoriga ühendatud arvuti, internetiühendus ja WiFi, mis võimaldab õppijatel kasutada oma tahvelarvutis või nutitelefonis ajakohaseid materjale ja Eesti Keele Instituudi sõnaraamatuid veebilehel www.eki.ee. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. 

Tunde on võimalik võtta digitaalõppes: Skype, Zoom, Google Meet ja muude platvormide vahendusel.

Õppematerjalide loend 

Põhiõppematerjal

Mall Pesti, K nagu Kihnu. Eesti keele õpik B2. Tallinn, 2020

Mare Kitsnik. Eesti keele õppekomplekt. B1,B2. 2012

Ajalehed ja ajakirjad:

Postimees, Äripäev, Sirp, Õpetajate Leht;

Haridus, Akadeemia, Teater. Muusika. Kino, Vikerkaar.

Innove näidistestid ja materjalid

Lisamaterjalid

M.Kitsnik, L. Kingisepp. Avatud uksed (eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele). 2008

Raili Pool.Eesti keele verbirektsioone. 2019

Raili  Pool. Eesti keele sihitise ja rektsiooni harjutusi. 2019

Aavo Valmis, Lembetar Valmis. Lihtne eesti keele grammatika. 2013

Aavo Valmis, Lembetar Valmis. Lihtne eesti keele grammatika harjutuste ja võtmetega. 2016

Виталий Белогородцев. Эстонско-русский словарь новых слов и новых значений известных слов и выражений. 2016

Aino Siirak Eesti keele grammatika tabelites. 1998

Euroopa keelemapp (Väljatöötatud Dialoogi poolt Rahvusvahelise Euroopa projekti EuroIntegrELP raames). 2007

Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus. 2008

Pille Reins. Eesti keele B2-taseme eksam. 2011

Aino Siirak, Annelii Juhkama. Kõnele ja kirjuta õigesti. 2016

Tabelid, artiklid, kogutud pildi- ja kuulamismaterjalid, näidistestid jm.

Lõpetamise tingimused 

Kursuse lõpus viiakse läbi eksami simulatsioon (lõputest). Eksamile lubatakse kõiki, kes on osa võtnud vähemalt 75% õppetundidest.

 1. Edukalt on kursuse läbinud need, kes on esitanud kõik kodutööd, ning lõpueksamil saanud 100 punktist(iga osaoskus annab 25 punkti) vähemalt 60% võimalikust punktisummast. Neile väljastatakse tunnistus.
 2. Õppijatele, kes puudusid rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata.
 3. Õppijad, kelle lõputesti tulemus jääb alla soorituskünnise, saavad tõendi.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus:

Eesti keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik MA (mõned PhB) kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemust. Iga õpetaja kvalifikatsioon on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keeleinspektsiooni poolt (eraldi nimekiri, mis on avalikustatud Dialoogi kodulehel). Õpetajate andmed on avalikustatud Koolituskeskuse Dialoog kodulehel https://dialoog.ee/personnel/

3.06.2021.a