B1 vene keele õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: 

Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341) 

Õppekava nimetus:

Vene  keele B1-taseme   kursuse  õppekava

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Kogu kursuse maht on 220 akadeemilist tundi- 120 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 100 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. B1-tase saavutatakse kahe  mooduli B1.1 ja B1.2 läbimisega: iga moodul koosneb  60-tunnisest auditoorsest kursusest ja 50-tunnisest iseseisvast tööst. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused. Sihtgrupiks on noored ja täiskasvanud, kelle eesmärk on omandada vene keel B1 taseme ulatuses ja edukalt sooritada vastav tasemeeksam. B1-taseme kursusel osalemiseks on eelduseks keeleoskus A2-tasemel. Vastavust sellele tasemele kontrollitakse koolitusfirmasisese testiga. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine. 

Eesmärk
B1-taseme saavutamine.

Õppekeel:  eesti või inglise  keele baasil

 Õpiväljundid

  • Õppija suudab üldjoontes jälgida lühikest otsesõnalist juttu tuttaval teemal, kui kõneldakse kirjakeeles ja hääldus on selge.
  • Õppija saab aru tuttaval teemal raadiouudiste ja ennustatava sisuga (st oodatud või rutiinsete) telefonikõnede põhisisust.
  • Mõistab faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel. Saab aru lihtsamast tehnilisest teabest, nagu igapäevaste tehniliste vahendite kasutusjuhendid. Otsib ja leiab tekstidest konkreetset infot, kui teema on talle oluline või tuttav.
  • Õppija oskab alustada, jätkata ning lõpetada lihtsat omavahelist vestlust tuttavatel teemadel. Oskab küsida infot, üksikasjalikke juhiseid ja neid järgida, paluda selgitusi, avaldada oma arvamust, teha ettepanekuid. Oskab väljendada emotsioone (üllatust, rõõmu, kurbust, huvi, ükskõiksust) ning sellistele emotsioonidele reageerida.
  • Oskab kirjeldada, analüüsida ja võrrelda ka ebatavalisi sündmusi ja nähtusi, ning esitada üldsõnalisi kirjeldusi oma huvivaldkonna teemade piires.

Õppe sisu

Moodul B1.1

Moodul B1.1

1. Большая семья –это здорово! Suur pere on vahva!
2. Жизнь в городе и деревне. Elu linnas ja maal
3. Куда поехать в отпуск. Kuhu sõita puhkusele
4.  Самое главное в профессии. Mis on elukutse puhul olulisim
5. Где можно хорошо заработать. Kuidas hästi teenida
6. Природа и её охрана.Loodus ja looduskaitse
7. Клубы по интересам и соцсети. Huviringid ja suhtlusvõrgustikud
8. Музыка, фестивали, концерты. Muusika, festivalid, kontserdid

Moodul B1.2

1. Любви все возрасты покорны.   Armastus on ilus igas eas
2. Праздники большие и маленькие.  Suuremad ja väiksemad pühad
3. Традиции русские и эстонские.  Vene ja eesti traditsioonid
4. Образование. Haridus
5. Выбор профессии.  Elukutsevalik
6. Одежда и мода. Rõivad ja mood
7. Старый друг лучше новых  двух.  Üks vana sõber on parem kui kaks uut
8. Читательская конференция – писатели России. Lugejate konverents – Venemaa kirjanikud

Õppemeetodid

Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara.

Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.

Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

 Õppematerjalid (õpetaja valikul)

  1. Русский класс. Средний уровень. Русский язык Курсы, 2018
  2.  Русский язык: 5 элементов. Уровень  В1. Златоуст 2016
  3. Ю.Овсиенко Русский язык. Учебник. Книга 2. Средний этап обучения. Рус. яз. Курсы, 2019.
  4. Татьяна Троянова Русский язык день за днем. Читаем, думаем, обсуждаем.Арго, 2015.
  5. Русско-эстонский и эстонско-русский словари, www.eki.ee/dic

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt.  Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.

Koolitaja kompetentsus.

Kõik vene keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad vene filoloogi kõrgharidus,  MA või  PhD  kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutelevene keele õpetamise kogemust.

Iseseisev töö

Iseseisva ja praktilise töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse tekste, kirjutatakse kirjandeid ja kirju, korratakse ja harjutatakse grammatikat, loetakse omal valikul raamatut, lahendatakse teste, sooritatakse koduseid ülesandeid, töötatakse sõnaraamatuga. Samuti suunatakse õppijaid leidma keelekeskkonnas autentseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid

Eesti keele oskus vastab Euroopa Keelemapi B1-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab B1 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:

a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud (kõik moodulid) auditoorse töö tundides;
b) iseseisva töö aruande esitamine;
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu.

Vene keele oskus  võib tuvastada  Tartu Ülikoolis: TORFL – Test of Russianas a ForeignLanguage :

https://www.maailmakeeled.ut.ee/et/keeletestid/torfl-test-russian-foreign-language

Õppekava on  koostatud Dialoogi vene keele õpetajate poolt 1.08.2019  ja kinnitatud  Dialoogi juhataja  Nadežda Valk poolt.