B1-taseme tööalase eesti keele kursuse õppekava (klienditeenindus)

KOOLITUSKESKUS DIALOOG (asutaja AS Dialoog reg.kood 10050341)

EESTI KEELE TÄIENDUSKOOLITUS

B1-taseme tööalase eesti keele kursus (klienditeenindus)

Õppekava rühm:  keeled                                                                                      Eesti keel võõrkeelena.
Õppekeel: vene või inglise keel

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppemaht

Kursuse kogumaht on 140 ak. tundi (80 ak.t kontaktõpet ning 60 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd).

Moodulid. Õppekava maht, kus on kontaktõpe (auditoorselt või skypes) ja iseseisev õppija töö, on üsna mahukas. Pikka aega kestvat õppimist võib õpilane läbida moodulitena.

Moodul — tähistab täiskasvanuhariduse kontekstis pikema õppekava terviklikku osa. Moodul on õppekava terviklik sisuühik, mitte iseseisev õppekava. See koondab kompetentsusnõuetega vastavuses olevad õpiväljundid mooduli ulatuses.

Õppija võib läbida korraga antud taseme kõik moodulid, aga vajaduse korral saab valida ka ainult ühe.

Tööalase keele esimesel moodulil omandatakse üldine tööalane keel, teine moodul on konkreetse ametialase keele arendus.

Tööalane eesti keele B1 tasemel klienditeenindamiseks saavutatakse kahe mooduli läbimisega:

B1.1 moodul sisaldab 70 ak.t (40 ak.t kontaktõpet + 30 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd)

B1.2 moodul sisaldab 70 ak.t (40 ak.t kontaktõpet + 30 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd)

Iga mooduli lõpus korraldatakse kontrolltest, et näha, kas õppija on omandanud vajalikud oskused, et liikuda edasi järgmisele moodulile. Kontrolltesti läbimiseks peab õpilane saavutama 50 punktist vähemalt 35. Vahe moodulite vahel ei tohi olla pikem kui 10 kuud.

Õppekava õpiväljundid

Kursuse läbimisel õppija valdab tööalast eesti keelt B1 tasemel. Õppija on omandanud baas- ja erialase sõnavara, omab teadmisi algtaseme grammatikast, oskab kasutada saadud teadmisi keele mõistmisel, rääkimisel ja kirjutamisel.

Mõistmine kuulmiselõppija saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, haridus, müük, reklaam, internet, klienditeenindus, firma teenused jne. Saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui need käsitlevad klienditeenindamise teemasid.

Mõistmine lugemine: õppija saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või õppija  tööga seotud sõnadest. Saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest tööalastes kirjades.

Rääkimine:  õppija oskab ettevalmistuseta vestelda kliendiga olulisel tööteemal: firma teenustest, tingimustest, hinnast, oma kolleegidega ja ülemusega päevaplaanist, töönormidest, puhkusest, toodangu kvaliteedist, töötulemustest. Oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, töösündmusi ja kavatsusi. Oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane.

Kirjutamine: õppija oskab täita ankeete isiklike andmetega, koostada lihtsat seostatud teksti tööalasel teemal. Oskab kirjutada kirja, milles on vaja kirjeldada oma kogemusi ja tööalased muljeid, tegema kirjalikke aruandeid, kuulutusi, avaldusi.

Õppe sisu

Moodul 1. Üldine tööalane keel:

 1. Enesetutvustus. Rühmaga tutvumine. Nimekaardid. Mina ja minu kolleegid.
 2. Töö ja haridus. Elukutsed.
 3. Tuntud firmad, tuntud isikud.
 4. Etikett, riietuskood, tööriietus, firma eeskirjad.
 5. Töö ja puhkus. Kes keda asendab?
 6. Internet ja kaugtöö. Kodulehekülg, sotsiaalvõrgustikud.
 7. Müük büroos, poes ja internetis. Tulemus ja palk.
 8. Reklaam ja turundus. Telefonireklaam.
 9. Kalender, ajad, päevaplaan.
 10.  Ametialane kirjavahetus. Lihtsad kirjad kollegidele. Kutsed, õnnitlused, tööga seotud ankeedid.

Moodul 2. Eesti keel klienditeeninduses:

 1. Klienditeeninduse valdkonna töötajad. Töö spetsiifika.
 2. Minu töö: töökoht, tööülesanded, toodang.
 3. Minu firma teenused, reeglid, eelised. Firma teenuste selgitamine. Küsimuste esitamine ja nendele vastamine.
 4. Minu kliendid. Rasked kliendid. Kontakti tulemus. Tagasiside.
 5. Põhiteave kliendi jaoks: lahtioleku ajad, asutuse asukoht, kelle juurde saab pöörduda.
 6. Viisakusväljendid. Teretamine ja hüvasti jätmine. Vabandamine.
 7. Suhtlemine kliendiga telefoni teel. Kirjavahetus kliendiga. Kutsed üritustele. Tänukirjad.
 8. Tööga seotud formularide täitmine, avaldused, kuulutused, aruanded.
 9. Raha, arved, kassatšekid, käive, tulu, maksud.
 10. Tunnistused, tõendid, andmebaasid.

Õpingute alustamise tingimused

B1-taseme tööalase eesti keele kursusel osalemiseks on eelduseks vähemalt A2-taseme keeleoskus, sellele tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirmasisese vestluse ja testiga, millega kontrollitakse kõiki osaoskusi. 

Õppija, kes varem on edukalt läbinud ühe mooduli, võib minna järgmisele, kui läbitud mooduli test oli tehtud vähemalt 35 punkti peale 50-st ja moodulite vaheline paus ei ole olnud pikem kui 10 kuud. Teistel juhtudel on vaja läbitud mooduli testi sooritamine.

Õppemeetodid 
Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse tööalast ja igapäevast  sõnavara. Põhiliseks on kommunikatiivne meetod. Uusi oskusi praktiseeritakse individuaalõppes õpetajaga, õppimisel rühmas rühmakaaslastega ja  ka väljaspool õppeklassi –tööl, poes, suheldes naabridega, kuulates tele-ja raadiosaateid – kasutatakse kõiki võimalusi keeleõppeks. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, tööalaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse tekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse kirjandeid ja kirju, korratakse ning harjutatakse grammatikat. Praktilise õppe jooksul lahendatakse teste. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.  Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Õppekeskkond
Koolituskeskuses Dialoog on võimalik võtta kontakttunde digitaalõppes: Skype, Zoom, Messenger, Google Meet või Microsoft Teames vahendusel, kuid enamus kontaktõppe tunde toimub Tartus, Tallinnas ja Narvas Dialoogi auditooriumites. Kõikides ruumides on loomulik valgustus ja ventilatsioon. Kõikides ruumides on CD- ja DVD-mängija, videoprojektori või televiisoriga ühendatud arvuti, internetiühendus ja WiFi, mis võimaldab õppijatel kasutada oma tahvelarvutis või nutitelefonis asjakohaseid materjale ja Eesti Keele Instituudi sõnaraamatuid veebilehel www.eki.ee. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. 

Õppematerjalide loend 

Põhiõppematerjal
I.Mangus, M. Simmul„Tere taas! Eesti keele õpik A2-B1 (B2)“. 2018

Mangus, M. Simmul „Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2“. 2017.
M. Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1”.Neljas trükk 2018.                                                                                                          M. Kitsnik „Eesti keele õpik  B1,B2 ja eesti keele töövihik B1,B2“.  2012
S. Rammo, M. Teral „Eesti keele grammatika põhireeglid. Eesti keelt võõrkeelena õppijatele”. 2015E. Raeste „Ärimehe töönädal“. Eesti-vene-inglise taskuvestmik ärimeestele. 1993

Õpetaja poolt iseseisvalt koostatud materjalid.

Lisamaterjalid.
M. Kitsnik „Kirjuta mulle“. 2015
S. Tomingas „Saame tuttavaks! Estonian for begginers. 2011
A. Valmis, L.Valmis „Lihtne eesti keele grammatika“. 2001
Euroopa keelemapp (Väljatöötatud Dialoogi poolt Rahvusvahelise Euroopa projekti EuroIntegrELP raames). 2007
M. Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile. (õpik, CD, õpetajaraamat). 2018
A. Siirak „Eesti keele grammatika tabelites“.
R. Pool “Eesti keele verbirektsioone”.
Kogutud pildi- ja kuulamismaterjalid.

Veebipõhised materjalid ja testid:

kutsekeel.ee – uks erialakeele juurde

www.keeleklikk.ee
www.kohanemisprogramm.tlu.ee
www.panglosskool.eu/index.php
http://els.leveranse.com/index.php
http://els.leveranse.com/index.php
http://www.oneness.vu.lt/ee

Õpingute lõpetamise nõuded 

Eesti keele oskus vastab Euroopa Keelemapi B1-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab tööalase eesti keele B1 taseme õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele. 

1.  Edukalt on kursuse läbinud need, kes lõputestis on 100 punktist saanud vähemalt 60 punkti ja esitanud kursuse jooksul kõik kodutööd. Neile väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse testi tulemused osaoskuste kaupa.

2. Õppijatele, kes puudusid rohkem kui 25% õppetööst, dokumenti kursuse läbimise kohta ei väljastata.

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel(kes õppisid ainult ühel moodulil) saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja kontaktõppe tundide arvu.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus: 
Eesti keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik MA (mõned PhB) kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemust. Iga õpetaja kvalifikatsioon on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keeleameti  poolt (eraldi nimekiri, mis on avalikustatud Dialoogi kodulehel).