B1-taseme eesti keele suhtluskursuse õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: 
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341) 

Õppekava nimetus:
B1-taseme eesti keele suhtluskursuse õppekava

Õppekava rühm: võõrkeeled ja –kultuurid.
Eesti keel võõrkeelena.

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppekeel: Vene või inglise keele baasil

Õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud õppijatele,  kes on omandanud A2- või B1- taseme õppekava. Keeleoskust kontrollitakse Koolituskeskuses Dialoog büroos vestlusega.

Õppe kogumaht 75 ak. tundi (30 ak.t auditoorset ja 45 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd). Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.  

Õpiväljundid
Õppija oskab alustada, jätkata ning lõpetada lihtsat omavahelist vestlust tuttavatel teemadel. Oskab küsida infot, üksikasjalikke juhiseid ja neid järgida, paluda selgitusi, avaldada oma arvamust, teha ettepanekuid. Oskab väljendada emotsioone (üllatust, rõõmu, kurbust, huvi, ükskõiksust) ning sellistele emotsioonidele reageerida. Oskab kirjeldada, analüüsida ja võrrelda ka ebatavalisi sündmusi ja nähtusi, ning esitada üldsõnalisi kirjeldusi oma huvivaldkonna teemade piires. Oskab oma arvamust, nõustumist ja mittenõustumist viisakalt väljendada.  

 Õppe sisu

  1. Tutvumine. Kellega suhtlen? Suhted.

Huvitav sõber – räägime ja kirjutame sõpradest. Ettekanded vabal teemal 2-3 minutit „Õige valik“  – käsitleme teiste inimeste enesetutvustusi Rollimäng: „Kumma kandidaatidest kutsuksid vestlusele“. (II rühma, üks rühm pooldab üht kandidaati ja teine – teist). Dialoog-väitlus. Kõneetikett   

  • Kuhu minna? Meelelahutus.

Vestlus teemal „Kuhu sa sooviksid minna? Miks? Kuhu sa ei sooviks minna? Paaristöö teksti põhjal. Lõpetage fraasid mälu järgi. Kutse. Õppijad leiavad kodus mõne huvitava koha, kuhu kutsuvad oma rühmakaaslasi (suuline töö)  Vastame küsimustele „Kas sa eile…? Millal sa viimati…? Mis kellast…. jne“ Blogisse sissekande tegemine teemal „Üks eriline päev“ Sünonüümide leidmine ja kasutamine kiiresti / kähku jne. Küsimustele vastamine.

  • Vaba aeg, hobid, sport  

Arutelu: Mis on sinu huvid? Piltide kirjeldamine: mis spordialasid kujutavad järgmised pildid? Paaristöö: lõpetage fraasid oma sõnadega. Rühmatöö. Õpilased peavad andma nõu konkreetsetele inimestele, kellel on mured, kasutades antud väljendeid. Uudiste esitamine. Rollimäng: tuleb aktiivselt kasutada nõu andja ja nõu küsija väljendeid.

  • Elutee. Haridus, täiendusharidus. Töö ja palk.

Küsimuste esitamine ja täislausetega vastamine, paaristöö. Rääkimine oma haridusteest. Rollimängud. Töö rühmas: mida peaks tegema inimene, kellel on järgmine probleem… Ettekanne antud teemal, milleks õppija valmistub koha peal. Tööintervjuu simuleerimine.

  • Elukoht

Elutingimused, elukeskkond, üür. Vestlusnurk: korteri/maja üürimine. Maal ja linnas elamise eelised ja puudused. Elukoha võrdlus (omadussõna võrdlusastmed) Rikked majapidamises, nende lahendamine.

  • Kaubandus. Mood.

Kaubandusasutused, nende erinevused.Teenindusetikett. Valime ja ostame riideid. Mitmuse osastav; ainsuse nimetav, omastav, osastav Järelpärimiskirja kirjutamine

  • Kuidas tervis on?

Kehaosad, haigused, tervishoiu- ja tervistusasutused. Terviseteenused. “Kuidas hoida tervist?”. Apteegis  rohtude ja käsimüügi kaupade ostmine. Aja broneerimine arsti juurde, valvearstilt konsultatsiooni küsimine. Arsti/patsiendi ja apteekri/kliendi dialoogid. Spaa või sanatooriumi külastamine.

  • Teenindussfäär Ootamatud olukorrad, juhtumid, sündmused

Teenindusasutused. Teenused. Viisakusväljendid. Teenindaja telefonikasutaja. Juhtumite kirjeldus ja nende lahendamine.

Õppemeetodid 

Põhiliseks on kommunikatiivne meetod. Kursuse eesmärk on suhtluskeele arendamine. Õppijad väitlevad, arutlevad, osalevad dialoogides, esinevad monoloogidega ning õpivad teksti mõistma lõikudena mitte ainult lausete kaupa. Kodusteks ülesanneteks on tv-saadete ja etenduste vaatamine, raadiosaadete ja uudiste kuulamine.Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka grupikaaslastega õpetaja juhendamisel ning iseseisvalt väljaspool õppeklassi – poes, tööl, suheldes naabritega – kasutades kõiki võimalusi keeleõppeks. 

Õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.  Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. 

Õppekeskkond

Kõikides ruumides on loomulik valgustus ja ventilatsioon. Kõikides ruumides on CD- ja DVD-mängija, videoprojektori või televiisoriga ühendatud arvuti, internetiühendus ja WiFi, mis võimaldab õppijatel kasutada oma tahvelarvutis või nutitelefonis ajakohaseid materjale ja Eesti Keele Instituudi sõnaraamatuid veebilehel www.eki.ee. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. 

Tunde on võimalik võtta digitaalõppes: Skype, Zoom, MS Teams, Messenger, Google Meetja muud platvormi vahendusel.

Õppematerjalide loend  (õpetaja valikul)

M. Kitsnik „Eesti keele õpik  B1,B2 ja eesti keele töövihik B1,B2“.  2012
I. Mangus, M. Simmul „Tere taas! Eesti keele õpik A2-B1 (B2)“.  2015
S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M.Allik „Eesti keele õpik täiskasvanutele“. 2012
T. Õunapuu „Räägime riigikeelt“. 2001
M. Kitsnik, L. Kingisepp „Naljaga pooleks“. 2006
P. Alp „Eesti keele B1-taseme eksam“. 2011
Euroopa keelemapp (Väljatöötatud Dialoogi  poolt  Rahvusvahelise Euroopa projekti EuroIntegrELP  raames). 2007
Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus. 2008
Eesti-vene sõnaraamat. 2005
Eesti-inglise sõnaraamat. 2008
J. Tuldava „Estonian textbook: grammar, exercises, conversation“. 2007
M. Loodus „160 eesti keele harjutust“. 1999
A. Валмис, Л.Валмис „Сборник упражнений по эстонскому языку». 2004
A. Valmis, L.Valmis „Õigekeelsuse käsiraamat“. 2004
Tere jälle! Sõnakaardid. 2010
E nagu Eesti. Sõnakaardid. 2000

Veebipõhised materjalid ja testid:

www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid