B1 saksa keele õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: 
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341)

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf


Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Kogu kursuse maht on 220 akadeemilist tundi- 120 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 100 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. B1-tase saavutatakse kahe mooduli B1.1 ja B1.2 läbimisega: iga moodul koosneb 60-tunnisest auditoorsest kursusest ja 50-tunnisest iseseisvast tööst.

Väikeses õpperühmas ja individuaalkursusel võib auditoorse töö maht väheneda vastavalt õppekorralduse eeskirjadele.

 Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused. Sihtgrupiks on noored ja täiskasvanud, kelle eesmärk on omandada saksa keel B1 taseme ulatuses ja edukalt sooritada vastav tasemeeksam. B1-taseme kursusel osalemiseks on eelduseks keeleoskus A2-tasemel. Vastavust sellele tasemele kontrollitakse koolitusfirmasisese testiga. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine. 

Eesmärk
B1-taseme saavutamine.

Õppekeel  eesti või  vene keel

 Õpiväljundid

– Õppija teab inglise keele B1-taseme testi ülesehitust ja vormi.
– Õppija suudab üldjoontes jälgida lühikest otsesõnalist juttu tuttaval teemal, kui kõneldakse kirjakeeles ja hääldus on selge. 
– Õppija saab aru tuttaval teemal raadiouudiste ja ennustatava sisuga (st oodatud või rutiinsete) telefonikõnede põhisisust.
– Mõistab faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel. Saab aru lihtsamast tehnilisest teabest, nagu igapäevaste tehniliste vahendite kasutusjuhendid. Otsib ja leiab tekstidest konkreetset infot, kui teema on talle oluline või tuttav. 
– Õppija oskab alustada, jätkata ning lõpetada lihtsat omavahelist vestlust tuttavatel teemadel. Oskab küsida infot, üksikasjalikke juhiseid ja neid järgida, paluda selgitusi, avaldada oma arvamust, teha ettepanekuid. Oskab väljendada emotsioone (üllatust, rõõmu, kurbust, huvi, ükskõiksust) ning sellistele emotsioonidele reageerida. Oskab kirjeldada, analüüsida ja võrrelda ka ebatavalisi sündmusi ja nähtusi, ning esitada üldsõnalisi kirjeldusi oma huvivaldkonna teemade piires. 

Õppe sisu

Moodul B1.1

 1. Freundschaft / Sõprus
 2. Beruf und Arbeit / Kutse ja töö
 3. Verpasste Gelegenheiten / Kasutamata võimalused
 4. Wohnen / Elukoht
 5. Kundensetvice / Klienditeenindus
 6. Zukunft / Tulevik
 7. Einlangen / Arved
 8. Beratung / Konsultatsioon
 9. Berufsfindung / Kutsenõustamine
 10. Gesundheit / Tervis
 11. Glücksmomente /  Õnnehetk
 12. Feiern im Betrieb /  Seltsi pidustused

Moodul B1.2

 1. Sprache / Keel
 2. Weiterbildung / Edasine haridus
 3. Bewerbungen / Rakendused
 4. Jungen und Erinnerungen / Poisid ja mälestused
 5. Biografien / Elulood
 6. Politik und Gesellschaft / Poliitika ja ühiskond
 7. Tourismus / Turism
 8. Regeln / Eeskirjad
 9. Konzerte und Veranstaltungen/ Kontserdid ja üritused 
 10. Geschichte / Ajalugu 
 11. Umwelt und Klima / Keskkond ja Kliima 
 12. Zukunftsvisionen / Tulevikuvisioonid 

Õppemeetodid

Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara.

Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.

Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Õppematerjalid (õpetaja valikul)

 1. Menschen. DeutschalsFremdsprache B1.1 Hueber, 2015
 2. Menschen. DeutschalsFremdsprache B1.2 Hueber, 2015
 3. MitUns. DeutschalsFremdsprache B1+, Heeber, 2017
 4. Sicher! DeutschalsFremdsprache B1. Hueber 2013

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt.  Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.

Koolitaja kompetentsus.

Kõik saksa keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad saksa filoloogi kõrgharidus,  MA  kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele saksa keele õpetamise kogemust.

Iseseisev töö

Iseseisva ja praktilise töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse tekste, kirjutatakse kirjandeid ja kirju, korratakse ja harjutatakse grammatikat, loetakse omal valikul raamatut, lahendatakse teste, sooritatakse koduseid ülesandeid, töötatakse sõnaraamatuga. Samuti suunatakse õppijaid leidma keelekeskkonnas autentseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid 

Saksa keele oskus vastab Euroopa Keelemapi B1-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab B1 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

 Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:

a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud auditoorse töö tundides; 
b) iseseisva töö aruande esitamine; 
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses. 

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu. 

Õppekava on  koostatud Dialoogi saksa keele õpetajate poolt 1.08.2019  ja kinnitatud  Dialoogi juhataja  Nadežda Valk poolt.