B1 inglise keele õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341)

Õppekava nimetus:
B1-taseme inglise keele kursuse õppekava

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kogu kursuse maht on 220 akadeemilist tundi- 120 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 100 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. B1-tase saavutatakse kahe mooduli B1.1 ja B1.2 läbimisega: iga moodul koosneb 60-tunnisest auditoorsest kursusest ja 50-tunnisest iseseisvast tööst.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused.
Sihtgrupiks on noored ja täiskasvanud, kelle eesmärk omandada inglise keel B1 tasemel. B1-taseme kursusel osalemiseks on eelduseks keeleoskus A2-tasemel. Vastavust sellele tasemele kontrollitakse koolitusfirmasisese testiga. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine.

Eesmärk
B1-taseme saavutamine.

Õpiväljundid

 • õppija suudab üldjoontes jälgida lühikest otsesõnalist juttu tuttaval teemal, kui kõneldakse kirjakeeles ja hääldus on selge.
 • õppija saab aru tuttaval teemal raadiouudiste ja ennustatava sisuga (st oodatud või rutiinsete) telefonikõnede põhisisust.
 • mõistab faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel. Saab aru lihtsamast tehnilisest teabest, nagu igapäevaste tehniliste vahendite kasutusjuhendid. Otsib ja leiab tekstidest konkreetset infot, kui teema on talle oluline või tuttav. Õppija oskab alustada, jätkata ning lõpetada lihtsat omavahelist vestlust tuttavatel teemadel.
 • oskab küsida infot, üksikasjalikke juhiseid ja neid järgida, paluda selgitusi, avaldada oma arvamust, teha ettepanekuid. Oskab väljendada emotsioone (üllatust, rõõmu, kurbust, huvi, ükskõiksust) ning sellistele emotsioonidele reageerida. Oskab kirjeldada, analüüsida ja võrrelda ka ebatavalisi sündmusi ja nähtusi, ning esitada üldsõnalisi kirjeldusi oma huvivaldkonna teemade piires.

Õppe sisu

Moodul B1.1

 1. Friends, arguing, personality, describing people, places and things.
  Sõbrad, vaidlemine, isiksus, inimeste, kohtade ja asjade kirjeldamine.
 2. Media, social networks, the internet, television.
  Meedia, sotsiaalvõrgustikud, Internet, Televisioon.
 3. Lifestyle, city life, cause and effect.
  Eluviis, linnaelu, põhjus ja tagajärg.
 4. Free time, food/drinks, describing pastimes.
  Vaba aeg, söögid / joogid, ajaviidete kirjeldamine.
 5. Holidays, descriptive language, places in a city, get around a new place.
  Pühad, kirjeldav keel, kohad linnas, saada uues koha ringi.
 6. The speed of change, life decisions, global issues.
  Muutuste kiirus, eluotsused, globaalsed teemad.

Moodul B1.2

 1. Memories, childhood memories, biography of famous person.
  Mälestused, lapsepõlvemälestused, kuulsa inimese elulugu.
 2. Learning, education, teachers from your past.
  Õppimine, haridus, õpetajad teie minevikust.
 3. Wealth, personal qualities, shopping, ask for and give clarification.
  Rikkus, isikuomadused, ostlemine, küsige ja täpsustage.
 4. It depends how you look at it, feelings, emotions.
  See sõltub sellest, kuidas sa seda näed, tunded, emotsioonid.
 5. Passions and fashions, likes and dislikes, sporting superstitions.
  Kirg ja mood, meeldib ja ei meeldi, sportlikud ebausud.
 6. Jobs, skills and experience, job requirements, workweek, job interviews.
  Töökohad, oskused ja kogemused, töökoha nõuded, töönädal, tööintervjuud.

Õppemeetodid
Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara.
Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.
Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Iseseisev töö
Iseseisva ja praktilise töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse tekste, kirjutatakse kirjandeid ja kirju, korratakse ja harjutatakse grammatikat, loetakse omal valikul raamatut, lahendatakse teste, sooritatakse koduseid ülesandeid, töötatakse sõnaraamatuga. Samuti suunatakse õppijaid leidma keelekeskkonnas autentseid materjale ja neid õppetundides tutvustama. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt. Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.

Koolitaja kompetentsus.
Kõik inglise keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõrgharidust, MA või BA kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemust. (Vt. Koolitajate haridus ja kogemus).

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid
Inglise keele oskus vastab Euroopa Keelemapi B1-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab B1 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.
Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:
a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud (kõik moodulid) auditoorse töö tundides;
b) iseseisva töö aruande esitamine;
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil, saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu.

Õppematerjalid (õpetaja valikul)

 • HEADWAY 5th edition. Intermediate Student’s Book and Access to Online Practice 2019
 • SPEAKOUT 2nd edition.Intermediate Student’s Book. Pearson. 2015
 • ENGLISH FILE 3th edition Intermediate Student’s Book with Online Practice Oxford UP 2014
 • FACE2FACE 2nd edition Intermediate Cambridge UP 2013
 • Total English Intermediate Students` book. Pearson. 2012
 • International Express Intermediate 3nd edition Oxford UP 2017 -2019

Õppekava on koostatud inglise keele õpetajate poolt ja kinnitatud 01.08.2019 Koolituskeskuse Dialoog direktori allkirjaga.