B1-B2-taseme eesti keele suhtlus- ja kirjutamiskursuse õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341)

Õppekava nimetus:
B1-B2-taseme eesti keele suhtlus- ja kirjutamiskursuse õppekava

Õppekava rühm: võõrkeeled ja –kultuurid.
Eesti keel võõrkeelena.

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppekeel: vene keele baasil

Õpingute alustamise tingimused
Kursusel osalemiseks on eelduseks A2-tasemel keeleoskus, sellele tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirmasisese vestluse ja testiga, millega kontrollitakse kõiki A2 osaoskusi. Lisaks õppijal on B1-taseme oskused (B1-taseme omandamine on pooleli), teadmisi kontrollitakse testiga.

Õppe kogumaht: Kursus koosneb 2 osast: B1-taseme kordamist ja B2-taseme omandamist. Kursuse kogumaht on 225 ak. tundi (80 ak.t. kontaktõpet ja 145 ak. t. : B1 tase – 40 ak.t. kontaktõpet + 70 ak.t. iseseisvalt, B2 tase – 40 ak.t. kontaktõpet + 75 ak.t. iseseisvalt.

Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse tekste,  sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse kirjandeid ja kirju, korratakse ning harjutatakse grammatikat. Praktilise õppe jooksul lahendatakse teste. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.  

Õpiväljundid
Kursuse läbimisel õppija on omandanud järgmised oskused: arusaamine kuulamisel ja lugemisel, esinemise ja kirjutamise oskused:

 • mõistab suhteliselt pika ja keeruka ühiskeelse jutu põhisisu, kui see on seotud inimese elulooga, tema probleemide ja igapäeva kohustustega; mõistab nii elavat kui ka salvestatud, selgelt liigendatud juttu enamikel igapäevaeluga seotud teemadel; jälgib vestlust ja ka keeruka sisuga väitlust juhul, kui teema on tuttav ja vestluse suunda toetavad selged märksõnad;
 • loeb pikki ja keerukaid tekste (ajaleheartiklid, kirjad, ülevaated, ilukirjandus jm), vajaduse korral kasutades sobivaid abimaterjale ja lugemisstrateegiaid; leiab infot mitmesugustest tekstidest ja teeb nende põhjal üldistusi.
 • oskab esitada selgeid, üksikasjalikke kirjeldusi teemadel, mis seostuvad isikliku kogemusega, rääkida tunnetest ja tuua esile sündmuste isiklikku tähtsust; peab ettevalmistatud ettekandeid mitmetel oma huvivaldkonna teemadel.
 • kirjutab selgeid ja üksikasjalikke tekste paljudel endale huvi pakkuvatel teemadel ning ka tuttavatel abstraktsetel teemadel; sünteesib eri allikatest pärit infot ja arutluskäike ning teeb kokkuvõtteid.
 • poolt- ja vastuväiteid või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi. 

Osa 1. B1-taseme kordamine:

 1. Haridus inimese elus

Elukestev haridus. Põhiinfo haridussüsteemi kohta: algkool, põhikool, gümnaasium. Keskeriharidus – kutsekoolid. Eesti kõrgkoolid. Magistriõpe, doktorantuur. Täiendõpe, huvikoolid. Tunniplaan, õppetöö, e-kool ja internetipõhine koolitus.

 • Haridus Eestis ja välismaal

Hariduskäik. Haridusasutused. Haridust puudutav info. Edasiõppimine, võimalused. Vahetusõpilane. Miks inimesed õppivad välisriikides? Täiendõpe. Koolitused. Info kooli kohta. Õppekoha plussid ja miinused. Tunniplaan. 

 • Keel ja keeleõppimise retseptid

Mitut keelt sa oskad? Minu keeleõppe kogemus. Õppimine unes – uskumatu edu. Muud meetodid. Keelefirmas. Eksami rasked ülesanned. Keeleõppe võimalused. Õppida või mitte õppida – põhjendused. Igapäevane keel. Suhtluskeel. Huumor minu elus. Must huumor. Anekdoodid. Valetamine. Eneseõigustus. Väitlemine. Emotsionaalsus suhtlemisel. Dialoogid kliendi ja teenindaja vahel. Väljendid ja sõnad. Komplimendid.

 • Elukestev õppe 

Vajalik eriala, moodne elukutse, inimese võimed ja eriala. Uus eriala – uued võimalused. Õppe online või offline? Pass ja ID-kaart. Elamisloakaart. Diplomid ja tunnistused. Keelemapp. Soovituskirjad. CV. Motivatsioonikiri. Kaaskiri. Ankeedi täitmine enda andmetega.

 • Elukutse ja kutsevalik

Füüsiline ja vaimne töö, loominguline töö. Pedagoog ja kasvataja. Ametlik kiri. Kasulikud oskused. Tööotsimise kuulutus ning tööpakkumise kuulutus. Kuidas koostada kandideerimisavaldust? Avalduse kirjutamine. Tööintervjuu. Tööülesanded. Töötingimused. Tööluba.

 • Minu firma teenused 

Ise olen tööandja. Füüsilisest isikust ettevõtja, osaühing, aktsiaselts. Firma struktuur, juhtkond, osakonnad. Firma osutab teenuseid. Riigiametnikud ja riigitöö. Aruandlus, tagasiside. Avaldused, kulutused.

Grammatika: hääldamine, kirjutamine, lugemine. Mitmuse omastav, osastav. Kõikide käänete mitmus. Lihtminevik. Täisminevik. Eessõnad. Tagasõnad. Kesksõnad. Tingiv kõneviis. Käskiv kõneviis. Ma– ja da infinitiiv. Umbisikuline tegumood. Lõpetamata/Lõpetatud tegevus. Modaalverbid. Ühendverbid. Põhiarvsõnad ja järgarvsõnad. Eitus. Omadussõna võrdlusastmed.

Osa 2. B2-tase.

 1. Mina ja eesti keel.

Keeletasemed. Euroopa keelemapp.

Minu kogemus eesti keele õppes. Miks digiõpe mulle sobib. Iseseisev töö.

2. Mina ja minu sõbrad.

Minu iseloom ja isikuomadused. Elutee kirjeldamine. Vaba aja tegevused. Minu amet ja minu ettekujutus elukutsest. Sõbrad lapsepõlvest, kooliajast, noorusest, minu töö juurest. Mis ühendab inimesi? Erinevad hinnanguskaalad. Erinev päritolu ja rahvus. Meie ühised traditsioonid ja peod. Sugulased ja sõbrad. Perekonna fotoalbum ja perearhiiv. Sõbrad, keda me valime ja kolleegid, kellega vaja suhelda. Mees ja naine. Esimene armastus. Abielu registreerimine, laulatus, vabaabielu, lahutus, uued sõbrad ja uued suhted. Laulud ja luuletused armastusest ja sõprusest. Stereotüübid. Otsin sõpra. Sõbra tutvustamine. Kiri sõbrale.

3. Mu kaunis elamiskoht

Korter või eramaja – eelised ja puudused. Interjöör ja disain. Minu tuleviku elamu. Värvid ja maalid meie kodus. Raamatud meie kodus. Remont ja puhastustööd. Vaade minu aknast. Suvekodu: talu, aed, suvila. Lilled ja taimed minu aias ja kodus. Puhastamise nipid ja erinevad vahendid, mida kasutame kodus. Kodukeemia ja prügi. Prügi sorteerimine.

4. Lemmikloomad, koduloomad, metsloomad

Me oleme minu koeraga/kassiga sarnased. Minu kogemus looma peremehena. Loomad, kes elavad kodus, farmis, loomaaias, metsas, vees. Looduskaitse. Telesaated, raamatud ja filmid loomadest. Omadussõnad loomade kirjeldamisel.

5. Tervis ja eluiga

Minu noored ja vanad sugulased. Arutlused: millest sõltub meie heaolu ja tervis. Elustiil ja tervis. Kui vanaks te elate? Lugemine: täiusliku eluga ei maksa üle pingutada – teksti tõlkimine ning vastuste küsimustega sobitamine. Kuulamisel arusaamine: saated dieetidest. Liikumine ja tervis. Vaktsineerimine ja antikehad. Meie arstid on kangelased. Apteegi külastamine ning sellest ettekande tegemine. Aja broneerimine arsti juurde, valvearstilt konsultatsiooni küsimine. Kiirabi. Kirjalik üldkokkuvõte tervise teemal

Grammatika

Olevik ja minevik; kuupäev, aastaarv, vanus; tegusõna + käänded; asesõnad; osastav kääne; nimetav, omastav, osastav; tegusõna + alati osastav; ajaväljendid; ees- ja tagasõnad; umbisikuline tegumood; -nud, -tud, -v, -tav, -mata, -des; mitmuse käänded; tegusõnaväljendid; sidesõnad ja komad; kahesõnalised tegusõnad; kindel kõneviis; tingiv kõneviis; käskiv kõneviis; tegusõna vormide moodustamine; nimisõnaliited; omadussõnaliited; ajaväljendid; lõpetamata tegevus ja lõpetatud tegevus; kirjutamisoskuse arendamine

Õppematerjalide loend  (õpetaja valikul)

I.Mangus, M. Simmul „Tere taas! Eesti keele õpik A2-B1 (B2)“. 2018
M. Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1”.Neljas trükk. 2018

M. Kitsnik „Eestikeele õpik B1,B2 ja eesti keele töövihik B1, B2“. 2012

Lisamaterjalid

S. Rammo, M. Teral„Eesti keele grammatika põhireeglid. Eesti keelt võõrkeelena õppijatele”. 2015
M. Kitsnik „Praktiline eesti keel teise keelena. B1,B2”. 2013
M. Kitsnik „Eesti keele õppekomplekt. B1,B2”. 2013

Eesti Keele Sihtasutus 2014 = Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut

M. Kitsnik„Kirjuta mulle Eesti keele õppematerjal A1, A2.“ 2012

L. Kingisepp, P. Kärtner „Mängime ja keel saab selgeks“ 2015

S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M.Allik „Eesti keele õpik täiskasvanutele“. 2012
M. Kitsnik, L. Kingisepp „Naljaga pooleks“. 2006
P. Alp „Eesti keele B1-taseme eksam“. 2011
Euroopa keelemapp (Välja töötatud Dialoogi poolt Rahvusvahelise Euroopa projekti EuroIntegrELP raames).2007
Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus. 2008

Eesti ajalehed ja ajakirjad.

Veebipõhised materjalid ja testid:

Õpingute lõpetamise nõuded 

I. Mangus, M. Simmul „Tere!“ Eesti keele õpik algajatele“. 2012
I. Mangus, M. Simmul „Tere! Estonian for Beginners 0-A1“. 2012
I. Mangus, M. Simmul „Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2“ (õpik, CD-d).  2010
I. Mangus, M. Simmul „Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2. Textbook of Estonian”.2014
Tere jälle! Sõnakaardid. 2010

M. Kitsnik „Eesti keele õpik  B1,B2 ja eesti keele töövihik B1,B2“.  2012
I. Mangus, M. Simmul „Tere taas! Eesti keele õpik A2-B1 (B2)“.  2015
S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M.Allik „Eesti keele õpik täiskasvanutele“. 2012
T. Õunapuu „Räägime riigikeelt“. 2001
M. Kitsnik, L. Kingisepp „Naljaga pooleks“. 2006
P. Alp „Eesti keele B1-taseme eksam“. 2011
Euroopa keelemapp (Väljatöötatud Dialoogi  poolt  Rahvusvahelise Euroopa projekti EuroIntegrELP  raames). 2007
Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus. 2008
Eesti-vene sõnaraamat. 2005
Eesti-inglise sõnaraamat. 2008
J. Tuldava „Estonian textbook: grammar, exercises, conversation“. 2007
M. Loodus „160 eesti keele harjutust“. 1999
A. Валмис, Л.Валмис „Сборник упражнений по эстонскому языку». 2004
A. Valmis, L.Valmis „Õigekeelsuse käsiraamat“. 2004
Tere jälle! Sõnakaardid. 2010
E nagu Eesti. Sõnakaardid. 2000

Veebipõhised materjalid ja testid:

www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid

Õppemeetodid 

Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara. Põhiliseks on kommunikatiivne meetod.
Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka väljaspool õppeklassi – poes, tööl, suheldes naabritega – kasutades kõiki võimalusi keeleõppeks. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Õppekeskkond  
Kõikides ruumides on loomulik valgustus ja ventilatsioon. Kõikides ruumides on CD- ja DVD-mängija, videoprojektori või televiisoriga ühendatud arvuti, internetiühendus ja WiFi, mis võimaldab õppijatel kasutada oma tahvelarvutis või nutitelefonis ajakohaseid materjale ja Eesti Keele Instituudi sõnaraamatuid veebilehel www.eki.ee. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. 

Iseseisva töö kirjeldus 
Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse lühitekste, tehakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse visiitkaardi põhjal teateid ning korratakse ja harjutatakse grammatikat. Õpetaja annab iseseisva töö kohta tagasisidet. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus:
Eesti keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik MA (mõned PhB) kraadi,  õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele eesti keele õpetamise  kogemust. Iga õpetaja kvalifikatsioon on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keeleinspektsiooni poolt. (Vt.Koolitajate haridus ja töökogemus).

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid
Eesti keele oskus vastab Euroopa Keelemapi B1-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab B1 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.
Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:
a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud (kõik moodulid) auditoorse töö tundides;
b) iseseisva töö aruande esitamine;
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu. 

Õppekava koostajad on kogenud eesti keele õpetajad. Õppekava on kinnitatud Koolituskeskuse Dialoog direktori allkirjaga 21.06.2021.