A2 vene keele õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: 

Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341) 

Õppekava nimetus:

Vene keele A2 taseme kursuse õppekava

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kogu kursuse maht on 200 akadeemilist tundi – 100 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 100 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. A2-tase saavutatakse kahe mooduli A2.1 ja A2.2 läbimisega: iga moodul koosneb 50-tunnisest auditoorse kursusest ja kahest 50-tunnisest iseseisvast tööst.

Väikeses õpperühmas ja individuaalkursusel võib auditoorse töö maht väheneda vastavalt õppekorralduse eeskirjadele.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud, kes on varem vene keelt veidi õppinud ja oskavad vene keelt A1 tasemel. Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk
A2-taseme saavutamine.

Õppekeel: eesti või inglise keele baasil

Õpiväljundid
Kursuse läbimisel õppija oskab vene keelt A2-tasemel. Õppija on omandanud baassõnavara, mida kinnistatakse dialoogides ja rollimängudes, ning põhiteadmised grammatikast.

Kuulamine: õppija saab aru selgelt ja aeglaselt hääldatud fraasidest ja sageli  kasutavatest sõnadest, mis on vahetult seotud õppijale oluliste eluvaldkondadega (isiku- ja pereteave, sisseostude tegemine,  kodukoht, töö, vaba aeg). 

Lugemine: õppija saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest ja oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäeva­teks­tidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest, samuti nt kolleegide teadetest. Oskab leida enda jaoks tähtsat informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest, nt saab aru ajalehekuulutuste peamisest mõttest. 

Rääkimine:  õppija saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata nt poes, postkontoris, pangas, kohvikus. Oskab kirjeldada oma perekonda ja  teisi inimesi, oma lemmiklooma, igapäevatoiminguid, elutingimusi, praegust tööd. Oskab esitada kutset, teha ettepanekut, vabandada ning neile ka vastata. 

Kirjutamine: õppija oskab täita enda kohta ankeeti või formulari isiklike andmetega, teha märkmeid ja koostada lihtsat kuulutust, sõnumit, müügikuulutust, õnnitlust, teadet või kirjutada lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks või kutset sünnipäevaks.

Õppe sisu

Moodul A2.1

 1. Автопортрет / Autoportree
 2. Мой рабочий день / Minu tööpäev
 3. Поступление на работу / Tööle asumine
 4. Как начать новую жизнь / Kuidas alustada uut elu
 5. Одежда и сувениры / Riided ja suveniirid
 6. Продукты и диеты / Toiduained ja dieedid
 7. Кафе и ресторан /  Kohvik ja restoran
 8. Одых, свободное время / Puhkus, vaba aeg
 9.  Здоровый образ жизни / Tervislikud eluviisid
 10.  У врача. Симптомы и диагнозы / Arsti juures. Sümptomid ja diagnoosid

Moodul A2.2

 1. О вкусах не спорят / Maitse üle ei vaielda.
 2. Как пройти ? / Kuidas ma kohale jõuan?
 3. Месяц в деревне / Kuu aega maal
 4. Красота спасёт мир. Внешность / Ilu päästab maailma. Välimus.
 5. Мой дом – моя крепость / Minu kodu on mu kindlus
 6. В музее, на выставке / Muuseumis, näitusel
 7. Классика и авангард / Klassika ja avangard
 8. Путешествия / Reisimine
 9. Воспитание детей и родетели / Laste kasvatamine ja lapsevanemad
 10. Социальная справедливость. Богатые тоже плачут? / Sotsiaalne õiglus. Kas rikkad ka nutavad?

Õppemeetodid

Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara.

Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.

Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Õppematerjalid (õpetaja valikul)

 1. Поехали! Базовый курс.2.1. Златоуст 2017
 2. Поехали! Базовый курс.2.2. Златоуст 2018
 3. Русский сувенир 2. Русский язык Курсы 2019
 4. Русский язык: 5 элементов. Златоуст 2016
 5. Приглашение в Россию 2. Русский язык Курсы 2014
 6. Русский класс. Начальный уровень. Русский язык Курсы 2017

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt.  Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.

Koolitaja kompetentsus.

Kõik vene keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõrgharidust, MA või PhD kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele vene keele õpetamise kogemust.(Vt. Koolitajate haridus ja töökogemus).

Iseseisva töö kirjeldus

Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, harjutatakse veebikeskkonnas Keeleklikk, loetakse lühitekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse lühiteateid, korratakse, harjutatakse grammatikat, lahendatakse teste, sooritatakse ülesandeid keelekeskkonnas. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid  

Vene keele oskus vastab Euroopa Keelemapi A2-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab A2 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele. 

 Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel: 

a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud auditoorse töö tundides;  
b) iseseisva töö aruande esitamine;  
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.  

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu. 

Vene keele oskuse võib tuvastada Tartu Ülikoolis: TORFL – Test of Russian as a Foreign Language :

https://www.maailmakeeled.ut.ee/et/keeletestid/torfl-test-russian-foreign-language

Õppekava on koostatud Dialoogi vene keele õpetajate poolt 1.08.2019 ja kinnitatud Dialoogi juhataja Nadežda Valk poolt.