A2-taseme eesti keele suhtluskursuse õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: 
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341) 

Õppekava nimetus:
A2-taseme eesti keele suhtluskursuse õppekava

Õppekava rühm: võõrkeeled ja –kultuurid.
Eesti keel võõrkeelena.

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppekeel: Vene või inglise keele baasil

Õpingute alustamise tingimused

Kursus on mõeldud õppijatele,  kes on omandanud A1- või A2- taseme õppekava. Keeleoskust kontrollitakse Koolituskeskuses Dialoog büroos vestlusega.

Õppe kogumaht 75 ak. tundi (30 ak.t auditoorset ja 45 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd). Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.  

Õpiväljundid
Kursuse läbimisel õppija saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata nt poes, postkontoris, pangas, kohvikus. Oskab kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, oma lemmiklooma, igapäevatoiminguid, elutingimusi, praegust tööd. Oskab esitada kutset, teha ettepanekut, vabandada ning neile ka vastata.

 Õppe sisu

  1. Hakkame pihta!

Rühmaga tutvumine, tutvumisväljendid. Tervitusväljendid, hüvastijätt.

Minu nimi on…

  • Perekond, sugulased.  Enese ja teiste tutvustamine. Piltide kirjeldamine. Pere, sugulased, sugupuu. Välimus, iseloom Perekonnaseis. Rollimängud. Isiku tutvustuse koostamine.
  • Aeg

Nädalapäevad, kellaajad, aastaajad,  vanus. Minu päev, vestlus igapäevastest tegevustest. Dialoogide koostamine. Sidesõnad ja, ning, aga.

  • Kuidas töö, nõnda palk

Elukutsed ja ametinimetused. Töökohtade kirjeldamine, nimetamine, äraarvamine. Haridus, oskused. Arutlus mõne ameti töökohustuste, -vahendite üle. Töövestlus, rollimängud: personalijuht-tööle kandideerija Loovtöö “Minu uus töökoht”, „Minu unistuste töö“.

  • Telefonivestlus

Telefonivestluse etikett. Väljendid antud teemal. Dialoogide koostamine näidisdialoogide põhjal.

  • Soovin taksot tellida

Temaatiliste väljendite õppimine ja aktiivne kasutamine. Ühistranspordi kasutamine, piletite ostmine. Dialoogide koostamine ja esitamine. Rollimängud.

  • Vaata hinda!

Toidupoes ja turul Aktivne temaatilise sõnavara kasutamine. Ostunimekirjade koostamine, dialoogid.

  • Mis sulle maitseb?   

Kohvikus ja restoranis. Laua broneerimine, toitude tellimine. Temaatilise sõnavara õppimine ja kasutamine. Mis sulle maitseb, ei maitse.

  • Teenindusasutused

Sildid, lahtiolekuajad Teabe hankimine majutusvõimaluste kohta Teater, kino, spa, hotell ja teised asutused Dialoogid: klienditeenindaja-klient. 

Õppemeetodid 

Põhiliseks on kommunikatiivne meetod. Kursuse eesmärk on suhtluskeele arendamine. Õppijad väitlevad, arutlevad, osalevad dialoogides, esinevad monoloogidega ning õpivad teksti mõistma lõikudena mitte ainult lausete kaupa. Kodusteks ülesanneteks on tv-saadete ja etenduste vaatamine, raadiosaadete ja uudiste kuulamine.Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka grupikaaslastega õpetaja juhendamisel ning iseseisvalt väljaspool õppeklassi – poes, tööl, suheldes naabritega – kasutades kõiki võimalusi keeleõppeks. 

Õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.  Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. 

Õppekeskkond

Kõikides ruumides on loomulik valgustus ja ventilatsioon. Kõikides ruumides on CD- ja DVD-mängija, videoprojektori või televiisoriga ühendatud arvuti, internetiühendus ja WiFi, mis võimaldab õppijatel kasutada oma tahvelarvutis või nutitelefonis ajakohaseid materjale ja Eesti Keele Instituudi sõnaraamatuid veebilehel www.eki.ee. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. 

Tunde on võimalik võtta digitaalõppes: Skype, Zoom, MS Teams, Messenger, Google Meetja muud platvormi vahendusel.

Õppematerjalide loend 

Põhiõppematerjal

I. Mangus, M. Simmul „Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2(B1). Textbook of Estonian”.2017

I. Mangus, M. Simmul „Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2(B1)“ 2017
I. Mangus, M. Simmul „Tere!“ Eesti keele õpik algajatele“. 2012
I. Mangus, M. Simmul „Tere! Estonian for Beginners 0-A1“. 2012
I. Mangus, M. Simmul „Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2“ (õpik, CD-d). 2010
Tere jälle! Sõnakaardid. 2010

Lisamaterjalid
E nagu Eesti. Sõnakaardid. 2000
A. Epner „Eesti keele A2-taseme eksam“. 2011
S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M. Allik “Eesti keele õpik täiskasvanutele”. 2012
M. Kitsnik „Kirjuta mulle“. 2015
S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M.Allik „Eesti keele õpik täiskasvanutele“. 2012
S. Tomingas „Saame tuttavaks! Estonian for begginers. 2011
T. Õunapuu „Räägime riigikeelt“. 2001
J. Tuldava „Estonian textbook: grammar, exercises, conversation“. 2007
A. Valmis, L.Valmis „Lihtne eesti keele grammatika“. 2001
Euroopa keelemapp (Väljatöötatud Dialoogi  poolt  Rahvusvahelise Euroopa projekti EuroIntegrELP  raames). 2007
M. Ilves „Algaja keelekasutaja“.  A2-taseme eesti keele oskus. 2008
L. Kingsepp, E.Sõrmus „Ülevaade võõrkeeleõppemeetoditest“. 2001
M. Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile. (õpik, CD, õpetajaraamat). 2015
A. Siirak “Mida kuulsid? Kuulamistestid. Õppematerjal eesti keele õppimiseks muukeelse põhikooli vanemas astmes ja algtaseme kursustel”.
H. Metslang, S. Tomingas, S.Vare, J. Õispuu „Õpetaja tabeliraamat : metoodiline juhend eesti keele grammatika seinatabelite juurde“. 2001
Eesti-inglise sõnaraamat. TEA 2008
M. Loodus „160 eesti keele harjutust“. 1999
A. Siirak „Eesti keele grammatika tabelites“.
A. Valmis, L. Valmis „Lihtne eesti keele grammatika harjutuste ja võtmega“.
M. Aadli, E. Kotka-Nyman “Samm-sammult edasi. 2 osa : eesti keele õpik”.
R. Pool “Eesti keele verbirektsioone”.
M. Pesti, V.Kaev “Keelepildid”. 2002
Kogutud pildi- ja kuulamismaterjalid.

Veebipõhised materjalid ja testid:

www.keeleklikk.ee
www.kohanemisprogramm.tlu.ee
www.panglosskool.eu/index.php
http://els.leveranse.com/index.php
http://els.leveranse.com/index.php
http://www.oneness.vu.lt/ee

Keeletestid:

www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid
www.efant.ee
web.meis.ee/testest/