A2-taseme eesti keele suhtlus- ja kirjutamiskursuse õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: 
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341) 

Õppekava nimetus:
A2-taseme eesti keele suhtlus- ja kirjutamiskursuse õppekava

Õppekava rühm: võõrkeeled ja –kultuurid.
Eesti keel võõrkeelena.

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppekeel: Vene või inglise keele baasil

Õpingute alustamise tingimused
A2-taseme ettevalmistamiseks peab õppija esialgu omandama A1- taseme nõuded, mis on A2-taseme omandamise  aluseks. Kursus on mõeldud õppijatele,  kes A2 taset pole õppinud või on omandanud A2- taseme õppekava lünklikult. Keeleoskust kontrollitakse Koolituskeskuses Dialoog büroos vestluse ja testiga, millega kontrollitakse kõiki osaoskusi. 

Õppe kogumaht 210 ak. tundi (80 ak.t auditoorset ja 130 ak.t iseseisvat ja praktilist tööd). Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse tekste,  sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse kirjandeid ja kirju, korratakse ning harjutatakse grammatikat. Praktilise õppe jooksul lahendatakse teste. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet.  

Õpiväljundid
Kursuse läbimisel õppija  teab eesti keele A2-taseme riigieksami ülesehitust ja vormi ning oskab lahendada eksami tüüpülesandeid.
Õppija on omandanud baassõnavara (umbes 1500 sõna), mida kinnistatakse dialoogides ja rollimängudes, ning põhiteadmised grammatikast.

Kuulamine
Õppija saab aru selgelt ja aeglaselt hääldatud fraasidest ja sageli kasutavatest sõnadest, mis on vahetult seotud õppijale oluliste eluvaldkondadega (isiku- ja pereteave, sisseostude tegemine, kodukoht, töö, vaba aeg). 

Lugemine
Õppija saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest ja oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäeva­teks­tidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest, samuti nt kolleegide teadetest. Oskab leida enda jaoks tähtsat informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest nt ajalehekuulutuste peamisest mõttest.

Rääkimine
Õppija saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata nt poes, postkontoris, pangas, kohvikus. Oskab kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, oma lemmiklooma, igapäevatoiminguid, elutingimusi, praegust tööd. Oskab esitada kutset, teha ettepanekut, vabandada ning neile ka vastata.

Kirjutamine
Õppija oskab täita enda kohta ankeeti või formulari  isiklike andmetega,  teha märkmeid ja koostada lihtsat kuulutust, sõnumit, müügikuulutust, õnnitlust, teadet või kirjutada lihtsat  isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks või kutset sünnipäevaks.

 Õppe sisu

TeemaAlateemad, grammatika
Hakkame pihta!Rühmaga tutvumine, tutvumisväljendid A1- ja A2-taseme nõuetega tutvumine Tervitusväljendid, hüvastijätt Isikulised asesõnad Jaatav kõne, eitav kõne Pööramine olevikus
Palun ja aitäh!  Viisakusväljendid, kõneetikett ma-ja da-infinitiiv Pööramine olevikus ja lihtminevikus Ülesanne eestikeelse laulu põhjal
Minu nimi on…  Enese ja teiste tutvustamine Omastav kääne. Kelle? Mille? Lauseehitus: tegusõna teisel positsioonil (Täna on reede. Eile oli neljapäev) Tõlkeharjutused Nimetava mitmus Isikulised asesõnad omastavas: minu, sinu, tema jne  
Kas te räägite eesti keelt?  Keelteoskus Küsisõnad Kas? Mitu? Nimetav kääne. Kes? Mis? Dialoogide esitamine Teate koostamine (kirjalik ülesanne visiitkaardi põhjal)  
Perekond, sugulased  Piltide kirjeldamine Mõisted: vasakul, paremal, üleval, all, keskel jne Pere, sugulased, sugupuu Välimus, iseloom Perekonnaseis Kuulamine ja ülesannetes lünkade täitmine Rollimängud Olev kääne Omadussõna Isiku tutvustuse koostamine
AegNädalapäevad, kellaajad, aastaajad,  vanus Arvsõnad, ainsuse osastav kääne Kuulamine ja tõlkimine Minu päev, vestlus igapäevastest tegevustest Dialoogide koostamine Sidesõnad ja, ning, aga  
Minu sünnipäevKuude, nädalapäevade, arvsõnade kinnistamine Õnnitlusi sünnipäevaks Sünnipäeva laul Lausete koostamine ja vastamine Kus? (teatris, kuid tööl) Laul: „Kus oled nüüd sa“ Mõisted: siin, seal Loovtekst: Mina ja minu pere. Küsimuste moodustamine küsisõnade kus, kas, mis abil. Piltide kirjeldamine Dialoogide koostamine ja esitamine Kuulamine ja kirjutamine Kellele?  Minule, sinule, temale, tüdrukule Tõlkeharjutused, kutse sünnipäevale, loovtekst  
IlmateatedIlmakaared Eesti kaart, riigi andmed Vestlus ilmast. Ilmateated Riided Umbisikuline tegumood Vanasõnad Ilmateadete kuulamine Ilmaprognoosi koostamine  
  Külas on hea, kodus veel paremKodu ja koduümbrus, selle kirjeldus Koduloomad Kohakäänded. Lühike sisseütlev Tagasõnad Tõlkeharjutused Arved Korteri üürimine/rentimine Rollimängud Kuulutuste lugemine ja koostamine Info küsimine korteri või maja kohta Kiri sõbrale ( ostsite uue korteri/maja). Pikkus ca 80 sõna Loovtekst: Minul on ilus kodu. Pikkus ca 80 sõna
Kuidas töö, nõnda palkElukutsed ja ametinimetused Töökohtade kirjeldamine, nimetamine, äraarvamine Haridus, oskused Saav, rajav, olev kääne, sest-sidesõna Tööpakkumiskuulutuste lugemine Isikliku ankeedi täitmine Arutlus mõne ameti töökohustuste, -vahendite üle Täisminevik, tingiv kõneviis Töövestlus, rollimängud: personalijuht-tööle kandideerija Loovtöö “Minu uus töökoht”, „Minu unistuste töö“.
TelefonivestlusTelefonivestluse etikett Väljendid antud teemal Dialoogide koostamine näidisdialoogide põhjal Tõlkeharjutused Sõnumite kirjutamine Kuulamistest. Arvata ära, mis on õige Teade: Kallis sõber leidsin sinu mobiili enda kodus. Pikkus ca 30 sõna Kuhu? – le; -sse; -0 Alaleütleva ja sisseütleva käänete aktiivne kasutamine ja eristamine Tegusõna: käima Päevaplaani koostamine Mõisted: siia, sinna, kelle juurde  
Soovin taksot tellida    Temaatiliste väljendite õppimine ja aktiivne kasutamine Ühistranspordi kasutamine, piletite ostmine Dialoogide koostamine ja esitamine Kuulamisharjutused Käskiv kõneviis Valikvastusega ülesanded Rollimängud Viitade ja liiklusmärkide lugemine
Vaata hinda!Toidupoes ja turul Aktivne temaatilise sõnavara kasutamine Ostunimekirjade koostamine, dialoogid Müügikuulutused Ainsuse ja mitmuse osastav Dialoogide esitamine Tõlkeharjutused Kuulamisharjutused valikvastustega Lihtmineviku meeldetuletamine Arvsõnade kinistamine Sisseütleva ja alalütleva käänete kasutamine i-lihtminevik (olin, tulin) Omadussõna võrdlus
Mis sulle maitseb?          Kohvikus ja restoranis Laua broneerimine, toitude tellimine Temaatilise sõnavara õppimine ja kasutamine Mis sulle maitseb, ei maitse Kaasaütleva ja ilmaütleva käänete kasutamine Paaristöö antud juhise järgi Kuuldu teksti põhjal harjutuse tegemine Teenindusega seotud sõnavara Tingiv kõneviis Tõlkeharjutused
TeenindusasutusedSildid, lahtiolekuajad Teabe hankimine majutusvõimaluste kohta Teater, kino, spa, hotell ja teised asutused Dialoogid: klienditeenindaja-klient.  
Vaba aegHarrastused ja hobid, sportimine Lihtminevik, ma- ja da-infinitiiv Kirja kirjutamine (Minu matk, minu puhkus) Pildi kirjeldamine Mulle meeldib/ei meeldi
Reisimine ja matkamineTeabe hankimine reisimisvõimaluste kohta. Puhkuseplaanid Lihtminevik Päritolumaa, pukuse sihtriigi kirjeldus Omadussõna võrdlus Kaardi kirjutamine sõbrale Reisipakkumised Dialoogid: turismifirma konsultant ja klient
Kuidas tervis on?Tervis, kehaosad Abi palumine Järgarvsõnad Aja broneerimine arsti juurde Arsti-patsiendi dialoogid  
Tee juhatamine. Transport.Liiklusvahendid Linnaobjektid Kohakäänded Kaasaütlev kääne Käskiv kõneviis Kiri (Autoost) 80 sõna
Täitke trükitähtedega!Nimede ja perekondade õigekiri Erinevate ankeetide täitmine Paaristöö: asutuses üks klienditeenindaja, teine klient Kuulamisharjutused Küsimuste esitamine ja nendele vastamine antud teemal Kelleks? Mis ajaks?
Häid pühi!Traditsioonid, tähtpäevad, kutsed, õnnesoovid Dialoogide koostamine ja esitamine Kuupäevade kinnistamine Järg- ja põhiarvsõnade aktiivne kasutamine Kiri jõuluvanale Häid jõule – kaardi kirjutamine Laulame koos Küünal, kui soovide edastaja Vastamine küsimustele: Kelleni? / milleni? Teadete koostamine antud kaartide ja  tekstide puhul Ankeetide täitmise kinnistamine
Eksamiks valmistumineErinevate testide tegemine Kirjalike tööde kirjutamine Eksamiteemadel rääkimine
Eksami simulatsioon Tööde analüüsEksami simulatsioon Tööde analüüs, viimased soovitused Individuaane nõustamine  

Õppematerjalide loend 

Põhiõppematerjal

I. Mangus, M. Simmul „Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2(B1). Textbook of Estonian”.2017

I. Mangus, M. Simmul „Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2(B1)“ 2017
I. Mangus, M. Simmul „Tere!“ Eesti keele õpik algajatele“. 2012
I. Mangus, M. Simmul „Tere! Estonian for Beginners 0-A1“. 2012
I. Mangus, M. Simmul „Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2“ (õpik, CD-d). 2010
Tere jälle! Sõnakaardid. 2010

Lisamaterjalid
E nagu Eesti. Sõnakaardid. 2000
A. Epner „Eesti keele A2-taseme eksam“. 2011
S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M. Allik “Eesti keele õpik täiskasvanutele”. 2012
M. Kitsnik „Kirjuta mulle“. 2015
S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M.Allik „Eesti keele õpik täiskasvanutele“. 2012
S. Tomingas „Saame tuttavaks! Estonian for begginers. 2011
T. Õunapuu „Räägime riigikeelt“. 2001
J. Tuldava „Estonian textbook: grammar, exercises, conversation“. 2007
A. Valmis, L.Valmis „Lihtne eesti keele grammatika“. 2001
Euroopa keelemapp (Väljatöötatud Dialoogi  poolt  Rahvusvahelise Euroopa projekti EuroIntegrELP  raames). 2007
M. Ilves „Algaja keelekasutaja“.  A2-taseme eesti keele oskus. 2008
L. Kingsepp, E.Sõrmus „Ülevaade võõrkeeleõppemeetoditest“. 2001
M. Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile. (õpik, CD, õpetajaraamat). 2015
A. Siirak “Mida kuulsid? Kuulamistestid. Õppematerjal eesti keele õppimiseks muukeelse põhikooli vanemas astmes ja algtaseme kursustel”.
H. Metslang, S. Tomingas, S.Vare, J. Õispuu „Õpetaja tabeliraamat : metoodiline juhend eesti keele grammatika seinatabelite juurde“. 2001
Eesti-inglise sõnaraamat. TEA 2008
M. Loodus „160 eesti keele harjutust“. 1999
A. Siirak „Eesti keele grammatika tabelites“.
A. Valmis, L. Valmis „Lihtne eesti keele grammatika harjutuste ja võtmega“.
M. Aadli, E. Kotka-Nyman “Samm-sammult edasi. 2 osa : eesti keele õpik”.
R. Pool “Eesti keele verbirektsioone”.
M. Pesti, V.Kaev “Keelepildid”. 2002
Kogutud pildi- ja kuulamismaterjalid.

Veebipõhised materjalid ja testid:

www.keeleklikk.ee
www.kohanemisprogramm.tlu.ee
www.panglosskool.eu/index.php
http://els.leveranse.com/index.php
http://els.leveranse.com/index.php
http://www.oneness.vu.lt/ee

Keeletestid:

www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid
www.efant.ee
web.meis.ee/testest/

Õppemeetodid
Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara. Põhiliseks on kommunikatiivne meetod.
Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka väljaspool õppeklassi – poes, tööl, suheldes naabritega – kasutades kõiki võimalusi keeleõppeks. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on loomulik valgustus ja ventilatsioon. Kõikides ruumides on CD- ja DVD-mängija, videoprojektori või televiisoriga ühendatud arvuti, internetiühendus ja WiFi, mis võimaldab õppijatel kasutada oma tahvelarvutis või nutitelefonis ajakohaseid materjale ja Eesti Keele Instituudi sõnaraamatuid veebilehel www.eki.ee. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. 

Iseseisva töö kirjeldus 
Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse lühitekste, tehakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse visiitkaardi põhjal teateid ning korratakse ja harjutatakse grammatikat. Õpetaja annab iseseisva töö kohta tagasisidet. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus: 
Eesti keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik MA (mõned PhB) kraadi,  õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele eesti keele õpetamise  kogemust. Iga õpetaja kvalifikatsioon on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keeleinspektsiooni poolt. (Vt.Koolitajate haridus ja töökogemus).

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid 
Eesti keele oskus vastab Euroopa Keelemapi A2-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab A2 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele. 
Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel: 
a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud auditoorse töö tundides; 
b) iseseisva töö aruande esitamine; 
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses. 

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu.

Õppekava koostajad on kogenud eesti keele õpetajad. Õppekava on kinnitatud Koolituskeskuse Dialoog direktori allkirjaga 02.08.2018.