A2 soome keele õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus:
AS Dialoog / Koolituskeskus Dialoog

Õppekava nimetus:
Soome  keele A2.taseme  kursuse õppekava

Õppekavarühm „Võõrkeeled ja -kultuurid“
„Soome keel“.

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):
Kogu kursuse maht on 200 akadeemilist tundi – 100 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 100 akadeemilist tundi iseseisevat tööd. A2-tase saavutatakse kahe mooduli A2.1 ja A2.2 läbimisega. Iga moodul koosneb 50-tunnisest auditoorsest kursusest ja 50-tunnilisest iseseisvast tööst.

Väikeses õpperühmas ja individuaalkursusel võib auditoorse töö maht väheneda vastavalt õppekorralduse eeskirjadele.

Õppekava koostamise alus:
Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Täiskasvanud, kes oskavad soome keelt algtasemel A1 ja soovivad jätkata soome keele õpingutega. Õppe alustamise tingimused – avalduse täitmine ja  kursusele registreerumine

Õppe eesmärk:

Omandada keeleoskuse tase  A2, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija oskab:

 •  lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner aeglaselt räägib, vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab ning teda vestlemisel aitab. Saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema perekonda ja vahetut ümbrust. Saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides.
 •  esitada lihtsaid küsimusi teiste kohta ja vastata enda kohta esitatud küsimustele. Õpilane oskab kirjutada lühikesti ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkuse-tervitustega) ning täita formulare (näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/ kodakondsust). Õpilane teab lihtsaid põhiväljendeid iseenda ja mõne konkreetse olukorra kohta. 
 •  kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab ja inimesi, keda tunneb. Kasutab vaid üksikuid meeldejäetud tarindeid ja lausemalle. Tuleb toime väga lühikeste sidumata valmisfraasidega. Oskab siduda sõnu ja fraase põhisidesõnade abil nagu „ja” või „siis”. Õpilane teab lihtsaid põhiväljendeid iseenda ja mõne konkreetse olukorra kohta. 

Õppekava sisu kirjeldus 

Moodul A2.1. 

1. Tere tulemast, tore tutvuda, turismikohad, hotelliteenused. Tervitused. Hüvastijätt. Palumine. Vabandused. Küsimused. Uudised. Dialoogid. Harjutused. 
2. Küsisõnad. Kui palju? Sõnade järjekord küsilauses. Kui vana sa oled? Mis rahvusest te olete?   Mis keelt te räägite? Dialoogid.
3. Eluviis, igapäevane rutiin, töökohad, tegevused, vaba aeg.Soome kaart. Isikulised asesõnad. Grammatika: olla- verbin taivutus. Harjutused. 
4. Inimesed, perekond, ajaväljendused, eriliste sündmuste üritused. Kes sa oled? Jutu moodustamine iseendast. Dialoogid, harjutused. 
5. Kohad, toad / mööbel, ostetavad asjad, kohad linnades. Pere ja kodu. Mööbel. Grammatika – omistaminen. Minul on (ei ole). Harjutused. 
6. Toit, restoranisõnad, toit / joogid, koostisosad.Aastavahetus. Grammatika – astevaihtelu nomineissa (nomin. astmevaheldus). Vabandust, kus on ja  Dialoogid
7. Minevik, kuupäevad ja kellaaeg, nädalavahetuse tegevused.Aastaajad, kuud ja nädalapäevad. Kellaajad. Harjutused.  

Moodul A.2 

8. Puhkused, reisimine, linna/riigi kirjeldamine, kohad, transport. Talv Lapimaal. Lapimaa loodus. Grammatika – sise- ja välikohakäänded. Harjutused.
9. Sündmuste kirjeldamine, erinevad filmid, festivalitegevused. 
10. Tulevik, plaanid, ilm, ettepanekud.’Ajakava. Väiksed sõnad. Dialoogid. 
11. Tervis, keha, probleemid, nõu andmine.Retseptid. Grammatika imperatiivi. Käsud, nõuanded, juhendid. Eitamine ja palumine. Harjutused.
12. Kogemused, vabaõhuüritused, telefoniväljendused.Elukutseid. Verbi astmevaheldus. Grammatika: Verbien negatiivinen preesenstaivutus. Harjutused.  
13. Kus sa maa peal oled, kirjeldades inimesi, riideid.Viisakas suhtlemine postis, pangas, kioskis, poes, teatris, restoranis. Dialoogid.  

Õppemeetodid

Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Õppekeskkond

Kõikides ruumides on loomulik valgustus, ruumid on tuulutatavad. Kõikides ruumides on CD-makid, DVD-mängija, tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse minitekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse visiitkaardi põhjal teavet, korratakse ning harjutatakse grammatikat. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist. 

Õppematerjalid, õpetaja valikul: 

 • Mai Frick Soome keel iseõppijale TEA Kirjastus Tallinn 2008  
 • Kaare Sark Hyvä-parempi-paras. Tallinn 2009
 • S. Heikkilä Hyvin menee! Otava 2008
 • Margit Kuusk Suomi selväksi. Soome keele õpik. 2013
 • Margit Kuusk Suomi selväksi. Töövihik I osa, 2008
 • Margit Kuusk Suomi selväksi. Töövihik II osa, 2009
 • Soome keele grammatika põhireeglid. 2015
 • Hannu Oittinen Kerra lisää viroksi, 2019
 • http://www.goethe-verlag.com/eesti-soome-online.html
 • https://www.keelesild.ee/et/oppematerjalid
 • Soome-eesti sõnaraamat. Valgus, 2013.

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid 

Soome keele oskus vastab Euroopa Keelemapi A2-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab A2 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele. 

 Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel: 

a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud (kõik moodulid) auditoorse töö tundides; 
b) iseseisva töö aruande esitamine; 
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses. 

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Soome keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele soome keele õpetamise pikaajalist kogemust.(Vt. Koolitajate haridus ja kogemus).

Õppekava  koostajad on kogenud  soome keele õpetajad. Õppekava kinnitatud Koolituskeskuse Dialoog direktori allkirjaga 2.08.2019