A2 inglise keele individuaalkursuse õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: 
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341) 

Õppekava nimetus:
A2 inglise keele individuaalkursuse õppekava

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kogu kursuse maht on 200 akadeemilist tundi – 80 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 120 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.  

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud, kes on varem inglise keelt veidi õppinud. Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk
A2-taseme saavutamine. 

Õppekeel: eesti või vene keele baasil

Õpiväljundid
Kursuse läbimisel õppija teab inglise keelt A2-tasemel, oskab lahendada eksami tüüpülesandeid. Õppija on omandanud baassõnavara, mida kinnistatakse dialoogides ja rollimängudes, ning põhiteadmised grammatikast.  
Kuulamine: õppija saab aru selgelt ja aeglaselt hääldatud fraasidest ja sageli  kasutavatest sõnadest, mis on vahetult seotud õppijale oluliste eluvaldkondadega (isiku- ja pereteave, sisseostude tegemine,  kodukoht, töö, vaba aeg).  
Lugemine: õppija saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest ja oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäeva­teks­tidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest, samuti nt kolleegide teadetest. Oskab leida enda jaoks tähtsat informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest, nt saab aru ajalehekuulutuste peamisest mõttest.  
Rääkimine: õppija saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata nt poes, postkontoris, pangas, kohvikus. Oskab kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, oma lemmiklooma, igapäevatoiminguid, elutingimusi, praegust tööd. Oskab esitada kutset, teha ettepanekut, vabandada ning neile ka vastata.  
Kirjutamine: õppija oskab täita enda kohta ankeeti või formulari isiklike andmetega, teha märkmeid ja koostada lihtsat kuulutust, sõnumit, müügikuulutust, õnnitlust, teadet või kirjutada lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks või kutset sünnipäevaks.         

Õppe sisu 
1.   Welcome, nice to meet you, tourist places, hotel services.
Tere tulemast, tore tutvuda, turismikohad, hotelliteenused. 
2.   Lifestyle, daily routine, jobs, activities, in my free time.
Eluviis, igapäevane rutiin, töökohad, tegevused, vaba aeg. 
3.   People, family, time expressions, special occasion activities.
Inimesed, perekond, ajaväljendused, eriliste sündmuste üritused. 
4.   Places, room/furniture, things to buy, places in towns. 
Kohad, toad/mööbel, ostetavad asjad, kohad linnades. 
5.   Food, restaurant words, food/drinks, ingredients. 
Toit, restoranisõnad, toit/joogid, koostisosad. 
6.  The past, dates and time, weekend activities. 
Minevik, kuupäevad ja kellaaeg, nädalavahetuse tegevused.  
7.   Holidays, travel, to describe a town/city, places, transport. 
Puhkused, reisimine, linna/riigi kirjeldamine, kohad, transport. 
8.   Now, types of films, festival activities, to describe an event. 
Nüüd, erinevad filmid, festivalitegevused, sündmuste kirjeldamine. 
9.   The future, plans, weather, suggestions. 
Tulevik, plaanid, ilm, ettepanekud. 
10.   Health, the body, problems, to give advice. 
Tervis, keha, probleemid, nõu andmine. 
11. Experiences, outdoor activities, telephoning expressions. 
Kogemused, vabaõhuüritused, telefoniväljendused. 
12.Where on earth are you, describing people, clothes. 
Kus sa maakera peal oled, kirjeldades inimesi, riideid. 

Õppemeetodid
Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.
Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Iseseisva töö kirjeldus 
Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse minitekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse visiitkaardi põhjal teavet, korratakse ning harjutatakse grammatikat. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist

Õppematerjalid (õpetaja valikul)  

  1. Headway 5th edition. Elementary Student’s Book and Access to Online Practice 2019
  2. Speakout 2nd edition. Elementary Student’s Book.  Pearson. 2018
  3. English File 3th edition Elementary Student’s Book with Online Practice Oxford UP 2018
  4. Face2Face  2nd edition Elementary Cambridge UP 2012
  5. Total English Elementary Students` book. Pearson. 2012
  6. International Express  Elementary  Oxford UP 2013 

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt.  Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid 
Inglise keele oskus vastab Euroopa Keelemapi A2-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab A2 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele. 
Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel: 
a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud (kõik moodulid) auditoorse töö tundides; 
b) iseseisva töö aruande esitamine; 
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus: 
Kõik inglise keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad inglise filoloogi kõrgharidust,  MA või BA kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemust. (Vt.Koolitajate haridus ja töökogemus). 

Õppekava on koostatud inglise keele õpetajate poolt ja kinnitatud Koolituskeskuse Dialoog direktori allkirjaga 1.08.2019