A1 vene keele individuaalkursuse õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: 

Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341)

Õppekavarühm

222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kogu kursuse maht on 200 akadeemilist tundi – 80 akadeemilist tundi  auditoorset tööd ja 120 akadeemilist tundi iseseisevat tööd. A1-tase saavutatakse kahe  mooduli A1.1 ja A1.2 läbimisega. Iga moodul koosneb  40-tunnisest auditoorsest kursusest ja kahest 60-tunnilisest iseseisvast tööst. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud, kes ei ole varem vene keelt õppinud. Õppe alustamise tingimused on kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk
A1-taseme saavutamine.

Õppekeel:  eesti või inglise keele baasil.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

– oskab lihtsal viisil suhelda, küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata;
– oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta;
– saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest, lihtsatest lausetest siltidel, plakatitel, kataloogis;
– oskab ilma kõrvalise abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb;
– oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ja täita formulare personaalsete andmetega.

Õppe sisu

Moodul 1.1

1. Приятно познакомиться / Meeldiv tutvuda
2. Профессии. Мой мир / Elukutsed. Minu maailm
3. Персональная информация /Isiklik informatsioon
4. Как пройти? Как проехать? /Kuidas jõuda kohale (jalgsi/autoga)?
5. Личные вещи. Мой дом / Isiklikud asjad. Minu kodu
6. Наш урок русского языка / Meie vene keele tund
7. Свободное время / Vaba aeg
8. Вкусная еда / Maitsev toiit.
9. Здоровье / Tervis
10. Климат и погода / Kliima ja ilm

Moodul 1.2

1. Гостиница / Hotellis
2. Гениальные дети / Geniaalsed lapsed
3. День рождения / Sünnipäev
4. Социальные сети / Suhtlusvõrgustikud
5. Мечты и планы / Plaanid ja unistused
6. Вкусы и эмоции / Maitsed ja emotsioonid
7. Кем быть? / Kelleks saada?
8. Увлечения и интересы / Hobid ja huvialad
9. Покупки в торговом центре / Ostlemine kaubanduskeskuses
10. Путешествия / Reisimine

Õppemeetodid

Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara.

Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi-  loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.

Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Õppematerjal (õpetaja valikul)

  1. Поехали Начальный курс. 1.1.  Златоуст, 2019
  2. Поехали Начальный курс. 1.2.  Златоуст, 2019
  3. Русский сувенир. 1. Русский язык Курсы 2019
  4. Русский класс. Начальный уровень.Русский язык Курсы 2017
  5. Русский язык: 5 элементов. А1. Златоуст 2016
  6. Приглашение в Россию 1. Русский язык Курсы 2014
  7. Русско.эстонский  и  эстонско-русский словари   www.eki.ee › dict

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt.  Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.

Koolitaja kompetentsus

Kõik  vene  keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad vene filoloogi kõrgharidus,  MA või PhD kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele vene keele õpetamise kogemust.(Vt. Koolitajate haridus ja kogemus).

Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse minitekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse visiitkaardi põhjal teavet, korratakse ning harjutatakse grammatikat. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid 

Vene keele oskus vastab Euroopa Keelemapi A1-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab A1 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:

a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud auditoorse töö tundides;
b) iseseisva töö aruande esitamine;
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu.

Vene keele oskus  võib tuvastada  Tartu Ülikoolis: TORFL – Test of Russianas a ForeignLanguage :

https://www.maailmakeeled.ut.ee/et/keeletestid/torfl-test-russian-foreign-language

Õppekava on  koostatud Dialoogi vene keele õpetajate poolt 1.08.2019  ja kinnitatud  Dialoogi juhataja  Nadežda Valk poolt.