A1 taseme prantsuse keele õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341)

Õppekava nimetus
A1 taseme prantsuse keele  algkursuse õppekava

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kogu kursuse maht on 200 akadeemilist tundi – 100 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 100 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. Õppekava võib omandada ka kahe mooduli A1.1 ja A1.2 läbimisega. Iga moodul koosneb 50-tunnisest auditoorsest kursusest ja 60-tunnisest iseseisvast tööst.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud ja noored (al 14. eluaastast), kes ei ole varem prantsuse keelt õppinud. Õppe alustamise tingimused on kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk
A1-taseme saavutamine.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

  • oskab lihtsal viisil suhelda, küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata;
  • oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta;
  • saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest, lihtsatest lausetest siltidel, plakatitel, kataloogides;
  • oskab ilma kõrvalise abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb;
  • oskab kirjutada lühikesi ja lihtsaid teateid ja täita ankeete personaalsete andmetega.

Õppe sisu
Moodul A1.1

1.  Salut. Qui c’est? S’il te plaît. / Tere!  Kes on? Palun

2. Je voudrais… : demander quelque chose /Ma tahaksin.. midagi paluda

3. Je voudrais… : demander des informations sur une personne / Ma tahaksin .. saada informatsiooni kellegi kohta

4. Parler de soi, parler de sa famille. / Räägime endast ja oma perest

5. La vie quotidienne / Igapäevane elu

6.    l’heure, agendas / Aeg, märkmikud.

7. Donner des ordres / Anda käske

8. Аcheter quelque chose / Ostlemine

9. Оn cherche un appart / Otsime majutust

Moodul A1.2

1. En ville / Linnas

2.  Commander un repas / Toidu tellimine     

3.  Un rendez-vous / Kohtumine     

4.  Faire des suppositions / Ettepaneku tegemine

5. Établir des comparaisons. Quel temps fait-il? /Võrdlus. Missugune ilm on täna? 

6. Raconter quelque chose au passé /  Räägime minevikust

7. Parler de ce qui va se passer /  Räägime tulevikust

8. À la gare / Bussi-või raudteejaamas

9. Écrire un message amical / Kirjutame sõbraliku sõnumi

Õppemeetodid

Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara.
Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi- loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.
Lisaks teadmistele saab õppija ka hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Iseseisva töö kirjeldus

Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse minitekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse visiitkaardi põhjal teavet, korratakse ning harjutatakse grammatikat. Õpetaja annab tagasisidet iseseisva töö kohta. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppe programmide ning harjutusvara kasutamist.

Õppekeskkond

Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Arvutiga on ühendatud teleriekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt. Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.

Kursused toimuvad ka veebiplatvormidel: Zoom, Google Meet, Skype, Teams. Platvormi valiku teeb õpetaja. Ta kasutab  kõiki antud platvormi võimalusi – nt. ekraani jagamine, töötoad, chat jm. Veebikoolitusel kasutatakse ka online-õppematerjale.

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid

Prantsuse keele oskus vastab Euroopa Keelemapi A1-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab A1 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.
Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:
a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud auditoorse töö tundides;
b) iseseisva töö aruande esitamine;
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil, saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorsete tundide arvu.

Õppematerjalid

  1.Regine Boutegege  Francofilie 1 Metode de francais. Livre de l’élève CD Rom Cideb,  2006

 2. Regine Boutegege  Francofilie 1 Metode de francais. Cahier d’exercices 2 CD Audio. Cideb,  2006

 3. 2 Audio CD pour la classe.

  4. TV5MONDEplus.com

  5. YouTube: Maria et Quentin, Shkola ENF

   6. REVERSO: https://dictionary.reverso.net>francais-russe

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus:

Prantsuse keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad  MA kraadi, prantsuse keele oskus C1 (või A1 ja A2 õpetamisel vähemalt B2) tasemel  ja täiskasvanutele prantsuse keele õpetamise  kogemust.

Õppekava on koostatud koostöös prantsuse keele õpetajatega ja kinnitatud Koolituskeskuse Dialoog direktori allkirjaga 01.06.2024.