A1 soome keele õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Koolituskeskus Dialoog

Õppekava nimetus:
Soome  keele A1.taseme  kursuse õppekava

Õppekavarühm „Võõrkeeled ja -kultuurid“
„Soome keel“.

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):
Kogu kursuse maht on 200 akadeemilist tundi – 100 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 100 akadeemilist tundi iseseisevat tööd. A1-tase saavutatakse kahe mooduli A2.1 ja A2.2 läbimisega. Iga moodul koosneb 50-tunnisest auditoorsest kursusest ja 50-tunnilisest iseseisvast tööst.

Väikeses õpperühmas ja individuaalkursusel võib auditoorse töö maht väheneda vastavalt õppekorralduse eeskirjadele.

Õppekava koostamise alus:
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Täiskasvanud, kes varem soome keelt pole õppinud ja  soovivad alustada soome keele õpingutega.

Õppe eesmärk:

Omandada keeleoskuse tase  A1.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija oskab:

 •  lihtsal viisil suhelda, küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata;
 •  ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta;
 •  saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest, lihtsatest lausetest siltidel, plakatitel, kataloogis;
 •  oskab ilma abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb;
 •  oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ja täita formulare personaalsete andmetega.

Õppekava sisu kirjeldus 

Moodul A1.1.  

1. Tutvumine. Tutvumis- ja viisakusväljendid, hüvastijätt, kõneetikett, keeled.Tähestik, olevik, asesõna, jaatav ja eitav kõne, nimisõna ainsus ja mitmus, küsisõnad kas?, kes? 
2. Milline keel on soome keel? Hääldus. Vokaalharmoonia. Kirjakeel ja kõnekeel     Perekond ja sugulased: Perekonnaseis,vanus,välimus, rollid, igapäevased tegevused. Arvsõnad, omadussõnad. 
3.Tervitused. Hüvastijätt. Palumine. Vabandused. Küsimused. Uudised. Dialoogid. Harjutused.   
4. Kohtumised: Asutused linnas. Kellaaeg. Helistamine, etikett. Grammatika verbien taivutus (tegusõna pööramine), kieltomuoto (sõnatüvi). Ko/kö-küsimus.
5. Elukoht: Asjad kodus. Arvud. Aadress. Omadussõnad. Kuulutused. Järgarvud. Mis number see on? Ma pean….tulen…on…ei pea.  Linnas. Dialoogid ja harjutused
6. Töö ja puhkus: päev, nädal, kuu. Vaba aeg. Huvid ja hobid. Millal? Kui? Mis kell? Mis sulle meeldib? Mis sa arvad? 
7. Poes. Kioskis.Värvid. Kui palju see maksab? Grammatika – Partitiivi. Mittayksiköt. Dialoogid.   
8. Kodumaa, rahvused ja keeled. Küsisõnad. 

Moodul A.1.2  

1. Linnas. Objektid linnas ja maal. Piletite ostmine, info küsimine. Sildid. Tee juhatamine. Takso tellimine. Käskiv kõneviis. Päevakava. Isikliku päevakava koostamine. Transport. Tegusõna olevikus. Harjutused.
2. Poes ja turul. Turuhoones. Leivaletis. Tellimine restoranis. Grammatika: osastav (Partitiivi). Harjutused.            
3. Toiduained, retseptid. Viisakas palumine/tellimine. Käskiv kõneviis. 
4. Kohvikus. Grammatika – komparatiivi ja superlatiivi. Grammatika – adverbien (määrsõnad). Ilm. Ilmakaared. Harjutused.
5. Road. Viisakas palumine/tellimine.Tingiv kõneviis.
6. Ilm ja ilmakaared.Sademed. Aastaajad. Omadussõnad. Keskvõrre.
7. Formularide täitmine.Grammatika mitmuse genetiiv. Riideid ostmas. Suurused, värvid. Dialoogid, harjutused.
8. Mida sa tegid eelmisel nädalal? Grammatika: imperfektin taivutus. Kirja kirjutamine. Harjutused. Grammatika – kieltinen imperfekti (eituse imperfekt)
9. Arsti juures. Haiglas. Kehaosad. Grammatika: pääverbi+infinitiivi. Harjutused. 
10. Pühad ja tähtpäevad. Õnnitlemine ja õnnitlusele vastamine.

Õppemeetodid

Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Õppekeskkond

Kõikides ruumides on loomulik valgustus, ruumid on tuulutatavad. Kõikides ruumides on CD-makid, DVD-mängija, tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse minitekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse visiitkaardi põhjal teavet, korratakse ning harjutatakse grammatikat. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist. 

10. Õppematerjalid, õpetaja valikul: 

 • Mai Frick Soome keel iseõppijale TEA Kirjastus Tallinn 2008  
 • Kaare Sark Hyvä-parempi-paras. Tallinn 2009
 • S. Heikkilä Hyvin menee! Otava 2008
 • Margit Kuusk Suomi selväksi. Soome keele õpik. 2013
 • Margit Kuusk Suomi selväksi. Töövihik I osa, 2008
 • Margit Kuusk Suomi selväksi. Töövihik II osa, 2009
 • Soome keele grammatika põhireeglid. 2015
 • Hannu Oittinen Kerra lisää viroksi, 2019
 • http://www.goethe-verlag.com/eesti-soome-online.html
 • https://www.keelesild.ee/et/oppematerjalid
 • Soome-eesti sõnaraamat. Valgus, 2013.                                                                                                        

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid 

Soome keele oskus vastab Euroopa Keelemapi A1-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab A1 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele. 

 Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:

a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud (kõik moodulid) auditoorse töö tundides; 
b) iseseisva töö aruande esitamine; 
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses. 

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Soome keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele soome keele õpetamise pikaajalist kogemust.

Õppekava  koostajad on kogenud  soome keele õpetajad. Õppekava kinnitatud Koolituskeskuse Dialoog direktori allkirjaga 2.08.2019