A1 saksa keele õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341)

Õppekavarüh
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kogu kursuse maht on 200 akadeemilist tundi – 100 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 100 akadeemilist tundi iseseisevat tööd. A1-tase saavutatakse kahe mooduli A1.1 ja A1.2 läbimisega. Iga moodul koosneb 50-tunnisest auditoorsest kursusest ja kahest 50-tunnilisest iseseisvast tööst.

Väikeses õpperühmas ja individuaalkursusel võib auditoorse töö maht väheneda vastavalt õppekorralduse eeskirjadele.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud, kes ei ole varem saksa keelt õppinud. Õppe alustamise tingimused on kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk
A1-taseme saavutamine.

Õppekeel:  eesti või vene keele baasil.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

– oskab lihtsal viisil suhelda, küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata;
– oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta;
– saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest, lihtsatest lausetest siltidel, plakatitel, kataloogis;
– oskab ilma kõrvalise abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb;
– oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ja täita formulare personaalsete andmetega.

Õppe sisu

Moodul 1.1

 1. Begrüssung, Befinden / Tere tulemast, olemine
 2. Angaben zur Person, Berufe / Isikuandmed, elukutse
 3. Familie / Perekond
 4. Einkaufen, Möbel / Kauplused, mööbel
 5. Gegenstände, Produkte / Esemed, tooted
 6. Büro & Technik / Kontor ja tehnoloogia
 7. Freizeit, Komplimente / Vaba aeg, komplimendid
 8. Freizeit, Verabredungen / Vaba aeg, kohtumised
 9. Essen, Einladung zu Hause / Toit, kutse koju
 10. Reisen , Verkehrsmittel / Reisimine, transport
 11. Tagesablauf, Vergangenes / Igapäevane rutiin, minevik
 12. Feste, Vergangenes /  Festivalid, minevik

Moodul 1.2

 1. Wege beschreiben / Kirjelda võimalused
 2. Wohnen / Elu
 3. In der Stadt / Linnas
 4. Termine / Kuupäevad
 5. Pläne und Wünsche /Plaanid ja soovid
 6. Gesundheit und Krankheit /Tervis ja haigused
 7. Aussehen und Charakter/ Välimus ja iseloom
 8. Im Haushalt / Leibkonnas
 9. Regeln / Eeskirjad
 10. Kleidung / Riietus
 11. Wetter/  Ilm
 12. Feste und Feiern / Üritused ja pidustused

Õppemeetodid

Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara.

Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi-  loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.

Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Õppematerjal (õpetaja valikul)

 1. Schritte International Neu. Deutsch als Fremdsprache A1.1 Hueber, 2016
 2. Schritte International Neu. Deutsch als Fremdsprache A1.1 Hueber, 2016
 3. Motive Deutsch als Fremdsprache A1. Hueber, 2014
 4. Menschen. Deutsch als Fremdsprache A1.1 Hueber, 2013
 5. Menschen. Deutsch als Fremdsprache A1.2 Hueber, 2013
 6. Tangram Aktuell. 1/1 Deutsch als Fremdsprache. Hueber, 2007
 7. Tangram Aktuell. 1/1 Deutsch als Fremdsprache. Hueber, 2007

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt.  Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.

Koolitaja kompetentsus.Kõik saksa  keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad saksa filoloogi  kõrgharidus,  MA kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele saksa keele õpetamise kogemust. (Vt. Koolitajate haridus ja kogemus).

Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse minitekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse visiitkaardi põhjal teavet, korratakse ning harjutatakse grammatikat. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid 

Saksa keele oskus vastab Euroopa Keelemapi A1-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab A1 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

 Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:

a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud auditoorse töö tundides; 
b) iseseisva töö aruande esitamine; 
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses. 

3. Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud  hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil,  saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu.

Õppekava on  koostatud Dialoogi saksa keele õpetajate poolt 1.08.2019  ja kinnitatud  Dialoogi juhataja  Nadežda Valk poolt.