A1 inglise keele õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Koolituskeskus Dialoog (asutaja AS Dialoog registrikood 10050341)

Õppekava nimetus
A1 taseme inglise keele algkursuse õppekava

Õppekavarühm
222-Võõrkeeled ja -kultuurid

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
Kogu kursuse maht on 200 akadeemilist tundi – 100 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 100 akadeemilist tundi iseseisevat tööd. Õppekava võib omandada ka kahe mooduli A1.1 ja A1.2 läbimisega. Iga moodul koosneb 50-tunnisest auditoorsest kursusest ja 50-tunnilisest iseseisvast tööst.
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Täiskasvanud, kes ei ole varem inglise keelt õppinud. Õppe alustamise tingimused on kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Eesmärk
A1-taseme saavutamine.
Õppekeel: eesti või vene keele baasil.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab lihtsal viisil suhelda, küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata;
 • oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta;
 • saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest, lihtsatest lausetest siltidel, plakatitel, kataloogis;
 • oskab ilma kõrvalise abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb;
 • oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ja täita formulare personaalsete andmetega.

Õppe sisu
Moodul 1.1

 1. Hello, where are you from, how do you spell, around the world.
  Tere, kust sa pärit oled, kuidas seda hääldada, ümber maailma
 2. People, family and photos, your world, countries.
  Inimesed, pere ja pildid, sinu maailm, riigid.
 3. All about you, Jobs, Personal information, numbers.
  Kõik sinust, tööd, isiklikud andmed, numbrid.
 4. Life, family and friends, describing a friend.
  Elu, pere ja sõbrad, sõbra kirjeldus.
 5. Activities, sports, food, drinks.
  Tegevused, sport, toit, joogid.
 6. Routines, everyday, the time, days of the week, seasons.
  Rutiin, igapäev, aeg, nädala päevad, aastaajad.

Moodul 1.2

 1. Where I live, rooms and furniture, street, town, country.
  Kus ma elan, tuba ja mööbel, tänav, linn, riik.
 2. My childhood, years, when is my birthday, my guests.
  Minu lapsepõlv, aastad, millal on minu sünnipäev, külalised.
 3. My favourites, music, movie, books.
  Minu lemmikud, muusika, filmid, raamatud.
 4. Here and now, colours, clothes, footwear.
  Siin ja praegu, värvid, riietus, jalanõud.
 5. Where are you staying, hotels, breakfast, apartments.
  Kus sa peatud, hotellid, hommikusöök, korterid.
 6. Help me, outside, find a way, doctor’s visit.
  Appi, väljas, leida teed, arsti visiit.

Õppemeetodid
Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara.
Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka kaasõppijatega paarides või rühmades. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi- loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.
Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse minitekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse visiitkaardi põhjal teavet, korratakse ning harjutatakse grammatikat. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist.

Õppekeskkond
Kõikides ruumides on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti ja seinal valge tahvel. Arvutiga on ühendatud TV ekraan, mis võimaldab tunni ajal näidata õppeprogramme internetist ning koolitusmaterjale õpetaja mälupulgalt ja DVD-lt. Ruumis on CD-mängija ja kõlarid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.


Koolitaja kompetentsus.
Kõik inglise keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad inglise filoloogi kõrgharidust, MA kraadi, õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemust.(Vt. Koolitajate haridus ja töökogemus).

Hindamine, õpingute lõpetamise nõuded ja väljastatavad dokumendid
Inglise keele oskus vastab Euroopa Keelemapi A1-tasemele: suuline vestlus ja kirjalik koolituskeskuse sisene lõputest tõestab A1 õpiväljundite omandamist. Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.
Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppijatele Koolituskeskuse Dialoog tunnistus järgmistel tingimustel:
a) osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud auditoorse töö tundides;
b) iseseisva töö aruande esitamine;
c) kogu õppekava lõputesti sooritamine vähemalt 60% ulatuses.

Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil, saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorsete tundide arvu.

 1. Headway 5th edition. Beginner Student’s Book and Access to Online Practice 2019
 2. Speakout 2nd edition Starter. Pearson.2018
 3. English File 3th edition Student’s Book with Online Practice Oxford UP 2018
 4. New Total English. Starter. Students book 2017
 5. Face2Face 2nd edition Starter Cambridge UP 2013
 6. International Express Beginner Oxford UP 2013

Õppekava on koostatud inglise keele õpetajate koostöös ja kinnitatud Koolituskeskuse Dialoog direktori allkirjaga 01.08.2019.